časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Kalibrace revizních přístrojů snadněji

|

číslo 10/2006

Kalibrace revizních přístrojů snadněji

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.

Většina uživatelů měřicích přístrojů určitě někdy slyšela slovo kalibrace. Revizní technici je znají jistě důvěrně, neboť jsou povinni podle současně platných zákonů pravidelně ověřovat své přístroje, tedy zjistit, zda přístroj stále splňuje vlastnosti definované výrobcem. Kalibrace – navazování či dříve používané slovo cejchování – znamená populárně řečeno ověření vlastností měřicího přístroje srovnáváním jeho současných parametrů s etalonem vyššího řádu příslušné veličiny.

U přístrojů pro revize elektrických instalací či elektrických předmětů není tento proces zcela jednoduchý, neboť vyžaduje velmi různorodé etalony. Revizní přístroje kombinují poměrně odlišná měření, jako je např. měření izolačního stavu vysokým napětím až 1 000 V, měření malých odporů poměrně velkými proudy, testování vlastností proudových chráničů, kde je měřen čas i proud, atd.

Běžné multifunkční kalibrátory používané pro kalibraci elektrických veličin nezahrnují všechny potřebné funkce. Proto je pro kalibraci běžného revizního multifunkčního přístroje třeba mnoho samostatných etalonů pro jednotlivé veličiny, a to včetně kalibrace např. měřičů izolace s měřicím napětím až 5 kV, testerů strojů s proudy až 25 A nebo testerů elektrické pevnosti s napětími až 10 kV. Proto je kalibrace této skupiny přístrojů časově náročná a některé funkce přístrojů, jako např. měření impedance vypínací smyčky, představují velký problém.

Obr. 1.

Obr. 1. Kalibrátor Fluke 5320

Se vstupem naší země do EU, se zvyšujícím se počtem přístrojů na trhu i se stále větší nutností více měřit dříve neměřené a nekontrolované veličiny roste i potřeba kalibrací a rychlosti jejich provedení. To vše jsou důvody, které vedly firmu Fluke k vývoji a výrobě multifunkčního kalibrátoru, jenž je určen speciálně pro kalibraci přístrojů z oblasti kontroly bezpečnosti instalací nízkého napětí a elektrických předmětů a strojů.

Kalibrátor, který poskytuje možnost velmi efektivně a výkonně realizovat tyto kalibrace, nese označení Fluke 5320 (obr. 1). Nahrazuje velké množství samostatných etalonů, jako jsou odporové dekády, přesné rezistory, čítače, přesné zdroje proudu a mnoho dalších, které doposud byly nezbytné pro kalibraci např. multifunkčního revizního přístroje.

Fluke 5320 umožňuje kalibrovat široké spektrum přístrojů od měřičů izolačního stavu po přístroje s napětím 10 kV a měřeným odporem do 10 GW a s adaptérem až do 10 TW. Přístroj simuluje vysokonapěťové odpory a měří i napětí na simulovaném odporu. Další běžnou funkcí revizních přístrojů je měření spojitosti, tedy malých odporů. Kalibrátor simuluje odpory od 100 mW do 10 kW s možností jak dvou-, tak čtyřvodičového připojení.

Důležitou funkcí revizních přístrojů je měření impedance vypínací smyčky. Fluke 5320 simuluje šestnáct hodnot impedance na velkém proudu pro kalibraci funkce impedance smyčky. Ve skenovacím režimu zjišťuje zbytkovou impedanci vedení a vykonává automatickou kompenzaci. Tak je možné realizovat kalibraci i v dolní části rozsahů revizních přístrojů.

Pro kalibraci funkce testování proudových chráničů přístroj simuluje všechny známé proudové chrániče s možností nastavení jejich parametrů a kalibrování měření jejich vybavovacího proudu i času.

Pro kalibraci testerů bezpečnosti elektrických předmětů nebo zdravotnických zařízení je Fluke 5320 vybaven funkcí pro generování unikajících proudů, přepočtených unikajících proudů, dotykových proudů i rozdílových proudů v rozsahu 0,1 až 30 mA.

Kalibrátor je standardně vybaven funkcí pro generování napětí i jeho měření. Funkce pro kalibraci vysokonapěťových zdrojů, jako jsou např. zdroje pro elektrickou pevnostní zkoušku apod., umožňuje kalibrovat napětí do 10 kV, s rozšiřovací sondou až do 40 kV.

Obr. 2.

Obr. 2. Přístroje kalibrovatelné přístrojem Fluke 5320

Kalibrátorem Fluke 5320 lze kalibrovat především tyto měřicí a testovací přístroje (obr. 2):

  • multifunkční revizní přístroje,
  • měřiče impedance smyčky,
  • testery proudových chráničů,
  • měřiče izolace do 5 kV a odporu 10 TW,
  • měřiče uzemnění a zemního odporu,
  • testery ručního nářadí,
  • testery bezpečnosti medicínské techniky,
  • vysokonapěťové zdroje pro přeskokové zkoušky a zkoušky pevnosti do 40 kV,
  • měřiče spojitosti – testery strojů s proudy až 40 A,
  • měřiče unikajících proudů a mnoho dalších.

Kalibrátor Fluke 5310 je schopen pracovat jak v manuálním, tak v automatickém režimu – v tomto případě s podporou kalibračního programu firmy Fluke MET/CAL®. V manuálním režimu se přístroj ovládá tlačítky a s pomocí přehledného barevného displeje, kde jsou zobrazovány všechny generované i měřené veličiny, a kalibrační technik je tak naváděn kontextovým menu. Přístroj je pro potřebu automatické kalibrace i možnosti aktualizace firmware vybaven jednak sériovým rozhraním RS-232, jednak rozhraním GP-IB.

Společnost Blue Panther, s. r. o., výhradní zástupce firmy Fluke FPM pro ČR, dodává uvedené kalibrátory od září tohoto roku, a to včetně odborné podpory jak pro vlastní kalibrátor, tak i pro program MET/CAL. Ve vlastní kalibrační laboratoři Blue Panther Metrology, kde společnost poskytuje kalibrační služby z oblasti elektrických veličin, teploty a tlaku více než pět let, rozšiřuje nyní nabídku o možnost využití kalibrátoru Fluke 5320 pro kvalitní a komplexní kalibraci všech zmíněných přístrojů. Díky dlouholetým zkušenostem z praktické metrologie a dlouholeté spolupráci s firmou Fluke poskytuje společnost také poradenské služby v oblasti metrologie, budování a provozu laboratoří.

Další informace o kalibrátoru Fluke 5320 i jiných výrobcích a službách mohou zájemci získat na adrese:

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz