Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2017 vyšlo
tiskem 6. 11. 2017. V elektronické verzi na webu od 27. 11. 2017. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Točivé elektrické stroje

Hlavní článek
Analýza účinku geometrických charakteristik CFD simulací na teplotní pole sinusového filtru
On-line optimalizácia komutačných uhlov prúdu vo fázach BLDC motora

Aktuality

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

Více aktualit

Kabelovna Kabex, a. s. – kabely HFFR

Kabelovna Kabex, a. s.
 
S rostoucími požadavky na bezpečnost a spolehlivost zařízení umístěných v objektech, kde se shromažďuje větší množství lidí, se zvyšují také požadavky na vlastnosti používaných instalačních prvků, zařízení a rovněž i na elektrická zařízení a kabely. Požadavky pro tyto instalace splňují již několik let bezhalogenové a oheň retardující kabely HFFR (Halogen-Free Flame Retardant). Tyto kabely splňují několik požárněbezpečnostních norem, které jsou v rámci vývoje evropské legislativy zpřísňovány a vznikají nové předpisy pro zvýšení úrovně požární bezpečnosti.
 
Zásadní posun pro vývoj nové generace kabelů HFFR vychází z rozhodnutí evropské komise č. 2000/147/EC a jejího doplnění č. 2006/751/EC. Požadavky těchto rozhodnutí byly specifikovány ve vyhlášce č. 23/2008 Sb.
 

Základní používané termíny a návazně zkušební normy pro kabely HFFR:

 • samozhášivý kabel
  Kabel, jehož plášť po ukončení působení plamene sám uhasne. Tuto vlastnost popisuje norma ČSN EN 60332-1 (zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru). Tento kabel může však být halogenový, tzn., že izolační a plášťové směsi obsahují halogenové prvky, které jsou při hoření vylučovány a způsobují štiplavé a korozivní plyny.
 • bezhalogenový kabel
  Kabel, jehož izolace žil, výplň, plášť a ostatní komponenty jsou vyrobeny pouze z bezhalogenových materiálů. Při hoření bezhalogenového kabelu nevznikají žádné korozivní plyny. Za bezhalogenové kabely se považují kabely, které splňují doporučení normy ČSN EN 50267-2-3. Tyto kabely zpravidla dále vyhovují normám pro snížený vývin kouře při hoření ČSN EN 61034-2.
 • oheň retardující kabel
  Kabel, který má zvýšenou odolnost proti působení plamene při hoření ve svazku. Kabely s tímto označením musí vyhovovat normě ČSN EN 50266-2-4. Písemná přípona v tomto případě značí odlišnou metodiku zkoušek, lišící se především v délce působení plamene a v podílu nekovových částí kabelu ve vzorku. Jako nejpřísnější norma je užívána norma ČSN EN 50266-2 (Postupy – Kategorie A).
 • kabel s izolační integritou
  Kabel, který má zvýšenou odolnost proti působení plamene při testu podle normy ČSN IEC 60331-11, -21, -23 a -25.
 • kabel s funkčností
  Kabel, který jako součást elektrického systému zaručuje funkčnost elektrického okruhu v případě požáru. Tento typ kabelu a systému musí vyhovět podle normy VDE 4102-12 (Vlastnosti stavebních materiálů a stavebních dílců při požáru – Část 12 Zachování funkčnosti kabelových systémů). Česká obdoba této normy je zkušební předpis ZP 27/2008.

Rozšíření požadavků na kabely HFFR podle direktiv EU

 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany, stanovuje požadavek na kabely a vodiče funkční při požáru, které zajišťují funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb, a na kabelové rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb z hlediska třídy reakce na oheň a z hlediska funkčnosti při požáru.
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která má platnost od 1. července 2008, vychází z rozhodnutí evropské komise č. 2000/147/EC a jejího doplnění č. 2006/751/EC. Tento doplněk zařazuje kabely do sedmi hlavních kategorií označených Aca, B1ca, B2ca,Cca, Dca, Eca, Fca podle jejich možného přispění k požáru (uvolňování tepla a šíření plamene) a doplňkových kritérií označených s1 až s3 (vývin dýmu) a d0 až d2 (odkapávání hořících částic).
 
Zkoušky funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru podle ZP-27/2008 se vykonávají za podmínek požáru, tzn., že kabely a nosné systémy kabelů jsou vystaveny reálným podmínkám (teplotám) požáru a po celou dobu zkoušky protéká jednotlivými žilami elektrický proud. Každý případ zkratu, ať je způsoben poruchou nosné konstrukce nebo vlivem samotného kabelu, je identifikován v čase a při dané teplotě. Z tohoto výsledku se stanovuje klasifikace daného systému ve spojení s příslušnými kabely.
 

Třída reakce na oheň

 
Druhou vlastností, která se z hlediska vyhlášky č. 23/2008 Sb. posuzuje, je třída reakce na oheň. Rozhodnutí Komise z 27. října 2006, jímž se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se vykonává směrnice Rady 89/106/EHS, co se týká klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň, doplňuje pro elektrické kabely tab. 4 – třída reakce elektrických kabelů na oheň Aca, B1ca, B2ca,Cca, Dca, Eca, Fca.
 
FIPEC20 Scen 1, FIPEC20 Scen 2 jsou zkušební metody uvedené v prEN 50399 (Zkušební metody pro kabely v podmínkách požáru – Měření množství uvolňovaného tepla a kouře na kabelech při zkoušce působení plamenem – Zkušební zařízení, postupy, výsledky).
 
V příloze č. 2 vyhl. 23/2008 Sb. jsou podle požadavků na požární odolnost a zajištění funkce předepsány kabely kategorie B2ca nebo B2ca s1, d0, a1.
 
Je třeba podotknout, že tyto požadavky jsou kladeny na kabely volně vedené, tzn. na všechny kabely, které nejsou stavebně odděleny požární přepážkou nebo předělem.
 

Toto označení znamená:

 • B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1 200 s ≤ 15 MJ, maximální hodnota uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření plamene ≤ 1,5 m, rychlost rozvoje požáru ≤ 150 W·s–1,
 • s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2·s–1 a celkové množství vyvinutého kouře za 1 200 s ≤ 50 m2,
 • d0 – žádné odkapávání hořících částic během 1 200 s,
 • a1 – vodivost ≤ 2,5 μS·mm–1 a pH > 4,3.
Požadavky uvedených norem na kabely HFFR splňují v současné době kabely s izolací žil XLPE nebo HFFR a pláštěm HFFR. Se zpřísňováním norem v různých odvětvích tyto kabely nahrazují postupně v instalacích klasické PVC kabely nebo pryžové kabely. Zároveň tyto normy nutí výrobce kabelů zavádět nové konstrukce kabelů s využitím moderních materiálů, které zaručují obecně jejich lepší funkčnost při požáru. Kabelovna Kabex, a. s., pro splnění těchto nových požadavků zavádí na trh novou generaci sdělovacích a silových silikonových kabelů, které splňují nově vzniklé požadavky obsažené ve vyhlášce č. 23/2008 Sb.
 

Další informace na: http://www.kabex.cz