časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Kabelové nosné systémy z Koposu

Specifické požárněodolné trasy
 
Mgr. Marie Horská,
Kopos Kolín, a. s.
 
Elektrické instalace musejí stavební objekty zabezpečovat z hlediska ochrany před požá­rem. V případě požáru musejí vybraná elektrická zařízení zajišťovat funkce záchranných prostředků během požáru.
 
Prostřednictvím kabelových nosných systémů funkčních za požáru se dosahuje zachová­ní dodávek elektrické energie po stanovenou dobu. Kabelovým systémem se rozumí nos­ný systém kabelových žlabů a lávek, včetně příslušenství (kříže, kolena, T-kusy, oblouky klesající a stoupající, oblouk horizontální, spojky) a montážních prvků (držáky, montáž­ní profily, stropní profily, závitové tyče, šrouby, matice, kovové hmoždinky – kotvy) spolu s uloženými kabely a vodiči.
 
Kabelový nosný systém odolný při po­žáru, vyráběný v Koposu Kolín, splňuje po­žadavky dané příslušnou mezinárodní nor­mou DIN 4102 Část 12 a českým předpisem ZP 27/2008. Kabelový nosný systém Kopos, který zahrnuje kabelové žlaby s integrova­nou spojkou Mars a Jupiter, kabelové láv­ky, nosné lišty, ocelové trubky a elektro­instalační krabice 8135 s požárněodolnou svorkovnicí, je klasifikován požární odolností E 90 podle DIN 4102 Část 12, P 90-R podle ZP 27/2008 a PS 90 podle STN 92 0205 podle normové časově-teplotní křivky.
 
Kromě toho jsou kabelové žlaby Jupi­ter, kabelové lávky a trubky klasifiková­ny také podle působení konstantní teploty 750 °C po dobu 120 min jako ZP 27/2008 750 °C/120/136-R, a proto s dostatečnou re­zervou vyhovují i do tunelových staveb.
 

Normové konstrukce

 
Kopos Kolín vyrábí požárněodolné systé­my odpovídající uvedeným normám a před­pisu. Jsou to např. kabelové žlaby Jupiter KZ s tloušťkou plechu 1,5 mm nebo kabelové láv­ky s příčkami ve vzdálenosti 150 mm.
 

Nenormové (nestandardní) konstrukce

 
Kopos se snaží vycházet vstříc zákazní­kům v otázkách ceny a nabízí cenově přízni­vější požárněodolné systémy. Snížit náklady na pořízení požárněodolné trasy lze použi­tím plechu menší tloušťky než stanoví norma, menším počtem podpěr apod. Norma umož­ňuje prozkoušení těchto tras, které se potom označují jako nenormové – nestandardní tra­sy. K nim patří trasy tvořené kabelovými žlaby s integrovanou spojkou Mars i Jupiter s tloušťkou plechu 1,25 mm, trasy kabelových lávek se vzdáleností příček 300 mm, dále nos­né kovové lišty, sestavy s kabelovými pří­chytkami, trasy tvořené ocelovými trubkami.
 
Stropní závěsy tras:
  • pomocí stropních profilů:
    oboustranné zavěšení – stropní profil SPS nebo SPL,
    jednostranné zavěšení – stropní profil SPS;
  • pomocí závitových tyčí.
Pomocí středního stropního profilu SPS ve vzdálenosti 1 500 mm od sebe lze žlaby/lávky zavěsit oboustranně až ve třech patrech nad sebou (obr. 1) – jde o vyvážené zavěšení.
 
S lehkým stropním profilem SPL je pří­pustné oboustranně zavěsit pouze dvě patra, jak napovídá název – jde o méně robustní pro­fil. V obou případech není třeba používat zá­vitovou tyč pro zajištění konce výložníku, což rovněž snižuje náklady při pořizování a usnad­ňuje vkládání kabelů z boku do žlabů/lávek.
 
Jednostranné zavěšení kabelových žla­bů pomocí SPS (obr. 2) dovoluje umístit nad
sebou dvě patra, protože zavěšení není vyvá­žené jako v případě oboustranného závěsu.
 
Zavěšením pomocí závitových tyčí (obr. 3) lze dosáhnout až tří rovin žlabů a lávek nad sebou.
 

Boční upevnění žlabů těžkým držákem

 
Vykonává se připevněním samostatných těžkých držáků DT ve vzdálenosti 1 500 mm od sebe, počet pater nad sebou není omezen. Pro zajištění konce držáku není třeba použít závitové tyče (obr. 4).
 
Upevnění kabelů v kovových nosných lištách typu 5820 lze pomocí kovových stahovacích pás­ků. Jedna lišta nese vždy jeden kabel (obr. 5).
 

Upevnění trubek nebo samostatných kabelů pomocí příchytek

 
Elektroinstalační trubky v rozměrech pod­le norem ČSN a EN lze připevnit na strop či na stěnu požárními montážními profily a po­žárněodolnými příchytkami typu PKC 1, tzv. Sonapek. Pro trubky EN lze používat i pří­chytky typu Omega (obr. 6).
 
Samostatné kabely lze připevnit jednostran­nými nebo dvojitými příchytkami (obr. 7). Pří­chytky upevněné do betonu šrouby drží kabel v požadované poloze.
 
Pro ucelení požárněodolných tras vyrábí Kopos elektroinstalační krabice 8135 PO s požárněodolnou svorkovnicí. Připevňují se do zdiva pomocí požárněodolných kotev, kte­ré jsou součástí balení.
 
Kabelový nosný systém Kopos byl zkou­šen s kabely těchto výrobců: Prakab, Eu­pen, NKT Cables, Lamela Chyše, Kabex, Dätwyler. Kopos Kolín jako výrobce nos­ných systémů doporučuje používat kabely těchto i ostatních výrobců s prokázanou po­žární klasifikací.
 
Další informace lze získat na adrese: http://www.kopos.cz
 
Obr. 1. Příklad oboustranného upevnění pomocí SPS
Obr. 2. Jednostranné upevnění pomocí SPS
Obr. 3. Upevnění pomocí závitových tyčí
Obr. 4. Boční upevnění pomocí DT
Obr. 5. Ukotvení pomocí nosných lišt
Obr. 6. Upevnění trubky pomocí příchytek Omega
Obr. 7. Upevnění kabelů pomocí jednostran­ných nebo dvojitých příchytek
 

Shodné požadavky zkušebního předpisu ZP 27/2008 a německé normy DIN 4102 Část 12:
  • rozměry kabelových žlabů: maximální přípustná šířka 300 mm (děrování 15 ±5 %), výška bočnice 60 mm, tloušťka plechu 1,5 mm, hmotnost kabelů 10 kg·m–1, vzdálenost podpěr 1 200 mm;
  • rozměry kabelových lávek: šířka max. 400 mm, výška bočnice 60 mm, tloušťka plechu 1,5 mm, hmotnost kabelů 20 kg·m–1, příčky lávek ve vzdálenosti 150 mm, vzdálenost pod­pěr 1 200 mm.
 
Certifikované konstrukce shodné svým provedením s parametry normy se nazývají nor­mové (standardní), certifikované konstrukce odlišné provedením nebo rozměry od uvedené normy a předpisu jsou označovány jako nenormové (nestandardní).