časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

K zavedení souboru evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ do soustavy ČSN

číslo 8/2006

K zavedení souboru evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ do soustavy ČSN
Informace o závěrech pracovní skupiny, která byla vytvořena při TNK 22 „elektrotechnické předpisy“ pro posouzení námětů zaslaných na ČNI na vydání opravy k ČSN EN 50110-1 ed. 2

Ing. Vincent Csirik – ČNI, Ing. Bohuslav Kramerius – vedoucí pracovní skupiny a zpracovatelského týmu,
Josef Rýmus – předseda TNK 22, Ing. Jaroslav Bárta – předseda TNK 97 a člen zpracovatelského týmu,
Ing. Michal Kříž – předseda ENV a člen zpracovatelského týmu

Úvod

Tento článek navazuje na informace o postupu při zavádění evropských norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních podané v časopise Elektro 8-9/2005. Pro pochopení problematiky je účelné si stručně připomenout základní skutečnosti:

Zvýšená aktivita uživatelů technických norem v oblasti „Pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy)„ se koncem roku 2005 opět zaměřila na problematiku zavedení souboru evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ do soustavy ČSN a na rušení souboru norem ČSN 34 3100. Tato aktivita je vítána, avšak některé názory odpůrců stanovené koncepce a šíření nepřesných informací o této problematice vyžadují, aby uživatelé technických norem byli informováni o transparentnosti normalizace v této oblasti.

Pozn.: O dané problematice byly čtenáři časopisu Elektro postupně informováni např. v článcích:

 • „Nové normy ČSN (31)„ (úvodní informace k dané problematice – Elektro 12/2003),

 • „Nové normy (32)„ (podrobná informace o nových normách ČSN EN 50 110-1 a ČSN EN 50110-2 nahrazujících soubor norem ČSN 34 3100 až 91 – Elektro 1/2004),

 • „Nové normy (33)„ (podrobná informace o změnách norem souboru ČSN 34 3100 až 91, které vyplynuly ze zavedení evropských norem EN 50110-1 a 2 do soustavy ČSN – Elektro 2/2004),

 • „Nové normy (50)„ (podrobná informace o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Elektro 8-9/2005,

 • Objasnění problematiky rušení ČSN a doplnění informace v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních – Elektro 12/2003,

 • „Informace o postupu při zavádění evropských norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních - Elektro 8-9/2005,

 • V Ročence Elektro 2004 uveřejněn samostatný článek k dané problematice.

ČSN EN 50110-1:2003, ČSN EN 50110-2:2003 a soubor norem ČSN 34 3100

Průběh řešení
Po přijetí ČR za plnoprávného člena CENELEC v roce 1997 pro nás vznikla povinnost zavedení všech evropských norem do soustavy národní normalizace. Proto bylo též rozhodnuto o zavedení evropských norem EN 50110-1:1996 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a EN 50110-2:1996 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)“ do soustavy ČSN.

Pozn.: EN 50110-1:1996 a EN 50110-2:1996 byly připravovány a vydány v době, kdy ČR nebyla plnoprávným členem CENELEC a nebylo možné uplatnit připomínky ČR.

První zpracovatel, kterým se po dlouhých jednáních stal EZÚ Praha, odstoupil od smlouvy, a proto řešení úkolů v roce 1999 převzali Ing. B. Kramerius a Ing. A. Kubela (MEDIT Olomouc), kteří měli již zkušenosti se zpracováním předpisových norem v oblasti elektrotechniky v dopravě (např. ČSN 34 3109).

Na doporučení ČNI byl zpracovatelem (MEDIT Olomouc) vytvořen zpracovatelský tým ve složení:

 • Ing. Bohuslav Kramerius, ČD, s. o., DDC, o. z.; Technická ústředna dopravní cesty Praha;

 • Ing. Antonín Kubela, ČD, s. o., DDC, o. z.; Technická ústředna dopravní cesty Praha;

 • Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha;

 • doc. Ing. Eva Konečná, CSc., Technická univerzita Liberec;

 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s. r. o. Praha;

 • Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz Český;

 • Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha;

 • Ing. Vladimír Turnovec, ČÚBP Praha (v průběhu zpracování úkolů na člena týmu rezignoval).

Návrhy norem: ČSN EN 50110-1 (34 3100) a ČSN EN 50110-2 (34 3100) byly předány na ČNI v říjnu 2000. S přihlédnutím k tomu, že se zpracovateli nepodařilo zajistit kladné stanovisko od všech účastníků připomínkového řízení a předal úkoly na ČNI s rozporem, ČNI vrátil návrhy zpět zpracovateli k odstranění rozporu.

Zpracovatel svolal jednání ve věci řešení rozporu, které se konalo na STE, a. s. Praha v listopadu 2000. S přihlédnutím na výsledek rozporového řízení byly návrhy norem: ČSN EN 50110-1 (34 3100) a ČSN EN 50110-2 (34 3100) předány na ČNI v prosinci 2 000 opět s rozporem.

Vzhledem k tomu, že k návrhům ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 (ani k vlastnímu překladu) nebyly připomínky, přijal ČNI v prosinci 2000 uvedené návrhy k dalšímu řízení.

Avšak v souvislosti s komplikovaným projednáváním návrhů norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 v rámci normalizačního řízení, a z důvodu nesouhlasu MPSV ČR s vydáním, byly návrhy norem ČSN EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„, ČSN EN 50110-2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)„ a návrhy změn norem souboru ČSN 34 3100 a ČSN 33 1335/Z3, jež vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110, schváleny v roce 2002 pouze jako pracovní materiál a nebyly vydány tiskem.

Teprve na základě změny stanoviska MPSV ČR (jeho souhlas s vydáním) bylo možné uvedené návrhy norem i změn norem vydat v listopadu 2003 tiskem.

Rozborové úkoly

V roce 2002 byl vypracován rozborový úkol (č. úk. RU/0719/01) „Současný stav a výhled elektrotechnických předpisů – Rozbor a charakteristika současného stavu elektrotechnických předpisů ČSN a posouzení jejich harmonizace s EN/HD, IEC, včetně postupu, programu a struktury„.

Tento rozborový úkol pro soubor ČSN 33 3100-91 uvádí: „Po vydání ČSN EN 50110-1, -2 ponechat tyto normy v platnosti maximálně po dobu 2 roků a pak zrušit, současně s vydáním ČSN EN 50110-1, -2 vydat změny k normám souboru ČSN 34 3100 až 91„ (tj. na maximální dobu platnosti – 2 roky)„.

Na základě požadavku ČÚBP, který byl pověřen zastupováním MPSV ČR v dané záležitosti, byl vypracován i další rozborový úkol (č. úk. RU/0784/04) „Porovnání ČSN EN 50110-1:2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a připravované evropské normy prEN 50110-1:2004 se souborem norem ČSN 34 3100-91 Elektrotechnické předpisy, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s přihlédnutím na stávající legislativní návaznosti„.

Ze závěrů tohoto rozborového úkolu vyplývá, že převzetí evropských norem EN 50110-1:1996 a EN 50110-2:1996 do soustavy ČSN jako ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 bylo správné a že rušením souboru norem ČSN 34 3100 až 91 nedojde ke snížení úrovně bezpečnosti.

ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005

Průběh řešení
Český normalizační institut (ČNI) věnoval projednávání návrhu EN 50110-1:2004 i vydání ČSN EN 50110-1 ed. 2 mimořádnou pozornost a plně využil i výsledky výše uvedených rozborových úkolů.

Projednávání stanovisek k mezinárodním dokumentům v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních je smluvně zabezpečeno u ESČ Praha. Tento zpracovatel vnitrostátně projednával i všechny došlé normativní dokumenty z CENELEC (CLC/BTTF 62-3), které se týkaly návrhu evropské normy prEN 50110-1:2004. Návrh evropské normy prEN 50110-1:2004 byl vnitrostátně projednán se členy tří technických normalizačních komisí a také se všemi, kteří projevili zájem o účast na připomínkovém řízení. Připomínky vzešlé z tohoto projednávání byly ve formě národního stanoviska zaslány do CENELEC a byly v konečném znění EN 50110-1:2004 akceptovány.

Z uvedených důvodů se předpokládalo, že převzetí této nové evropské normy do soustavy ČSN bude bezproblémové, neboť otázka rušení souboru ČSN 34 3100 až 91 byla již řešena v rámci vydání ČSN EN 50110-1:2003.

Převzetí EN 50110-1:2004 bylo zařazeno do plánu technické normalizace v roce 2004.

S ohledem na důležitost této normy byl na žádost ČNI vytvořen zpracovatelský tým v následujícím složení:

 • MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc,
 • Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha,
 • Ing. Bohuslav Kramerius, ČD, s. o., DDC, o. z., Technická ústředna dopravní cesty Praha,
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o. Praha,
 • Ing. Antonín Kubela, AŽD Praha s. r. o.,
 • Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz Český,
 • Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha.

Konečný návrh ČSN EN 50110-1 ed. 2 byl rozeslán celkem 45 právnickým a fyzickým osobám zařazeným do připomínkového řízení (na základě požadavku ČNI byl návrh nové normy navíc rozeslán i právnickým a fyzickým osobám, které se do připomínkového řízení oficiálně nepřihlásily).

Pozn.: Projednání návrhu ČSN se může zúčastnit každý, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení (ve Věstníku ÚNMZ) o zahájení zpracování návrhu přihlásí zpracovateli, uvedeném v tomto oznámení, nebo každý, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu normy ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění. Zahájení řešení úkolů je oznamováno odborné veřejnosti ve Věstníku ÚNMZ, vycházejícím začátkem každého kalendářního měsíce. Současně jsou veřejnosti sdělovány základní údaje o úkolech, jež jsou potřebné pro orgány a pro osoby, které mají zájem stát se účastníky připomínkového řízení. Přihlášeným účastníkům zasílá zpracovatel návrhy ČSN a jejich případné připomínky s nimi projedná. Pokud v rámci zpracování návrhu ČSN se zjistí, že jeho obsah se týká i okruhu uživatelů technických norem, kteří se nepřihlásili jako účastníci připomínkového řízení, může zpracovatel sám (popř. po konzultaci s pracovníkem ČNI) zaslat návrh normy i organizacím nebo i jednotlivcům, kterých se předmětný návrh (budoucí ČSN) týká.

Stanovisko ke konečnému návrhu zaslalo 21 subjektů. Všichni účastníci připomínkového řízení, s výjimkou Ing. Jaroslava Melena a Ing. Jiřího Sajnera, kteří zaslali záporné stanovisko, s konečným návrhem souhlasili.

Pro odstranění rozporu bylo svoláno rozporové řízení, jehož se zúčastnili:

Ing. J. Bárta, Ing. B. Kramerius, Ing. M. Kříž, Ing. A. Lisý a JUDr. Zb. Urban, zástupci MPSV ČR, MPO ČR, ČÚBP a za ČNI Ing. J. Petřík a Ing. V. Csirik a dále Ing. J. Melen a Ing. J. Sajner.

Z jednání byl zhotoven zápis, který byl účastníky potvrzen přímo na místě (připomínky Ing. Melena byly přijaty, Ing. Sajner měl připomínky nekonkrétní). Výsledek jednání a stanovisko zpracovatelského týmu byly projednány s kladným výsledkem na zasedání TNK 22 Elektrotechnické předpisy (2006-06-01) a též na jednání TNK 97 Elektroenergetika (2006-06-14) a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě (2006-06-20).

Pozn.: Technické normalizační komise (TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými Českým normalizačním institutem (ČNI). ČNI zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru (Technického normalizačního výboru nebo Elektrotechnického normalizačního výboru) ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.

Na základě výše uvedených skutečností byla v červenci 2005 vydána nová norma pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních „ČSN 50110-1 ed. 2:2005„, která od 1. července 2007 nahradí ČSN EN 50110-1:2003.

ČNI převzal i závazek zpracovat podkladové materiály a vydat technickou normalizační informaci TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ČSN EN 50110-2, která byla vydána v říjnu 2005 a byla předána MPSV ČR jako podkladový materiál pro přípravu potřebné legislativy v dané oblasti.

Pozn.: TNI (Technická normalizační informace) je novým produktem Českého normalizačního institutu. Tento produkt se označuje zkratkou TNI a šestimístným číslem podle zásad shodných s tříděním technických norem (ČSN). TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru a obsahují:

 • technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), nebo

 • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné, popř.

 • jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.

TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám, mohou obsahovat i údaje, které do ČSN nepatří, a umožňovat tím její lepší srozumitelnost a pochopení.

Hlavní význam TNI pro praxi spočívá v tom, že v době kdy nejsou (z dobrovolných) norem ČNI poskytovány výklady, umožňuje TNI podat ve formě komentáře doplňující informace k základní normě a usnadnit tím rozhodování při výběru správného řešení.

TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 (říjen 2005)

Tato technická normalizační informace je určena pro používání v uvedené oblasti spolu s platnou ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních. TNI byla vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro rozpracování některých článků k zajištění bezpečnosti práce na elektrických zařízení a v blízkosti živých částí, které jsou v ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 obsaženy.

Tato technická normalizační informace byla vypracována jako komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2, která platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti.

TNI 34 3100 mimo jiné obsahuje:

 • vazbu na číslování článků podle ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, aby byla zachována kontinuita mezi touto ČSN a technickou normalizační informací (TNI);

 • informativní doplňující nebo upřesňující ustanovení, převzatá ze souboru ČSN 34 3100 až 91, jehož platnost skončila 2005-12-31. Tato ustanovení lze použít u těch článků ČSN EN 50110 ed. 2:2005, ve kterých je odvolání na národní legislativu, nebo které mohou svými požadavky doplňovat;

 • zapracování požadavků na zajišťování pracoviště pro práci na zařízení bez napětí;

 • zapracování požadavků na písemné předání pracoviště na provádění práce bez napětí a v blízkosti zařízení pod napětím (Příkaz „B„);

 • zapracování požadavků na písemné předání pracoviště na provádění práce pod napětím (Příkaz „B„ PPN).

Náměty na vydání opravy k ČSN EN 50110-1 ed. 2

Po vydání ČSN EN 50110-1 ed. 2 obdržel ČNI dopis Ing. J. Melena, ve kterém informuje o svých subjektivních názorech týkajících se zavedení souboru evropských norem EN 50110-1:1996, EN 50110-2:1996 a EN 50110-1:2004 jako ČSN EN 50110-1:2003, ČSN EN 50110-2:2003 a ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, a dále souboru norem ČSN 34 3100 až 91 a TNI 34 3100.

Ing. J. Melen se podle tohoto dopisu domnívá, že je třeba k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 vydat opravu, a vyznačuje též možný rozsah této opravy.

Na základě námětů Ing. Melena, které uveřejňuje na internetových stránkách, obdržel ČNI několik dopisů v této věci. Z těchto dopisů vyplývá, že autoři vůbec nepochopili podstatu věcí. Zářným příkladem je dopis, ve kterém pisatel píše, že podporuje výzvu Ing. Melena, přičemž navrhuje naprosto opačné řešení (pozn. - ČNI na všechny došlé dopisy odpověděl).

ČNI ve snaze zdokonalovat své produkty, pečlivě posuzuje všechny došlé náměty na případné zlepšení. Je však třeba zdůraznit, že návrhy na zlepšení uváděné v dopise Ing. Melena jsou v některých bodech v rozporu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a s metodickými pokyny ČNI a vnitřními předpisy ČNI.

Pro posouzení došlých námětů a přípravu závěrů k celé věci, byla v rámci TNK 22 vytvořena pracovní skupina ze členů TNK 22, zpracovatelského týmu ČSN EN 50110-1 ed. 2 za spoluúčasti Ing. Melena. Pracovní tým pracoval ve složení: Ing. Kramerius – vedoucí pracovní skupiny a dále členové: Ing. J. Bárta, Ing. M. Kříž, Ing. A. Lisý, V. Macháček, Ing. M. Valena, J. Rýmus, JUDr. Z. Urban a Ing. J. Melen.

Pozn.: ČNI požadoval, aby při řešení otázky vydání opravy byly posouzeny kromě dopisu Ing. Melena i náměty uživatelů technických norem, kteří zaslali tyto náměty v písemné formě.

Projednávání jednotlivých námětů probíhalo jednak v elektronické formě, jednak na společném jednání pracovní skupiny a pracovníka ČNI (Ing. V. Csirika).

Výsledek řešení byl předložen na jednání TNK 22, které se konalo dne 2006-06-01. Zde Ing. V. Csirik obšírně přítomné informoval o vývoji zpracování ČSN EN 50110-1 ed. 2 a o návrhu oprav zpracovaných Ing. J. Melenem, ocenil jeho práci a poděkoval zpracovatelskému týmu v čele s Ing. B. Krameriusem za úsilí, které věnoval řádnému projednání navržených oprav. K objektivnímu projednání návrhů přispěl i nezávislý překlad sporných ustanovení, který nechal zpracovat předseda TNK 22 p. J. Rýmus.

Ing. B. Kramerius informoval, že řada z navržených úprav Ing. J. Melena – byť možná navržených v dobrém úmyslu – měnila smysl ustanovení v originálním znění, což není možné akceptovat. Nicméně, některé návrhy na opravu byly po diskusi přijaty nebo vedly k upřesnění současného znění.

Členové TNK posoudili předložený návrh na vydání Opravy ČSN EN 50110-1 ed. 2 (včetně předložených materiálů k této problematice) a souhlasili s předloženým návrhem (po provedených úpravách na tomto jednání). Současně souhlasili, aby po schválení a vydání Opravy 1 ČSN EN 50110-1 ed. 2. byla o této záležitosti informována technická veřejnost prostřednictvím časopisů a internetu (tj. tam, kde o dané problematice informovali Ing. J. Melen a ostatní odpůrci ČSN EN 50110-1 ed. 2.).

Ing. J. Bárta, který je předsedou TNK 97 Elektroenergetika, zabezpečil projednání a odsouhlasení návrhu oprav v rámci TNK 97. Členové TNK 97 odsouhlasili návrh opravy ČSN EN 50110-1 ed. 2/Opr. 1 s tím, že z konečného znění bude vypuštěn jeden bod opravy.

Pozn.: Konečné znění opravy ČSN EN 50110-1 ed. 2/Opr. 2 bylo odsouhlaseno (po vypuštění jednoho bodu opravy) na TNK 126 Elektrotechnika v dopravě.

Konečné znění ČSN EN 50110-1 ed. 2/Opr. 1

ČSN EN 50110-1 ed. 2/Opr. 1 (vydání – září 2006) obsahuje tyto opravy:

Na straně 12 v termínu 3.4.3, se vypouští text „(práce v blízkosti elektrických zařízení)“.

Na straně 15 v posledním odstavci článku 4.3, se nahrazuje text „Pracovní postup musí být k dispozici na pracovišti,„ textem „Na pracovišti musí být přijata taková opatření,„ a za slovo „skutečnost„ se doplňuje slovo „neprodleně„.

Na straně 17 v poslední větě článku 5.3.2.1, se za slovo „poučenými„ doplňuje text „nebo seznámenými„.

Na straně 18 na začátku čtvrtého odstavce článku 6.1, se nahrazuje slovo „Povolení„ slovem „Souhlas„.

Na straně 18 v pátém odstavci článku 6.1, se vypouští text „na tři různé postupy„.

Na straně 19 v prvním odstavci článku 6.2, se za slovo „vyžaduje„ doplňuje text „přesné vymezení a„.

Na straně 19 v posledním odstavci článku 6.2, se nahrazuje text „pod dozorem„ textem „s dohledem„.

Na straně 23 v článku 6.3.8.1, se nahrazuje text „zahájením práce„ textem „další činností„.

Na straně 24 v posledním odstavci článku 6.3.8.3, se nahrazuje text „Před ukončením„ textem „Po ukončení„.

Na straně 24 v druhém odstavci článku 6.3.10, se nahrazuje text „není vyžadován dozor, ale„ textem „není-li vyžadován dozor při práci„.

Na straně 24 v posledním odstavci článku 6.3.11, se za slovo „nad„ doplňuje slovo „celkovou„.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ: 26837021,
– Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha,
– Ing. Bohuslav Kramerius, ČD, s. o., DDC, o.z., Technická ústředna dopravní cesty Praha,
– Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o. Praha,
– Ing. Antonín Kubela, AŽD Praha s. r. o.,
– Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz Český,
– Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha,
– Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy,
– TNK 97 Elektroenergetika,
– pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik.

Platné normativní dokumenty pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

 1. ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed. 2/Opr. 1:2006,

 2. ČSN EN 50110-1:2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (platí souběžně s ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 až do 2007-07-01),

 3. ČSN EN 50110-2:2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky),

 4. TNI 34 3100:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005.

Závěr

Závěrem je třeba zdůraznit, že projednávání návrhů norem ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 včetně návrhů změn ČSN 34 3100/Z9, ČSN 34 3101/Z2, ČSN 34 3102/Z2, ČSN 34 3103/Z2, ČSN 34 3104/Z1, ČSN 34 3106/Z2, ČSN 34 3107/Z1, ČSN 34 3108/Z3, ČSN 34 3109/Z1, ČSN 34 3110/Z1, ČSN 34 3191/Z1 a ČSN 33 1335/Z3, které vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110 a ČSN EN 50110-1 ed. 2, probíhalo velmi zodpovědně a při využití všech dostupných podkladů.

Z rozsahu vydávané opravy vyplývá, že oponenti se mýlili, když překlad evropské normy považovali minimálně za nezdařilý. ČNI má zájem na zdokonalování svých produktů, proto vydává tuto opravu bez ohledu na skutečnost, že používání ČSN EN 50110-1 ed. 2 by nebylo nijak omezeno i bez vydání opravy.

Dále je třeba připomenout:

 • ČR je od roku 1997 plnoprávným členem CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Z plnoprávného členství, mimo jiné, vyplývá i povinnost přejímat všechny evropské normy do soustavy národní normalizace bez ohledu na skutečnost, zda ČR s návrhem evropské normy souhlasila či ne,

 • naším vstupem do Evropské unie (2004-05-01) není z hlediska využívání evropské normy v ČR rozhodující, zda jsme ji zavedli do národní normalizační soustavy nebo ne, neboť jako člen EU jsme povinni respektovat národní normu kteréhokoliv členského státu, která přejímá předmětnou evropskou normu,

 • řada nově zaváděných evropských norem do souboru ČSN se v oblasti bezpečnosti odvolává na EN 50110-1 (ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-1 ed. 2). Dalším důležitým faktorem je členství České republiky v Evropské unii a tím volný pohyb osob v rámci evropského pracovního trhu, a to i v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních,

 • základní bezpečnost práce na elektrických zařízeních musí být dána národní legislativou, jako jsou např. zákony, vládní nařízení, vyhlášky apod. Normy tyto požadavky doplňují. V roce 2005 to byla např. Nařízení vlády č. 101 ze dne 2005-01-26 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

 • do zavedení souboru evropských norem pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních byli zapojeni přímo i nepřímo experti z řad technické veřejnosti, proto zpochybnění kvality vydané normy by bylo znevážením jejich práce.