časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Jiskřište a přepěťové ochrany Weidmüller

|

číslo 5/2003

ochrana proti přepětí, hromosvody

Jiskřište a přepěťové ochrany Weidmüller

Důvodem poruchy elektrických zařízení mohou být vlivy vnějšího prostředí. Do této kategorie patří mimo jiné vysokofrekvenční (VF) rušení a pulsní přepětí. VF rušení má původ především v činnosti vysílačů, mobilních telefonů, ale může také vzniknout působením nedostatečně odrušených elektrospotřebičů. Pulsním přepětím jsou krátké pulsy na vedeních, jejichž amplituda překračuje jmenovité napětí v rozsahu desítek procent až několika řádů. Pulsní přepětí ohrožuje nejen provoz, ale přímo existenci elektronických zařízení. Nejčastějším zdrojem přepětí v elektrické soustavě nn je činnost místních elektrických spotřebičů, spouštění motorů a klimatizačních zařízení, činnost spínacích prvků, výkonových polovodičů atd. Vnějšími zdroji rušení v soustavě nn jsou především přepínací jevy v rozvodech vn a vvn. Nejsilnějším zdrojem přepětí je blesk v podobě přímého zásahu do vedení nebo elektromagnetické indukce do rozvodů nn.

Obr. 1.

Elektrická zařízení jsou ovlivněna především prostřednictvím jejich přípojných míst, tj. napájecích i síťových přívodů, vstupních a výstupních datových vedení apod. A právě v oblastech připojovacích míst lze vhodnými opatřeními zabránit poruchám i následným škodám.

Nejúčinnější ochranou je použití speciálních prvků, které při vzrůstu napětí nad jmenovitou hodnotu prudce snižují svůj odpor a mohou tak svést přepěťový impuls do země, proto jsou někdy též nazývány svodiče napětí.

Jiskřiště – ochrana proti přepětí vlivem úderu blesku

Společnost Weidmüller v letošním roce rozšířila nabídku přepěťových ochran. Novým produktem je přepěťová ochrana s jiskřištěm fungujícím jako ochrana proti přepětí třídy B (stupeň I). V různých kombinacích je jiskřiště používáno v sítích TN, TT a IT a garantuje požadované potenciálové vyrovnání při úderu blesku. Firma Weidmüller v současné době nabízí čtyři typy přepěťových ochran.

Jedná se např. o jiskřiště s označením PU1TSG 35 kA/0,9 kV, PU1TSG 50 kA1,5 kV pro střídavá provozní napětí 260 V a PU1TSG+ 50 kA/0,9 kV, popř. 1,5 kV, pro napětí 330 V, popř. 440 V. Jak napovídá obchodní označení, rozdíl mezi oběma typy je v maximálním svodovém proudu testovaném při vlně (10 350 µs) a připojitelném napětí. Výkonnější typy PU1TSG+ jsou vhodné pro průmyslové aplikace. Konstrukce tohoto jiskřiště je řešena jako „otevřená“ s výfukem plynu. Uzavřené jiskřiště PU1TSG 35 kA stupně I je vhodné použít pro instalace v budovách. Může být připojeno na jednotlivé fáze (L1, L2, L3). Pro ochranu N-PE je určen typ PU1TSG 50 kA (obr. 1).

Obr. 2.

U tří vyráběných typů jiskřišť je funkce optické signalizace. Při napětí od 120 V AC zobrazuje indikátor provozní stav jiskřiště. Všechny moduly jsou určeny pro montáž na lištu TS 35. Lze připojit vodiče v rozsahu od 10 do 35 mm2.

Přepěťové ochrany třídy B s nelineárním prvkem

Modulově řešená přepěťová ochrana PU B zajistí při úderu blesku vyrovnání potenciálů mezi domovní ochranou proti blesku a zemnicím systémem napájecího vedení prostřednictvím zabudovaných varistorů. Umísťuje se zpravidla do hlavního rozváděče. Ochrana se skládá z nosné patice a výměnné zásuvné varistorové vložky černé barvy se signalizačním okénkem porušení varistoru. Vlastní varistor je navíc chráněn tepelnou pojistkou. K nesporným přednostem modulového provedení patří výměnná varistorová vložka, kterou lze vyměnit bez nutnosti odpojování vodičů. Přepěťová ochrana má vnitřní propojení uzemňovacích svorek, takže stačí pouze jeden uzemňovací přívod pro celý blok (obr. 2).

Vzhledem k tomu, že varistory omezují hodnotu rázového napětí pod 2 kV při vysokých svodových proudech, je nutné přepěťovou ochranu chránit předřadnými pojistkami, jejichž velikost se volí v závislosti na průřezu vodičů, maximálně 160 A. Přepěťové ochrany PU B se dodávají v tří- a čtyřpólové verzi s možností dálkové signalizace.

Obr. 3.

Přepěťové ochrany PU C s nelineárním prvkem

Přepěťové ochrany PU C chrání elektrická zařízení a elektronické přístroje proti přepětí, které vzniká následkem atmosférických výbojů (např. při bouřce) nebo spínacích procesů. Umísťuje se obvykle do podružných rozváděčů.

PU C je modulově řešená přepěťová ochrana třídy C – tzv. druhý stupeň ochrany ve standardním provedení pro střídavé provozní napětí do 275 V. Opět se skládá z nosné patice a výměnné zásuvné varistorové vložky šedé barvy se signalizačním okénkem porušení varistoru. Vlastní varistor je též chráněn tepelnou pojistkou. Výhody modulové konstrukce jsou shodné s výhodami ochrany typu PU B. Průřez zemního vodiče musí být minimálně 10 mm2. Pojistku pro přepěťovou ochranu PU C je třeba volit v závislosti na průřezu vodičů, maximální velikost je 100 A. Ochrany PU C se dodávají v jedno-, dvou-, tří- a čtyřpólovém provedení s možností dálkové signalizace (obr. 3).

Při použití většího počtu modulů je možné pro indikaci poruchy použít optickou jednotku. Je tvořena optickým vysílačem a přijímačem, který je schopen prosvítit až 40 modulů.

Přepěťové ochrany PU DS

Jemná přepěťová ochrana PU DS chrání elektrická zařízení a elektronické přístroje proti přepětí v jejich bezprostřední blízkosti. Umísťuje se na lištu DIN do instalačních krabic, popř. do podružných rozváděčů.

Obr. 4.

Přístroj PU DS je jednomodulová přepěťová ochrana třídy D – tzv. třetí stupeň ochrany. Obsahuje varistor chráněný tepelnou pojistkou a indikační diodu LED, jež signalizuje porušení varistoru (obr. 3). Maximální hodnota předřazeného jističe je 16 A, jmenovité napětí 230 V.

Přepěťová ochrana signálových a datových obvodů v provedení MCZ OVP (obr. 4)

Přístroje MCZ jsou moderní přepěťové ochrany velikosti řadové svorky. Charakterizuje je bezšroubové upnutí vodiče, šířka pouze 6 mm, možnost propojení bezšroubovými propojkami a propojení zemnicího kontaktu na lištu TS 35. Dodává se celkem šestnáct typů v provedení s různými kombinacemi ochranných elektrických prvků (bleskojistky, varistory a supresorové diody) v symetrickém či nesymetrickém zapojení s rychlostí odezvy 10 až 100 ps. Lze je použít pro střídavá nebo stejnosměrná napětí od 24 V do 230 V. Jsou určeny např. pro proudové smyčky až do maximálního proudu 1,25 A, při jmenovitých hodnotách napětí 24, 48, 115 a 230 V. Dále jsou k dispozici moduly pro přepěťovou ochranu elektronických přístrojů a zařízení s hodnotami jmenovitých napětí a maximálních proudů 24 V/16 A nebo 115 V/1,25 A, popř. 230 V/1,25 A.

Další informace mohou zájemci o uvedené výrobky získat kontaktováním regionálního zástupce nebo přímo firmy Weidmüller na adrese:

Weidmüller, s. r. o.
Vídeňská 340
252 42 Vestec
tel.: 244 001 400
fax: 244 001 499
e-mail: office@weidmueller.cz
http://www.weidmueller.cz