časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Jiskřiště a přepěťové ochrany

|

číslo 5/2002

Ochrana proti přepětí

Jiskřiště a přepěťové ochrany

Společnost Weidmüller v letošním roce rozšířila nabídku přepěťových ochran. Novým výrobkem je přepěťová ochrana s jiskřištěm fungujícím jako ochrana proti přepětí třídy B (stupeň I.). Produkt je v souladu s požadavky na třídu B (stupně I.). V různých kombinacích je jiskřiště používáno v sítích TN, TT a IT a garantuje požadované potenciálové vyrovnání při úderu bleskem.

Obr. 1.

Důvodem poruchy elektrických zařízení mohou být vlivy vnějšího prostředí. Do této kategorie mimo jiné patří vysokofrekvenční rušení a pulsní přepětí. Vysokofrekvenční rušení vzniká především při činnosti vysílačů, mobilních telefonů, ale také působením nedostatečně odrušených elektrospotřebičů. Pulsním přepětím jsou krátké pulsy na vedeních, jejichž amplituda překračuje jmenovité napětí v rozsahu desítek procent až několika řádů. Pulsní přepětí ohrožuje nejen provoz, ale přímo existenci elektronických zařízení. Nejčastějším zdrojem přepětí v soustavě nn je činnost místních elektrických spotřebičů, spouštění motorů a klimatizačních zařízení, činnost spínacích prvků, výkonových polovodičů atd. Vnějšími zdroji rušení v soustavě nn jsou především přepínací jevy v rozvodech vn a vvn. Nejsilnějším zdrojem přepětí je blesk, ať už v podobě přímého zásahu do vedení nebo indukce do rozvodů nn.

Elektrická zařízení jsou ovlivňována především přes jejich přípojná místa, tj. napájecími síťovými přívody, přes vstupní a výstupní datová vedení apod. A právě v oblastech připojovacích míst lze vhodnými opatřeními zabránit poruchám i následným škodám.

Nejúčinnější ochranou je použití speciálních prvků, které při vzrůstu napětí nad jmenovitou hodnotu prudce snižují svůj odpor a mohou tak svést přepěťový impuls do země. Proto jsou též někdy nazývány svodiči napětí.

Jiskřiště – ochrana proti přepětí vlivem úderu blesku
V nabídce firmy Weidmüller jsou čtyři typy ochran proti přepětí vznikajícímu úderem blesku: jiskřiště pod označením PU1TSG 35 kA/0,9 kV, PU1TSG 50 kA/1,5 kV pro střídavá provozní napětí 260 V a PU1TSG+ 50 kA/0,9 kV, popř. 1,5 kV pro napětí 330 V nebo 440 V (obr. 1). Jak je z obchodního označení zřejmé, rozdíl mezi oběma typy je v maximálním svodovém proudu testovaném při vlně (10/350 ms) a připojitelném napětí. Výkonnější verze PU1TSG+ jsou vhodné pro průmyslové aplikace. Konstrukce jiskřiště je řešena jako „otevřená“ s výfukem plynu. Uzavřené jiskřiště PU1TSG 35 kA stupně I. je vhodné použít pro instalace v budovách. Může být připojeno na jednotlivé fáze (L1, L2, L3). Pro ochranu N-PE je určen typ PU1TSG 50 kA.

Obr. 2.

Zmíněná jiskřiště jsou opatřena optickou signalizací funkce. Při napětí od 120 V AC indikátor zobrazuje provozní stav jiskřiště. Všechny moduly jsou určeny pro montáž na lištu TS 35. Připojitelný rozsah vodičů je od 10 do 35 mm2.

Přepěťové ochrany třídy B s nelineárním prvkem
Modulově řešená přepěťová ochrana PU B (obr. 2) zajistí při úderu blesku vyrovnání potenciálů mezi domovní ochranou proti blesku a zemnicím systémem napájecího vedení prostřednictvím zabudovaných varistorů. Umísťuje se zpravidla do hlavního rozváděče.

Tvoří ji nosná patice a výměnná zásuvná varistorová vložka černé barvy se signalizačním okénkem porušení varistoru. Vlastní varistor je navíc chráněn tepelnou pojistkou. K nesporným přednostem modulového řešení patří výměnná varistorová vložka, kterou lze vyměnit bez nutnosti odpojování vodičů. Přepěťová ochrana má vnitřní propojení uzemňovacích svorek, takže stačí pouze jeden uzemňovací přívod pro celý blok.

Obr. 3.

Při vysokých svodových proudech varistory omezují hodnotu rázového napětí pod 2 kV, proto je nutné přepěťovou ochranu chránit předřadnými pojistkami, jejichž velikost se volí v závislosti na průřezu vodičů, max. o hodnotě 160 A. Dodává se ve třípólové a čtyřpólové verzi s možností dálkové signalizace.

Přepěťové ochrany PU C s nelineárním prvkem
Přepěťové ochrany PU C chrání elektrická zařízení a elektronické přístroje proti přepětí, které vzniká následkem atmosférických výbojů (bouřka) nebo spínacích procesů. Umísťují se zpravidla do podružných rozváděčů.

Typ PU C (obr. 3) je modulově řešená přepěťová ochrana třídy C – tzv. druhý stupeň ochrany standardní konstrukce pro střídavé provozní napětí do 275 V. Skládá se z nosné patice a výměnné zásuvné varistorové vložky šedé barvy se signalizačním okénkem porušení varistoru. Vlastní varistor je opět chráněn tepelnou pojistkou. Výhody modulové konstrukce jsou shodné s výhodami typu PU B. Průřez zemnicího vodiče musí být min. 10 mm2. Pojistku pro PU C je třeba volit v závislosti na průřezu vodičů, do max. hodnoty 100 A. Tato přepěťová ochrana se dodává v jedno-, dvou-, tří- a čtyřpólovém provedení s možností dálkové signalizace.

Při použití většího počtu modulů je pro indikaci poruchy možné použít optickou jednotku. Skládá se z optického vysílače a přijímače, který je schopen prosvítit až 40 modulů.

Obr. 4.

Přepěťové ochrany PU DS
Jemná přepěťová ochrana PU DS chrání elektrická zařízení a elektronické přístroje proti přepětí v jejich bezprostřední blízkosti. Umísťuje se na lištu DIN, do instalačních krabic, popř. do podružných rozváděčů.

Typ PU DS je jednomodulová přepěťová ochrana třídy D – tzv. třetí stupeň ochrany. Obsahuje varistor chráněný tepelnou pojistkou a indikační diodu LED, která signalizuje porušení varistoru. Maximální hodnota předřazeného jističe je 16 A, jmenovité napětí 230 V.

Přepěťová ochrana signálových a datových obvodů MCZ OVP
Výrobky označené MCZ jsou moderní přepěťové ochrany velikosti řadové svorky (obr. 4). K jejich přednostem patří: bezšroubové upnutí vodiče, šířka pouze 6 mm, možnost propojení bezšroubovými propojkami, propojení zemnicího kontaktu na lištu TS 35. V současné době se dodává šestnáct typů v provedení s různými kombinacemi ochranných elektrických prvků (bleskojistky, varistory a supresorové diody), v symetrickém či nesymetrickém zapojení, s rychlostí odezvy 10 až 100 ps. Lze je použít pro střídavá nebo stejnosměrná napětí od 24 do 230 V. Jsou určeny např. pro proudové smyčky až do maximálního proudu 1,25 A, při jmenovitých hodnotách napětí 24, 48, 115 a 230 V. Dále jsou k dispozici moduly pro přepěťovou ochranu elektronických přístrojů a zařízení s hodnotami jmenovitých napětí a maximálních proudů 24 V/16 A nebo 115 V/1,25 A, popř. 230 V/1,25 A.

V případě zájmu o uvedené výrobky lze kontaktovat regionální zástupce nebo přímo firmu Weidmüller na adrese:

Weidmüller, s. r. o.
Vídeňská 340
252 42 Vestec
tel.: 02/44 00 14 00
fax: 02/44 00 14 99
e-mail: office@weidmueller.cz
www.weidmueller.cz