časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Jednofázový analyzátor výkonu a kvality sítě C.A 8230

|

číslo 4/2006

Jednofázový analyzátor výkonu a kvality sítě C.A 8230

Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r. o.

Analyzátor výkonu a kvality elektrické sítě C.A 8230 (obr. 1) nahrazuje starší verzi s označením C.A 8210 a doplňuje tím řadu analyzátorů C.A 8332, C.A 8334, C.A 8352 o cenově dostupný analyzátor s velmi vysokou užitnou hodnotou, který je parametrově obdobný oblíbenému přístroji C.A 8334.

Analyzátor slouží k získání rychlé představy o zásadních parametrech elektrických sítí. Je určen dodavatelům a odběratelům elektrické energie a pracovníkům údržby elektrických zařízení. Pro velké množství měřených hodnot se analyzátor stává atraktivním přístrojem pro použití v technických a technologických provozech. Velký grafický barevný displej (320 × 240 bodů) je také vhodný pro demonstraci elektrických dějů při výuce. Přístroj lze napájet z vestavěných baterií NiMH nebo pomocí síťového adaptéru. Při vývoji přístroje věnovali konstruktéři zvláštní péči jeho ovládání, které je snadné a intuitivní. Všechny základní funkce jsou dostupné prostřednictvím ovládacích tlačítek, která jsou umístěna pod displejem.

Obr. 1.

Obr. 1. Analyzátor C.A 8230

Základní funkce:

  • režim sledování,
  • režim výkonů a energií,
  • režim záznamů,
  • režim alarmů,
  • režim harmonické analýzy,
  • režim rozběhových proudů.

Režim sledování (osciloskopický) umožňuje zobrazit napětí a proud v čase a odpovídající parametry THD (Total Harmonic Distortion, celkové harmonické zkreslení), PST (Flicker Short Term, krátkodobý fliker – kolísání napětí v síti), DF (Distortion Factor, činitel zkreslení), CF (Crest Factor, vrcholový činitel). Okamžité hodnoty průběhů lze číst s využitím kurzoru. Mimo tyto základní funkce jsou dostupné také tabulky naměřených a vypočítaných hodnot, jako např. MIN, MAX, AVG, –PEAK, +PEAK, složka DC apod. V horní části obrazovky jsou doplňkové informace o stavu baterie, datum a čas měření. Režim sledování obsahuje také funkci pro učení sledu fází.

Obr. 2. Režim sledování
Obr. 3. Režim výkonů a energií
Obr. 4. Režim záznamu

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Režim výkonů a energií poskytuje možnost měřit činný, jalový a zdánlivý výkon a energii. V tabulce uživatel nalezne naměřené a vypočítané hodnoty, včetně určení induktivní a kapacitní složky. Výhodou je možnost identifikace toku dodávané a odebírané energie.

Režim záznamu dovoluje dlouhodobě sledovat parametry sítě vybrané uživatelem. Pro ukládání dat je přístroj vybaven pamětí s kapacitou 1,5 MB. Všechny uložené údaje mohou být vizualizovány např. v podobě průběhů, histogramů, průměrných výkonů a dalších veličin v čase.

Obr. 5. Režim harmonických
Obr. 6. Expertní režim
Obr. 8. Ukládání dat do paměti

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 8.

Režim alarmů je určen pro registraci překročení nastavených hodnot, data a času vzniku poruchy a doby jejího trvání s rozlišením v setinách sekundy.

Režim harmonické analýzy zobrazuje v sloupcovém grafu podíl jednotlivých složek v napěťové, proudové a výkonové oblasti, a to až do 50. harmonické. V režimu V·A lze stanovit směr toku harmonických složek. Na displeji jsou zobrazovány hodnota THD (v procentech), efektivní hodnota a fázový posuv proti základní harmonické. Stejně jako u analyzátoru C.A 8334 je přístroj vybaven tzv. expertním režimem pro stanovení vlivu harmonických na ohřev středního vodiče nebo elektromotorů.

Obr. 7. Rozběhové proudy: a – základní zobrazení, b – funkce zoom, c – vizualizace efektivní hodnoty
Obr. 7.

Režim rozběhových proudů umožňuje zaznamenat rozběhy v průběhu pěti, deseti nebo dvaceti sekund. Záznam se spouští automaticky po zvolení funkce INRUSH (rozběh). Počátek měření lze také naprogramovat k určitému datu a času. Po ukončení záznamu se naměřený průběh zobrazí na displeji. Pro zlepšení sledování lze použít funkce ZOOM a kurzorové čtení hodnot. Vzorkovací frekvence přístroje je 12,8 kHz. V režimu INRUSH jsou dostupné informace o okamžitém napětí a proudu v bodě umístění kurzoru, maximální okamžité hodnoty napětí a proudu, efektivní hodnoty, efektivní a maximální hodnota v polovině periody.

Obr. 9. Obr. 10.

Obr. 9. Zapojení přístroje v jednofázové síti
Obr. 10. Zapojení přístroje v třífázové síti

Veškeré údaje a průběhy zobrazené na displeji lze stisknutím tlačítka se symbolem fotoaparátu uložit do paměti přístroje pro pozdější analýzu.

Přístroj se nastavuje po stisknutí tlačítka SETUP. V tomto režimu je možné nastavit datum a čas, barvy, kontrast a jas průběhů, elektrické zapojení (jednofázové nebo třífázové zapojení – pro vyvážené sítě), výběr proudových převodníků a nastavení režimů záznamu a alarmů. Data jsou do počítače přenášena optickým rozhraním RS-232. Vizualizaci dat on-line usnadňuje programové vybavení DataViewer, které rovněž umožňuje nastavit přístroj z počítače uživatele.

Obr. 11.

Obr. 11. Výběr převodníků

Pro měření proudu si může uživatel zvolit jeden ze šesti typů proudových převodníků, obdobně jako u verze CA 8334. Volba typu převodníku je dostupná ve funkci SETUP. Nicméně přístroj po připojení převodník automaticky detekuje a přizpůsobí podle toho své měřicí obvody.

Obsah dodávky

Analyzátor C.A 8230 vyrábí francouzská firma Chauvin Arnoux. Standardní součástí dodávky je analyzátor C.A 8230, brašna, měřicí vodiče, krokosvorky, měřicí hroty a kabel RS-232.

Zájemci se budou moci s přístrojem podrobněji seznámit na veletrhu Amper 2006 na pražském výstavišti v Letňanech ve stánku C16, hale 1.

Tabulka základních parametrů přístroje

Měřené veličiny a funkce (DC/AC+DC)

Parametry

I(max)ef

maximální efektivní hodnota v závislosti na typu proudového převodníku 5 mA až 6 500 A

U(max)ef

maximální efektivní hodnota 600 V

výkon

1,2 W až 3,4 MW (V·A, var, PF, cos j, tg j )

energie

ano

harmonické

do padesáté, THD (U, I, V·A,) vyjádření v efektivních hodnotách a procentech

další měření

MIN, MAX, PEAK, KF, FC

další funkce

INRUSH, ALARM, sledy fází

Další informace mohou zájemci získat přímo u pracovníků firmy na adrese:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 532-4
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz