časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Jak zprovoznit elektroinstalaci po záplavě?

číslo 12/2002

Výměna zkušeností

Jak zprovoznit elektroinstalaci po záplavě?
Rady užitečné nejenom po záplavách

Obr. 1.

V současné době je aktuální otázka škod, které v mnoha našich regionech napáchala voda. Vtrhla do našich domácností a převrátila mnohým z nás život. Pokud můžeme, škody odstraňujeme. Škody jsou často i na elektrické instalaci. Co v takovém případě dělat? Je všechno špatné? Budeme ještě svítit?

Co můžeme v takovém případě dělat my, tím předpokládáme elektrotechničtí laikové, a co musíme nechat na odborníkovi?

Především se musíme přesvědčit o tom, že instalace je vypnutá. Měli jsme ji vypnout již před tím, než jsme obydlí opustili. Ve většině případů však přívod elektrické energie již odpojila energetické společnost a na vypnutí samotné instalace pak již třeba nezbyl čas. Takže kontrola vypnutí a zajištění vypnutého stavu instalace (např. vyjmutím pojistkových vložek), aby instalaci někdo v dobré vůli nezapnul, když se ověřují následky pohromy, je náš prvořadý úkol. Přestože je instalace vypnutá, nemůžeme si být jisti, že se do ní odněkud ještě nemohlo dostat napětí. Proto vypnutý stav instalace raději ještě ověříme funkční zkoušečkou.

Obr. 2.

Poté se můžeme pustit do zachraňování elektrického zařízení. Za beznapěťového stavu a pokud možno za odborného vedení kvalifikovaného elektrotechnika můžeme odšroubovat víčka elektrických krabic. Ty vyčistíme, vyčistíme i veškeré spoje vodičů a vše vysušíme. Je nejlepší, jestliže čistíme a vysoušíme rozšroubované, rozmontované spoje. Zde je však nutné, aby následnou odbornou montáž provedl elektrotechnik. Osvědčuje se čištění tlakovou vlažnou vodou. Tou je možné čistit i rozváděče při vyjmutých pojistkových vložkách. Při vysoušení lze využít odvodňovací spreje i spreje zlepšující vodivost kontaktů, např. ty, které se běžně využívají u elektrických zařízení automobilů.

Zapojit rozpojené svorky, přístroje a jejich části a zkontrolovat instalaci před tím, než se znovu zapne, musí kvalifikovaný elektrotechnik. Ideální by bylo, kdyby instalaci zrevidoval revizní technik. Vzhledem k závažnosti situace však stejně dobře kontrolu vykoná i elektrotechnik, který jako svou živnost provádí elektrické instalace. Zde je třeba upozornit na to, že při zapínání elektrické instalace není vhodné spěchat. Bylo by velmi zarmucující, kdyby člověk, který přežil povodeň, měl být ve svém domě nebo bytě ohrožen vlastním elektrickým zařízením. Proto raději počkejme, než přijde kvalifikovaný odborník. Jeho kvalifikace nám totiž zaručí naši bezpečnost.

Obr. 3.

Při „zachraňování“ elektrické instalace záleží na tom, kam se voda dostala. Jestliže se jednalo „jenom“ o zásuvky a instalační krabice, popř. i spínače, je třeba je co nejdříve otevřít, vytřít, důkladně vyčistit a vysušit. Nakonec kvalifikovaně provedenou revizí (popř. kontrolou) ověřit izolační stav instalace a bezpečnost a funkčnost zasažených obvodů. Je-li z tohoto hlediska vše v pořádku, může kvalifikovaný elektrotechnik instalaci připojit k přívodu elektrické energie. Přitom často dochází k situaci, že např. nadzemní část objektu je v pořádku, avšak sklep, suterén apod. zůstávají vlhké, nevyhovují z hlediska izolačního stavu – zkrátka nevzbuzují důvěru. Tehdy je možné po ověření připojit pouze část objektu, např. tu nadzemní, a sklepy, suterén apod. ponechat nepřipojeny, vyčistit je, vysušit a poškozené elektrické předměty v nich vyměnit později; teprve poté je po prověření připojit.

Situaci mohou komplikovat elektrické přístroje – jističe, chrániče apod. –, které byly zasaženy vodou. Tady může laik pomoci vlastně jenom tím, že ve vypnuté instalaci tyto přístroje zvenku očistí a nechá je přirozeným prouděním vzduchu vysoušet. Odborník pak musí stav přístrojů posoudit. Jde-li o přístroje staršího typu (např. jističe IJV, ITV), tj. vyrobené před rokem 1990, jejichž izolace je většinou z bakelitu, nemá cenu jejich stav jakkoliv ověřovat. Tyto přístroje je třeba rovnou vyměnit. Obr. 4. Jedná-li se o přístroje novějšího typu (např. malé domovní jističe s charakteristikami B, C, D), při jejichž výrobě byly použity novější materiály, je možné připustit, že krátkodobý styk s vodou (netrvající delší dobu než dva dny) mohly „přežít“. Nicméně i tyto přístroje je nutné důkladně vyčistit a vysušit. Kromě toho je třeba každý z těchto přístrojů vyzkoušet a přesvědčit se o jeho funkčnosti. Aby přitom nedošlo k ohrožení bezpečnosti, může se uvedeného úkolu zhostit opět pouze kvalifikovaný odborník: jističem nechá procházet několikanásobek jeho jmenovitého proudu (u jističů, jejichž jmenovitý proud je 10 nebo 16 A, ověří např., že vypínají za dostatečně krátkou dobu několika sekund proud 40 A).

Jednodušší se zdá ověření proudových chráničů. Po jejich vyčištění a vysušení je třeba jejich funkčnost ověřit nejméně třikrát stisknutím zkušebního tlačítka. Jestliže chránič na první stisknutí nereaguje, lze se pokusit uvést jej do provozu tím, že se zvětší testovací proud (např. tím, že mezi fázový a ochranný vodič se zapojí slabší žárovka). Je možné, že tímto způsobem se chránič zprovozní, jinak je nutné jej vyměnit. To je případ, kdy se ověřuje, zda je chránič funkční. Jindy nás při zapnutí instalace naopak může překvapit, že chránič okamžitě nebo téměř okamžitě chráněný obvod odpojí. To je způsobeno např. připojenými spotřebiči (ledničkami, pračkami apod.), jejichž izolační stav byl vlhkostí narušen. V takovém případě je nutné spotřebiče s narušenou izolací odpojit a jejich případné záchraně se věnovat později.

Obr. 5.

I přes odborné ošetření elektrického zařízení a přesto, že jsme se přesvědčili o jeho bezpečnosti a funkčnosti, je třeba mít na paměti, že se nejedná o zařízení, které bylo určeno pro mokré prostředí, navíc zasažené vodou, která je silně chemicky agresivní. Stav elektrického zařízení je značně narušen, jeho životnost zkrácena. Proto je třeba uvažovat o jeho rekonstrukci nebo alespoň výměně zasažených prvků instalace při nejbližší příležitosti.

Domníváme se, že k uvedeným problémům není třeba, a ani není vhodné více uvádět. Ošetření elektrických zařízení je nutné svěřit odborníkům, a ti budou muset improvizovat podle dané situace, která může být v každém místě trochu jiná. Veřejnost se musí v tomto ohledu řídit jejich radami a pokyny.

(převzato z www.in.el-cz)