časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Jak vybrat vhodný svodič SPD typu 1

|

Ing. Vlastimil Tichý, Saltek, s. r. o.
 
V současné technologicky vyspělé době si elektronická zařízení nacházejí široké možnosti uplatnění nejen v průmyslu či administrativě, ale také v obytných objektech, jako jsou činžovní nebo rodinné domy. Tato elektronická zařízení jsou nejen investičně nákladná, ale také velmi citlivá na různá přepětí.
 
Většina firem chce v neustále větším konkurenčním boji uspět a dodat co nejlepší, ale hlavně co nejlevnější řešení a přitom „zapomíná“ na parametry svodičů bleskových proudů SPD typu 1 a často v praxi nedostatečně dimenzuje svodiče bleskových proudů, které se umísťují na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, což může mít za následek zničení technologie, v lepším případě jen výzbroje hlavního rozváděče.
 
Eliminace nežádoucích účinků spínacích přepětí a úderů blesků a zároveň i zabránění obrovským škodám na majetku jsou řešeny souborem norem ČSN EN 62305. V tomto souboru norem je řešena nejen otázka umísťování přepěťových ochran a svodičů bleskových proudů, ale také jejich dimenzování.
 
Pro správný výběr svodiče bleskových proudů SPD typu 1 v dané aplikaci je třeba umět nadimenzovat příslušný svodič bleskových proudů. Abychom mohli dimenzovat SPD typu 1, musíme znát třídu rizika objektu, pro který je SPD typu 1 určen. Třída rizika objektu se získá výpočtem podle ČSN EN 62305. Ke třídě rizika objektu je vázán parametr blesku. Tento vztah je dán tabulkou, která definuje, jakou minimální svodovou schopnost musí mít sestava svodičů bleskových proudů SPD typu 1 pro danou třídu rizika objektu. Pokud potřebujeme určit, jakou svodovou schopnost pro danou třídu rizika musí mít jeden pól ze sestavy, je třeba znát, pro jakou síť je sestava určena. Zapojení SPD typu 1 pro sítě TN je znázorněno na obr. 1.
 
Svodová schopnost jednoho pólu se vypočítá podle vzorce: I = 0,5Ib/n
 
kde I svodová schopnost na pól, Ib velikost blesku pro jednotlivé třídy rizika objektu, n počet vodičů v napájecí síti.
 
Příklady výpočtu dimenzování jednoho pólu SPD typu 1:
a) třífázová síť TN-C, třída rizika LPL I: svodová schopnost na pól je 100 kA/4 = 25 kA. SPD typu 1 musí mít minimální svodovou schopnost 25 kA, tzn. Iimp = 25 kA.
b) třífázová síť TN-S, třída rizika LPL I: svodová schopnost na pól je 100 kA/5 = 20 kA. SPD typu 1 musí mít minimální svodovou schopnost 20 kA, tzn. Iimp = 20 kA.
 
Je zřejmé, že pro dimenzování SPD typu 1 je třeba vzít v úvahu kromě třídy rizika objektu i napájecí síť, pro kterou je sada SPD typu 1 určena. Toto vše platí, pokud je třída rizika objektu doložena výpočtem. Pokud tomu tak není, je třeba brát v úvahu to nejpřísnější hledisko.
 
Firma Saltek vyrábí několik typů SPD typu 1. Kromě jiskřišťových svodičů bleskových proudů, které jsou určeny pro zvláštní aplikace a používají se tam, kde je požadavek na jímací schopnost SPD typu 1 vyšší, než požaduje norma, vyrábí také kombinovaný svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI a varistorový svodič FLP-12,5 V.
 
Pro samotné zjednodušení návrhu dimenzování a projektování přepěťových ochran firma Saltek jako jedna z mála výrobců vyvinula kombinovaný svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI, který svými technickými parametry splňuje podmínky pro dimenzování svodičů bleskových proudů na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 i pro nejrizikovější skupinu objektů ve třídě rizika objektů LPL I. Svodová schopnost tohoto velmi výkonného svodiče FLP-B+C MAXI je 25 kA na pól ve vlně 10/350 μs, a proto v převážné většině aplikací v třífázové napájecí síti bez problémů splní podmínky pro třídu rizika objektu LPL I. Tento kombinovaný svodič bleskových proudů projektantovi podstatně usnadňuje návrh řešení vnitřní ochrany před bleskem (přepěťové ochrany a svodiče bleskových proudů).
 
Naproti tomu varistorový svodič bleskových proudů FLP-12,5 V, jehož svodová schopnost je 12,5 kA na pól ve vlně 10/350 μs, nemůže být použit kdekoliv, ale pouze v objektech, jejichž třídy rizika LPL stanovené výpočtem jsou LPL III nebo LPL IV.
 
Obecně se dá říci, že svodič FLP-12,5 V je vhodný pro instalaci v těchto objektech:
  • v rodinných domech bez hromosvodné soustavy s kabelovou přípojkou v zástavbě a ve třídě LPS III,
  • v obytných domech s instalací svodiče do jednotlivých bytových rozvodnic,
  • v objektech ve třídě LPS IV, tj. objektech (halách) bez výskytu osob a vnitřního vybavení, stavbách s pouze silnoproudou instalací,
  • na zemních kabelových přívodech nn do objektu, kde připojení není přímo do veřejné rozvodné sítě (tzn. propojení mezi dvěma objekty),
  • v podružných rozváděčích v rámci objektu při délce kabelu, která je od předchozí SPD větší než 50 m.
Podrobně se seznámit s novými výrobky a zhlédnout ukázky jejich montáže je možné na pravidelných školeních firmy po celé České republice. Školení patří mezi akreditované vzdělávací programy ČKAIT.
 
 
Obr. 1. Zapojení SPD typu 1 pro sítě TN
Obr. 2. Použití kombinovaného a varistorového svodiče bleskových proudů
 
Tab. Minimální svodová schopnost sestavy svodičů bleskových proudů SPD typu 1