časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Izolovaný vodič HVI light

Ing. Jiří Kutáč,
Dehn + Söhne GmbH + Co. KG, organizační složka Praha
 

Úvod

 
V již neplatné normě ČSN 34 1390 Elek­trotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem [1] byly v čl. 112 Izola­ce kovových předmětů od hromosvodu zmíně­ny principy izolace. Bohužel, málokdo v pra­xi tento článek uplatňoval. V převážné většině projektů a realizací byla upřednostněna vari­anta vzájemného vodivého spojení všech ko­vových částí i u těch částí, které byly součástí vnitřní elektroinstalace. Většinou se však ne­řešilo na vstupu do objektu pospojování proti blesku, například pro klimatizační jednotky.
 
Při přímém úderu blesku do hromosvodu může dojít k zavlečení části bleskových prou­dů do vnitřní elektroinstalace. Každý revizní technik by měl u stávajících staveb vyhodno­tit toto riziko a na jeho základě případně sta­novit doplňující ochranná opatření zejména u staveb, kde se nachází větší množství lidí nebo kde jsou umístěná drahá elektronic­ká zařízení, případně v prostředích s nebez­pečím výbuchu. V normě ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné ško­dy na stavbách a nebezpečí života v čl. 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS [2] je znovu zmíněn princip izolace hromosvodu od všech vnitřních metalických částí instalace. Za čty­řicet let výzkumu blesku se došlo k pozná­ní, že vzduch je lepší izolant než vlhké zdi­vo nebo beton.
 
Na začátku návrhu hromosvodu by měla být vždy položena otázka: Je možné oddá­lit nebo odizolovat jímací soustavu od vnitř­ních instalací? Když ne, pak je nutné jít ces­tou vzájemného spojení všech vodivých částí.
 

Izolované vodiče řady HVI

 
V současné době je již mezi technickou veřejností obecně znám pojem izolovaný vo­dič HVI. Je nutné však poznamenat, že exis­tuje několik variant jeho provedení. Pro kaž­dou technickou variantu vodiče HVI je po­třeba dodržet specifické podmínky instalace.
 
Výrobní varianty provedení vodiče HVI jsou tyto:
 • vodič HVI I (jímač/zemnič – pevná délka, s ≤ 0,75 m pro vzduch),
 • vodič HVI II (jímač/okružní vedení – pev­ná délka, s ≤ 0,75 m pro vzduch),
 • vodič HVI III (jímač/zemnič, okružní ve­dení – možnost krácení vodiče, s ≤ 0,75 m pro vzduch),
 • vodič HVI light (jímač/zemnič, okružní vedení – s ≤ 0,45 m pro vzduch) (obr. 1),
 • systém DEHN-con H s vodičem HVI light (anténní systémy, solární systémy, s ≤ 0,175 m pro vzduch).
Pozn.: Vodič CUI stojí mimo řadu vodi­čů HVI. Je určen jen pro izolaci posledních 3 až 5 m délky svodu k zemniči. U tohoto vo­diče není třeba dodržovat dostatečnou vzdále­nost, včetně připojení k vodiči PE nebo PEN.
 
Zásady pro správné projektování a mon­táž vodiče HVI:
 • nejprve se musí vypočítat dostatečná vzdá­lenost s pro nejvyšší bod jeho připojení k jímací soustavě – jímači/jímacímu ve­dení;
 • neporušení jeho izolace při montáži (tepel­né zahřátí);
 • pro uložení v půdě nebo pro jeho barevné zabarvení je třeba použít další návlek;
 • v oblasti koncovek se musí instalovat jen plastové díly, např. stahovací pásky z PVC nebo držáky);
 • pro napojení na jímací soustavu se musí použít jen originální díly (svorky), které zapojí do obvodu i speciální polovodičo­vou izolaci (obr. 2).
Nejsou-li dodrženy uvedené zásady pro správné projektování a montáž, hrozí ztráta izolační funkce vodiče.
 

Vodič HVI light

 
Vodič HVI light byl vyvinut pro případy, kdy hodnota vypočtené dostatečné vzdá­lenosti pro nejvyšší bod napojení vodiče s ≤ 0,45 m pro vzduch. V praxi jde větši­nou o nižší budovy. Rozmístěním speciál­ních jímacích stožárů (obr. 3) a vodičů HVI light je možné úplně odizolovat celou stav­bu. Údery blesku by měly být směrovány s velkou pravděpodobností do těchto jíma­čů. Jímače jsou v nejnižším bodě spojeny s izolací vodičů a není třeba je připojovat k vodiči PE nebo PEN.
 
Použije-li se vodič HVI light samostatně pro izolaci anténního stožáru, je třeba jeho izolaci spojit v oblasti koncovky s vodičem PE nebo PEN. Pro správnou montáž je důle­žité dodržovat montážní návod vodiče HVI light č. 054272 [3].
 
Použití vodiče HVI light:
 • izolované svody,
 • skryté svody,
 • vnitřní svody,
 • izolování anténních systémů.
Výhody:
 • pomocí speciálních jímačů úplná izolace stavby (obr. 4 a obr. 5);
 • při objednání není třeba uvádět jeho přesnou délku (možnost dodávek v bub­nu);
 • možnost krácení vodiče přímo na stav­bě.
Shrnutí:
 • instalací vodičů HVI je zabráněno přímé­mu přeskoku bleskového proudu z hromo­svodu na vnitřní instalace (účinky elektro­magnetického pole bleskového proudu zů­stanou);
 • pro správný návrh izolace hromosvodu je klíčové správně stanovit dostatečnou vzdá­lenost s;
 • je nutné dodržovat montážní návody dané výrobní varianty vodiče HVI,
 • vodič HVI light byl na veletrhu Amper 2009 oceněn čestným uznáním (obr. 6).
Informace o seminářích a výrobcích Dehn + Söhne naleznou zájemci na internetových stránkách: http://www.dehn.cz
 
Literatura:
[1] ČSN 34 1390, 1969: Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.
[2] ČSN EN 62305-3, 2006-11: Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.
[3] Montageanleitung DEHNconductor-System HVI®–Leitung light No. 1637/DE/UPDATE 03.09/Id.–No. 054272.
 
Obr. 1. Vodič HVI® light, Technická data: dostatečná vzdálenost: s ≤ 0,45 m (ve vzduchu), s ≤ 0,90 m (cihla), jádro: Cu (měkký), průřez: 19 mm², izolace: PE (polyetylén), vnější průměr: 20 mm (svět. obal 17 mm), barva: tmavě šedý, délka: 100 m na bubnu obj.č. 819 125
Obr. 2. Vodič HVI® light – připojovací prvky
Obr. 3. Vodič HVI® light – sa­mostatně stojící stožár
Obr. 4. Použití vodiče HVI® light
Obr. 5. Použití vodiče HVI® light
Obr. 6. Čestné uznání HVI light Amper 2009