Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Izolovaný vodič HVI light

Ing. Jiří Kutáč,
Dehn + Söhne GmbH + Co. KG, organizační složka Praha
 

Úvod

 
V již neplatné normě ČSN 34 1390 Elek­trotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem [1] byly v čl. 112 Izola­ce kovových předmětů od hromosvodu zmíně­ny principy izolace. Bohužel, málokdo v pra­xi tento článek uplatňoval. V převážné většině projektů a realizací byla upřednostněna vari­anta vzájemného vodivého spojení všech ko­vových částí i u těch částí, které byly součástí vnitřní elektroinstalace. Většinou se však ne­řešilo na vstupu do objektu pospojování proti blesku, například pro klimatizační jednotky.
 
Při přímém úderu blesku do hromosvodu může dojít k zavlečení části bleskových prou­dů do vnitřní elektroinstalace. Každý revizní technik by měl u stávajících staveb vyhodno­tit toto riziko a na jeho základě případně sta­novit doplňující ochranná opatření zejména u staveb, kde se nachází větší množství lidí nebo kde jsou umístěná drahá elektronic­ká zařízení, případně v prostředích s nebez­pečím výbuchu. V normě ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné ško­dy na stavbách a nebezpečí života v čl. 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS [2] je znovu zmíněn princip izolace hromosvodu od všech vnitřních metalických částí instalace. Za čty­řicet let výzkumu blesku se došlo k pozná­ní, že vzduch je lepší izolant než vlhké zdi­vo nebo beton.
 
Na začátku návrhu hromosvodu by měla být vždy položena otázka: Je možné oddá­lit nebo odizolovat jímací soustavu od vnitř­ních instalací? Když ne, pak je nutné jít ces­tou vzájemného spojení všech vodivých částí.
 

Izolované vodiče řady HVI

 
V současné době je již mezi technickou veřejností obecně znám pojem izolovaný vo­dič HVI. Je nutné však poznamenat, že exis­tuje několik variant jeho provedení. Pro kaž­dou technickou variantu vodiče HVI je po­třeba dodržet specifické podmínky instalace.
 
Výrobní varianty provedení vodiče HVI jsou tyto:
 • vodič HVI I (jímač/zemnič – pevná délka, s ≤ 0,75 m pro vzduch),
 • vodič HVI II (jímač/okružní vedení – pev­ná délka, s ≤ 0,75 m pro vzduch),
 • vodič HVI III (jímač/zemnič, okružní ve­dení – možnost krácení vodiče, s ≤ 0,75 m pro vzduch),
 • vodič HVI light (jímač/zemnič, okružní vedení – s ≤ 0,45 m pro vzduch) (obr. 1),
 • systém DEHN-con H s vodičem HVI light (anténní systémy, solární systémy, s ≤ 0,175 m pro vzduch).
Pozn.: Vodič CUI stojí mimo řadu vodi­čů HVI. Je určen jen pro izolaci posledních 3 až 5 m délky svodu k zemniči. U tohoto vo­diče není třeba dodržovat dostatečnou vzdále­nost, včetně připojení k vodiči PE nebo PEN.
 
Zásady pro správné projektování a mon­táž vodiče HVI:
 • nejprve se musí vypočítat dostatečná vzdá­lenost s pro nejvyšší bod jeho připojení k jímací soustavě – jímači/jímacímu ve­dení;
 • neporušení jeho izolace při montáži (tepel­né zahřátí);
 • pro uložení v půdě nebo pro jeho barevné zabarvení je třeba použít další návlek;
 • v oblasti koncovek se musí instalovat jen plastové díly, např. stahovací pásky z PVC nebo držáky);
 • pro napojení na jímací soustavu se musí použít jen originální díly (svorky), které zapojí do obvodu i speciální polovodičo­vou izolaci (obr. 2).
Nejsou-li dodrženy uvedené zásady pro správné projektování a montáž, hrozí ztráta izolační funkce vodiče.
 

Vodič HVI light

 
Vodič HVI light byl vyvinut pro případy, kdy hodnota vypočtené dostatečné vzdá­lenosti pro nejvyšší bod napojení vodiče s ≤ 0,45 m pro vzduch. V praxi jde větši­nou o nižší budovy. Rozmístěním speciál­ních jímacích stožárů (obr. 3) a vodičů HVI light je možné úplně odizolovat celou stav­bu. Údery blesku by měly být směrovány s velkou pravděpodobností do těchto jíma­čů. Jímače jsou v nejnižším bodě spojeny s izolací vodičů a není třeba je připojovat k vodiči PE nebo PEN.
 
Použije-li se vodič HVI light samostatně pro izolaci anténního stožáru, je třeba jeho izolaci spojit v oblasti koncovky s vodičem PE nebo PEN. Pro správnou montáž je důle­žité dodržovat montážní návod vodiče HVI light č. 054272 [3].
 
Použití vodiče HVI light:
 • izolované svody,
 • skryté svody,
 • vnitřní svody,
 • izolování anténních systémů.
Výhody:
 • pomocí speciálních jímačů úplná izolace stavby (obr. 4 a obr. 5);
 • při objednání není třeba uvádět jeho přesnou délku (možnost dodávek v bub­nu);
 • možnost krácení vodiče přímo na stav­bě.
Shrnutí:
 • instalací vodičů HVI je zabráněno přímé­mu přeskoku bleskového proudu z hromo­svodu na vnitřní instalace (účinky elektro­magnetického pole bleskového proudu zů­stanou);
 • pro správný návrh izolace hromosvodu je klíčové správně stanovit dostatečnou vzdá­lenost s;
 • je nutné dodržovat montážní návody dané výrobní varianty vodiče HVI,
 • vodič HVI light byl na veletrhu Amper 2009 oceněn čestným uznáním (obr. 6).
Informace o seminářích a výrobcích Dehn + Söhne naleznou zájemci na internetových stránkách: http://www.dehn.cz
 
Literatura:
[1] ČSN 34 1390, 1969: Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.
[2] ČSN EN 62305-3, 2006-11: Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.
[3] Montageanleitung DEHNconductor-System HVI®–Leitung light No. 1637/DE/UPDATE 03.09/Id.–No. 054272.
 
Obr. 1. Vodič HVI® light, Technická data: dostatečná vzdálenost: s ≤ 0,45 m (ve vzduchu), s ≤ 0,90 m (cihla), jádro: Cu (měkký), průřez: 19 mm², izolace: PE (polyetylén), vnější průměr: 20 mm (svět. obal 17 mm), barva: tmavě šedý, délka: 100 m na bubnu obj.č. 819 125
Obr. 2. Vodič HVI® light – připojovací prvky
Obr. 3. Vodič HVI® light – sa­mostatně stojící stožár
Obr. 4. Použití vodiče HVI® light
Obr. 5. Použití vodiče HVI® light
Obr. 6. Čestné uznání HVI light Amper 2009