Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Více aktualit

ITI Praha upozorňuje!

číslo 1/2005

ITI Praha upozorňuje!
Platnost osvědčení o prověření odborné způsobilosti k revizím elektrických zařízení končí 30. června 2005

Zákonem č. 124/2000 Sb., čl. IV, byla v oblasti vyhrazených technických zařízení (VTZ) omezena doba platnosti osvědčení o prověření odborné způsobilosti vydaných před 1. červencem 2000 – osvědčení platí pouze do 30. června 2005.
Je ve vlastním zájmu elektrikářů neodkládat prodloužení platnosti těchto dokumentů na poslední chvíli. Mohlo by se stát, že v důsledku velkého zájmu o prodloužení platnosti dojde ke zdržení a prodloužení nebude vyřízeno včas.
Platnost všech oprávnění k provádění živnosti vydaných inspektoráty bezpečnosti práce nebo ITI Praha v termínu do 31.12. 1992 končila 30. 6. 2003. Všechna oprávnění vydaná ITI Praha po 1. 1. 1993 zůstávají nadále v platnosti bez dalšího časového omezení.
Nově vydaná osvědčení o prověření odborné způsobilosti budou mít platnost pět let. Vzhledem k tomu, že 30. 6. 2005 skončí platnost několika desítek tisíc osvědčení, která bude nutné u ITI Praha obnovit, doporučuje tato organizace z kapacitních důvodů zažádat si o vystavení nového osvědčení u příslušné pobočky ITI v dostatečném předstihu (několik měsíců předem).
Na stránkách ELEKTRO byly uveřejněny i články přibližující problematiku státního odborného dozoru (SOD) z různých, i kritických úhlů pohledu. Následující článek bez jakéhokoliv vedlejšího komentáře upozorňuje na blížící se termín 30. 6. 2005 a poskytuje informace a nabízí možnosti vztahující se k uvedenému obnovování platnosti osvědčení o prověření odborné způsobilosti.

Tab. 1. Kategorie žadatelů

Nový žadatel Každý, kdo dosud nebyl držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti k činnostem u VTZ.
Žadatel, kterému končí platnost osvědčení a) vydaného před 1. červencem 2000 – platnost končí uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (čl. IV, bod 2 zákona č. 124/2000 Sb.),
b) vydaného po 1. červenci 2000 – platnost končí uplynutím pěti let od jeho vydání (vyznačeno v osvědčení podle § 6c odst. 4 zákona).
Žadatel o rozšíření, popř. i prodloužení platnosti osvědčení Každý, kdo je držitelem platného osvědčení o prověření odborné způsobilosti a žádá o vykonání zkoušky na činnost, která dosud nebyla předmětem prověření odborné způsobilosti a nebyla ani předmětem vydání osvědčení.
Žadatel s omezeným nebo odejmutým osvědčením Každý, komu bylo v souladu s § 4 písm. e) zákona č. 174/1968 Sb. osvědčení inspektorátem bezpečnosti práce omezeno nebo odejmuto.

Tab. 2. Vymezení oborů a rozsahů činnosti na žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení

E1 – bez omezení napětí (do … kV) A – objekty bez nebezpečí výbuchu
E2 – s napětím do 1000 V včetně hromosvodů B – objekty s nebezpečím výbuchu
E3 – hromosvody  
E4 – stroje, přístroje  

Osvědčení o prověření odborné způsobilosti

Formuláře žádostí

Formuláře (www.iti.cz) obsahují žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení (viz tab. 2) podle § 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění k provádění:

 • revizí elektrických zařízení,
 • montáží a oprav elektrických zařízení v rozsahu §§ daných vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Tab. 3. Vymezení oborů a rozsahů činnosti na žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění
E1 – bez omezení napětí (do …kV) objekty A*)
E2 – s napětím do 1000 V včetně hromosvodů objekty A B*)
E3 – hromosvody objekty A B
E4 – stroje, přístroje objekty A
*)A – objekty bez nebezpečí výbuchu, B – objekty s nebezpečím výbuchu.

Formuláře (www.iti.cz) obsahují žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení (viz tab. 3) podle § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění k – montáži (M), nebo – k opravám (O), nebo – k revizím (R) a zkouškám (Z) elektrických zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu.

Studijní materiály

Na adrese www.iti.cz je mimo jiné informace i kompletní znění otázek, které jsou zařazeny do souboru, z něhož jsou testy generovány náhodným výběrem. Jednotlivým kategoriím žadatelů jsou přiřazeny skupiny testů takto:

 • nový žadatel vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A z vybraného oboru a potom ze souboru C, vždy k požadovanému rozsahu.

 • žadatel, kterému končí platnost osvědčení, vybere svůj obor a rozsah, který požaduje Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A z vybraného oboru a potom ze souboru B, vždy k požadovanému rozsahu.

 • žadatel o rozšíření, popř. o prodloužení platnosti osvědčení vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje. Platí pro případ rozšíření a prodloužení platnosti původního osvědčení. Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A, dále z vybraného souboru C, který již žadatel měl, a dále z vybraného oboru B k požadovanému rozsahu, o který žádá rozšířit.

 • žadatel o rozšíření vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje. Platí pouze pro případ rozšíření platnosti původního osvědčení. Testové otázky budou generovány ze souboru B z vybraného oboru a požadovaného rozsahu, o který žadatel žádá rozšířit.

 • žadatel s omezeným nebo odejmutým osvědčením vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje. Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A z vybraného oboru a potom ze souboru B, vždy k požadovanému rozsahu.

Otázky a odpovědi k postupům

Jaké jsou druhy přihlášek?
Přihláška je pro každý obor jiná.

Kde lze přihlášku získat?
Vzory přihlášek jsou uvedeny pro jednotlivé obory v elektronické podobě na internetové adrese www.iti.cz nebo ji lze získat v kterékoliv pobočce ITI Praha.
(Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava, Brno)

Kde lze přihlášku podat?
Přihlášku může žadatel podat v kterékoliv pobočce ITI Praha, kde v určeném termínu zkoušku vykoná.

Jak se vyhlašují termíny k prověření odborné způsobilosti?

Termíny k prověření odborné způsobilosti vyhlašují pobočky ITI Praha podle počtu přijatých žádostí.

Jak se žadatel dozví o termínu prověření odborné způsobilosti?

Žadatel bude informován o termínu prověření řádné i opakované zkoušky písemně nejméně patnáct dnů před jejím konáním.

Jaké další doklady, potvrzení apod. s sebou přinést?

Na písemné pozvánce je uvedeno, jaké doklady žadatel před přezkoušením komisi předloží.

Jaké se platí poplatky?

Institut technické inspekce se při stanovování poplatků řídí vyhláškou č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, viz tab 4.

Tab. 4. Tabulka poplatků – výpis (zkráceno, pouze obor elektro):

1. Za vydání stanoviska ke splnění požadavků bezpečnosti k VTZ 1 000 Kč, za každou započatou hodinu při zpracování tohoto stanoviska 750 Kč.
2. Za provedení prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek k VTZ – za každou započatou hodinu 750 Kč.
3. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu VTZ podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 2 600 Kč.
4. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení 1 200 Kč.
5. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení za účelem rozšíření rozsahu osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 540 Kč.
6. Za vydání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 100 Kč.
7. Za změnu údajů v osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 50 Kč.
8. Za vydání každé stránky opisu stanoviska, osvědčení nebo oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. a) až d) zákona 50 Kč.

Kdy by měl žadatel poplatky uhradit?

Žadatel uhradí stanovený poplatek za prověření odborné způsobilosti před vykonáním zkoušky ve prospěch ITI Praha. Platba může být provedena v hotovosti před zahájením zkoušky, popř. bankovním převodem (žadatel o zkoušku předloží doklad o zaplacení před vykonáním zkoušky).

Kdy se prověření odborné způsobilosti provede?

Odborná způsobilost žadatele se prověří zkouškou v určeném termínu. Jestliže se žadatel nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy, bude mu sděleno, že je jeho žádost neplatná a je třeba ji opětovně podat. V případě řádné omluvy neúčasti stanoví ITI Praha žadateli náhradní termín zkoušky.

Ke zkoušce se žadatel dostaví v určeném termínu se všemi předepsanými doklady.

Poznámka: U žadatelů, kterým bylo odebráno osvědčení revizního technika právoplatným rozhodnutím orgánů ČÚBP, se postupuje stejně jako při vydávání nového dokladu. Nová zkouška je přípustná v termínu stanoveném nejméně 30 dnů od nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o odnětí osvědčení RT.

Může být u prověřování odborné způsobilosti přítomen např. zástupce zaměstnavatele?

Ano – zkouška je veřejná.

Otázky a odpovědi k prověřování odborné způsobilosti

Odborná způsobilost revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení bude prověřena:

a) Základním testem v rozsahu patnácti otázek ze znalosti základních právních předpisů a technických norem v rozsahu potřebném pro prověřovanou činnost, dále speciálním testem v rozsahu patnácti otázek z každého druhu, třídy nebo skupiny, podle rozsahu uvedeného v žádosti a orientovaného na konkrétní odborné zaměření.

b) Prokázáním praktické připravenosti zejména tím, že prověřovaný vypracuje část revizní zprávy podle zadání zkoušejícího, vysvětlí přípravu a vlastní vykonání revize a zpracování revizní zprávy a odpoví na doplňující otázky.

b1) U nových žadatelů, žadatelů o rozšíření a žadatelů s omezeným nebo odejmutým osvědčením prokázání teoretické připravenosti tím, že prověřovaný odpoví ústně na dvě otázky z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.

c) Podá vysvětlení k obsahu jím předložené revizní zprávy.

Odborná způsobilost zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení bude prověřena:

a) Základním testem v rozsahu patnácti otázek ze znalosti právních předpisů, technických norem a bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro prověřovanou činnost; rozsah požadavků je uveden v příloze; a speciálním testem v rozsahu patnácti otázek orientovaných na konkrétní odborné zaměření.

b) Prokázáním teoretické připravenosti tím, že prověřovaný ústně odpoví na dvě otázky z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.

Co je obsahem zkoušky?

Ve všech oborech je zkouška konána formou písemných testů a ústní zkouškou. Zkouška revizních techniků je rozšířena o pohovor nad zpracovanou revizní zprávou.

Jak je průběh zkoušky dokumentován?

O prověření odborné způsobilosti a dosažených výsledcích se pořizuje zápis, ze kterého musí vyplývat, které otázky byly položeny, jak byly jednotlivé odpovědi klasifikovány, jaké bylo hodnocení členů zkušební komise a jaké je konečné hodnocení zkušební komise. Přílohu k zápisu tvoří testy a hodnocené revizní zprávy.

Co když účastník nesouhlasí s výsledkem zkoušky?

V případě, že žadatel nesouhlasí s výsledkem hodnocení zkoušky, může v termínu pěti pracovních dnů uplatnit námitku u ředitele Institutu technické inspekce Praha.

Co když účastník zkoušky neuspěje v plném rozsahu

Jestliže žadatel neuspěje pouze u některého rozsahu osvědčení, může mu být vydáno osvědčení v rozsazích, kde byl úspěšný.

Jakým způsobem obdrží účastník osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky?

Na základě úspěšného vykonání zkoušky bude žadateli vydáno osvědčení (u topičů též topičský průkaz) a poté mu bude zasláno poštou, popř. na jeho žádost si ho v dohodnutém termínu sám vyzvedne.

Testové otázky

Generování zkušebních testů počítačem

Písemné testy jsou jednotlivě generovány počítačem tak, že stanovený počet patnácti otázek v každém testu je náhodně vybrán ze souboru otázek. V jiném testu pro shodnou skupinu se mohou vyskytnout stejné otázky, ale mohou být v jiném pořadí a se správnou odpovědí pod jiným písmenem.

Zadání testů k vypracování

Každý uchazeč obdrží od zkušební komise základní test, který obsahuje patnáct otázek z obecné problematiky, a další testy po patnácti otázkách podle požadovaného rozsahu (odborností), uvedeného v přihlášce k přezkoušení, tj. na každý druh, třídu nebo skupinu jeden test.

Časové omezení při zpracování písemných testů

Pro označení odpovědí v testu s patnácti otázkami je vyhrazena doba v délce dvaceti minut; v průběhu jeho zpracování není možné používat žádné pomůcky.

Celkové hodnocení testů při prověření odborné způsobilosti u revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení

Celkové hodnocení VYHOVĚL při prověření odborné způsobilosti revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických, plynových vyhrazených technických zařízení a osvědčení budou žadateli vydány, jestliže splní tyto ukazatele:

 • základní test: minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek,
 • speciální test (každý): minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek.

Celkové hodnocení testů při prověření odborné způsobilosti zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení

Celkové hodnocení VYHOVĚL při prověření odborné způsobilosti zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení a osvědčení budou žadateli vydány, jestliže splní tyto ukazatele:

 • základní test: minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek.
 • speciální test (každý): minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek.

Celkové hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení při prověření odborné způsobilosti revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení

 1. V testové části musí být dosaženo hodnocení„VYHOVĚL.
 2. Znalosti praktické připravenosti zhodnotila komise jako vyhovující.
 3. U nových žadatelů, žadatelů o rozšíření a žadatelů s omezeným nebo odejmutým osvědčením odpoví ústně alespoň na jednu ze dvou zadaných otázek z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.
 4. Při pohovoru nad revizní zprávou dosáhne hodnocení VYHOVĚL.

Celkové hodnocení při prověření odborné způsobilosti zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení

 1. V testové části musí být dosaženo hodnocení VYHOVĚL.
 2. Žadatel ústně odpoví alespoň na jednu ze dvou zadaných otázek z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.

Celkové hodnocení

Vyhodnocení může být pouze v rozsahu VYHOVĚL – NEVYHOVĚL.

Školení a přezkoušení revizních techniků elektro

Těm revizním technikům, kterým 30. 6. 2005 končí platnost osvědčení k revizím elektrických a hromosvodných zařízení podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vydané organizací státního odborného dozoru (ITI – Institut technické inspekce Praha a jeho pobočky) podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb. ve znění zákona č. 124/2000 Sb. před 1. 7. 2000, je určeno školení ukončené písemnou zkouškou před pracovníky ITI Praha v místě konání školení.

Příprava a školení jsou rozděleny do dvou oblastí

I. Právní předpisy v platném znění v rozsahu konkrétních písemných otázek ve zkušebních testech.

 • zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb. a zákon č. 124/2000 Sb.,
 • zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb.,
 • nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanovuje způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
 • nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,
 • nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení,
 • vyhláška č. 137/2003 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu,
 • energetický zákon č. 458/2000 Sb.

Test je jeden a obsahuje 40 otázek.

II. Technické normy v platném znění v rozsahu konkrétních písemných otázek ve zkušebních testech. Testů je sedm a obsahují vždy 25 otázek zaměřených na ochranu před úrazem elektrickým proudem, požárem, bleskem a výbuchem.

Související normy ČSN:
33 0121/01, 33 0165/92, 33 1500/91, 33 1600/94, 33 2130/85, 33 2180/80, 33 2312/86, 33 3080/79, 33 3201/02, 33 3320/96, 34 0350/65, 34 1090/61, 34 1390/70, 35 7030/72, 33 3240/87, 65 0202/95.

Související ČSN 33 2000-:
3/95, 4-41/00, 4-45/96, 4-46/02ed.2, 5-52/98, 5-53/95, 5-54/96, 4-473/94, 5- 523/03ed.2, 5-537/01, 7-701/97, 7-704/01, 7-705/95, 7-706/96, 7-714/01,

Související ČSN EN:
60073/03, 60529/93, 50110-1/03, 50014/98, 50281-1-1/99, 50281-1-2/99, 60079-10/03, 60079-14/04ed.2, 60079-17/04 ed.2, 60204-1/00, 60439-1/00 ed.2, 60439-3/00, 60439-4/95.
ČSN IEC 60076/00.

ITI Praha
ředitelství:
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1
tel.: 222 211 501
e-mail: info@iti.cz
http://www.iti.cz

(redakce ELEKTRO, zpracováno podle materiálů ITI Praha)