časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

ITI Praha upozorňuje!

|

číslo 1/2005

ITI Praha upozorňuje!
Platnost osvědčení o prověření odborné způsobilosti k revizím elektrických zařízení končí 30. června 2005

Zákonem č. 124/2000 Sb., čl. IV, byla v oblasti vyhrazených technických zařízení (VTZ) omezena doba platnosti osvědčení o prověření odborné způsobilosti vydaných před 1. červencem 2000 – osvědčení platí pouze do 30. června 2005.
Je ve vlastním zájmu elektrikářů neodkládat prodloužení platnosti těchto dokumentů na poslední chvíli. Mohlo by se stát, že v důsledku velkého zájmu o prodloužení platnosti dojde ke zdržení a prodloužení nebude vyřízeno včas.
Platnost všech oprávnění k provádění živnosti vydaných inspektoráty bezpečnosti práce nebo ITI Praha v termínu do 31.12. 1992 končila 30. 6. 2003. Všechna oprávnění vydaná ITI Praha po 1. 1. 1993 zůstávají nadále v platnosti bez dalšího časového omezení.
Nově vydaná osvědčení o prověření odborné způsobilosti budou mít platnost pět let. Vzhledem k tomu, že 30. 6. 2005 skončí platnost několika desítek tisíc osvědčení, která bude nutné u ITI Praha obnovit, doporučuje tato organizace z kapacitních důvodů zažádat si o vystavení nového osvědčení u příslušné pobočky ITI v dostatečném předstihu (několik měsíců předem).
Na stránkách ELEKTRO byly uveřejněny i články přibližující problematiku státního odborného dozoru (SOD) z různých, i kritických úhlů pohledu. Následující článek bez jakéhokoliv vedlejšího komentáře upozorňuje na blížící se termín 30. 6. 2005 a poskytuje informace a nabízí možnosti vztahující se k uvedenému obnovování platnosti osvědčení o prověření odborné způsobilosti.

Tab. 1. Kategorie žadatelů

Nový žadatel Každý, kdo dosud nebyl držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti k činnostem u VTZ.
Žadatel, kterému končí platnost osvědčení a) vydaného před 1. červencem 2000 – platnost končí uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (čl. IV, bod 2 zákona č. 124/2000 Sb.),
b) vydaného po 1. červenci 2000 – platnost končí uplynutím pěti let od jeho vydání (vyznačeno v osvědčení podle § 6c odst. 4 zákona).
Žadatel o rozšíření, popř. i prodloužení platnosti osvědčení Každý, kdo je držitelem platného osvědčení o prověření odborné způsobilosti a žádá o vykonání zkoušky na činnost, která dosud nebyla předmětem prověření odborné způsobilosti a nebyla ani předmětem vydání osvědčení.
Žadatel s omezeným nebo odejmutým osvědčením Každý, komu bylo v souladu s § 4 písm. e) zákona č. 174/1968 Sb. osvědčení inspektorátem bezpečnosti práce omezeno nebo odejmuto.

Tab. 2. Vymezení oborů a rozsahů činnosti na žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení

E1 – bez omezení napětí (do … kV) A – objekty bez nebezpečí výbuchu
E2 – s napětím do 1000 V včetně hromosvodů B – objekty s nebezpečím výbuchu
E3 – hromosvody  
E4 – stroje, přístroje  

Osvědčení o prověření odborné způsobilosti

Formuláře žádostí

Formuláře (www.iti.cz) obsahují žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení (viz tab. 2) podle § 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění k provádění:

 • revizí elektrických zařízení,
 • montáží a oprav elektrických zařízení v rozsahu §§ daných vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Tab. 3. Vymezení oborů a rozsahů činnosti na žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění
E1 – bez omezení napětí (do …kV) objekty A*)
E2 – s napětím do 1000 V včetně hromosvodů objekty A B*)
E3 – hromosvody objekty A B
E4 – stroje, přístroje objekty A
*)A – objekty bez nebezpečí výbuchu, B – objekty s nebezpečím výbuchu.

Formuláře (www.iti.cz) obsahují žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení (viz tab. 3) podle § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění k – montáži (M), nebo – k opravám (O), nebo – k revizím (R) a zkouškám (Z) elektrických zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu.

Studijní materiály

Na adrese www.iti.cz je mimo jiné informace i kompletní znění otázek, které jsou zařazeny do souboru, z něhož jsou testy generovány náhodným výběrem. Jednotlivým kategoriím žadatelů jsou přiřazeny skupiny testů takto:

 • nový žadatel vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A z vybraného oboru a potom ze souboru C, vždy k požadovanému rozsahu.

 • žadatel, kterému končí platnost osvědčení, vybere svůj obor a rozsah, který požaduje Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A z vybraného oboru a potom ze souboru B, vždy k požadovanému rozsahu.

 • žadatel o rozšíření, popř. o prodloužení platnosti osvědčení vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje. Platí pro případ rozšíření a prodloužení platnosti původního osvědčení. Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A, dále z vybraného souboru C, který již žadatel měl, a dále z vybraného oboru B k požadovanému rozsahu, o který žádá rozšířit.

 • žadatel o rozšíření vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje. Platí pouze pro případ rozšíření platnosti původního osvědčení. Testové otázky budou generovány ze souboru B z vybraného oboru a požadovaného rozsahu, o který žadatel žádá rozšířit.

 • žadatel s omezeným nebo odejmutým osvědčením vybere svůj obor a následně rozsah, který požaduje. Testové otázky základního testu budou generovány ze souboru A z vybraného oboru a potom ze souboru B, vždy k požadovanému rozsahu.

Otázky a odpovědi k postupům

Jaké jsou druhy přihlášek?
Přihláška je pro každý obor jiná.

Kde lze přihlášku získat?
Vzory přihlášek jsou uvedeny pro jednotlivé obory v elektronické podobě na internetové adrese www.iti.cz nebo ji lze získat v kterékoliv pobočce ITI Praha.
(Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava, Brno)

Kde lze přihlášku podat?
Přihlášku může žadatel podat v kterékoliv pobočce ITI Praha, kde v určeném termínu zkoušku vykoná.

Jak se vyhlašují termíny k prověření odborné způsobilosti?

Termíny k prověření odborné způsobilosti vyhlašují pobočky ITI Praha podle počtu přijatých žádostí.

Jak se žadatel dozví o termínu prověření odborné způsobilosti?

Žadatel bude informován o termínu prověření řádné i opakované zkoušky písemně nejméně patnáct dnů před jejím konáním.

Jaké další doklady, potvrzení apod. s sebou přinést?

Na písemné pozvánce je uvedeno, jaké doklady žadatel před přezkoušením komisi předloží.

Jaké se platí poplatky?

Institut technické inspekce se při stanovování poplatků řídí vyhláškou č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, viz tab 4.

Tab. 4. Tabulka poplatků – výpis (zkráceno, pouze obor elektro):

1. Za vydání stanoviska ke splnění požadavků bezpečnosti k VTZ 1 000 Kč, za každou započatou hodinu při zpracování tohoto stanoviska 750 Kč.
2. Za provedení prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek k VTZ – za každou započatou hodinu 750 Kč.
3. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu VTZ podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 2 600 Kč.
4. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení 1 200 Kč.
5. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení za účelem rozšíření rozsahu osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 540 Kč.
6. Za vydání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 100 Kč.
7. Za změnu údajů v osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 50 Kč.
8. Za vydání každé stránky opisu stanoviska, osvědčení nebo oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. a) až d) zákona 50 Kč.

Kdy by měl žadatel poplatky uhradit?

Žadatel uhradí stanovený poplatek za prověření odborné způsobilosti před vykonáním zkoušky ve prospěch ITI Praha. Platba může být provedena v hotovosti před zahájením zkoušky, popř. bankovním převodem (žadatel o zkoušku předloží doklad o zaplacení před vykonáním zkoušky).

Kdy se prověření odborné způsobilosti provede?

Odborná způsobilost žadatele se prověří zkouškou v určeném termínu. Jestliže se žadatel nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy, bude mu sděleno, že je jeho žádost neplatná a je třeba ji opětovně podat. V případě řádné omluvy neúčasti stanoví ITI Praha žadateli náhradní termín zkoušky.

Ke zkoušce se žadatel dostaví v určeném termínu se všemi předepsanými doklady.

Poznámka: U žadatelů, kterým bylo odebráno osvědčení revizního technika právoplatným rozhodnutím orgánů ČÚBP, se postupuje stejně jako při vydávání nového dokladu. Nová zkouška je přípustná v termínu stanoveném nejméně 30 dnů od nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o odnětí osvědčení RT.

Může být u prověřování odborné způsobilosti přítomen např. zástupce zaměstnavatele?

Ano – zkouška je veřejná.

Otázky a odpovědi k prověřování odborné způsobilosti

Odborná způsobilost revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení bude prověřena:

a) Základním testem v rozsahu patnácti otázek ze znalosti základních právních předpisů a technických norem v rozsahu potřebném pro prověřovanou činnost, dále speciálním testem v rozsahu patnácti otázek z každého druhu, třídy nebo skupiny, podle rozsahu uvedeného v žádosti a orientovaného na konkrétní odborné zaměření.

b) Prokázáním praktické připravenosti zejména tím, že prověřovaný vypracuje část revizní zprávy podle zadání zkoušejícího, vysvětlí přípravu a vlastní vykonání revize a zpracování revizní zprávy a odpoví na doplňující otázky.

b1) U nových žadatelů, žadatelů o rozšíření a žadatelů s omezeným nebo odejmutým osvědčením prokázání teoretické připravenosti tím, že prověřovaný odpoví ústně na dvě otázky z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.

c) Podá vysvětlení k obsahu jím předložené revizní zprávy.

Odborná způsobilost zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení bude prověřena:

a) Základním testem v rozsahu patnácti otázek ze znalosti právních předpisů, technických norem a bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro prověřovanou činnost; rozsah požadavků je uveden v příloze; a speciálním testem v rozsahu patnácti otázek orientovaných na konkrétní odborné zaměření.

b) Prokázáním teoretické připravenosti tím, že prověřovaný ústně odpoví na dvě otázky z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.

Co je obsahem zkoušky?

Ve všech oborech je zkouška konána formou písemných testů a ústní zkouškou. Zkouška revizních techniků je rozšířena o pohovor nad zpracovanou revizní zprávou.

Jak je průběh zkoušky dokumentován?

O prověření odborné způsobilosti a dosažených výsledcích se pořizuje zápis, ze kterého musí vyplývat, které otázky byly položeny, jak byly jednotlivé odpovědi klasifikovány, jaké bylo hodnocení členů zkušební komise a jaké je konečné hodnocení zkušební komise. Přílohu k zápisu tvoří testy a hodnocené revizní zprávy.

Co když účastník nesouhlasí s výsledkem zkoušky?

V případě, že žadatel nesouhlasí s výsledkem hodnocení zkoušky, může v termínu pěti pracovních dnů uplatnit námitku u ředitele Institutu technické inspekce Praha.

Co když účastník zkoušky neuspěje v plném rozsahu

Jestliže žadatel neuspěje pouze u některého rozsahu osvědčení, může mu být vydáno osvědčení v rozsazích, kde byl úspěšný.

Jakým způsobem obdrží účastník osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky?

Na základě úspěšného vykonání zkoušky bude žadateli vydáno osvědčení (u topičů též topičský průkaz) a poté mu bude zasláno poštou, popř. na jeho žádost si ho v dohodnutém termínu sám vyzvedne.

Testové otázky

Generování zkušebních testů počítačem

Písemné testy jsou jednotlivě generovány počítačem tak, že stanovený počet patnácti otázek v každém testu je náhodně vybrán ze souboru otázek. V jiném testu pro shodnou skupinu se mohou vyskytnout stejné otázky, ale mohou být v jiném pořadí a se správnou odpovědí pod jiným písmenem.

Zadání testů k vypracování

Každý uchazeč obdrží od zkušební komise základní test, který obsahuje patnáct otázek z obecné problematiky, a další testy po patnácti otázkách podle požadovaného rozsahu (odborností), uvedeného v přihlášce k přezkoušení, tj. na každý druh, třídu nebo skupinu jeden test.

Časové omezení při zpracování písemných testů

Pro označení odpovědí v testu s patnácti otázkami je vyhrazena doba v délce dvaceti minut; v průběhu jeho zpracování není možné používat žádné pomůcky.

Celkové hodnocení testů při prověření odborné způsobilosti u revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení

Celkové hodnocení VYHOVĚL při prověření odborné způsobilosti revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických, plynových vyhrazených technických zařízení a osvědčení budou žadateli vydány, jestliže splní tyto ukazatele:

 • základní test: minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek,
 • speciální test (každý): minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek.

Celkové hodnocení testů při prověření odborné způsobilosti zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení

Celkové hodnocení VYHOVĚL při prověření odborné způsobilosti zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení a osvědčení budou žadateli vydány, jestliže splní tyto ukazatele:

 • základní test: minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek.
 • speciální test (každý): minimálně dvanáct správných odpovědí z patnácti otázek.

Celkové hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení při prověření odborné způsobilosti revizních techniků zdvihacích, tlakových, elektrických a plynových vyhrazených technických zařízení

 1. V testové části musí být dosaženo hodnocení„VYHOVĚL.
 2. Znalosti praktické připravenosti zhodnotila komise jako vyhovující.
 3. U nových žadatelů, žadatelů o rozšíření a žadatelů s omezeným nebo odejmutým osvědčením odpoví ústně alespoň na jednu ze dvou zadaných otázek z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.
 4. Při pohovoru nad revizní zprávou dosáhne hodnocení VYHOVĚL.

Celkové hodnocení při prověření odborné způsobilosti zkušebních orgánů, topičů kotlů a montérů plynových zařízení

 1. V testové části musí být dosaženo hodnocení VYHOVĚL.
 2. Žadatel ústně odpoví alespoň na jednu ze dvou zadaných otázek z každého požadovaného druhu, třídy nebo skupiny.

Celkové hodnocení

Vyhodnocení může být pouze v rozsahu VYHOVĚL – NEVYHOVĚL.

Školení a přezkoušení revizních techniků elektro

Těm revizním technikům, kterým 30. 6. 2005 končí platnost osvědčení k revizím elektrických a hromosvodných zařízení podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vydané organizací státního odborného dozoru (ITI – Institut technické inspekce Praha a jeho pobočky) podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb. ve znění zákona č. 124/2000 Sb. před 1. 7. 2000, je určeno školení ukončené písemnou zkouškou před pracovníky ITI Praha v místě konání školení.

Příprava a školení jsou rozděleny do dvou oblastí

I. Právní předpisy v platném znění v rozsahu konkrétních písemných otázek ve zkušebních testech.

 • zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb. a zákon č. 124/2000 Sb.,
 • zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb.,
 • nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanovuje způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
 • nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,
 • nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení,
 • vyhláška č. 137/2003 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu,
 • energetický zákon č. 458/2000 Sb.

Test je jeden a obsahuje 40 otázek.

II. Technické normy v platném znění v rozsahu konkrétních písemných otázek ve zkušebních testech. Testů je sedm a obsahují vždy 25 otázek zaměřených na ochranu před úrazem elektrickým proudem, požárem, bleskem a výbuchem.

Související normy ČSN:
33 0121/01, 33 0165/92, 33 1500/91, 33 1600/94, 33 2130/85, 33 2180/80, 33 2312/86, 33 3080/79, 33 3201/02, 33 3320/96, 34 0350/65, 34 1090/61, 34 1390/70, 35 7030/72, 33 3240/87, 65 0202/95.

Související ČSN 33 2000-:
3/95, 4-41/00, 4-45/96, 4-46/02ed.2, 5-52/98, 5-53/95, 5-54/96, 4-473/94, 5- 523/03ed.2, 5-537/01, 7-701/97, 7-704/01, 7-705/95, 7-706/96, 7-714/01,

Související ČSN EN:
60073/03, 60529/93, 50110-1/03, 50014/98, 50281-1-1/99, 50281-1-2/99, 60079-10/03, 60079-14/04ed.2, 60079-17/04 ed.2, 60204-1/00, 60439-1/00 ed.2, 60439-3/00, 60439-4/95.
ČSN IEC 60076/00.

ITI Praha
ředitelství:
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1
tel.: 222 211 501
e-mail: info@iti.cz
http://www.iti.cz

(redakce ELEKTRO, zpracováno podle materiálů ITI Praha)