časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Inteligentní analyzátor elektrických sítí QUALISTAR – C.A 8334

|

číslo 4/2002

Amper 2002

Inteligentní analyzátor elektrických sítí QUALISTAR – C.A 8334
Přístroj, se kterým se i komplikovaná měření zvládnou snadno

Ing. Zdeněk Hašek, GHV Trading, spol. s r. o

Rušení v elektrických sítích způsobené přímým propojením s dalšími sítěmi, indukcí nebo vnějším zářením v podstatě vždy negativně ovlivňuje činnost přístrojů a zařízení, k takovéto síti připojených. Nejčastějším důsledkem jsou významné energetické ztráty a nezřídka i poruchy činnosti připojených zařízení. Aby se těmto důsledkům předešlo, je nutné elektrické sítě pravidelně testovat, což umožňuje analyzátor C.A 8334 Qualistar rychle a bez speciálních znalostí.

Jestliže se na zařízení vyskytují náhodné poruchy nebo dochází k náhlým výpadkům – i v těchto případech je zapotřebí analyzátor sítě. Právě analyzátor C.A 8332/C.A 8334 Qualistar je navržen pro rychlou kontrolu jakosti elektrické sítě a snadnou analýzu naměřených hodnot.

Analyzátor Qualistar s typovým označením C.A 8334 je „horkou“ novinkou renomované francouzské firmy Chauvin Arnoux. Na českém trhu jej distribuuje GHV Trading, spol. s r. o.

Charakteristické vlastnosti analyzátoru

1. Univerzálnost
Přístroj může pracovat ve střídavých i stejnosměrných jednofázových, dvoufázových nebo trojfázových sítích jako:

  • klasické měřicí zařízení s mnoha funkcemi umožňující analyzovat kvalitu sítě v daném čase,
  • zařízení monitorující elektrickou síť v daném časovém úseku s možností nastavit mezní hodnoty (ALARM),
  • záznamové zařízení (vnitřní paměť dovoluje ukládat naměřené, popř. vypočtené hodnoty sítě).

Obr. 1.

Rozhraní IR/RS-232 a výkonný software umožňují tisk naměřených i vypočtených hodnot na tiskárně nebo přímou komunikaci s PC.

Široká nabídka příslušenství zajišťuje univerzálnost z hlediska různorodosti měřených veličin a částečně i podmínek měření.

2. Jednoduchost obsluhy
Kromě malých rozměrů a malé hmotnosti, které u této kategorie přístrojů rozhodně nejsou obvyklé, upoutá každého uživatele dokonalá ergonomie přístroje. Tvar přístroje umožní jeho bezproblémové držení v jedné ruce, měřicí šňůry nepřekážejí v ovládání přístroje ani ve čtení hodnot na velkém a přehledném displeji.

Rozmístění ovládacích tlačítek a jejich geometrické umístění na čelním panelu přesně kopírují jejich funkční logiku a výběr funkcí. Nastavování požadovaných hodnot má jednoduchou a důsledně dodržovanou strukturu (obr. 1). Ovládání přístroje se v krátké době stane intuitivním a samozřejmým.

3. Poměr ceny a výkonu
Skutečně velmi dobrou cenu přístroje uvítají hlavně ti, kteří využijí maximum aplikačních možností tohoto přístroje. Mezi ně určitě budou patřit všichni střední a velcí odběratelé elektrické energie i výrobci a distributoři elektrické energie.

Stručný technický popis zařízení Základní měření a analýzy jsou vykonávány v monitorovacím režimu.

V tomto režimu je možné na displeji zobrazovat skutečné naměřené efektivní hodnoty (RMS) proudu, napětí a kmitočtu společně s jejich grafickými průběhy. Pomocí vertikálních kurzorových tlačítek je možné konkrétní veličinu volit podle typu zapojené sítě (např. 3 V zobrazí napětí na všech třech fázích vůči nulovému vodiči v trojfázové, třívodičové síti). Horizontální kurzorová tlačítka posouvají kurzorem, z jehož polohy je čtena a na zobrazovaných grafech zobrazována aktuální hodnota (obr. 2).

Obr. 2.

1 Horní vodorovná lišta: důležité parametry přístroje, režim displeje, kmitočet sítě, velikost obsazené paměti v daném režimu, datum a čas měření, stav baterie
2 Pravá svislá lišta: Výběr grafů zobrazovaných na displeji, 3U – 3× napětí fáze/fáze v trojfázové síti, 3V – 3× napětí fáze/nula v trojfázové síti, 3A – 3× proud fáze + proud v nulovacím vodiči v trojfázové síti, L1, L2, L3 proud a napětí ve fázích
3 Údaje pod grafem: aktuální hodnoty signálu v čase t v průsečíku kurzoru s grafy
4 Dolní vodorovná lišta: Výběr konkrétního měření pomocí tlačítek pod piktogramy, RMS – skutečná efektivní hodnota (zobrazený stav), THD – celkové harmonické zkreslení, CF – crest faktor, Max/min – minimální, maximální a průměrná hodnota

Obdobným způsobem lze v tomto režimu zobrazovat i celkové harmonické zkreslení (THD) nebo „crest faktor“ (CF). Dalšími analytickými veličinami v tomto režimu jsou maximální, minimální a průměrné hodnoty měřených signálů a jejich špičkové hodnoty. Velmi zajímavým a užitečným zobrazením je Fresnelův kruhový diagram. Při tomto zobrazení jsou vedle diagramu zobrazeny i numerické hodnoty napětí na jednotlivých fázích, jejich fázový posuv a celkové nevyvážení soustavy (obr. 3).

Obr. 3.

|V1|, |V2|, |V3| – absolutní hodnoty napětí (proudu)

f12, f23, f31 – fázové posuny mezi fázemi

unbalance – proudový/napěťový poměr nevyváženosti soustavy

Dolní vodorovná lišta: Výběr konkrétního měření

Zatímco předchozí pracovní režim je určen k obecnému zjištění problému v dané síti, další analytický režim umožňuje vykonávat velmi podrobnou analýzu vyšších harmonických, dovoluje identifikovat velmi konkrétní příčinu problému.

V tomto režimu jsou spolehlivě kvantifikovány absolutní i relativní hodnoty jednotlivých harmonických proudu, napětí nebo výkonu (obr. 4). Kromě těchto základních informací o harmonických je možné zobrazit i další důležité údaje, jako jsou maximální a minimální hodnoty harmonických, TDH soustavy nebo fázový posuv zvolené harmonické oproti základní harmonické.

Obr. 4.

Harmonická proudu se vybírá kurzorem
1 Naměřené hodnoty: poměrná hodnota harmonické (v %), absolutní hodnota harmonické, fázový posun k základní harmonické, min./max. hodnota harmonické (v %), celkové harmonické zkreslení
2 Čárový diagram zobrazuje do 50. harmonické
Konkrétní měření se volí pomocí tlačítek pod piktogramy: V – napětí fáze/nula, A – proud fáze, V·A – výkon, U – napětí fáze/fáze

Velmi důležitou funkcí v tomto režimu je možnost zobrazit orientaci harmonických výkonu. Podle této informace lze identifikovat, zda daná harmonická je ze soustavy emitována nebo naopak do soustavy přichází. Neméně důležitou funkcí je rozdělení harmonických indukovaných v negativních, neutrálních nebo pozitivních posloupnostech. Toto rozdělení dovoluje analyzovat příčiny, např. ohřívání nulového vodiče, rotačních zařízení atp.

Režim měření a analýzy výkonu a energie rozšiřuje možnosti analyzátoru o další funkce, jako je měření činného, jalového a zdánlivého výkonu v každé fázi a jejich agregace (sloučení), dále činné, jalové a zdánlivé energie, její spotřeby a dodávky. Kromě měřených hodnot přístroj vypočítává i velikost fázového posuvu (j) a účiníku (cos j).

Obr. 5.

Tento režim umožňuje analyzovat energetické ztráty v soustavě a jejich kompenzaci.

Pro analýzu přechodných dějů (např. kontrola rozběhových proudů u elektromotorů) je určen režim přechodných dějů, který dovoluje zaznamenávat přechodné děje v elektrických sítích, ukládat je do vnitřní paměti analyzátoru a znovu je z paměti vyvolávat.

Rozsah tohoto článku neumožňuje podrobněji popsat další režimy a funkce, které jsou rámcově zmíněny a definovány v úvodní části.

Zájemcům o problematiku analýzy elektrických sítí i o samotný analyzátor rádi poskytnou bližší informace pracovníci GHV Trading nebo se mohou s přístrojem osobně seznámit na veletrhu AMPER 2002, ve stánku GHV Trading, hala A, stánek č. 13.

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 05/ 41 23 55 32-4, 41 23 53 86
fax: 05/41 23 53 87
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz