časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Inteligentní analyzátor elektrických sítí QUALISTAR – C.A 8334

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Inteligentní analyzátor elektrických sítí QUALISTAR – C.A 8334
Představení přístroje v jeho jednotlivých funkcích v praxi

Ing. Jiří Ondřík, Ing. Roman Smékal,
GHV Trading, spol. s r. o.

V dubnovém čísle časopisu ELEKTRO se mohli zájemci seznámit s analyzátorem kvality sítě C.A 8334. Přístroj byl také předváděn na veletrhu AMPER 2002, kde se těšil velké pozornosti. V tomto článku předložíme čtenářům podrobnější informace a praktické zkušenostmi s analyzátorem. V následujících odstavcích postupně představíme analyzátor v jeho jednotlivých funkcích a ukážeme záznamy dějů, jak jsme je pořídili během měření u zákazníka.

Obr. 1.

Základní údaje
Analyzátor C.A 8334 slouží k získávání rychlého obrazu o zásadních charakteristikách jednofázových, dvoufázových a třífázových střídavých a stejnosměrných elektrických sítí. Přístroj kromě naměřených hodnot předkládá i hodnoty vypočtené, vše v souladu s normami EN 50160, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7. Je určen dodavatelům a odběratelům elektrické energie, pracovníkům údržby elektrických zařízení atd. Přístroj je vybaven přehledným barevným displejem (barvy lze nastavit). Napájen je z vestavěného akumulátoru nebo ze sítě 230 a 110 V, jeho hmotnost je asi 2 kg. Uživatel velmi snadno a rychle ovládá přístroj a nastavuje jeho parametry prostřednictvím symbolů (ikon), které se objeví na displeji při spuštění přístroje.

Na obr. 1 je možné vidět v pravé dolní části šest modrých tlačítek pro výběr základní funkce (zvolený režim):

 1. režim přechodných dějů,
 2. režim harmonické analýzy,
 3. režim sledování,
 4. režim alarmů,
 5. režim záznamu,
 6. režim výkonů a energií.

Přehled funkcí tlačítek situovaných pod sebou na spodní levé straně přístroje postupně shora dolů: konfigurace přístroje, uložení údajů na displeji, tisk a nápověda.

Obr. 2.

Režim sledování
Informaci o zvoleném režimu sledování (obr. 2) dává ikona na displeji vlevo nahoře v prvním řádku. Dále je zde informace o kmitočtu, datu, čase a stavu baterie. Na pravé straně displeje je menu pro výběr zobrazení:

3U – zobrazení tří fází, sdružená napětí;
3V – zobrazení tří fází, fázová napětí;
4A – zobrazení proudů, proud v N se vypočítává;
L1, L2, L3 – zobrazení vybrané fáze.

Na displeji nad grafem průběhu měřených veličin jsou naměřené hodnoty pro každou fázi. Pomocí kurzoru se lze pohybovat po průběhu zobrazovaných veličin. V dolní části displeje se zobrazují odpovídající okamžité hodnoty a čas. V menu na spodním řádku lze vybrat měření skutečné efektivní hodnoty RMS, celkové harmonické zkreslení THD, činitel zkreslení CF, max, min, AVG, tabulku naměřených hodnot a Fresnelův diagram.

Na obr. 3 jsou pro každou fázi uvedeny naměřené a vypočítané hodnoty RMS, DC, THD, CF, DF, včetně tzv. flickeru – PST (blikání).

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Na obr. 4 vlevo nahoře jsou naměřené hodnoty proudu a napětí ve fázi 1, pod nimi fázový posuv ve stupních.

Na obr. 5 je vlevo nahoře pod symbolem harmonických znázorněna informace o vybrané harmonické (Vh 05 je pátá harmonická). Výběr harmonické je dán kurzorem. Každý sloupeček u příslušné harmonické se skládá ze tří sloupečků barevně odlišených pro jednotlivé fáze. Pomocí kurzorů lze na liště vpravo vedle zobrazeného grafu zvolit také jednofázová zobrazení pro každou fázi samostatně. Nad grafem jsou absolutní a relativní hodnoty tak, jak se harmonická podílí na výsledném průběhu. Pod absolutními hodnotami je uveden fázový posun vůči základní harmonické. Přístroj umožňuje zobrazení do 50. harmonické a také max a min harmonické složky. V režimu VA lze stanovit směr toku harmonických složek (pouze u typu C.A 8334). V menu na spodním řádku zcela vpravo jsou tlačítka pro lupu, kterou je možné měnit měřítko amplitudy.

Expertní režim umožňuje stanovit vliv harmonických na ohřev neutrálního vodiče nebo elektromotorů, měření v tomto režimu je znázorněno na obr. 6.

Graf se nyní skládá ze tří částí:

 • 1. část – označena „minus“ – zobrazuje harmonické s negativním vlivem na N vodič;
 • 2. část – označena „0“ – zobrazuje harmonické bez vlivu na N vodič;
 • 3. část – označena „+“ – zobrazuje harmonické s pozitivním vlivem na vodič N.

Vpravo vedle grafů je v menu opět vidět, že bylo zvoleno třífázové zobrazení (tomu odpovídají tři sloupečky pro danou harmonickou).

Obr. 6. Obr. 7. Obr. 8.

Režim přechodného děje je znázorněn na obr. 7. V tomto režimu přístroj dovoluje zachytit přerušení dodávky energie, špičky, zapínací proudy atd. Přístroj zobrazuje jednu periodu před spuštěním a tři periody následující. Vzorkovací kmitočet je 12,8 kHz. Zaznamenává se den a hodina poruchy a doba jejího trvání. Lze uložit 50 dějů do paměti přístroje, zpětně si je vyvolat nebo přenést do počítače. Prahové hodnoty se nastavují v krocích 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 % z hodnoty napětí nebo proudu.

Režim alarm je určen pro registrování překročení nastavených hodnot, data poruchy, hodiny a minuty, naměřené poruchy a doby jejího trvání s rozlišením v setinách sekundy.

Obr. 9. Obr. 10. Obr. 11.

O tomto režimu uživatele opět rychle informuje ikona na displeji nahoře na liště vlevo (obr. 8), uprostřed je vidět zaplnění paměti, datum, čas a naposled stav baterie. Na prvním řádku byla v 11.27 na první fázi hodnota celkového harmonického zkreslení 23,1 %, doba trvání děje byla 2 s.

Režim výkonů a energií poskytuje možnost měřit činný, jalový a zdánlivý výkon a měřit energie. Na obr. 9 je vidět měření ze dne 23. 4. 2002 (horní lišta vpravo). Měření bylo spuštěno tlačítkem označeným šipkou (dolní řádek menu) a ukončeno stiskem tlačítka označeného dlaní. Na druhé liště shora je údaj o tom, že měření bylo započato 23. 04. 2002 ve 12 h 19 min a 15 s, ukončeno bylo ve 12 h 21 min a 56 s. V tabulce jsou odpovídající naměřené a vypočítané hodnoty, včetně induktivní a kapacitní složky. Tlačítko označené „G“ na spodním řádku menu je určeno k identifikaci toku dodávané a odebírané energie.

Obr. 12. Obr. 13. Obr. 14.

Režim záznamů umožňuje uživateli dlouhodobě sledovat parametry sítě. Nastavuje se počátek a konec záznamu, vzorkování (1 s, 2 s, 5 s, 20 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min) a název záznamu. Pomocí přístroje lze současně sledovat až 22 parametrů podle výběru a 50 harmonických. Menší počet vybraných parametrů, méně harmonických a pomalejší vzorkování znamená možnost delšího záznamu. Na přístroji je možné předem nastavit čtyři konfigurace podle potřeby uživatele.

Obr. 15.

Na obr. 10 je zobrazen průběh měření páté harmonické na fázi L1. Kurzory plus a minus v dolní části menu jsou určeny pro změnu měřítka. Při maximálním zvětšení odpovídá velikost rastru nastavenému vzorkování.

Pro ukázku jednoduchosti ovládání přístroje jsme vybrali z nabídky „konfigurace“ způsob výběru sítě a výběr proudového převodníku. Na obr. 11 je zobrazen způsob, jakým lze volit zapojení přístroje do obvodu. Po stisknutí tlačítka „konfigurace“ (viz obr. 1) přístroj nabídne jako jednu z možností také „připojení přístroje k síti“. Na displeji se objeví schémata (obr. 11). Pomocí kurzorů uživatel vybere odpovídající zapojení a volbu potvrdí tlačítkem „enter“. Zvolené zapojení je zvýrazněno tučným písmem – v našem případě je to dvoufázové zapojení.

V nabídce „Výběr klešťového převodníku“ se zobrazí dostupné typy proudových převodníků – obr. 12. Kurzorem se vybere odpovídající převodník a opět se potvrdí tlačítkem „enter“.

Jak přehledná je práce s analyzátorem C.A 8334, velmi názorně ukazuje obr. 13. Všechna měření, která byly v průběhu práce uložena do paměti přístroje, lze vyvolat na displej. Na první pohled je zde zřejmé, které údaje a kdy byly zaznamenány. Jednotlivé typy záznamů lze kombinovat a používat současně bez omezení práce s přístrojem.

Obr. 16.

Přístroj je vybaven portem Ir-RS-232 pro přenos dat rychlostí až 115 kB. Program QualistarView, pracující pod Windows 9x, NT4, 2000, Me, je dodáván společně s přístrojem. Je určen pro konfiguraci analyzátoru, výběr z naměřených parametrů, zobrazení pro každou fázi nebo pro všechny fáze společně. Na obr. 14 je zobrazen také graf 3D zobrazující procentuální hodnotu harmonických v uplynulém čase.

Obsah dodávky (obr. 15):

 • přístroj CA 8334,
 • brašna na analyzátor,
 • tři proudové převodníky podle výběru,
 • čtyři měřicí vodiče,
 • čtyři krokosvorky,
 • program QualistarView + kabel,
 • síťový kabel,
 • návod v českém jazyce.

Zájemcům o analyzátor i o problematiku analýzy elektrických sítí poskytnou bližší informace pracovníci firmy GHV Trading.

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 05/41 23 55 32-4, 41 23 53 86
fax: 05/41 23 53 87
e-mail: ghv@ghvtreding.cz
http://www.ghvtrading.cz