Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Instalace do stropů a stěn

Ochrana proti požáru při instalaci elektrických zařízení
 
z německého originálu časopisu de, 3/2009,
vydavatelství Hüthig & Pflaum Verlag GmbH München,
upravil Ing. Josef Košťál, redakce Elektro
 
 
každodenní praxi naráží německý elektrotechnik poměrně rychle na meze účinnosti pra­videl ustanovení VDE, které jinak běžně při své práci aplikuje. Nicméně znalost také dal­ších technicko-bezpečnostních standardů je nezbytná, chce-li elektrořemeslník brát svou práci komplexně a vykonávat ji podle pravidel konformity. V této souvislosti představuje problematika požární ochrany zcela speciální oblast činnosti.
 
S požadavky požární ochrany týkajících se elektrotechnika se lze setkat v mnoha budo­vách. Jde především o tyto činnosti:
 • montáž svítidel do podhledů,
 • montáž elektrických rozvodů do stropů a stěn,
 • tažení vedení stropy a stěnami.
Přitom je třeba se nejprve ptát, zda pří­slušný stavební díl splňuje požadavky požár­ní ochrany. Většinou jde u zavěšených stro­pů o stropy s požární klasifikací F30. Me­zipodlažní stropy jsou z větší části stavební díly s požární klasifikací F90. U dělicích stěn ke schodišti nebo k jinému bytu to bývají díl­ce s požární klasifikací F90. V provozních bu­dovách je dělicí příčka mezi chodbou a kan­celáří tvořena převážně stěnou s požární kla­sifikací F30. To znamená, že elektrotechnik může narazit na stavební dílec nebo výrobní metodu, jež byly podrobeny požární zkouš­ce. Podmínky, za kterých absolvoval přísluš­ný stavební dílec požární zkouškou, je třeba dodržet také při jeho použití na stavbě.
 

Požárnětechnické značení

 
Důležité informace k typu a podmín­kám zkoušky lze najít v normě DIN 4102 (Vlastnosti stavebních materiálů a staveb­ních dílců při požáru). V Části 1 jsou uve­deny obecné informace o stavebních mate­riálech, pojmech, požadavcích a zkouškách. Kromě toho existují další části k této normě. V souvislosti s častými dotazy je důležitá Část 2 (Stavební materiály). Zde jsou po­psány zkoušky tříd požární odolnosti pro sta­vební díly, ke kterým patří také stěny a stro­py. Písmeno F označuje stěny, stropy, staveb­ní podpěry, výztuhy a schodiště.
Obvyklé třídy požární odolnosti jsou:
 • F0 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci méně než 30 min,
 • F30 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 30 min,
 • F60 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 60 min,
 • F90 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 90 min,
 • F120 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 120 min,
 • F180 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 180 min.
Doplňkově se používají označení stavební­ho dozoru:
 • ohni odolávající – pro pojmenování třídy F30,
 • velmi ohni odolávající – pro pojmenová­ní třídy F60,
 • ohnivzdorný – pro pojmenování třídy F90,
 • velmi ohnivzdorný – pro pojmenování tří­dy F120,
 • maximálně ohnivzdorný – pro pojmeno­vání třídy F120.
Aby bylo možné použít některé z uvede­ných označení pro stavební díl, je nezbytné vykonat u příslušného stavebního dílu zkouš­ku. Pro případ stěny nebo podhledu je zku­šební předpis obsažen v normě DIN 4102 Část 2. Příklady přiřazení tříd požární ochra­ny a požární odolnosti jsou uvedeny v tab. 1.
 

Montáž do stropu

 
Podhled klasifikovaný ve stavebním zá­měru jako F30 je konstrukce, pro kterou bylo vystaveno zvláštní osvědčení o zkouš­ce. V rámci této zkoušky jsou podle poža­davků zkušební normy zkoušeny vestavby, jako např. svítidla nebo klimatizační přístro­je. Tak má elektroinstalatér možnost překon­trolovat v dokumentaci o zkoušce, jaká sví­tidla je třeba zabudovat a jakým způsobem, aby byla dodržena třída požární odolnosti F30. Protože schválení stropu je možné pou­ze tehdy, jsou-li dodrženy všechny podmínky zkoušky, musí se konstrukce vestaveb přesně řídit podle zadaných údajů zkoušky.
 
Dodržení uspořádání tak, jak bylo realizo­váno při zkoušce, se nevztahuje pouze na ot­vory pro vestavby, ale na celou konstrukci. Nebyla-li při zkoušce stropu instalována žád­ná přídavná zátěž, nesmí být tato zátěž insta­lována ani po montáži stropu.
 
Zřizovatel stropu musí možnost instala­ce eventuální přídavné zátěže zohlednit již při zřizování. To se obvykle řeší přídavnými podvěsy (obr. 1).
 
U svítidla v požárním stropu je třeba spl­nit obdobný požadavek. Obecně však svítidlo z ocelového plechu nemá zkoušenou ohnivzdornost. Proto jsou potřebné komponenty dodávány výrobcem stropu. Jde o vestavné prvky svítidel, které jsou zkoušeny ve spoje­ní se stropem a které splňují požadovanou po­žární klasifikaci (obr. 2). Osvědčení o zkouš­ce je k dispozici u jejich výrobců.
 
Na rozdíl od dodávaných svítidel je požár­ní zátěž, která je instalována v oblasti podhle­du, definována v normě. Tato zátěž je podle normy DIN 4102 Část 2 odst. 7.2.1 (Všeobec­né požadavky) zohledněna při zkoušce řádo­vě veličinou 7 kW·h·m–2. Přitom se vychází ze skutečnosti, že požární zátěž je rovnoměr­ně rozložena v prostoru stropu. Má-li požár­ní zátěž ve stavebním záměru větší hodnotu, než s jakou počítá norma, je nezbytné zavést další ochranná opatření, která ochrání zatížení stropu požárem v podhledu před poškozením.
 
Při výpočtu požární zátěže je třeba brát v úvahu spalné teplo instalovaných vedení a úložných systémů. Přehled požární zátě­že často používaných vedení (viz tab. 2) byl uveden v pří­loze 1 v současné době již stažené normy DIN VDE 0108-1 (Silnoproudá zaříze­ní a záložní zdroje napáje­ní ve stavebních zařízeních se shromažďováním lidí – Stavebněprávní ustanovení). Například pro datové kabely kategorie 7 jednoho velkého výrobce je uváděna požární zátěž 0,72 MJ·m–1.
Při výpočtu max. přípustné požární zátěže podle normy pro prostor o daných rozměrech 5 × 5 m2 (tj. 25 m2) bude:
max. přípustná požární zátěž: 25 × 7 = 175 (kW·h; m2, kW·h·m–2)
 
Protože požární zátěž musí být rozlože­na rovnoměrně, nesmí se svazek vedení vést v jedné společné trase. Je-li uvažována po­žární zátěž v šířce 1 m, tak smí být v jednom svazku vedeno max. asi dvanáct vedení NYM 3× 2,5 s požární zátěží 0,58 kW·h·m–2, aby mohly být dodrženy stanovené podmín­ky.
 
Systémy vedení s větší požární zátěží než 7 kW·h·m–2 lze uložit do instalačního kanálu s požární klasifikací F30, a tak chránit strop před poškozením požárem vedení.
 

Instalace přístrojů do požárních stropů

 
Pod pojmem požární strop se podle DIN 4102 rozumí buď samostatná stropní kon­strukce, nebo zavěšený strop ve spojení se stropy s typem konstrukce I, II nebo III (be­tonové nebo cihlové stropy).
 
Stropy s typem konstrukce I, II nebo III dosahují spolu s mezipodlažním stropem po­žadovanou třídu požární odolnosti. Mezipod­lažní stropy jsou dimenzovány jen pro namá­hání požárem zespoda, kromě toho nesmí být v dutině stropu žádné podstatné požární zátěže.
 
Samostatné požární závěsné stropy zahr­nují namáhání požárem ze spodní strany stro­pu a z dutiny stropu. Používají se tehdy, mají-li být v dutině stropu chráněna před požárem a kouřem např. elektrická vedení nebo míst­nost, popř. chodba pod závěsným stropem.
 
Od třídy požární odolnosti F30 předepi­suje norma DIN 4102 uzavřenou pohledovou plochu. Otvory, jako např. pro zabudování svítidel, reproduktorů a podobných přístrojů, je třeba opatřit příslušnými přepážkami (dříve musely být tyto přístroje velmi náročným po­stupem vystlány deskovým materiálem, aby mohla být dodržena třída požární ochrany).
 

Minimalizace rizika požáru v izolovaných dutých stropech

 
Další oblastí elektroinstalace, kde je protipo­žární prevence významná, je vestavba svítidel a reproduktorů do izolovaných dutých stropů. Přitom záleží mj. také na dodržení neprodyš­nosti pláště budovy, jak je předepsáno ve vy­hlášce o úsporách energie. Podle zkušeností se nejméně důsledně dodržuje preventivní požár­ní ochrana v soukromé bytové výstavbě (např. v rodinném domě), kde nejsou definovány žád­né explicitní požadavky na stavební požární ochranu s ohledem na třídu požární odolnosti.
 
Nevětší nebezpečí představují nízko- a vy­sokonapěťová halogenová svítidla, která se in­stalují do závěsných nebo dutých stropů. Zde jsou parotěsná zábrana, izolace a jiné hořlavé materiály vystaveny vysokým teplotám a la­tentnímu nebezpečí požáru. Jako preventiv­ní ochrana proti tomuto nebezpečí jsou k dis­pozici speciální vestavné kryty. Tento systém minimalizuje riziko vznícení od horkých ha­logenových svítidel téměř u všech druhů stro­pů. Tyto kryty jsou konstruovány tak, aby ne­docházelo k poškození parotěsné fólie a byla zajištěna vzduchotěsná instalace. Kromě toho tyto kryty zabraňují u vestavných svítidel vzni­ku prachových lemů okolo stropního vývodu.
 

Vestavba krabic do protipožárních stěn

 
Elektroinstalace do protipožárních stěn s třídami požární odolnosti F30 až F90 podle DIN 4102-4 klade na elektrotechnické řemes­lo zvláštní požadavky. Jde o jednoduché nebo dvojdílné nenosné vnitřní přepážky s tloušť­kami od 100 mm. Použitý izolační materiál je definován normou DIN 4102 Část 17.
 
Vestavba instalačních krabic je v tomto případě přípustná jen při respektování bodu tání, objemové hmotnosti a tloušťce izolač­ního materiálu a často vyžaduje opláštění sádrou, vláknovým silikátem nebo rovno­cennými materiály. Protilehlá vestavba běž­ných krabic pro duté stěny není podle DIN 4102 dovolena.
 
Krabice do dutých stěn pro protipožár­ní stěny s třídami požární odolnosti F30 až F90 mají oplášťovací prostředek vytvářející izolační vrstvu. Ten v případě požáru velmi rychle napění a automaticky uzavře instalač­ní otvory v protipožární stěně, čímž je zajiš­těna třída požární odolnosti protipožární stě­ny. Tímto způsobem je zabráněno šíření ohně, a především kouře instalačními otvory, což činní únikové cesty bezpečnějšími a může přispět k záchraně lidských životů. I u pro­tilehlých vestaveb zůstává zachována funkč­nost protipožární stěny F90 i bez nákladných opláštění elektroinstalace (např. sádrou nebo vláknovým silikátem).
 
Tento stavební výrobek poskytuje zkou­šenou a osvědčenou bezpečnost pro protipo­žární stěny F90 na základě ABZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, všeobecné osvědčení stavebního dozoru) uděleným DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Němec­ký ústav pro stavební techniku) podle DIN 4102-2 k uzavření elektroinstalačních otvorů ohnivzdorných stěn podle DIN 4102 Část 4. Vnitřní rozměry nových krabic pro duté stěny až do třídy F90 vyhovují normě DIN 49073 Část 1, a jsou tak vhodné pro všechny insta­lační přístroje, jako jsou např. spínače, zásuv­ky nebo stmívače.
 
Krabice pro duté stěny zkoušené podle normy DIN VDE 0606 (Spojovací materiál do 690 V) jsou k dispozici ve dvou variantách s různou vestavnou hloubkou. První varianta (čistě přístrojová krabice) s vestavnou hloub­kou 44 mm umožňuje protilehlou vestavbu kra­bic již od tloušťky stěny 100 mm. Druhou va­riantu s vestavnou hloubkou 54,5 mm lze po­užít také jako přístrojovou spojovací krabici.
 
Ve stěnách o tloušťce 100 nebo 115 mm z vápenopískových cihel s požadavky na po­žární ochranu se nesmějí instalovat zásuv­kové krabice protilehle. Při vrtání musí být zajištěno, že bude vyvrtán otvor pouze na hloubku krabice, která se nakonec začis­tí do omítky.
 
Jsou-li použity kostrové stěny, postupuje se při vestavbě vypínačových krabic podle údajů uvedených v osvědčení. Příklady pro tuto vestavbu jsou uvedeny na obr. 3 a obr. 4.
 

Trasa vedení stropy a stěnami

 
Ukládáním a protahováním vedení vzni­kají ve stropu otvory, které podle ustanovení základní normy nebyly zkoušeny. Při poža­dované požární klasifikaci*) zde platí princip zachování třídy požární ochrany.
 

Závěr

 
Dodržení požadavků na stavební požární ochranu je významným bezpečnostním předpo­kladem k ochraně majetku a života. Nedostateč­ná požární ochrana se netýká výhradně jenom porušování smluvních podmínek pro staveb­ní práce nebo občanského zákoníku, ale může mít také trestněprávní důsledky. Ten, kdo při plánování, řízení nebo realizaci stavby poruší všeobecně uznávaná pravidla techniky a ohrozí tímto svým jednáním majetek nebo život jiné­ho člověka, může být podle § 319 německého trestného zákoníku potrestán odnětím svobody.
 
Vestavné krabice pro svítidla a reproduk­tory do požárních stropů, jakož i krabice pro duté stěny k vestavbě přístrojů do protipožár­ních stěn představují pro elektrořemeslo řeše­ní, které převádí bezpečnou elektroinstalaci vyhovující normě a rychlou montáž na spo­lečného ekonomického jmenovatele.
 
Rovněž při trasování vedení je třeba dbát na požadavky předmětné normy. Uvnitř kostrových stěn je instalace vedení přípustná pouze pro taková vedení, která napájejí elek­trická zařízení instalovaná v tomto typu stěn. Ostatní vedení, tj. ta, která neslouží k napá­jení přístrojů a zařízení ve stěně, nesmí být těmito stěnami protahována.
 
Obecně lze říci, že o příslušných instalačních podmínkách pojednávají také zkušební předpisy. Z tohoto důvodu je smysluplné se s nimi sezná­mit ještě před začátkem montáže.
 
Obr. 1. Domovní technická instalace v oblasti mezi podhledu
Obr. 2. Požární mezinástavba pro svítidlo (dvě varianty)
Obr. 3. Montážní předpisy pro elektrické krabice do kostrových stěn s požární klasifikací
Obr. 4. Další montážní předpisy
 
Tab. 1 Příklady přiřazení tříd požární ochrany a požární odolnosti
Tab. 2. Požární zátěž vedení podle výtahu z přílohy 1 k DIN VDE 0108
 

*) Pozn. redakce: Německu se požadavky na opatření požární ochrany v jednotlivých spolkových zemích nepatrně liší. V některých platí protipožární opatření pro stavební díly s požární klasifikací F30, v jiných ne.