časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo
tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

Instalace do stropů a stěn

|

Ochrana proti požáru při instalaci elektrických zařízení
 
z německého originálu časopisu de, 3/2009,
vydavatelství Hüthig & Pflaum Verlag GmbH München,
upravil Ing. Josef Košťál, redakce Elektro
 
 
každodenní praxi naráží německý elektrotechnik poměrně rychle na meze účinnosti pra­videl ustanovení VDE, které jinak běžně při své práci aplikuje. Nicméně znalost také dal­ších technicko-bezpečnostních standardů je nezbytná, chce-li elektrořemeslník brát svou práci komplexně a vykonávat ji podle pravidel konformity. V této souvislosti představuje problematika požární ochrany zcela speciální oblast činnosti.
 
S požadavky požární ochrany týkajících se elektrotechnika se lze setkat v mnoha budo­vách. Jde především o tyto činnosti:
 • montáž svítidel do podhledů,
 • montáž elektrických rozvodů do stropů a stěn,
 • tažení vedení stropy a stěnami.
Přitom je třeba se nejprve ptát, zda pří­slušný stavební díl splňuje požadavky požár­ní ochrany. Většinou jde u zavěšených stro­pů o stropy s požární klasifikací F30. Me­zipodlažní stropy jsou z větší části stavební díly s požární klasifikací F90. U dělicích stěn ke schodišti nebo k jinému bytu to bývají díl­ce s požární klasifikací F90. V provozních bu­dovách je dělicí příčka mezi chodbou a kan­celáří tvořena převážně stěnou s požární kla­sifikací F30. To znamená, že elektrotechnik může narazit na stavební dílec nebo výrobní metodu, jež byly podrobeny požární zkouš­ce. Podmínky, za kterých absolvoval přísluš­ný stavební dílec požární zkouškou, je třeba dodržet také při jeho použití na stavbě.
 

Požárnětechnické značení

 
Důležité informace k typu a podmín­kám zkoušky lze najít v normě DIN 4102 (Vlastnosti stavebních materiálů a staveb­ních dílců při požáru). V Části 1 jsou uve­deny obecné informace o stavebních mate­riálech, pojmech, požadavcích a zkouškách. Kromě toho existují další části k této normě. V souvislosti s častými dotazy je důležitá Část 2 (Stavební materiály). Zde jsou po­psány zkoušky tříd požární odolnosti pro sta­vební díly, ke kterým patří také stěny a stro­py. Písmeno F označuje stěny, stropy, staveb­ní podpěry, výztuhy a schodiště.
Obvyklé třídy požární odolnosti jsou:
 • F0 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci méně než 30 min,
 • F30 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 30 min,
 • F60 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 60 min,
 • F90 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 90 min,
 • F120 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 120 min,
 • F180 – stavební díl plní v případě požáru svou funkci min. 180 min.
Doplňkově se používají označení stavební­ho dozoru:
 • ohni odolávající – pro pojmenování třídy F30,
 • velmi ohni odolávající – pro pojmenová­ní třídy F60,
 • ohnivzdorný – pro pojmenování třídy F90,
 • velmi ohnivzdorný – pro pojmenování tří­dy F120,
 • maximálně ohnivzdorný – pro pojmeno­vání třídy F120.
Aby bylo možné použít některé z uvede­ných označení pro stavební díl, je nezbytné vykonat u příslušného stavebního dílu zkouš­ku. Pro případ stěny nebo podhledu je zku­šební předpis obsažen v normě DIN 4102 Část 2. Příklady přiřazení tříd požární ochra­ny a požární odolnosti jsou uvedeny v tab. 1.
 

Montáž do stropu

 
Podhled klasifikovaný ve stavebním zá­měru jako F30 je konstrukce, pro kterou bylo vystaveno zvláštní osvědčení o zkouš­ce. V rámci této zkoušky jsou podle poža­davků zkušební normy zkoušeny vestavby, jako např. svítidla nebo klimatizační přístro­je. Tak má elektroinstalatér možnost překon­trolovat v dokumentaci o zkoušce, jaká sví­tidla je třeba zabudovat a jakým způsobem, aby byla dodržena třída požární odolnosti F30. Protože schválení stropu je možné pou­ze tehdy, jsou-li dodrženy všechny podmínky zkoušky, musí se konstrukce vestaveb přesně řídit podle zadaných údajů zkoušky.
 
Dodržení uspořádání tak, jak bylo realizo­váno při zkoušce, se nevztahuje pouze na ot­vory pro vestavby, ale na celou konstrukci. Nebyla-li při zkoušce stropu instalována žád­ná přídavná zátěž, nesmí být tato zátěž insta­lována ani po montáži stropu.
 
Zřizovatel stropu musí možnost instala­ce eventuální přídavné zátěže zohlednit již při zřizování. To se obvykle řeší přídavnými podvěsy (obr. 1).
 
U svítidla v požárním stropu je třeba spl­nit obdobný požadavek. Obecně však svítidlo z ocelového plechu nemá zkoušenou ohnivzdornost. Proto jsou potřebné komponenty dodávány výrobcem stropu. Jde o vestavné prvky svítidel, které jsou zkoušeny ve spoje­ní se stropem a které splňují požadovanou po­žární klasifikaci (obr. 2). Osvědčení o zkouš­ce je k dispozici u jejich výrobců.
 
Na rozdíl od dodávaných svítidel je požár­ní zátěž, která je instalována v oblasti podhle­du, definována v normě. Tato zátěž je podle normy DIN 4102 Část 2 odst. 7.2.1 (Všeobec­né požadavky) zohledněna při zkoušce řádo­vě veličinou 7 kW·h·m–2. Přitom se vychází ze skutečnosti, že požární zátěž je rovnoměr­ně rozložena v prostoru stropu. Má-li požár­ní zátěž ve stavebním záměru větší hodnotu, než s jakou počítá norma, je nezbytné zavést další ochranná opatření, která ochrání zatížení stropu požárem v podhledu před poškozením.
 
Při výpočtu požární zátěže je třeba brát v úvahu spalné teplo instalovaných vedení a úložných systémů. Přehled požární zátě­že často používaných vedení (viz tab. 2) byl uveden v pří­loze 1 v současné době již stažené normy DIN VDE 0108-1 (Silnoproudá zaříze­ní a záložní zdroje napáje­ní ve stavebních zařízeních se shromažďováním lidí – Stavebněprávní ustanovení). Například pro datové kabely kategorie 7 jednoho velkého výrobce je uváděna požární zátěž 0,72 MJ·m–1.
Při výpočtu max. přípustné požární zátěže podle normy pro prostor o daných rozměrech 5 × 5 m2 (tj. 25 m2) bude:
max. přípustná požární zátěž: 25 × 7 = 175 (kW·h; m2, kW·h·m–2)
 
Protože požární zátěž musí být rozlože­na rovnoměrně, nesmí se svazek vedení vést v jedné společné trase. Je-li uvažována po­žární zátěž v šířce 1 m, tak smí být v jednom svazku vedeno max. asi dvanáct vedení NYM 3× 2,5 s požární zátěží 0,58 kW·h·m–2, aby mohly být dodrženy stanovené podmín­ky.
 
Systémy vedení s větší požární zátěží než 7 kW·h·m–2 lze uložit do instalačního kanálu s požární klasifikací F30, a tak chránit strop před poškozením požárem vedení.
 

Instalace přístrojů do požárních stropů

 
Pod pojmem požární strop se podle DIN 4102 rozumí buď samostatná stropní kon­strukce, nebo zavěšený strop ve spojení se stropy s typem konstrukce I, II nebo III (be­tonové nebo cihlové stropy).
 
Stropy s typem konstrukce I, II nebo III dosahují spolu s mezipodlažním stropem po­žadovanou třídu požární odolnosti. Mezipod­lažní stropy jsou dimenzovány jen pro namá­hání požárem zespoda, kromě toho nesmí být v dutině stropu žádné podstatné požární zátěže.
 
Samostatné požární závěsné stropy zahr­nují namáhání požárem ze spodní strany stro­pu a z dutiny stropu. Používají se tehdy, mají-li být v dutině stropu chráněna před požárem a kouřem např. elektrická vedení nebo míst­nost, popř. chodba pod závěsným stropem.
 
Od třídy požární odolnosti F30 předepi­suje norma DIN 4102 uzavřenou pohledovou plochu. Otvory, jako např. pro zabudování svítidel, reproduktorů a podobných přístrojů, je třeba opatřit příslušnými přepážkami (dříve musely být tyto přístroje velmi náročným po­stupem vystlány deskovým materiálem, aby mohla být dodržena třída požární ochrany).
 

Minimalizace rizika požáru v izolovaných dutých stropech

 
Další oblastí elektroinstalace, kde je protipo­žární prevence významná, je vestavba svítidel a reproduktorů do izolovaných dutých stropů. Přitom záleží mj. také na dodržení neprodyš­nosti pláště budovy, jak je předepsáno ve vy­hlášce o úsporách energie. Podle zkušeností se nejméně důsledně dodržuje preventivní požár­ní ochrana v soukromé bytové výstavbě (např. v rodinném domě), kde nejsou definovány žád­né explicitní požadavky na stavební požární ochranu s ohledem na třídu požární odolnosti.
 
Nevětší nebezpečí představují nízko- a vy­sokonapěťová halogenová svítidla, která se in­stalují do závěsných nebo dutých stropů. Zde jsou parotěsná zábrana, izolace a jiné hořlavé materiály vystaveny vysokým teplotám a la­tentnímu nebezpečí požáru. Jako preventiv­ní ochrana proti tomuto nebezpečí jsou k dis­pozici speciální vestavné kryty. Tento systém minimalizuje riziko vznícení od horkých ha­logenových svítidel téměř u všech druhů stro­pů. Tyto kryty jsou konstruovány tak, aby ne­docházelo k poškození parotěsné fólie a byla zajištěna vzduchotěsná instalace. Kromě toho tyto kryty zabraňují u vestavných svítidel vzni­ku prachových lemů okolo stropního vývodu.
 

Vestavba krabic do protipožárních stěn

 
Elektroinstalace do protipožárních stěn s třídami požární odolnosti F30 až F90 podle DIN 4102-4 klade na elektrotechnické řemes­lo zvláštní požadavky. Jde o jednoduché nebo dvojdílné nenosné vnitřní přepážky s tloušť­kami od 100 mm. Použitý izolační materiál je definován normou DIN 4102 Část 17.
 
Vestavba instalačních krabic je v tomto případě přípustná jen při respektování bodu tání, objemové hmotnosti a tloušťce izolač­ního materiálu a často vyžaduje opláštění sádrou, vláknovým silikátem nebo rovno­cennými materiály. Protilehlá vestavba běž­ných krabic pro duté stěny není podle DIN 4102 dovolena.
 
Krabice do dutých stěn pro protipožár­ní stěny s třídami požární odolnosti F30 až F90 mají oplášťovací prostředek vytvářející izolační vrstvu. Ten v případě požáru velmi rychle napění a automaticky uzavře instalač­ní otvory v protipožární stěně, čímž je zajiš­těna třída požární odolnosti protipožární stě­ny. Tímto způsobem je zabráněno šíření ohně, a především kouře instalačními otvory, což činní únikové cesty bezpečnějšími a může přispět k záchraně lidských životů. I u pro­tilehlých vestaveb zůstává zachována funkč­nost protipožární stěny F90 i bez nákladných opláštění elektroinstalace (např. sádrou nebo vláknovým silikátem).
 
Tento stavební výrobek poskytuje zkou­šenou a osvědčenou bezpečnost pro protipo­žární stěny F90 na základě ABZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, všeobecné osvědčení stavebního dozoru) uděleným DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Němec­ký ústav pro stavební techniku) podle DIN 4102-2 k uzavření elektroinstalačních otvorů ohnivzdorných stěn podle DIN 4102 Část 4. Vnitřní rozměry nových krabic pro duté stěny až do třídy F90 vyhovují normě DIN 49073 Část 1, a jsou tak vhodné pro všechny insta­lační přístroje, jako jsou např. spínače, zásuv­ky nebo stmívače.
 
Krabice pro duté stěny zkoušené podle normy DIN VDE 0606 (Spojovací materiál do 690 V) jsou k dispozici ve dvou variantách s různou vestavnou hloubkou. První varianta (čistě přístrojová krabice) s vestavnou hloub­kou 44 mm umožňuje protilehlou vestavbu kra­bic již od tloušťky stěny 100 mm. Druhou va­riantu s vestavnou hloubkou 54,5 mm lze po­užít také jako přístrojovou spojovací krabici.
 
Ve stěnách o tloušťce 100 nebo 115 mm z vápenopískových cihel s požadavky na po­žární ochranu se nesmějí instalovat zásuv­kové krabice protilehle. Při vrtání musí být zajištěno, že bude vyvrtán otvor pouze na hloubku krabice, která se nakonec začis­tí do omítky.
 
Jsou-li použity kostrové stěny, postupuje se při vestavbě vypínačových krabic podle údajů uvedených v osvědčení. Příklady pro tuto vestavbu jsou uvedeny na obr. 3 a obr. 4.
 

Trasa vedení stropy a stěnami

 
Ukládáním a protahováním vedení vzni­kají ve stropu otvory, které podle ustanovení základní normy nebyly zkoušeny. Při poža­dované požární klasifikaci*) zde platí princip zachování třídy požární ochrany.
 

Závěr

 
Dodržení požadavků na stavební požární ochranu je významným bezpečnostním předpo­kladem k ochraně majetku a života. Nedostateč­ná požární ochrana se netýká výhradně jenom porušování smluvních podmínek pro staveb­ní práce nebo občanského zákoníku, ale může mít také trestněprávní důsledky. Ten, kdo při plánování, řízení nebo realizaci stavby poruší všeobecně uznávaná pravidla techniky a ohrozí tímto svým jednáním majetek nebo život jiné­ho člověka, může být podle § 319 německého trestného zákoníku potrestán odnětím svobody.
 
Vestavné krabice pro svítidla a reproduk­tory do požárních stropů, jakož i krabice pro duté stěny k vestavbě přístrojů do protipožár­ních stěn představují pro elektrořemeslo řeše­ní, které převádí bezpečnou elektroinstalaci vyhovující normě a rychlou montáž na spo­lečného ekonomického jmenovatele.
 
Rovněž při trasování vedení je třeba dbát na požadavky předmětné normy. Uvnitř kostrových stěn je instalace vedení přípustná pouze pro taková vedení, která napájejí elek­trická zařízení instalovaná v tomto typu stěn. Ostatní vedení, tj. ta, která neslouží k napá­jení přístrojů a zařízení ve stěně, nesmí být těmito stěnami protahována.
 
Obecně lze říci, že o příslušných instalačních podmínkách pojednávají také zkušební předpisy. Z tohoto důvodu je smysluplné se s nimi sezná­mit ještě před začátkem montáže.
 
Obr. 1. Domovní technická instalace v oblasti mezi podhledu
Obr. 2. Požární mezinástavba pro svítidlo (dvě varianty)
Obr. 3. Montážní předpisy pro elektrické krabice do kostrových stěn s požární klasifikací
Obr. 4. Další montážní předpisy
 
Tab. 1 Příklady přiřazení tříd požární ochrany a požární odolnosti
Tab. 2. Požární zátěž vedení podle výtahu z přílohy 1 k DIN VDE 0108
 

*) Pozn. redakce: Německu se požadavky na opatření požární ochrany v jednotlivých spolkových zemích nepatrně liší. V některých platí protipožární opatření pro stavební díly s požární klasifikací F30, v jiných ne.