časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Inovace multifunkčních přístrojů pro revizní techniky Eurotest 61557 a Instaltest 61557

číslo 4/2003

Amper 2003

Inovace multifunkčních přístrojů pro revizní techniky Eurotest 61557 a Instaltest 61557

Úvod

Na českém trhu jsou již několik let velmi oblíbené multifunkční přístroje pro revize elektrických sítí Eurotest 61557 (obr. 1) a Instaltest 61557 (obr. 2), které vyrábí firma Metrel a dováží ILLKO Blansko. Oba přístroje byly v tomto časopise podrobněji představeny již dříve, proto zde nejdříve připomeneme jejich hlavní vlastnosti a poté uvedeme informace o jejich inovaci.

Vlastnosti přístrojů Eurotest 61557 a Instaltest 61557 Obr. 1.

Oba tyto přístroje umožňují měřit:

 • přechodové odpory: automatická kompenzace odporu měřicích šňůr, automatická změna polarity zkušebního proudu;

 • vodivé spojení: slouží k „prozvonění obvodů“, k vyhledávání zkratů apod.; je to vlastně běžný ohmmetr s akustickou indikací;

 • izolační odpory: měřené napětím 50/100//250/500/1 000 V; měřený izolační odpor je až 1 000 M;

 • proudové chrániče: přístroj je velmi dobře vybaven pro měření proudových chráničů. Jmenovitý proud lze zvolit v rozsahu 10/30/100/300/500/1 000 mA. Počáteční fázi rozdílového proudu, který přístroj generuje, lze zvolit (0°/180°), je možné měřit standardní a selektivní chrániče. Vypínací čas chrániče je možné měřit násobky jmenovitého rozdílového proudu chrániče (půlkrát, jedenkrát, dvakrát, pětkrát). Přístroj měří i dotykové napětí a impedanci smyčky bez vybavení chrániče. Samozřejmostí je možnost měřit vybavovací proud chrániče postupně narůstajícím proudem, dotykové napětí při vybavovacím proudu a vypínací čas při dosažení vybavovacího proudu chrániče. Je rovněž možné provádět zevrubný test chrániče v režimu AUTO;

 • impedance: vypínací smyčky, impedance sítě, zkratový proud, síťové napětí a frekvence;

 • sled fází;

 • měření přepěťových ochran: určí napětí, při kterém nastane průraz přepěťové ochrany, rozsah 50 až 1 000 V;

 • záznamník síťového napětí (jen u typu Instaltest 61557): přístroj ve zvolených časových intervalech a po zvolenou dobu měří a ukládá hodnoty napětí do paměti. Pak je možné zobrazit jeho minimální, maximální a střední hodnotu;

 • funkce LOCATOR: umožňuje bezkontaktně určit jednotlivé okruhy v instalaci. Pracuje na principu vysílač/přijímač, je použitelná v obvodech pod napětím i bez napětí.

Obr. 2.

Měřicí přísatroj Eurotest 61557 měří navíc mnoho dalších veličin:

 • zemní odpory: čtyřbodová metoda, čtyřbodová metoda + jedny proudové kleště, dvoje proudové kleště – tzn. měření bez rozpojování zemničů a bez sond, rezistivita půdy;

 • měření proudů pomocí proudových kleští: skutečná efektivní hodnota proudu, unikající proud, špičkový (např. rozběhový) proud;

 • měření výkonu: činný, jalový, zdánlivý, účiník;

 • měření energie: v časovém intervalu nastavitelném v rozmezí 1 min až 25 h;

 • harmonická analýza: napětí nebo proud, celkové harmonické zkreslení a jednotlivé liché složky až do 21. harmonické;

 • skutečná impedance: vypínací smyčky, sítě mezi L-N a mezi dvěma fázemi, zkratový proud včetně výpočtu dotykového napětí, měření síťového napětí. Při měření lze nastavit počáteční fázi měřicího proudu, což u některých typů proudových chráničů může umožnit změření impedance bez vybavení chrániče;

 • odpor smyčky N-PE: měření odporu N-PE a výpočet zkratového proudu;

 • přístroj zobrazuje na displeji reálný čas.

Oba přístroje jsou vestavěny v odolném plastovém pouzdru. Zavěšení na krk je řešeno tak, aby se zabránilo „zhoupnutí“ přístroje při předklonění obsluhy. Lze je rovněž provozovat na stole nebo držet v ruce. Přístroje včetně příslušenství je možné uložit do transportní brašny.

Oba přístroje jsou opatřeny velkým přehledným podsvětleným displejem. Eurotest 61557 má maticový displej, který umožňuje mimo jiné zobrazení grafické funkce HELP, tj. zobrazí se schéma připojení k měřenému objektu a další informace. Na maticovém displeji je rovněž možné zobrazit více výsledků nebo parametrů současně. Například při měření skutečné impedance smyčky zmíněný displej současně zobrazí výslednou impedanci i její činnou a indukční složku, zkratový proud a napětí. Instaltest 61557 je vybaven velkým zákaznickým displejem, který umožňuje současně zobrazovat např. výsledek měření a některý z parametrů měření a mnoho doplňujících údajů. Oba přístroje indikují různé provozní stavy rovněž akusticky.

Obr. 3.

Tlačítko START, které spouští měření, a tlačítko SAVE, kterým se výsledky měření ukládají do paměti, jsou umístěna na vlastním přístroji, ale i na síťové vidlici (nebo měřicím hrotu), kde slouží jako dálkové ovládání. Pro měření tedy není zapotřebí „třetí ruka„.

Naměřené výsledky lze u většiny rozsahů automaticky srovnávat s nastavitelnými mezemi a tím urychlit vyhodnocení měření.

Výsledky měření, včetně případných vedlejších výsledků a nastavených parametrů, je možné ukládat do paměti přístroje a později vyvolat na displeji nebo přes rozhraní RS-232 přenést k dalšímu zpracování do PC. Dodávaný software umožňuje pro Eurotest 61557 předem připravit měření podle instalačního schématu objektu na počítači a nastavení následně přenést přes rozhraní RS-232 do přístroje. Programové vybavení PC pro oba přístroje je v češtině.

Novinky

 1. Oba přístroje jsou již déle než rok vybaveny novou funkcí – měřením impedance smyčky v obvodu s proudovým chráničem. Podobnou funkci obsahoval přístroj již dříve – při měření dotykového napětí v obvodu s proudovým chráničem (bez jeho vybavení) byla vypočtena impedance smyčky. I nová funkce (stejně jako původní) měří proudem o velikosti menší než polovina jmenovitého rozdílového proudu chrániče. Přístroj však vykoná podstatně větší počet měření, které dále zpracuje. Výsledkem je impedance smyčky, jež je zatížena menší chybou, než bývá zvykem při měření takto malými proudy. Výhodou tedy je dobrá přesnost měření, za niž se „zaplatí“ delším čekáním na zobrazení výsledku, neboť měření trvá až několik desítek sekund. Zachována zůstala i „původní“ metoda – tedy rychlá, avšak zatížená větší chybou.

 2. V roce 2003 přichází firma Metrel s dalším významným zvýšením užitné hodnoty obou přístrojů: s možností měřit intenzitu osvětlení.
  K tomuto měření postačí pouze připojit jedno ze dvou nabízených čidel:

  • čidlo typu B – umožňuje měřit v rozsahu 0,01 až 20 000 lx,
  • čidlo typu C – umožňuje měřit v rozsahu 0,1 až 20 000 lx.

  Vzhled obou typů je stejný – viz obr. 3.

Řešení se nabízí i majitelům dříve vyrobených přístrojů: mají-li typ Eurotest 61557 s výrobním číslem vyšším než 11055000 nebo Instaltest 61557 s výrobním číslem vyšším než 11076500, je možné změnou řídícího software uloženého ve vnitřní paměti přístroje rozšířit možnosti i těchto přístrojů o měření osvětlení.

Závěr

Ze stručného popisu jednotlivých funkcí je zřejmé, že revizní přístroje firmy Metrel uspokojí i nejnáročnější uživatele. Některé funkce jsou u této třídy zcela unikátní – např. možnost harmonické analýzy, funkce LOCATOR, měření výkonu apod. Navíc obě uvedené inovace informují stávající i nové potenciální uživatele o tom, že výrobce trvale zvyšuje užitnou hodnotu přístrojů, aniž by – současně zvyšoval i jejich ceny. Velkou devizou obou přístrojů je rovněž jejich, bez nadsázky, vynikající spolehlivost.

Zájemci o podrobnější údaje se mohou obrátit na pracovníky firmy ILLKO Blansko, kteří jim rádi podají další technické i obchodní informace. Zdrojem informací jsou i internetové stránky www.illko.cz

ILLKO s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
http://www.ikllko.cz