Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo
tiskem 6. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 23. 6. 2018. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Energetická platforma pro systém Vehicle to Grid/Home
Smart Cities (2. část – 2. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Ing. Zdeněk Trinkewitz – dlouholetý pracovník v oboru elektrotechniky a člen redakční rady Elektro

Dne 27. května oslaví náš kolega „pětasedmdesátku“. Za redakci Elektro i za kolegy z redakční rady upřím­ně popřejme panu Trinkewitzovi stálý opti­mismus a nezdolnou energii, s níž, jak jej známe, se pouští stále novými směry do po­znávání smyslu lidského bytí. Tyto směry do­konce formuloval na svých webových strán­kách (www.trinkewitz.cz), a jsou jimi sociolo­gie, filozofie, ekonomie, politika ČR, svět, technika, přírodověda a ekologie. Na svém webu náš jubilant sám o sobě říká:
 
Jsem neochvějným optimistou v tom smyslu, že odmítám resignovat na možnost positivního východiska z jakékoli svízelné si­tuace. Zkušenost historická i moje osobní mi potvrzuje, že jednotlivec i lidské společen­ství, třeba pozvolna, s překonáním utrpení a vynaložením velkého úsilí, vrátí po všech krizích běh světa vždy zpět ke zdravému ži­votu a vývoji. Tato životní filosofie má kořeny v mé výchově, vzdělání a životních zkušenos­tech, které mi dala doba „mých univerzit“.
 
Co do podmínek přípravy na život ji hod­notím velmi pozitivně, rozhodně mnohem lépe než období následující, včetně doby dnešní. Má výchova i vzdělání byly racionál­ní, mravní a vlastenecké, což jsou rysy, které v dnešních poměrech zcela chybí nebo živoří.
 
Při příležitosti životního jubilea pana Trinkewitze považujeme za vhodné přiblí­žit, co v jeho případě znamená pojem „dlou­holetý pracovník v oboru elektrotechniky“: Rokem 1960 (promoce na Elektrotechnické fakultě ČVUT Praha) začal pan Trinkewitz svou profesní kariéru v Kolbence – v ČKD Elektrotechnika, Praha 9-Vysočany – od po­zice zkušebního technika elektrických stro­jů, přes vedoucího zkušeben a oborových útvarů jakosti (řízení a oživování dodávek a technologií jak pro SRN, Rakousko, Švý­carsko či USA, tak pro Pákistán nebo Alžír), až po ředitele ČKD Elektrotechnika (1990).
 
Poté na pozici technického ředitele hol­dingu ČKD PRAHA (1991 – 94) řídil trans­formaci ČKD PRAHA o. p. na holding ak­ciových společností. Po privatizaci orga­nizoval přestavbu a rozpracování systému řízení holdingu.
 
Po dalších vedoucích manažerských postech v ČKD, ve VRAMZ a. s., Svazu průmyslu a dopravy a ENERGOTRADE, a. s., převzal v roce 1996 jako jednatel ve­dení společnosti LOMY MOŘINA spol. s. r. o., výrobce chemického vápence pro odsíření elektráren ČEZ a. s. V této funkci transformoval původně všestranně zaostalý podnik na podnik moderní, plně řízený inte­grovaným informačním a řídicím systémem, využívajícím moderní komunikační techni­ku, praktikující systém „total quality mana­gement“ a ochranu práce a životního prostře­dí podle evropských standardů.
 
V profesi elektrotechnického inženýrství řešil pan Trinkewitz řadu výzkumných úko­lů a jejich výsledky publikoval jak v inter­ních výzkumných zprávách, tak v odborném tisku. Je autorem řady zlepšovacích návrhů a vynálezů.
 
Publikoval jednu knižní monografii a je spoluautorem příručky silnoproudé elektro­techniky. Obě knihy získaly cenu Čs. lite­rárního fondu.
 
Řadu let studuje otázky řízení podniků a národního hospodářství a publikoval řadu článků na toto téma v tisku (v Právu, Hospo­dářských novinách, Lidových novinách, Eko­nomu, Financích a úvěru aj.).
 
V roce 2004 napsal knihu o managementu pod titulem Český management – iluze a sku­tečnost (Elektro 2008/1).
Představme nyní pana Trinkwitze, jak je zvykem v našem sloupku Lidé a Elektro, spí­še lidsky než profesně:
 
Přisuzoval jste někdy význam znamení, ve kterém jste narozen?
Jsem člověk absolutně racionální. Astro­logie, numerologie a jiné pavědy mi připada­jí směšné. I proto se zúčastňuji aktivit klubu Sysifos a klubu Skeptiků, kde také přednáším.
 
Je vedle elektrotechniky nějaký jiný obor, kterému se věnujete?
Vždy mne zajímala historie, přírodní vědy, filozofie, politická ekonomie a politologie. Dnes jako důchodce se jim plně věnuji a také o nich publikuji, viz http://trinkewitz.cz
 
Máte nějakého zajímavého koníčka?
Vysloveného koníčka nemám, pokud jím není nutná údržba chalupy nebo nepravidel­ná turistika. Ale přece jen - maluji obrazy! Ovšem většinou kopie mých oblíbených ma­lířů – Picassa, Cézanna, Kremličky, ale ob­čas i vlastní témata.
 
Kdo vás profesně nejvíce ovlivnil?
Na ČVUT profesoři Jan Bašta, Jaroslav Kučera, Zdeněk Trnka. V praxi v ČKD–Kol­bence šéf zkušebny elektrických strojů Ing. Václav Kubík.
 
Jakou hudbu máte rád? Hrajete na ně­jaký hudební nástroj? Na který?
Lituji, že se mi nedostalo žádného hudeb­ního vzdělání. Ale mám rád každou dobrou hudbu. Z klasické nejraději Mozarta a barok­ní mistry obecně. Symfonickou od Dvořáka, Smetany, Janáčka. Ale také „klasický“ jazz, šansony nebo kvalitní muzikál. Protiví se mi všechny soudobé hlučné a dekadentní hudeb­ní formy a kapely.
 
Jakou literaturu, žánr a autory máte rád?
V mládí jsem byl knihomolem a přeče­tl stovky knih ze světové krásné literatury. Dnes již krásnou literaturu prakticky ne­čtu. Čtu jen literaturu faktu a odborná díla z mých oblíbených oborů. Protože právě vyšli poslední Hanzelka a Zikmund, přečetl jsem si znovu Afriku snů a skutečnosti. Po­zoruhodná a zapomenutá je tam jejich tvrdá kritika imperialismu a kolonialismu.
Oblíbení autoři: Vančura, Hašek, Hrabal, kteří pravdivě a s porozuměním píší o čes­kém človíčkovi.
 
Co sport, fandíte zvlášť některému?
Aktivně jsem hrával košíkovou a od­bíjenou, fakultativně jsem hodně plaval. Zásadně nefandím! Zvláště nyní, když se sport stal čistým byznysem, prolezlým do­pingem a korupcí. Olympijský sport by se měl vrátit k čistému amatérismu a profesi­onální sport by měl být považován za sou­část byznysu.
 
Oblíbený citát?
Určitě je to ten od kolegy-inženýra Izraela Branda: „Jen volovi je vše jasné.
 
Co bylo Vaše dosavadní nejtěžší roz­hodnutí?
Asi jsem měl v životě štěstí, protože jsem žádné opravdu těžké rozhodnutí dělat nemusel.
 
Co považujete za svou silnou stránku?
Racionalitu, odvahu a rozhodnost – to jsou podle mého nejdůležitější vlastnosti manažera jak podniku, tak i vlastního života.
 
Čeho si nejvíc vážíte u svých spolu­pracovníků?
Loajality, pracovitosti, poctivosti a kre­ativity.
 
Co považujete za svůj největší profesi­onální úspěch?
Konsolidaci a modernizaci Lomů Mořina, což byl opravdový „špek“, a kde jsem měl v závěru své kariéry možnost alespoň částeč­ně realizovat svoji vizi moderního podniko­vého managementu.
 
Máte nějakou konkrétní profesionál­ní zásadu?
Každý úkol splnit vynalézavě, rychle a kvalitně, a hlavně - dotáhnout jej až do úspěšného konce.
 
Co byste se ještě chtěl naučit?
V mém věku již asi nic. Snad se ještě zdo­konalit v angličtině.
 
Podobají se Vám v něčem Vaše děti?
Určitě v lidské slušnosti, ke které jsme je vychovávali. Snad jim to v dnešním světě nebude na škodu.
(jk)