časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Informace o postupu při zavádění evropských norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních

|

číslo 8-9/2005

Informace o postupu při zavádění evropských norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Zvýšená aktivita uživatelů technických norem v oblasti „Pravidla pro elektrotechniku„ (dříve předpisové normy) se v posledním období opět zaměřila na problematiku zavedení souboru evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ do soustavy ČSN a na rušení souboru norem ČSN 34 3100. Tato aktivita je vítána, avšak některé názory odpůrců stanovené koncepce a šíření nepřesných informací o této problematice vyžadují, aby uživatelé technických norem byli informováni o transparentnosti normalizace v této oblasti.

Poznámka: O dané problematice byli čtenáři časopisu ELEKTRO již postupně informováni, např. v článcích:

 • Nové normy ČSN (31) (úvodní informace k dané problematice – ELEKTRO 12/2003),

 • Nové normy ČSN (32) (podrobná informace o nových normách ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, nahrazujících soubor norem ČSN 34 3100 až 91 – ELEKTRO 1/2004),

 • Nové normy ČSN (33) (podrobná informace o změnách norem souboru ČSN 34 3100 až 91, které vyplynuly ze zavedení evropských norem EN 50110-1 a 2 do soustavy ČSN – ELEKTRO 2/2004),

 • Nové normy ČSN (50) (podrobná informace o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2 – ELEKTRO 8-9/2005),

 • Objasnění problematiky rušení ČSN a doplnění informace v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních – ELEKTRO 12/2003.

V Ročence Elektro 2004 byl k dané problematice uveřejněn samostatný článek.

ČSN EN 50110-1:2003, ČSN EN 50110-2:2003 a soubor norem ČSN 34 3100
Průběh řešení

Po přijetí ČR za plnoprávného člena CENELEC v roce 1997 pro nás vznikla povinnost zavést všechny evropské normy do soustavy národní normalizace. Proto bylo též rozhodnuto o zavedení evropských norem EN 50110-1:1996 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ a EN 50110-2:1996 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních (Národní dodatky)„ do soustavy ČSN. Již v té době však bylo také známo, že zavedení uvedených evropských norem budou provázet nemalé komplikace.

Poznámka: EN 50110-1:1996 a EN 50110-2:1996 byly připravovány a vydány v době, kdy ČR nebyla plnoprávným členem CENELEC a nebylo možné připomínky ČR uplatnit. Nejednotnost stanovisek k problematice obsluhy a práce na elektrickém zařízení jednotlivých členských zemí CENELEC vyplývá i ze skutečnosti, že evropskou normu bylo třeba rozdělit do dvou částí, a to na: EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky). To znamená, že EN 50110-2, která specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní doplňky k minimálním požadavkům, obsahuje pouze řadu normativních příloh (pro každý stát jednu). Evropská norma řeší danou problematiku obecně a v souladu s direktivami CENELEC.

První problémy nastaly při zajišťování zpracovatele, jímž se po opakovaných jednáních stal EZÚ Praha. Do plánu technické normalizace 1999 byly zařazeny dva úkoly: 33/0500/99 zavedení EN 50110-1:1996 překladem (zahájení 9905, ukončení EN 50110-2:1996 překladem (zahájení 9905, ukončení EZÚ Praha po zjištění, že zavedení zmíněných evropských norem do soustavy ČSN vyvolá změny celého souboru předpisových norem ČSN 34 3100 až 12 a dále některých předpisových norem řešících obdobnou problematiku, odstoupil od smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit zpracovatele z technické normalizační komise TNK 22 Elektrotechnické předpisy, zajistil ČSNI zpracovatele z TNK 126 „Elektrotechnika v dopravě. Řešení úkolů převzali Ing. Kramerius a Ing. Kubela (MEDIT Olomouc), kteří již mají zkušenosti se zpracováním předpisových norem v oblasti elektrotechniky v dopravě (např. ČSN 34 3109).

Zavedení uvedených evropských norem bylo opět zaplánováno pod novými čísly úkolů:

a) 33/0538/99 zavedení EN 50110-1:1996 (zahájení 9909 ájení 9909 Na doporučení ČSNI byl zpracovatelem (MEDIT Olomouc) vytvořen zpracovatelský tým ve složení:

 • Ing. Bohuslav Kramerius, Ing. Antonín Kubela, ČD, s. o., DDC, o. z.; Technická ústředna dopravní cesty Praha,
 • Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha,
 • doc. Ing. Eva Konečná, CSc., Technická univerzita Liberec,
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o., Praha,
 • Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz český,
 • Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha,
 • Ing. Turnovec, ČÚBP Praha (v průběhu zpracování úkolů rezignoval na člena týmu).

Návrhy norem ČSN EN 50110-1 (34 3100) a ČSN EN 50110-2 (34 3100) byly předány ČSNI v říjnu 2000. S přihlédnutím k tomu, že se zpracovateli nepodařilo zajistit kladné stanovisko od všech účastníků připomínkového řízení a předal úkoly, ČSNI s rozporem, ČSNI vrátil návrhy zpět zpracovateli k odstranění rozporu.

Zpracovatel svolal jednání ve věci řešení rozporu, které se konalo na STE, a. s., Praha v listopadu 2000. Na jednání byla projednána záporná stanoviska k uvedeným návrhům a hledalo se možné společné řešení. V závěru byly navrženy tři varianty řešení:

Varianta 1
ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 zatím nevydávat a počkat na provedení revize evropských norem. Po revizi evropských norem zavést tyto normy do soustavy ČSN a současně zrušit dosavadní soubor norem ČSN 34 3100 až 91.

Varianta 2
Vydat ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 včetně změn souboru norem ČSN 34 3100 až 91 a ponechat souběžnou platnost tohoto souboru s ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 na dva roky.

Varianta 3
Vydat ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, ale místo změn dosavadních norem souboru ČSN 34 3100 až 91 vykonat celkovou revizi tohoto souboru. Revidované normy by musely být v souladu se všemi současnými zákony a vyhláškami (technickými předpisy), které budou vydány v příštím a v následujícím roce.

S přihlédnutím k výsledku rozporového řízení byly návrhy norem ČSN EN 50110-1 (34 3100) a ČSN EN 50110-2 (34 3100) předány ČSNI v prosinci 2000 s rozporem.

Vzhledem k tomu, že k návrhům ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110 (ani k vlastnímu překladu) nebyly připomínky, přijal ČSNI v prosinci 2000 uvedené návrhy k dalšímu řízení.

ČSNI se přikláněl k využití varianty 2, tj. vydat ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 včetně změn souboru norem ČSN 34 3100 až 91 a ponechat souběžnou platnost tohoto souboru s ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 na dva roky, z těchto důvodů:

 • Jednotlivé normy souboru ČSN 34 3100 až 91 jsou zastaralé a obsahují požadavky, které do dobrovolných norem již nepatří. Provedení celkové revize celého souboru by znamenalo velké finanční náklady, přičemž všechna ustanovení, která stanovují povinnosti, by musela být z jednotlivých norem vypuštěna. Ve skutečnosti by to znamenalo, že revidované normy by již neobsahovaly údaje, které v současné době jsou důvodem jejich existence. Vydáním změn k jednotlivým normám (při souběžné platnosti) se docílí toho, že se přednostně bude využívat ČSN EN 50110-1 všude, kde to bude možné.

 • Souběžná platnost umožní vytvořit předpoklady pro postupný přechod na nové evropské normy.

 • EN 50110-1:1996 je citována v evropských normách, které jsou postupně zaváděny. Znamená to, že ve skutečnosti je originál uvedené normy v soustavě ČSN již využíván.

 • TNK 22 se vyjádřila k možnosti této varianty kladně.

 • TNK 97 se vyjádřila (po změně původního stanoviska) k možnosti využití této varianty též kladně.

 • TNK 126 se vyjádřila k možnosti této varianty kladně.

 • Uvedené návrhy ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 včetně potřebných změn k souboru norem ČSN 34 31 00 až 91 je možné předat do schvalovacího řízení bez nutnosti dalšího projednávání.

Avšak v souvislosti s komplikovaným projednáváním návrhů norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 v rámci normalizačního řízení a z důvodu nesouhlasu MPSV ČR s vydáním byly návrhy norem ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„, ČSN EN 50110-2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)„ a návrhy změn ČSN 34 3100/Z9, ČSN 34 3101/Z2, ČSN 34 3102/Z2, ČSN 34 3103/Z2, ČSN 34 3104/Z1, ČSN 34 3106/Z2, ČSN 34 3107/Z1, ČSN 34 3108/Z3, ČSN 34 3109/Z1, ČSN 34 3110/Z1, ČSN 34 3191/Z1 a ČSN 33 1335/Z3, jež vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110, schváleny v roce 2002 pouze jako pracovní materiál a nebyly vydány tiskem.

Teprve na základě změny stanoviska MPSV ČR (jeho souhlas s vydáním) bylo možné uvedené návrhy norem i změn norem vydat v listopadu 2003 tiskem.

Poznámka: V roce 2002 byl vypracován rozborový úkol (č. úk. RU/0719/01) „Současný stav a výhled elektrotechnických předpisů – Rozbor a charakteristika současného stavu elektrotechnických předpisů ČSN a posouzení jejich harmonizace s EN/HD, IEC, včetně navržení postupu, programu a struktury„. Tento rozborový úkol pro soubor ČSN 34 3100 až 91 uvádí: „Po vydání ČSN EN 50110-1, -2 ponechat tyto normy v platnosti maximálně po dobu dvou roků a pak zrušit; současně s vydáním ČSN EN 50110-1, -2 vydat změny k normám souboru ČSN 34 3100 až 91„ (tj. na maximální dobu platnosti dva roky).

Vzhledem k tomu, že existovaly pochybnosti o přijaté koncepci zavádění evropských norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních, byl v roce 2005 na základě požadavku ČÚBP, který byl pověřen zastupováním MPSV ČR v dané záležitosti, vypracován rozborový úkol (č. úk. RU/0784/04) „Porovnání ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a připravované evropské normy prEN 50110-1 se souborem norem ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s přihlédnutím na stávající legislativní návaznosti„.

Vypracování rozborového úkolu ČSNI smluvně zabezpečil u MEDIT CONSULT s. r. o. OLOMOUC. Pro zajištění objektivity požadoval ČSNI na zpracovateli vytvoření zpracovatelského týmu a současně i posouzení RÚ nezávislými soudními znalci.

Složení zpracovatelského týmu:

 • Ing. Bohuslav Kramerius (MEDIT Consult s. r. o),
 • Ing. Jaroslav Bárta (ÚJV ŘEŽ, divize ENERGOPROJEKT),
 • Ing. Michal Kříž (IN-EL),
 • Ing. Antonín Lisý (ESČ Praha),
 • Václav Macháček (STE, a. s.).

Oponenti (soudní znalci):

 • Ing. Miloslav Valena,
 • JUDr. Zbyněk Urban.

Za ČSNI se projednávání návrhu RU zúčastňoval:

 • Ing. Vincent Csirik.

Přínosy RU:

 • Potvrzení, že zavedení evropských norem EN 50110-1:1996 a EN 50110-2:1996 do soustavy ČSN jako ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 bylo správné.

 • Potvrzení, že rušením souboru norem ČSN 34 3100 až 91 nebude snížena úroveň bezpečnosti (budou existovat ČSN EN 50110-1:2003 (do roku 2007 souběžně s novou normou ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005), ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, ČSN EN 50110-2:2003 a TNI 34 3100:2005).

 • Vytvoření podkladových materiálů pro vypracování technické normalizační informace TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ČSN EN 50110-2 (předpokládané vydání – říjen 2005).

 • Vypracování podkladových materiálů pro přípravu potřebné legislativy v dané oblasti (např. orgánům dozoru nad bezpečností práce při navrhování vyhlášek, popř. NV, v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních).

Poznámka: Další informace o uvedeném rozborovém úkolu bude předmětem samostatného článku (Nové normy ČSN (51) v ELEKTRO 10/2005).

Mezinárodní spolupráce

Projednávání stanovisek k mezinárodním dokumentům v této oblasti je smluvně zabezpečeno v ESČ Praha. Tento zpracovatel vnitrostátně projednával i všechny došlé normativní dokumenty z CENELEC (CLC/BTTF 62-3), které se týkaly návrhu evropské normy prEN 50110-1:2004. Připomínky vzešlé z tohoto projednávání zaslal ČNI do CENELEC.

Nová ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005

Poznámka: Vzhledem k tomu, že o této nové normě jsou uvedeny informace na str. 94–95 tohoto časopisu v článku Nové normy ČSN (50), zde uvádíme pouze průběh projednávání této normy.

Jak již bylo uvedeno, na rozdíl od evropské normy EN 50110-1:1996 byl návrh této nové evropské normy prEN 50110-1:2004 vnitrostátně projednán s každým, kdo projevil zájem zúčastnit se připomínkového řízení. Připomínky zaslané do ČNI zpracovatelem mezinárodního úkolu (ESČ Praha) byly odeslány CENELEC a byly v konečném znění EN 50110:2004 akceptovány. Proto se předpokládalo, že převzetí této evropské normy do soustavy národních norem ČSN bude bezproblémové, neboť otázka rušení souboru norem již byla řešena v rámci vydání ČSN EN 50110-1:2003 vypracováním již zmíněných rozborových úkolů a na společném jednání MPSV ČR, MPO ČR, ČÚBP a ČNI v této věci.

Zavedení EN 50110-1:2004 bylo zařazeno do plánu technické normalizace 2004 pod č. úk. 34/2053/04.

S ohledem na důležitost této normy byl na žádost ČNI opět vytvořen zpracovatelský tým v tomto složení:

 • Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČO: 26837021,
 • Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha,
 • Ing. Bohuslav Kramerius, ČD, s. o., DDC, o. z., Technická ústředna dopravní cesty Praha,
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o., Praha,
 • Ing. Antonín Kubela, AŽD Praha s. r. o.,
 • Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz český,
 • Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha.

Konečný návrh ČSN EN 50110-1 ed. 2 byl rozeslán 45 právnickým a fyzickým osobám zařazeným do připomínkového řízení (na základě požadavku ČNI byl návrh nové normy navíc rozeslán i právnickým a fyzickým osobám, které se do připomínkového řízení oficiálně nepřihlásily).

Konečné vyjádření zaslalo 21 subjektů – Ing. Jaroslav Melen a Ing. Jiří Sajner zaslali nesouhlasná stanoviska, ostatní stanoviska byla kladná.

Pro odstranění rozporu bylo svoláno rozporové řízení do zasedací místnosti STE, a. s. Tohoto jednání se zúčastnili: zpracovatelský tým (Ing. J. Bárta, Ing. B. Kramerius, Ing. M. Kříž, Ing. A. Lisý a JUDr. Z. Urban), zástupci MPSV ČR, MPO ČR, ČÚBP, za ČNI Ing. J. Petřík a Ing. V. Csirik, dále Ing. J. Melen a Ing. J. Sajner.

Z jednání byl vyhotoven zápis, který byl účastníky přímo na místě potvrzen. Výsledek jednání a stanovisko zpracovatelského týmu byly projednány na zasedání TNK 22 Elektrotechnické předpisy a též na jednání TNK 97 Elektroenergetika a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě, vždy s kladným výsledkem.

Podle uvedených skutečností byla v červenci 2005 vydána nová norma pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních ČSN 50110-1 ed. 2:2005, která od 2007-07-01 nahradí ČSN EN 50110-1:2003 (viz článek Nové normy ČSN (50)).

Závěr

Po přečtení tohoto článku lze namítnout, že jsou výčty pracovních týmů a účastníků jednání pro odstranění rozporů příliš podrobné, ale bohužel těch několik odpůrců přijaté koncepce o zmíněných záležitostech nehovoří: nedovedou přijmout skutečnost, že bylo přijato řešení, pro které hlasovala drtivá většina účastníků normalizačního řízení. Do tvorby byli přímo i nepřímo zapojeni experti z řad technické veřejnosti, proto zpochybnění kvality vydané normy je zneuznáním jejich práce.

Tento článek není a ani nemůže být odpovědí na připomínky odpůrců dané koncepce (na takový elaborát by nestačil ani celý časopis ELEKTRO), je však doložitelným souborem skutečností, které vyústily ve vydání ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Dále je vhodné připomenout tyto skutečnosti:

 • Pověřenou organizací pro zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem je Český normalizační institut (ČSNI, od roku 2005 uváděn jako ČNI), který byl na základě zákona č. 22/1997 Sb. rozhodnutím MPO touto činností pověřen.

 • Veškeré normalizační úkoly tvorby norem (TN) zařazované do plánu TN jsou zaměřeny na postupnou transformaci národní soustavy ČSN při současném udržování nezbytné funkčnosti fondu dosavadních ČSN.

 • Povinností ČNI jako řádného člena evropských normalizačních organizací je zabezpečit převzetí všech schválených evropských norem do soustavy ČSN a zrušit národní normy nebo jejich jednotlivá ustanovení, která jsou s evropskými normami (EN, HD) v rozporu.

Priority pro zařazování úkolů do plánu TN:

 • přejímání evropských norem,

 • přejímání mezinárodních norem citovaných v evropských normách,

 • přejímání mezinárodních norem ISO a IEC celospolečenského významu,

 • změny a revize dosavadních ČSN, které byly vyvolány zavedením evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN,

 • přejímání ostatních mezinárodních norem a tvorba původních ČSN.

Zpracovatel musí při řešení a zpracování úkolů tvorby ČSN postupovat v souladu:

 • se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění,
 • s aktuálními metodickými pokyny pro normalizaci MPN 1 (Stavba, členění a úprava českých technických norem), MPN 4 (Úprava rukopisů českých technických norem pro tisk) a dalšími pokyny, na které bude upozorněn,
 • s požadavky dohodnutými ve smlouvě,
 • s odbornými doporučeními technické normalizační komise (v daném případě TNK 22 Elektrotechnické předpisy),
 • s požadavky objednavatele.

Postupné návrhy ČSN se ve všech případech projednávají s příslušnými TNK (jsou-li zřízeny) a s dalšími účastníky připomínkového řízení.

Poznámka: Technické normalizační komise (TNK) jsou registrované odborné normalizační orgány s celostátní působností, metodicky řízené a koordinované Českým normalizačním institutem (ČNI). ČNI zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru (Technického normalizačního výboru nebo Elektrotechnického normalizačního výboru) ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.

Projednání návrhu ČSN se může zúčastnit každý, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení (ve Věstníku ÚNMZ) o zahájení zpracování návrhu přihlásí zpracovateli uvedenému v tomto oznámení, nebo každý, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu normy ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění.

Zahájení řešení úkolů je oznamováno odborné veřejnosti ve Věstníku ÚNMZ, vycházejícím začátkem každého kalendářního měsíce. Současně jsou veřejnosti sdělovány základní údaje o úkolech, jež jsou potřebné pro orgány a osoby, které mají zájem stát se účastníky připomínkového řízení. Přihlášeným účastníkům zpracovatel zasílá návrhy ČSN a jejich případné připomínky s nimi projednává.

Jestliže se v rámci zpracování návrhu ČSN zjistí, že jeho obsah se týká i okruhu uživatelů technických norem, kteří se nepřihlásili jako účastníci připomínkového řízení, může zpracovatel sám (popř. po konzultaci s pracovníkem ČNI) zaslat návrh normy i organizacím nebo i jednotlivcům, kterých se předmětný návrh (budoucí ČSN) týká.

Jak již bylo uvedeno, podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, není česká technická norma obecně závazná (má dobrovolný charakter). Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a že není stanovena obecná povinnost jejich dodržování.

Poznámka: Dřívější pojetí závaznosti technických norem bylo naprosto odlišné. Podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci, který platil až do roku 1991, byly ČSN závazné, a v případech, kdy by to bylo na úkor bezpečnosti, se nepovolovaly ani výjimky (vyhláška 97/1964 Sb. platná do roku 1991). ČSN obsahovaly i povinnosti a v podstatě byly závazné na úrovni vyhlášek.

Dobrovolný charakter technických norem (nové pojetí) umožňuje přijímat dokonalá (vyspělá) technická řešení bez ohledu na rozdílnou technickou úroveň účastníků trhu (je třeba si uvědomit, že požadavky uváděné v technických normách jsou minimální).

Poznámka: Povinnost dodržovat ČSN však může být stanovena v právním předpisu (předpisu publikovaném ve Sbírce zákonů).

Je možné konstatovat, že postavení ČSN v soustavě předpisů ČR bylo ovlivněno dlouhodobým vývojem technické normalizace v podmínkách její závaznosti. Do ČSN se dostávala ustanovení zakotvující povinnosti (především u předpisových norem) – sem patří i soubor ČSN 34 3100 až 91. Uživatelé si na tento typ norem zvykli, a proto vykonávání revizí (změn) podle nového pojetí technických norem je velmi obtížné. Při revizi je nutné z takové normy odstranit všechna ustanovení zakotvující povinnosti.

Je třeba poznamenat, že v seznamu českých technických norem je velké množství zastaralých předpisových norem ČSN. Tyto normy obsahují odkazy na již neexistující ČSN a na ON (oborové normy, které byly zrušeny v roce 1994) a často zakotvují povinnosti, které do nezávazných technických norem již nepatří.

České technické normy, které jsou součástí souboru norem ČSN 34 3100 až 91 patří mezi základní elektrotechnické normy tvořící pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy). Normy tohoto charakteru však v mnoha případech (jak již bylo uvedeno) obsahují i některá ustanovení, která do nezávazných (dobrovolných) norem nepatří.

ČNI podle § 6 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, je mimo jiné povinen udržovat jednotnost a vzájemný soulad českých technických norem, jejich soulad s právními předpisy a zajistit zrušení technické normy, pokud neodpovídá uvedeným podmínkám.

ČNI ve snaze aktualizovat tyto normy zajistil po projednání s MPSV ČR v roce 2002 vypracování rozborového úkolu „Současný stav a výhled elektrotechnických předpisů,„ který mimo jiné obsahuje i závěry k jednotlivým ČSN, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku a nepřejímají mezinárodní ani evropské normy (původní ČSN). Jak již bylo uvedeno, pro soubor ČSN 34 3100 až 91 je v rozborovém úkolu uvedena platnost maximálně dva roky po vydání ČSN EN 50110-1.

Je třeba zdůraznit, že odpůrcům přijaté koncepce bylo několikrát nabízeno, aby jimi navrhovanou revizi souboru norem ČSN 34 3100 provedli a aby ČNI předali plánovací list pro zařazení úkolu do plánu technické normalizace. Je to logický požadavek, který je zcela v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění.