časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Hrozí ČEPS kolapsem neoprávněně?

Společnost ČEPS, která provozuje přenosovou soustavu elektrické energie v ČR, se brání připojování nových fotovoltaických a větrných elektráren. Podle společnosti ČEPS hrozí, že by budoucí velké množství těchto zdrojů ohrozilo provozní bezpečnost české přenosové soustavy. Zákonnou povinností společnosti ČEPS je přitom připojit do přenosové soustavy každého žadatele, který o připojení požádá. Integrace obnovitelných zdrojů energie (OZE), zejména větrných a fotovoltaických elektráren, do elektrizační soustavy (ES) patří mezi hlavní faktory, které výrazně mění podmínky provozování ES v ČR. Nepravidelnost a často velká vzdálenost od hlavních oblastí spotřeby má za následek přetěžování vedení značnými tranzity elektřiny na velké vzdálenosti.
 
Předseda ČSVE M. Janeček: ČEPS bezdůvodně straší kolapsem sítí
 
Tuto situaci komentuje předseda ČSVE Michal Janeček takto:
 
ČEPS doslova děsí své okolí tím, že je vydáno hodně povolení do sítě na stavbu nových solárních elektráren, a to prý způsobí kolaps. Je ale škoda, že má tak krátkou paměť. V roce 2005, když se v Česku začaly stavět první větrné elektrárny, vypadala situace ještě černěji. Byla vydána povolení na více větrných elektráren, než bylo nyní na solární elektrárny. A jak to dopadlo? Nepostavila se ani desetina. ČEPS mate veřejnost, že všechny povolené elektrárny se souhlasem k připojení se do sítě nevejdou. To ale není pravda. Každá elektrárna musí před schválením energetikou zpracovat studii, zda se do sítě vejde a jaký může mít výkon. Teprve potom dostane od energetiky povolení. Je tedy důležité, aby si lidé uvědomili, že souhlas dostávají na základě studie ty zdroje, které mohou být bez potíží pro energetiku připojeny. Nejde tedy o žádný chaotický proces! Situace není tak kritická, jak se popisuje. Už jenom tím, že slunce a vítr působí v jiný okamžik. Např. větrné elektrárny pracují nejlépe v noci, zatímco sluneční přes den. Nedochází ke sčítání špiček, jak popisuje ČEPS. Odpůrci solárních elektráren tvrdí, že se kvůli ní dramaticky zdraží elektřina a možná se brzy i zdvojnásobí. To by se ale musely stavět solární elektrárny stejným tempem po dobu sedmdesáti let! Postaví-li se letos u nás 1 000 MW solárního výkonu, zdraží to elektřinu o 0,2 Kč. ČEZ však za poslední tři roky zdražil elektřinu o celou 1 Kč.
 
Exministr životního prostředí J. Dusík: ČEPS zaspal
 
K problému s připojováním nových výroben elektřiny z OZE se vyjádřil také (nyní bývalý) ministr životního prostředí Jan Dusík:
 
Distribuční firmy jen zaspaly něco, na co měly šest let. Navíc jde o humbuk, který má zakrýt budoucí problémy se zálohováním nových reaktorů v Temelíně. Vzrůstající podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se dal předpokládat. Česko se k němu zavázalo v přístupové smlouvě k Evropské unii s tím, že v roce 2010 bude podíl čisté elektřiny na hrubé spotřebě 8 %. Celých šest let se tedy operátoři přenosových i distribučních sítí měli možnost připravit na větší zatížení sítě. Neudělali tak.“
 
Ředitelka komunikace ČEPS J. Jabůrková: Elektrizační soustava ČR není nyní přetěžovaná elektřinou z OZE
 
Ředitelka komunikace ČEPS Jana Jabůrková vysvětluje:
 
Příprava a výstavba nových linek a rozvoden distribuční a přenosové soustavy trvá i deset let. Reagovat v desetiletém předstihu na extrémní nárůst instalací fotovoltaických elektráren by nebylo ani proveditelné, ani obhajitelné před Energetickým regulačním úřadem. To znamená, že např. při instalaci 10MW fotovoltaické elektrárny je povinnost příslušného operátora garantovat v každém okamžiku a po celou dobu provozu 10 MW volné kapacity v síti. To by mohlo znamenat, že při velkém množství zdrojů s malou využitelností je třeba předimenzovat kapacity sítí několikanásobně (u fotovoltaiky až devítinásobně). Přitom bude kapacita využita jenom z několika procent. Nově by se však mělo připojit až 6 000 MW fotovoltaických elektráren, výkon větrných parků by se měl zvýšit o 1 700 MW. To je mnohonásobně více, než je současný připojený výkon elektráren na obnovitelné zdroje energie – v současné době připadá na fotovoltaiku 500 MW, na vítr 180 MW.“
 

Varování přinesly německé větry

 
Přenosová soustava České republiky se na konci listopadu 2009 ocitla vlivem přetížení na hranici bezpečného provozu. Přetěžování některých vedení způsobila zvýšená výroba větrných elektráren na severu Německa a následné přetoky elektřiny z Německa a Polska do ČR. Situace je v současné době stabilizována, ale může se kdykoliv opakovat.
 
Integrace větrných a fotovoltaických elektráren do přenosové soustavy ČR by vyžadovala kromě investic do rozvoje i navýšení rezervace výkonu záložních zdrojů. V současné situaci v oblasti přenosu elektrické energie již nestačí pouze modernizovat sítě, ale je třeba v důsledku jejich stárnutí a dožívání investovat do budování sítí nových. Úspěšná a efektivní realizace tohoto záměru však vyžaduje komplexní řešení energetiky, včetně těsné spolupráce techniků a legislativců. Jde především o zjednodušení a harmonizaci národních a evropských norem pro urychlení povolovacích procesů výstavby liniových staveb, jakož i koordinovaný přístup k rozvoji OZE. Na celkový rozvoj a obnovu přenosové soustavy plánuje ČEPS v následujících letech vynakládat 3 až 4,5 miliardy ročně.
 

O společnosti ČEPS

 
Akciová společnost ČEPS působí na území ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 67 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové soustavy do distribuční sítě a trasy vedení o délce 2 968 km s napěťovou hladinou 400 kV a 1 371 km s napěťovou hladinou 220 kV. V rámci elektrizační soustavy ČR poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.
(Kl)
[Tiskové materiály ČSVE, Odpady, ČEPS.]