Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Grafické značky na předmětech

Ing. Marie Živcová, ČNI Praha,
Josef Rýmus, Ladislav Pešička, ESiCCO Plzeň
 
Součástí balení každého koupeného výrobku by měl být návod k jeho obsluze. V něm by měl zákazník získat informace o tom, jak s výrobkem zacházet, aby fungoval k jeho plné spokojenosti, a také pokyny, co smí a nesmí s výrobkem dělat, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost, bezpečnost jeho okolí a samotného výrobku. Na výrobku může být také mnoho ovládacích, bezpečnostních a jiných prvků, jejichž význam by měl být zřejmý na první pohled, aby nebylo třeba ho pokaždé znovu hledat v návodu.
 
Z těchto důvodů umísťují výrobci uvedené informace přímo na výrobek v podobě srozumitelných grafických značek. Protože stále se rozšiřující volný trh vyžaduje unifikaci, nelze již vystačit s individuálními značkami výrobce nebo určité země. Značkám musí rozumět všichni uživatelé stejně jako např. hudebníci notovému zápisu nebo řidiči ve stále větší míře sjednocovaným dopravním značkám.
 
Grafické značky na výrobcích jsou proto předmětem mezinárodní normalizace IEC (International Electrotechnical Commission, Mezinárodní elektrotechnická komise). Protože jejich rozsah a dynamický rozvoj již přesahují možnosti papírové mezinárodní normy, byla zvolena pružnější forma databáze pod označením IEC 60417-DB a dosavadní „papírová“ ČSN EN 60417:2003 Grafické značky pro použití na předmětech byla zrušena.
 
Normalizované značky z databáze jsou umístěny přímo na předmětech či výrobcích a zároveň uvedeny v průvodní dokumentaci (např. v návodu k obsluze). Databáze IEC 60417-DB je dostupná na serveru IEC (www.iec.ch) za komerčních podmínek stanovených touto organizací pro využití celé databáze. Nelze si tedy vybrat jen některé ze značek a pouze ty uhradit. Tato skutečnost komplikuje situaci našich výrobců, kteří potřebují umístit svůj výrobek na mezinárodní trh a jsou odpovědní za jeho vybavení všemi náležitostmi, tedy i potřebnými grafickými značkami.
 
Určitým vodítkem pro případnou práci s touto databází je Technická normalizační informace TNI 01 3760 Databáze grafických značek – Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB, vydaná Českým normalizačním institutem v Praze.
 
Pro běžného zákazníka je dostupnost uvedených podkladů složitá a nákladná. Proto lze přivítat iniciativu Sdružení českých spotřebitelů (SČS), které za podpory partnerů ÚNMZ a ČNI vydává soubor průvodců SČS „Grafické značky na předmětech“ (Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417). V současné době je vydán již první z nich: „Grafické značky na předmětech – Značky všeobecného použití a Značky na elektrických spotřebičích pro domácnost a podobné účely“. Čísla značek v tomto souboru jsou shodná s čísly značek v databázi IEC 60417-DB; je zde uveden i anglický název a definice značky.
 
Ve stadiu příprav je další část s pracovním názvem Značky na zařízení audiovizuální techniky, plánuje se také obdobné zpracování značek určených na výrobky zařízení informační techniky a značek pro lékařská zařízení a přístroje. Tím by mohla být informativně pokryta oblast značek již vzpomínané mezinárodní databáze IEC 60417DB, která v současnosti obsahuje 920 značek (další se připravují). Současně je první průvodce zveřejněn na webových stránkách ČNI (www.cni.cz).
 
Účelem vydání souboru zmíněných průvodců je především usnadnit vyhledávání v systému značek. V mezinárodní databázi jsou značky řazeny podle základního klíče, kterým je číslo grafické značky. Jde o pořadové číslo (bez ohledu na význam značky), a proto k vyhledání konkrétní potřebné grafické značky (není-li známo její číslo) je třeba využít jiné podpůrné prostředky (rejstříky apod.). Některé z grafických značek jsou určeny jen pro produkty úzce vymezené oblasti (např. lodní navigace apod.), jiné mají univerzálnější charakter a běžně s nimi přichází do styku i široká veřejnost.
 
Pro názornost je zde uvedena ukázka značky všeobecného použití (obr. 1). Značky se často liší složitostí vypracování. Pro jejich interpretaci na výrobku je třeba dodržet jejich rozměry a grafické provedení.
 
Značky jsou konstruovány v základním obrazci a jejich velikost je dána poměrovým zvětšením nebo zmenšením výsledné grafické konstrukce. Příklad takto zhotovené značky je uveden na obr. 2a, její konečnou podobu ukazuje obr. 2b.
 
Z obr. 1 je zřejmé, že spotřebitel nejen zjistí číslo značky, její grafickou podobu a stručný výčet jejího použití, ale získá tyto informace také v angličtině. K vyhledávání v průvodci může jeho uživatel zvolit abecední rejstřík (zná-li název značky) nebo číselný rejstřík (zná-li číslo značky). Spotřebitele však bude asi nejvíce zajímat, co znamená značka umístěná např. na anglickém vysavači, německé pračce či na českém televizoru apod.
 
Mnoho značek, ať již více či méně běžně známých, má také bezpečnostní charakter a s jejich významem by měl být seznámen každý uživatel. A právě tyto informace mu zmíněné publikace poskytnou.
 
Jde např. o značky všeobecného použití, které se týkají napětí, uzemnění apod. Jen namátkou lze jmenovat z těch nejznámějších (tab. 1).
 
Znát význam značek umístěných na výrobku je důležité pro bezproblémové ovládání a používání příslušného výrobku.
 

Závěr

Očekává se, že počin Sdružení českých spotřebitelů (SČS), ESiCCO, ČNI a dalších organizací přinese užitek všem spotřebitelům ČR a bude také platným příspěvkem k rozvoji mezinárodního obchodu, kde informovanost spotřebitelů je velmi důležitá.
 
Obr. 1. Příklad stránky Průvodce SČS, ukázka značek všeobecného použití
Obr. 2. Příklady značek a) konstrukce značky v základním obrazci b) značka v databázi
 
Tab. 1. Značky všeobecného použití