časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Miláně

doc. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc.
 
V září 2007 se v italském Miláně konala v pořadí již 22. evropská konference a výstava o fotovoltaické transformaci energie. Šlo o velkou a prestižní akci, která svým významem překonala všechny předchozí. Na konferenci bylo registrováno 3 035 účastníků z 83 zemí a výstavy se zúčastnilo 520 vystavovatelů z 32 zemí celého světa. Nevětší zastoupení mělo tradičně Německo, kde se zatím nejdéle věnují rozsáhlejšímu využívání solární energie, které je podporováno ze strany státu dotační politikou. Díky nevelké vzdálenosti Milána od českých hranic přijelo také mnoho účastníků z České republiky, a to jak na konferenci, tak i na výstavu.
 
Na obr. 1 je česká expozice firmy Poulek Solar, s. r. o. Je zde solární fotovoltaický (PV) systém s hřebenovým koncentrátorem záření a s automatickým pohyblivým stojanem otočným okolo polární osy, který sleduje pohyb Slunce po obloze a natáčí PV panely. Na obr. 2 je velký PV systém firmy Ecoware, který sleduje pohyb Slunce ve dvou osách. Optimalizace polohy PV panelů proti směru přímého slunečního záření a koncentrace záření se pozitivně projevuje významným navýšením množství vyrobené elektrické energie.
 
Z rozsáhlé expozice PV panelů je třeba zmínit panel firmy Solarwatt na bázi monokrystalického křemíku (obr. 3). Konstrukce tohoto panelu umožňuje průchod světla mezerami mezi jednotlivými PV články, a panel je tak vhodný např. k opláštění budov. Na obr. 4 jsou přenosné flexibilní panely firmy Fuji na bázi tenkých vrstev amorfního křemíku zapouzdřené do teflonu, které jsou přenosné. Lze je sbalit a znovu rozvinout podle potřeby v terénu. U panelů na bázi tenkých vrstev je však třeba počítat s menší účinností fotovoltaické transformace energie. Plocha PV systémů tedy musí být úměrně větší. Na obr. 5 je takový malý systém se šesti PV články, který lze složit do tvaru menší tašky.
 
Podobnou expozici PV panelů zde mělo i několik dalších firem. Na výstavě se objevily i PV panely na bázi jiných polovodičů (např. GaAs s větší účinností přeměny energie a menší citlivostí na teplotu a poškození radiací. Avšak objem jejich výroby je v porovnání s panely na bázi křemíku zanedbatelný, a to především pro mnohem vyšší cenu. Uplatňují se proto jen ve speciálních případech, zejména ve vesmíru. Naproti tomu PV panely na bázi organických polymerních vrstev jsou možná výhodné nižší cenou, ale zatím je jejich účinnost PV přeměny energie malá (jen asi 7 %), a proto nemají pro praxi větší význam.
 
Solární architektuře je na těchto konferencích a výstavách v posledních několika letech věnován poměrně velký prostor, takže zde byly k vidění rozličné konstrukce solárních střech od různých stavebních firem. Na obr. 6 je solární střecha firmy Systaic a na obr. 7 způsob uchycení PV panelů speciálními kotvami vyvinutými firmou Intersol na střechy pokryté klasickými pálenými taškami. Zajímavým technickým řešením (obr. 8) byla střecha automobilu s integrovaným PV systémem, který dodává energii klimatizaci. Tak se omezuje přehřívání vozu odstaveného na přímém slunci s vypnutým motorem i větráním.
 
Výrobní kapacity čistého křemíku limitují světovou výrobu PV panelů, a firmy shánějí stále další výrobní kapacity a knowhow, neboť je na celé této výrobě investičně i energeticky nejnáročnější. Expozice křemíkových monokrystalů mongolské firmy Inner Mongolia Sunnergy Co., Ltd. je ze země, kde má solární energie zvláště velký význam jednak z důvodu absence rozvodných sítí, jednak z důvodu vnitrozemského chladného podnebí a dostatku slunečního záření (při nižší teplotě je větší účinnost PV přeměny energie).
 
Problém akumulace vyrobené elektrické energie je zvláště aktuální v důsledku nerovnoměrnosti slunečního svitu. Mnoho firem vystavovalo různé elektrochemické akumulátory. Tato forma akumulace energie sice patří k méně efektivním, ale dobře se uplatňuje při práci v terénu či na chalupách a chatách bez elektrické sítě k svícení či k napájení např. měřicích systémů, meteorologických stanic, radiokomunikačních pojítek apod. Jiné formy akumulace energie, jako např. výroba vodíku elektrolýzou vody a jeho následného použití v palivových článcích, se technicky zdokonalují a jejich větší rozšíření lze očekávat.
 
V expozici výrobních zařízení pro polovodičovou techniku zaujalo zařízení české firmy SVCS na depozici tenkých vrstev metodou plazmatem aktivovaného rozkladu plynné směsi za sníženého tlaku (tzv. PACVD).
 
Trvale rostoucí počet účastníků konferencí i počet vystavovatelů a návštěvníků výstav svědčí o bouřlivém rozvoji tohoto oboru. Rovněž i dotační politika již realizovaná či teprve připravovaná v mnoha státech svědčí o tom, že energetika je prioritou většiny vlád a státy mají zájem na rozvoji obnovitelných zdrojů energie.
(redakčně zkráceno)
 
Obr. 1. Expozice české firmy Poulek Solar, s. r. o.
Obr. 2. Velký PV systém firmy Ecoware pohyblivý ve dvou osách
Obr. 3. PV panel firmy Solarwatt
Obr. 4. Přenosné flexibilní PV panely firmy Fuji
Obr. 5. Přenosné flexibilní PV panely pro práci v terénu
Obr. 6. Solární střecha
Obr. 7. Kotvy firmy Intersol pro uchycení PV panelů na střechy
Obr. 8. Střecha automobilu s integrovaným PV systémem