časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Fluke 1653 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61 (3 – dokončení)

|

číslo 3/2005

Fluke 1653 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61
(3 – dokončení)

Ing. Jaroslav Smetana,
Blue Panther, s. r. o.

Nedávno uvedla společnost Blue Panther instruments na náš trh novou řadu revizních přístrojů z produkce renomovaného výrobce měřicí techniky Fluke, dodávaných pod označením Fluke 1651, 1652 a 1653 (obr. 1). Uvedené tři modely jsou vybaveny kombinacemi funkcí, od kompletního po nejjednodušší řešení, jež vyhovují technikům revidujícím instalace nn. Touto řadou rozšiřuje Fluke svůj sortiment přístrojů pro silnoproudá měření. Návrhu přístrojů předcházel ze strany Fluke podrobný průzkum požadavků techniků revidujících instalace po celé Evropě a podrobná studie vlastností obdobných konkurenčních produktů. Firma tak chtěla zabránit tomu, aby se v nových přístrojích opakovaly nedostatky konkurenčních řešení. Přístroje jsou tedy konstruovány pro evropský trh a plně vyhovují normě ČSN EN 61557, jakož i požadavkům IEC 364-6-61 a ČSN 33 2000-6-61.

Obr. 1.

Obr. 1. Nová řada revizních přístrojů Fluke

Měření impedance vypínací smyčky, uzemnění a další přídavné funkce

Jak jsme avizovali na konci druhého pokračování seriálu o přístroji Fluke 1653 v ELEKTRO č. 2, budeme se v této části věnovat měření impedance vypínací smyčky a uzemnění a blíže si objasníme přídavné funkce tohoto přístroje.

Podle normy ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3 je třeba impedanci smyčky měřit při jmenovitém kmitočtu (frekvenci) sítě. Proto přístroj Fluke 1653 může kromě měření velikosti síťového napětí měřit i frekvenci. Před měřením impedance smyčky se otočný přepínač přepne do polohy V (napětí) a pro připojení k měřenému rozvodu se použijí zdířky L a PE (červená a zelená). Na velkém displeji se zobrazí napětí sítě (přístroj měří v rozsahu do 500 V) a na malém její frekvence (obr. 3). Nyní, je-li frekvence sítě 50 Hz, je možné přistoupit k vlastnímu měření impedance smyčky. Fluke 1653 během měření kontroluje velikost dotykového napětí, které je vyvoláno měřicím proudem, a zajišťuje tak bezpečnost měření.

Obr. 2.

Obr. 2. Kompaktní provedení přístroje Fluke 1653

Impedance smyčky je měřena mezi pracovním (fází) a ochranným vodičem. Přístrojem Fluke1653 lze měřit také PFC (Prospective Fault Current, předpokládaný poruchový proud). To je proud, který by mohl případně téci při poruše mezi pracovním a ochranným vodičem. Přístroj vypočítává PFC jako podíl hodnot naměřeného síťového napětí a naměřené impedance smyčky. Velikost tohoto proudu lze po změření impedance smyčky snadno zobrazit pouhým přepnutím tlačítka F3.

Fluke 1653 je vybaven automatickou detekcí připojení, a proto při nechtěné záměně pracovního (L) a středního vodiče (N) automaticky zamění L a N a současně zobrazí na displeji symbol 1).

Vzhledem k tomu, že při měření impedance smyčky se pracuje s velmi malými odpory, je přístroj vybaven funkcí pro nulování odporu měřicích kabelů a svorek. Pro tento účel se nejprve otočný přepínač přepne do polohy ZI, stiskne se tlačítko F1 a pak se zvolí L-PE. Před vlastním měřením se zkratují všechny tři měřicí kabely a stiskne se tlačítko ZERO. Pro vynulování odporu hlavní přívodní šňůry se zkratují kolíky zástrčky odizolovaným vodičem a stiskne se tlačítko ZERO. Přístroj vykoná měření a uchová nulovou kompenzaci v paměti, takže již není třeba tuto operaci znovu opakovat při každém použití přístroje. Po vynulování se na displeji zobrazí vodorovné čárky (obr. 4).

Obr. 3. Obr. 5. Obr. 10.

Obr. 3. Výchozí poloha V přepínače pro měření impedance smyčky
Obr. 5. Zobrazení impedance smyčky (horní displej) a hodnoty proudu PFC (dolní displej)
Obr. 10. Zobrazení správného sledu fází

Nyní se hlavní měřicí kabel připojí do zásuvky, u které se má měřit impedance smyčky, nebo se svorky L a PE (červená a zelená) připojí k měřenému rozváděči. Nato se stiskne tlačítko TEST a vyčká se na dokončení testu. Velký (horní) displej zobrazí impedanci smyčky. Pro odečtení hodnoty proudu PFC se stiskne tlačítko F3 a zvolí se IK. Hodnota PFC se zobrazí na malém displeji (obr. 5) v ampérech (A), popř. v kiloampérech (kA).

Obr. 4.

Obr. 4. Zobrazení vodorovných čárek na displeji po vynulování odporu měřicích kabelů a svorek

Přístroj lze také použít pro měření podílu zemního odporu na celkovém odporu smyčky. V tomto případě je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti. Pro tento test je možné použít tři měřicí kabely nebo hlavní přívodní šňůru. V popisovaném případě se použije třívodičové zapojení pro měření odporu uzemnění metodou smyčky (obr. 6). Otočný přepínač se přepne do polohy ZI. Stiskne se tlačítko F1 a zvolí se L-PE.

Stiskem tlačítka F3 se navolí RE (odpor), stiskne se tlačítko TEST a vyčká se na dokončení testu. Velký displej zobrazí impedanci smyčky, malý ukáže zemní odpor.

Přístrojem Fluke 1653 lze měřit také impedanci sítě. Je možné měřit impedanci mezi pracovním a středním vodičem, anebo – u třífázové soustavy – mezi jednotlivými pracovními vodiči (fázemi). Při měření impedance sítě se otočný přepínač nastaví opět do polohy ZI, stiskne se tlačítko F1 a zvolí se L-N. Pro toto měření je možné použít hlavní přívodní šňůru nebo měřicí kabely. Z měřicích kabelů se použijí červený a modrý a zapojí se do vstupních zdířek L a N. Nakonec se stiskne tlačítko TEST a vyčká se na dokončení testu. Na velkém displeji se zobrazí impedance sítě, na malém zkratový proud, jenž představuje velikost proudu, který by se v případě zkratu vyskytl mezi pracovním a středním vodičem. Je vypočítán jako podíl napětí sítě a její impedance, tedy impedance mezi pracovním a středním vodičem.

Obr. 6.

Obr. 6. Třívodičové zapojení pro měření odporu uzemnění metodou smyčky

Při měření v třífázové síti se použije zapojení podle obr. 7. Postup měření je stejný jako v předešlém případě.

Posledním důležitým měřením na elektrické instalaci podle normy ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.2 je měření odporu zemniče. Pro tento účel nabízí přístroj Fluke 1653 měření uzemnění třívodičovou metodou. Toto měření vyžaduje dvě pomocné měřicí zemní sondy. Jejich umístění a připojení k přístroji a měřenému uzemnění jsou patrné z obr. 8. Přístroj využívá tzv. metodu 62 %, při níž se předpokládá umístění střední sondy na 62 % vzdálenosti od nejvzdálenější sondy. Tímto způsobem lze dosáhnout nejvyšší přesnosti měření. Sondy by měly být umístěny v přímé linii a vodiče drženy odděleně, aby se zamezilo vzájemné ovlivňování. Měřené uzemnění by mělo být při testu odpojeno od elektrického rozvodu. Zemní odpor by se neměl měřit na živém rozvodu. Pro měření odporu zemniče se přepne přepínač do polohy RE, stiskne se tlačítko TEST a vyčká se na dokončení testu. Na velkém displeji se zobrazí hodnota odporu zemniče. Přístroj během testu měří i napětí mezi sondami, jehož hodnota se ukáže na malém displeji. Jestliže je toto napětí vyšší než 10 V, bude test zastaven.

Obr. 7.

Obr. 7. Zapojení pro měření na třífázové síti

Každý revizní technik někdy potřebuje zjistit správnou polohu jednotlivých pracovních vodičů (fází) napájecí sítě. Fluke 1653 nabízí funkci, která tuto kontrolu umožňuje. Při měření sledu fází se přístroj připojí podle obr. 9. Přepínač se přepne do polohy 2)

Na velkém displeji se při správném zapojení (sledu fází) zobrazí číslice 123 (obr. 10), popř. 321 při nesprávném zapojení. Není-li na vstupu přístroje dostatečné napětí, zobrazí se místo číslic pomlčky (---).

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto seriálu článků, přístroj Fluke 1653 je vybaven pamětí pro ukládání naměřených výsledků, přičemž je možné jejich opětovné vyvolání nebo přenesení do počítače. Volitelně je k přístroji dodáván program FlukeViewForms, který se používá k přenosu naměřených údajů do počítače, k jejich archivaci a vytváření protokolů. Další text proto bude zaměřen na některé možnosti práce s pamětí a komunikaci přístroje s počítačem.

Obr. 8.

Obr. 8. Měření odporu zemniče třívodičovou metodou

V paměti přístroje Fluke 1653 lze uložit informace až o 500 měřeních. Tyto uchovávané informace o každém jednotlivém měření zahrnují výsledky měření, použité funkce testu a volitelné podmínky testu. Při ukládání do paměti jsou k naměřeným údajům jednotlivých měření přiřazena čísla tzv. datového souboru, čísla datového podsouboru a identifikační čísla (ID). Datový soubor se používá k indikaci místa měření, jako např. číslo místnosti, číslo rozváděče apod. Číslo datového podsouboru lze použít např. pro rozlišení obvodu. Identifikační čísla (ID) označují jednotlivá měření, např. v daném obvodu. Při každém novém záznamu o měření se číslo ID automaticky zvyšuje. Číslo měření může být nastaveno na předešlou použitou hodnotu; to umožňuje přepis již existujícího měření. Pro vstup do paměti a uložení naměřených hodnot se stiskne tlačítko MEMORY. Displej se přepne do paměťového režimu a zobrazí se ikona MEMORY. Primární číselný displej zobrazuje na levé straně dvě číslice, které indikují číslo datového souboru (1 až 99). Dvě číslice na pravé straně indikují označení obvodu (podsoubor dat). Tyto dvě hodnoty odděluje desetinná čárka. Sekundární číselný displej udává pořadové číslo měření (1 až 500). Tlačítko 3) je určeno ke změně pořadového čísla.

Obr. 9.

Obr. 9. Měření sledu fází

Vlastní ukládání naměřených údajů je velmi snadné. Po vykonání měření se stiskne tlačítko MEMORY, čímž se přístroj přepne do paměťového režimu. Stiskem F1 a použitím tlačítka 3) se nastaví požadovaná adresa. Stiskem tlačítka F2 se uloží příslušné údaje na požadovanou adresu.

Naměřené a uložené údaje lze kdykoliv zobrazit na displeji přístroje. Pro tento účel se stiskne tlačítko MEMORY a poté tlačítko F3 pro vyvolání zobrazovacího režimu dat RECALL.

Pro výběr dat se použije tlačítko F1 a pro „nalistování“ požadovaných výsledků tlačítko 3) Jestliže v paměti nebudou uložena žádná data, zobrazí se ve všech políčkách pomlčky. Pro zobrazení hledaných údajů se dále stiskne tlačítko 3). Zatímco ikona MEMORY indikuje, že je uživatel přístroje stále v paměťovém režimu, displej přístroje se přepne do režimu měření a na příslušných místech se zobrazí naměřené údaje dříve vyvolané z paměti.

Obr. 11.

Obr. 11. Komunikační propojení pro přenos dat mezi přístrojem Fluke 1653 a počítačem

Jak již bylo řečeno, lze všechny naměřené údaje snadno přenést do počítače. K tomu je určen jednak komunikační kabel, který je vybaven infračerveným (IR) izolačním oddělením, a jednak program FlukeViewForms, který musí být nainstalován v počítači, do kterého se budou data o měření přenášet.

Pro stažení dat se jednoduše připojí sériový kabel k sériovému portu na počítači a adaptér IR k přístroji Fluke 1653 (obr. 11). Z bezpečnostních důvodů není sériový datový kabel funkční, jestliže jsou testovací kabely zapojeny ve zdířkách přístroje.

Pro vytvoření revizní zprávy nyní stačí již jen spustit program FlukeView Forms, vybrat z nabídky souborů vhodný typ nové šablony a v dialogovém políčku potvrdit volbu kliknutím na OK. Stiskem tlačítka 4) se zapne přístroj. V menu FlukeView Forms se zvolí „Stáhni Data“, načež se začnou data přenášet přímo do zvoleného (aktivního) formuláře. Takto přenesená data lze v programu archivovat nebo tisknout.

Z uvedeného popisu je patrné, že všechny funkce přístroje Fluke1653 jsou řešeny pro snadné, intuitivní ovládání bez nutnosti studovat obsáhlou uživatelskou příručku, která je k přístroji dodávána v českém jazyce. Po několika měřeních si uživatel přístroj rychle oblíbí pro snadnost jeho používání, malou hmotnost i elegantní vzhled.

Více informací o popsaném přístroji lze získat na níže uvedené adrese společnosti Blue Panther, s. r. o., zástupce značky Fluke pro český trh.


Označení tlačítek označení tlačítek v textu

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz