časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Fluke 1653 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61 (2)

|

číslo 2/2005

Fluke 1653 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61 (2)

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.

Nedávno uvedla společnost Blue Panther instruments na náš trh novou řadu revizních přístrojů z produkce renomovaného výrobce měřicí techniky Fluke, dodávaných pod označením Fluke 1651, 1652 a 1653 (obr. 1). Uvedené tři modely jsou vybaveny kombinacemi funkcí, od kompletního po nejjednodušší řešení, jež vyhovují technikům revidujícím instalace nn. Touto řadou rozšiřuje Fluke svůj sortiment přístrojů pro silnoproudá měření. Návrhu přístrojů předcházel ze strany Fluke podrobný průzkum požadavků techniků revidujících instalace po celé Evropě a podrobná studie vlastností obdobných konkurenčních produktů. Firma tak chtěla zabránit tomu, aby se v nových přístrojích opakovaly nedostatky konkurenčních řešení. Přístroje jsou tedy konstruovány pro evropský trh a plně vyhovují normě ČSN EN 61557, jakož i požadavkům IEC 364-6-61 a ČSN 33 2000-6-61.

Obr. 1.

Obr. 1. Nová řada revizních přístrojů Fluke

Toto pokračování série článků o revizích instalací nn přístrojem Fluke 1653 bude věnováno, jak bylo uvedeno v předchozím čísle časopisu ELEKTRO, popisu měření a kontrolám proudových chráničů. Norma ČSN 33 2000-6-61 v paragrafu 612.6 odst. 2 doporučuje ověřit účinnost samočinného odpojení proudovým chráničem generováním reziduálního proudu až do jeho jmenovité hodnoty Idn. Způsob ověřování je dán normou ČSN EN 611557-6. Skutečný vybavovací proud chrániče se změří přístrojem Fluke 1653 aplikováním testovacího proudu, který je postupně zvyšován až do okamžiku vybavení chrániče. Pro tento test lze použít nejen testovací kabely, ale i hlavní přívodní kabel.

Při tomto testu se nejprve nastaví otočný přepínač do polohy DI, pak se stiskem funkčního tlačítka F1 vybere požadovaný jmenovitý reziduální proud chrániče (10, 30, 100, 300, 500 nebo 1 000 mA) a nakonec stiskem F2 testovací proud. Obr. 2.

Obr. 2. Kompaktní provedení přístroje Fluke 1653

Dalším krokem měření je volba typu chrániče; k tomu se využije funkční tlačítko F3 Jeho postupným tisknutím se na displeji budou zobrazovat symboly pro různé typy chráničů. Pro volbu standardních typů chráničů AC nebo typu G slouží symbol 1). Pro testování chráničů, které jsou citlivé na stejnosměrný proud, je třeba zvolit symbol 2). Chrániče AC se zpožděnou odezvou, tzv. selektivní chrániče, se nastaví pomocí symbolu 1) S a chrániče citlivé na stejnosměrný proud se zpožděnou odezvou volbou symbolu 2) S. Protože časová odezva chrániče se může lišit podle polarity půlvlny poruchového proudu, je vhodné testovat parametry vybavení chrániče pro obě půlvlny proudu. To znamená vykonat dvě měření, a to vždy pro polaritu 0° a 180°. Tento postup se zvolí stiskem funkčního tlačítka F4. Nyní je možné zahájit vlastní měření stiskem tlačítka TEST na panelu přístroje (ne na měřicí sondě).

Obr. 3.

Obr. 3. Měření skutečného vybavovacího proudu chrániče přístrojem Fluke 1653

V návaznosti na kontrolu skutečné hodnoty vybavovacího reziduálního proudu je třeba také ověřit mezní hodnoty chrániče. Nejprve se ověří, zda chránič nevybaví při poloviční hodnotě jmenovitého reziduálního proudu (0,5Idn). Dalším krokem je ověření vybavení chrániče při jmenovitém proudu (In), jehož aplikováním by mělo dojít k vybavení chrániče nejpozději v předem stanoveném časovém intervalu, který se liší podle typu chrániče. Pro obecné typy chráničů (běžně značené symbolem 1)) a typ G platí maximální vybavovací čas 0,3 s, pro selektivní chrániče typu S je to 0,5 s. Při tomto testu se měří skutečný vybavovací čas a kontroluje se, zda dotykové napětí nepřekročilo dovolenou mez. Přístroj Fluke 1653 umožňuje provádět tato ověření v manuálním nebo automatickém režimu. Při tomto testu je do měřeného obvodu přiveden kalibrovaný vypínací proud, který způsobí vybavení chrániče, přičemž přístroj změří a zobrazí vybavovací čas testovaného chrániče. K realizaci uvedeného testu je možné použít měřicí kabely s krokosvorkami (např. v rozváděči) nebo hlavní přívodní šňůru.

Obr. 4.

Obr. 4. Funkční a ovládací tlačítka přístroje Fluke 1653 (1 – nulovací tlačítko odporu měřicích kabelů, 2, 4, 6 a 7 – funkční tlačítka pro jednoduchou navigaci, 3 – tlačítko režimu paměti, 5 – tlačítko pro rolování pamětí, 8 – tlačítko vypínače, 9 – tlačítko pro osvětlení displeje, 10 – testovací tlačítko)

Při manuálním ověřování se otočný přepínač nastaví do polohy DT, tedy do polohy pro měření vybavovacího času.

Stiskem tlačítka F1 se vybere požadovaná hodnota jmenovitého reziduálního proudu chrániče (10, 30, 100, 300, 500, 1 000 mA). Poté je třeba zvolit příslušný násobitel a tím zároveň stanovit, zda se má testovat čas nevybavení (necitlivost chrániče), nebo vybavovací čas chrániče. Postup se zvolí pomocí tlačítka F2, tj. zvolí se požadovaný násobek testovacího proudu (×1/2, ×1, ×5) nebo režim AUTO. Násobitel ×1/2 se použije pro test nevybavení chrániče, násobitel ×1 pro test vybavení chrániče v definovaném čase a násobitel ×5 k tzv. rychlému testu u chráničů s jmenovitým proudem 30 mA a menším. Režim AUTO je určen k postupnému automatickému vykonávání všech kroků potřebných ke zjištění vybavovacích parametrů chrániče. Pro test nevybavení je tedy třeba zvolit násobitel ×1/2, kdy přístroj při vlastním testu aplikuje poloviční hodnotu jmenovitého proudu, pro měření vybavovacího času násobitel ×1, při kterém přístroj aplikuje jmenovitý proud vybraného chrániče, a pro rychlý test násobitel ×5.

Obr. 5.

Obr. 5. Manuální ověřování vybavovacího času přístrojem Fluke 1653

Dalším krokem měření je volba typu chrániče, zde lze použít funkční tlačítko F3. Jeho postupným tisknutím se na displeji budou zobrazovat symboly pro různé typy chráničů. Pro volbu standardních typů chráničů AC nebo typu G slouží symbol 1). Pro testování chráničů, které jsou citlivé na stejnosměrný proud, je třeba zvolit symbol 2). Chrániče AC se zpožděnou odezvou, tzv. selektivní chrániče, se nastaví pomocí symbolu 1) S a chrániče citlivé na stejnosměrný proud se zpožděnou odezvou volbou pomocí symbolu 2)) S. Protože časová odezva chrániče se může lišit podle polarity půlvlny poruchového proudu, je vhodné testovat parametry vybavení chrániče pro obě půlvlny proudu. Znamená to uskutečnit dvě měření, a to vždy pro polaritu 0° a 180°. Tento postup lze zvolit stiskem funkčního tlačítka F4. Nyní již zbývá jen stisknout tlačítko TEST na panelu přístroje nebo na měřicí sondě. Vybaví-li v případě volby násobitele ×1 nebo ×5 chránič, zobrazí se na velkém displeji příslušná hodnota vypínacího času a na malém libovolné dotykové napětí. V případě testu nevybavení a volby násobitele ×1/2 se zobrazí hodnota vypínacího času 310 ms, resp. 510 ms pro selektivní chránič.

Obr. 6.

Obr. 6. Měřicí sonda s dálkovým ovládáním pro měření proudových chráničů přístrojem Fluke 1653

Jednodušší způsob provádění tohoto testu je použití režimu AUTO při volbě velikosti násobitele. V tomto případě je třeba pomocí tlačítka F4 vybrat typ měřeného chrániče. Poté přístroj automaticky nastaví poloviční hodnotu jmenovitého proudu (0,5In) a v závislosti na zvoleném typu chrániče ho aplikuje na dobu 310 ms, resp. 510 ms pro selektivní chránič. K vybavení chrániče by nyní nemělo dojít. Jestliže chránič vybaví, test končí, tj. chránič nevyhověl (je vadný). Jestliže chránič nevybaví, měřicí přístroj Fluke 1653 přehodí fázi a zopakuje test. Dojdeli nyní k vybavení chrániče, test končí, tj. chránič je vadný. Jestliže nedojde k vybavení chrániče, měřicí přístroj obnoví původní fázové nastavení a aplikuje jednonásobek jmenovitého proudu chrániče (In) po dobu 2 000 ms. V tomto případě by chránič měl vybavit a naměřené hodnoty vybavovacího času a dotykového napětí se zobrazí na displeji přístroje. Nyní je třeba zapnout chránič (test stále automaticky pokračuje). Měřicí přístroj převrátí fázi a zopakuje test jednonásobkem jmenovitého proudu. Mělo by dojít k vybavení chrániče a výsledné hodnoty se objeví na displeji. Nyní je třeba opět zapnout chránič (test stále automaticky pokračuje). Měřicí přístroj obnoví původní fázové nastavení a aplikuje pětinásobek jmenovitého proudu chrániče (5In) po dobu 50 ms. I v tomto případě by měl chránič vybavit a následně by měly být zobrazeny naměřené hodnoty na displeji přístroje. Nato je i zde třeba opět zapnout chránič, přičemž měřicí přístroj převrátí fázi a zopakuje test pětinásobkem jmenovitého proudu. Opět by mělo dojít k vybavení chrániče a k následnému zobrazení naměřených hodnot na displeji přístroje. Tímto je autotest ukončen a výsledky všech předchozích testů se uloží do přechodné paměti. Pro zobrazení naměřených výsledků je určeno tlačítko 3) První zobrazený výsledek odpovídá poslednímu měření pětinásobkem jmenovitého proudu. Postupným stiskem šipky 3) směrem dolů se lze vrátit k výsledkům z prvního měření, tj. půlnásobkem jmenovitého proudu. Naměřené výsledky, které jsou uloženy v dočasné paměti, lze nyní stiskem tlačítka MEMORY a nastavením vhodné adresy uložit do trvalé paměti.

Obr. 7.

Obr. 7. Zapojení pro měření proudových chráničů v síti IT přístrojem Fluke 1653

Speciální situaci měření představuje testování chráničů v sítích IT*).

To vyžaduje speciální měřicí postup vzhledem k tomu, že ochranný zemnicí vodič je uzemněn lokálně, a není připojen přímo k rozvodu. Test nelze provést na síťové zásuvce, ale lze ho uskutečnit v rozváděči s použitím měřicích sond (obr. 6).

Zapojení pro měření proudových chráničů v sítích IT přístrojem Fluke 1653 je zobrazeno na obr. 7. Testovací proud v tomto případě teče do chrániče červeným vodičem L (L1) a vrací se přes zelený ochranný zemnicí vodič PE (L2).

Jak je zřejmé z již uvedeného popisu, lze přístrojem Fluke 1653 testovat a měřit všechny typy proudových chráničů při všech možných situacích zapojení způsobem, který je v souladu s normou ČSN 2000-6-61.

Závěrečná část tohoto seriálu bude věnována měření impedance vypínací smyčky a přídavným funkcím přístroje Fluke 1653.

Více informací o popsaném přístroji lze získat na adrese společnosti Blue Panther, s. r. o., zástupce značky Fluke pro český trh.

(pokračování)


*) V síti IT jsou všechny živé části izolované od země nebo spojené se zemí přes velkou impedanci a všechny neživé části spojeny se zemí jednotlivě, po skupinách nebo navzájem propojeny jedním uzemněným ochranným vodičem – pozn. red.).

Označení tlačítek označení tlačítek v textu

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz