časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Fluke 1653 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61 (1)

|

číslo 1/2005

Fluke 1653 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61 (1)

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.

Nedávno uvedla společnost Blue Panther instruments na náš trh novou řadu revizních přístrojů z produkce renomovaného výrobce měřicí techniky Fluke, dodávaných pod označením Fluke 1651, 1652 a 1653 (obr. 1). Uvedené tři modely jsou vybaveny kombinacemi funkcí, od kompletního po nejjednodušší řešení, jež vyhovují technikům revidujícím instalace nn. Touto řadou rozšiřuje Fluke svůj sortiment přístrojů pro silnoproudá měření. Návrhu přístrojů předcházel ze strany Fluke podrobný průzkum požadavků techniků revidujících instalace po celé Evropě a podrobná studie vlastností obdobných konkurenčních produktů. Firma tak chtěla zabránit tomu, aby se v nových přístrojích opakovaly nedostatky konkurenčních řešení. Přístroje jsou tedy konstruovány pro evropský trh a plně vyhovují normě ČSN EN 61557, jakož i požadavkům IEC 364-6-61 a ČSN 33 2000-6-61.

Obr. 1.

Obr. 1. Nová řada revizních přístrojů Fluke

V tomto článku a ve dvou dalších, navazujících pokračováních bude věnována pozornost charakteristice a použití zmíněných přístrojů nové řady při revizích instalací podle normy ČSN 33 2000-6-61. K demonstraci bude využita nejlépe vybavená verze této řady, přístroj Fluke 1653.

Kompaktní provedení přístroje Fluke 1653 je patrné z obr. 2. Konstrukce skříně je velmi robustní a odolná proti mechanickému poškození. Přístroj sám je však velmi lehký, jeho hmotnost je pouhých 1,2 kg. To je výhoda, která při celodenní práci znamená menší namáhání zad; to v praxi ocení jistě všichni revizní technici (obr. 3). Skříň je moderního elegantního tvaru, přičemž všechny ovládací prvky panelu jsou po ruce. „Utopené“ tlačítko vypínače brání náhodnému zapnutí přístroje, a tím i vybití baterií. Přístroj je vybaven velkým, dobře čitelným podsvětleným displejem, který podrobně zobrazuje všechny stavy přístroje. Pro připojení k instalaci je Fluke 1653 vybaven měřicí sondou s dálkovým ovládáním, a k měření tedy postačí pouze „dvě ruce„. Přístroj se ovládá několika funkčními tlačítky (obr. 4) a otočným přepínačem (obr. 5). Naměřené výsledky lze ukládat do paměti a přes infračervené rozhraní přístroje přenášet do počítače. S využitím programu FlukeView Form je možné naměřené hodnoty archivovat a vytvářet protokoly o měření.

Obr. 2.

Obr. 2. Kompaktní provedení přístroje Fluke 1653

Přístroje Fluke typové řady 1651, 1652 a 1653 mají k dispozici širokou škálu doplňků a dodávají se v praktickém plastovém kufříku (obr. 6), do kterého je možné uložit přístroj i potřebné příslušenství. Společnost Blue Panther navíc dodává rozšířenou sadu Fluke 1653KIT. Toto rozšíření zahrnuje hledačku vedení ve stěně LOCAT 220 A a luxmetr KEW 5202.

Jak již bylo řečeno, Fluke 1653 patří mezi kompaktní přístroje, které v sobě sdružují všechny funkce potřebné pro revizi elektrické instalace podle normy ČSN 33 2000-6-61. Přístroj umožňuje kontrolu spojitosti ochranného vodiče, měření izolačního stavu napětími 50, 100, 250, 500 a 1 000 V. Lze ho tedy použít i pro měření slaboproudých rozvodů. U všech typů proudových chráničů, tj. standardních, selektivních i zpožděných, měří nejen vybavovací čas, ale i skutečný vybavovací proud. Proudovou smyčku měří jak mezi fázovým a středním (L – N) a fázovým a ochranným (L – PE) vodičem, tak i mezi pracovními vodiči (L – L), a to až do napětí sítě 500 V.

Obr. 3.

Obr. 3. Odlehčená konstrukce přístroje Fluke 1653 zmenšuje únavu při práci

Přístroj Fluke 1653 je opatřen funkcí, která zabrání vybavení proudového chrániče. Pro měření uzemnění využívá metodu se dvěma pomocnými sondami. Přístroj je napájen z baterie. To umožňuje bezproblémové revidování uzemnění i v místech bez síťového napětí. Pro měření a testování proudových chráničů je typ 1653 vybaven všemi funkcemi určenými k měření vybavovacího času i vybavovacího proudu chrániče metodou postupně lineárně narůstajícího proudu. Mezi další funkce patří sled fází pro kontrolu třífázových zásuvek a měření napětí a frekvence sítě.

Nyní bude pozornost věnována vlastnímu měření. V této části bude popsáno, jak uskutečnit první dvě sady měření, která jsou požadována normou ČSN 33 2000-6-61.

První je měření spojitosti ochranných vodičů a spojitosti hlavního a doplňujícího pospojování (čl. 612.2). Již zmíněná norma doporučuje použít pro toto měření napětí 4 až 24 V a měřit proudem alespoň 200 mA. Přístroj Fluke 1653 používá měřicí napětí 4 V a měří proudem 200 mA. Test spojitosti se využívá pro kontrolu obvodů měřením velmi malých odporů. To je zvláště důležité pro ověření správného zapojení ochranného vodiče. Proto se před tímto měřením doporučuje vyloučit vliv parazitního přechodového odporu zdířek přístroje a vlastního odporu měřicích kabelů. K tomu je Fluke 1653 vybaven nulovací funkcí ZERO. Postup při měření např. elektrického odporu cesty mezi kolíkem zásuvky a ochranným pospojováním je následující: Nejprve se před vlastním měřením přepne funkční přepínač do polohy RLO a zkratují se hroty měřicích kabelů. Poté se na displeji zobrazí skutečný odpor měřicích kabelů (obr. 7). Po stisknutí tlačítka ZERO přístroj uskuteční eliminaci, tj. odečte skutečnou naměřenou hodnotu odporu měřicích kabelů (ta je uložena do paměti a zůstává zachována i po vypnutí přístroje, takže není třeba přístroj vždy znovu nulovat). Na displeji se zobrazí nulová hodnota odporu (obr. 8). Po přiložení měřicích hrotů mezi uvedené měřicí body se stiskne tlačítko TEST, které je umístěno na panelu přístroje i na měřicí sondě. Dokud se hodnota na displeji neustálí, přístroj nevydá zvukový signál potvrzující platnost naměřené hodnoty. Díky tomu lze měřit bez neustálého sledování displeje. Kdyby se na měřeném obvodu vyskytovalo napětí, přístroj automaticky zastaví probíhající měření odporu, přepne se do režimu měření napětí a naměřené napětí zobrazí. Uvedená funkce zabraňuje náhodnému poškození přístroje i úrazu elektrickým proudem.

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

Obr. 4. Funkční tlačítka k ovládání přístroje Fluke 1653 (1 – nulovací tlačítko odporu měřicích kabelů, 2, 4, 6 a 7 – funkční tlačítka pro jednoduchou navigaci, 3 – tlačítko režimu paměti, 5 – tlačítko pro rolování pamětí, 8 – tlačítko vypínače, 9 – tlačítko pro osvětlení displeje, 10 – testovací tlačítko).
Obr. 5. Otočný přepínač k ovládání přístroje Fluke 1653 (1 – napětí a frekvence, 2 – izolační odpor, 3 – přechodový odpor, 4 – impedance smyčky, 5 – vybavovací čas proudových chráničů, 6 – vybavovací proud proudových chráničů, 7 – zemní odpor, 8 – sled fází).
Obr. 6. Plastový kufr pro uložení přístroje Fluke 1653 a příslušenství

Dalším důležitým měřením, které požaduje norma ČSN 33 2000-6-61, je měření izolačního odporu elektrické instalace. Vyžaduje se měření izolačního stavu mezi pracovním a ochranným vodičem nebo zemí a doporučuje se měřit i odpor mezi pracovními vodiči. Pro měření obvodů bezpečného malého napětí (SELV, Safety Extra Low Voltage) a ochranného malého napětí (PELV, Protective Extra Low Voltage) se doporučuje použít měřicí napětí 250 V, na obvodech do 500 V je to 500 V a na obvodech nad 500 V je to 1 000 V. Aplikovaná měřicí napětí jsou stejnosměrná. Přístroj Fluke 1653 nabízí všechny zmíněné rozsahy měřicích napětí a navíc ještě napětí 50 a 100 V. Ta je možné využít pro měření izolačního stavu slaboproudých rozvodů nebo pro měření elektrické instalace s přepěťovými ochranami, které nelze odpojit. Hodnota testovacího proudu přístroje Fluke 1653 je 1 mA.

Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9.

Obr. 7. Zobrazení skutečného odporu měřicích kabelů na displeji přístroje Fluke 1653
Obr. 8. Zobrazení nulové hodnoty odporu na displeji přístroje Fluke 1653
Obr. 9. Zobrazení naměřeného odporu (nahoře) a nastaveného měřicího napětí (dole)

Měření izolačního odporu je opět velmi snadné. Připojí se měřicí kabely a přepínač se nastaví do polohy RISO. Funkčním tlačítkem F4 se zvolí požadované měřicí napětí. Měří se ve vypnutém stavu. Vlastní měření se spustí stiskem tlačítka START. Fluke 1653 před zahájením měření automaticky provede bezpečnostní test, tj. kontrolní měření napětí v revidovaném obvodu. Je-li měřený obvod pod napětím, vlastní měření izolačního odporu se neuskuteční. Znamená to, že přístroj nepřivede měřicí napětí na měřený obvod, ale naopak změří napětí obvodu, jehož hodnota je pak zobrazena na displeji. Jestliže je vše v pořádku, přístroj po ustálení naměřené hodnoty vydá zvukový signál. To znamená, že hodnota zobrazená na displeji je platná. Jak je zřejmé z obr. 9, přístroj zobrazí v horní části (velký displej) naměřený odpor a v dolní části (malý displej) nastavené měřicí napětí. Kromě toho symbolicky zobrazuje, kde jsou připojeny měřicí kabely a v jakém režimu se přístroj z hlediska dotykového napětí nachází. O tom ale až příště, v dalším pokračování článku. Tam bude vysvětleno, jak se přístrojem Fluke 1653 měří na proudových chráničích.

Více informací o popsaném přístroji lze získat na níže uvedené adrese společnosti Blue Panther, s. r. o., zástupce značky Fluke pro český trh.

(pokračování)

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz