Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

FI-DOS ELGARDplus – nový příspěvek k bezpečnosti od ABB

Ing. Lubomír Šrek, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Dosavadní úroveň bezpečnosti elektric­ké instalace je do značné míry daná rokem vzniku a její změna často vyžaduje investo­vat určité úsilí a prostředky, mnohdy ne prá­vě zanedbatelné. Jedním z posledních impul­zů kladoucích důraz na zvýšení bezpečnosti elektrických instalací je rozšíření požadavků na doplňkovou ochranu proudovými chráni­či u zásuvek používaných laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace), které jsou urče­ny pro všeobecné použití a jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A. Touto problemati­kou se zabývá ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elek­trické instalace nízkého napětí – Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem) a z povinnosti zavedení doplňkové ochra­ny proudovými chrániči jsou vyňaty pouze zásuvky určené k použití pod dozorem oso­by znalé nebo poučené nebo zvláštní zásuv­ky určené pro připojení speciálního zařízení.
 
Řešením, které může relativně snadno po­moci zvýšit bezpečnost instalací nevyhovu­jících novým požadavkům jsou kombinova­né přístroje FI-DOS spojující funkci zásuvky a proudového chrániče s vybavovacím prou­dem IΔn≤ 30 mA, popř. modulu proudové­ho chrániče do instalační krabice. Takovéto přístroje, které dodává již několik let na trh ABB s. r. o., jsou zákazníky velmi pozitiv­ně přijímány.
 
Lze je připojit i do dosavadních sítí TN-C, kdy je rozdělení vodiče PEN provedeno až přímo na vlastní zásuvce, jak je běžné u stan­dardních zásuvek. Účelné je v tomto případě umístění zásuvky FI-DOS, resp. modulu RCD přímo v místě připojení spotřebiče – tzv. dis­tribuovaná ochrana proudovým chráničem. Zatímco klasické proudové chrániče bývají umístěny v rozvodnici a při vzniku poruchy takovýto centrální proudový chránič odpojí zásuvky v celé budově nebo sekci, v přípa­dě bezpečnostní zásuvky se vypne právě jen ta zásuvka, do níž je připojen vadný spotře­bič. Uživatel může zásuvku sám opět zapnout a nerušeně pokračovat v práci poté, co odpo­jí ze zásuvky vadný spotřebič. Lze tak pře­dejít panikám a chaosu, které mohou vznik­nout jako důsledek nečekaného odpojení celé sekce elektrické instalace. Tato distribuovaná ochrana je velmi výhodná např. v administra­tivních budovách s velkým množstvím kan­celáří, zásuvek a osob neznalých.
 
Novinkou v nabídce zásuvek FI-DOS s proudovým chráničem je adaptér ELGARD­plus. Mnozí si jistě vzpomenou na bezpečnost­ní adaptér Elgard, který byl určen ke zvýšení bezpečnosti zejména při připojování ručního nářadí či jiných spotřebičů za podmínek zvýše­ného rizika úrazu (sekání trávy, řezání el. pilou či při stříhání živého plotu el. nůžkami), tedy v případech, kdy může dojít třeba k poškození přívodní šňůry. Adaptér ELGARDplus je jeho více než rovnocenným nástupcem.
 
Je určen pro práci řemeslníků nebo opra­vářů, ale také pro koncové uživatele tam, kde by měla být aplikována doplňková ochrana proudovým chráničem pro bezpečnou práci v různých prostředích, včetně venkovních, jako jsou zahrady, terasy či balkóny, ale také v domácích dílnách, garážích, provozovnách apod. Vidlice adaptéru je tzv. unischuko, tak­že ji lze připojit do zásuvek jak podle české normy, tak podle německé normy (výstupní zásuvka adaptéru má ochranný kolík). Adap­tér lze tedy použít i v mnoha evropských ze­mích jako převodník mezi místním typem zá­suvek a zásuvkou podle české normy, a navíc si i zajistit doplňkovou ochranu proudovým chráničem.
 
Bezpečnostní adaptér ELGARDplus (obj. č. 5526N-C02300 – obr. 3) je nově navržen na bázi přístroje FIF 16, který je základem bez­pečnostních zásuvek ABB FI-DOS. Velkou výhodou nového řešení je jeho napěťová nezá­vislost – tzn. že adaptér nevypíná při výpadku napětí. Není tedy třeba ho opětovně zapínat při obnovení dodávky, jako tomu bylo u jeho před­chůdce. Velikost nebezpečného poruchového proudu pro lidský organismus je u ELGARD­plus vyhodnocována citlivým elektromagne­tickým miniaturním relé a na rozdíl od dřívěj­šího řešení nevyžaduje napájení měřicího ob­vodu. Již jen velmi nepatrná energie velikosti ca 25 μV·A, která je iniciována poruchovým proudem, způsobí vypnutí adaptéru a odpoje­ní nebezpečného spotřebiče.
 
Výhody použití adaptéru jsou tyto:
  • schopnost monitorovacího systému zjistit nebezpečný únik proudu a odpojit připo­jený spotřebič,
  • snadné a přímé použití do standardních zá­suvek bez nutnosti úpravy instalací,
  • zabraňování vážným úrazům elektřinou jako doplňková ochrana v el. instalacích,
  • využitelnost ve starších instalacích, kde standardně není zavedena doplňková ochrana proudovým chráničem (není zde ani monitorován poruchový proud unika­jící do země).
Další informace na adrese: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Swing®L bezpečnostní zásuvka FI-DOS
Obr. 2. Time®– modul proudového chrániče FI-DOS
Obr. 3. Bezpečnostní adaptér FI-DOS ELGARDplus
 
Tabulka technických údajů adaptéru ELGARDplus