časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

FI-DOS ELGARDplus – nový příspěvek k bezpečnosti od ABB

|

Ing. Lubomír Šrek, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Dosavadní úroveň bezpečnosti elektric­ké instalace je do značné míry daná rokem vzniku a její změna často vyžaduje investo­vat určité úsilí a prostředky, mnohdy ne prá­vě zanedbatelné. Jedním z posledních impul­zů kladoucích důraz na zvýšení bezpečnosti elektrických instalací je rozšíření požadavků na doplňkovou ochranu proudovými chráni­či u zásuvek používaných laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace), které jsou urče­ny pro všeobecné použití a jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A. Touto problemati­kou se zabývá ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elek­trické instalace nízkého napětí – Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem) a z povinnosti zavedení doplňkové ochra­ny proudovými chrániči jsou vyňaty pouze zásuvky určené k použití pod dozorem oso­by znalé nebo poučené nebo zvláštní zásuv­ky určené pro připojení speciálního zařízení.
 
Řešením, které může relativně snadno po­moci zvýšit bezpečnost instalací nevyhovu­jících novým požadavkům jsou kombinova­né přístroje FI-DOS spojující funkci zásuvky a proudového chrániče s vybavovacím prou­dem IΔn≤ 30 mA, popř. modulu proudové­ho chrániče do instalační krabice. Takovéto přístroje, které dodává již několik let na trh ABB s. r. o., jsou zákazníky velmi pozitiv­ně přijímány.
 
Lze je připojit i do dosavadních sítí TN-C, kdy je rozdělení vodiče PEN provedeno až přímo na vlastní zásuvce, jak je běžné u stan­dardních zásuvek. Účelné je v tomto případě umístění zásuvky FI-DOS, resp. modulu RCD přímo v místě připojení spotřebiče – tzv. dis­tribuovaná ochrana proudovým chráničem. Zatímco klasické proudové chrániče bývají umístěny v rozvodnici a při vzniku poruchy takovýto centrální proudový chránič odpojí zásuvky v celé budově nebo sekci, v přípa­dě bezpečnostní zásuvky se vypne právě jen ta zásuvka, do níž je připojen vadný spotře­bič. Uživatel může zásuvku sám opět zapnout a nerušeně pokračovat v práci poté, co odpo­jí ze zásuvky vadný spotřebič. Lze tak pře­dejít panikám a chaosu, které mohou vznik­nout jako důsledek nečekaného odpojení celé sekce elektrické instalace. Tato distribuovaná ochrana je velmi výhodná např. v administra­tivních budovách s velkým množstvím kan­celáří, zásuvek a osob neznalých.
 
Novinkou v nabídce zásuvek FI-DOS s proudovým chráničem je adaptér ELGARD­plus. Mnozí si jistě vzpomenou na bezpečnost­ní adaptér Elgard, který byl určen ke zvýšení bezpečnosti zejména při připojování ručního nářadí či jiných spotřebičů za podmínek zvýše­ného rizika úrazu (sekání trávy, řezání el. pilou či při stříhání živého plotu el. nůžkami), tedy v případech, kdy může dojít třeba k poškození přívodní šňůry. Adaptér ELGARDplus je jeho více než rovnocenným nástupcem.
 
Je určen pro práci řemeslníků nebo opra­vářů, ale také pro koncové uživatele tam, kde by měla být aplikována doplňková ochrana proudovým chráničem pro bezpečnou práci v různých prostředích, včetně venkovních, jako jsou zahrady, terasy či balkóny, ale také v domácích dílnách, garážích, provozovnách apod. Vidlice adaptéru je tzv. unischuko, tak­že ji lze připojit do zásuvek jak podle české normy, tak podle německé normy (výstupní zásuvka adaptéru má ochranný kolík). Adap­tér lze tedy použít i v mnoha evropských ze­mích jako převodník mezi místním typem zá­suvek a zásuvkou podle české normy, a navíc si i zajistit doplňkovou ochranu proudovým chráničem.
 
Bezpečnostní adaptér ELGARDplus (obj. č. 5526N-C02300 – obr. 3) je nově navržen na bázi přístroje FIF 16, který je základem bez­pečnostních zásuvek ABB FI-DOS. Velkou výhodou nového řešení je jeho napěťová nezá­vislost – tzn. že adaptér nevypíná při výpadku napětí. Není tedy třeba ho opětovně zapínat při obnovení dodávky, jako tomu bylo u jeho před­chůdce. Velikost nebezpečného poruchového proudu pro lidský organismus je u ELGARD­plus vyhodnocována citlivým elektromagne­tickým miniaturním relé a na rozdíl od dřívěj­šího řešení nevyžaduje napájení měřicího ob­vodu. Již jen velmi nepatrná energie velikosti ca 25 μV·A, která je iniciována poruchovým proudem, způsobí vypnutí adaptéru a odpoje­ní nebezpečného spotřebiče.
 
Výhody použití adaptéru jsou tyto:
  • schopnost monitorovacího systému zjistit nebezpečný únik proudu a odpojit připo­jený spotřebič,
  • snadné a přímé použití do standardních zá­suvek bez nutnosti úpravy instalací,
  • zabraňování vážným úrazům elektřinou jako doplňková ochrana v el. instalacích,
  • využitelnost ve starších instalacích, kde standardně není zavedena doplňková ochrana proudovým chráničem (není zde ani monitorován poruchový proud unika­jící do země).
Další informace na adrese: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Swing®L bezpečnostní zásuvka FI-DOS
Obr. 2. Time®– modul proudového chrániče FI-DOS
Obr. 3. Bezpečnostní adaptér FI-DOS ELGARDplus
 
Tabulka technických údajů adaptéru ELGARDplus