časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

EurotestAT – nový multifunkční revizní přístroj

číslo 6/2006

EurotestAT – nový multifunkční revizní přístroj

Ing. Ivan Dítě, ILLKO, s. r. o.

Společnost ILLKO, s. r. o., představuje novinku z řady přístrojů Eurotest – multifunkční revizní přístroj EurotestAT. Výrobcem je společnost METREL. EurotestAT disponuje mnoha zajímavými funkcemi. Na první pohled zaujme jeho moderní design, velký přehledný displej s rozlišením 320 × 240 bodů a velmi malé rozměry a hmotnost. Přístroj má zcela novou funkci AUTO SEQUENCE® – programovatelný sled měření zvolených veličin.

Měřené veličiny

Měření přechodových odporů a vodivého spojení
Měřicí proud je > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním měřicího proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu. Zkouška vodivého spojení proudem asi 7 mA slouží k hledání zkratů, měření odporů apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Multifunkční přístroj EurotestAT

Měření izolačních odporů
Izolační odpory lze měřit napětím 50, 100, 250, 500 a 1 000 V do hodnoty až 1 000 M . Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.

Měření zemních odporů
Zemní odpory lze měřit tří- nebo dvoubodovou metodou. Je možné nastavit mezní hodnotu zemního odporu.

Měření proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC nebo A (typ A lze testovat střídavým i pulsujícím reziduálním proudem tak, jak to požaduje norma ČSN 332000-6-61) standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 až 1 000 mA. Test lze vykonávat jak manuálně, tak automaticky. Testovat je možné jak kladnou, tak zápornou počáteční půlvlnou. Při testu jsou srovnávány změřené hodnoty vypínacích časů s hodnotami danými normou. Měřit lze 0,5-, 1-, 2- a 5násobky jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu IDN. Vybavovací reziduální proud ID je možné měřit postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je také měření i dotykového napětí bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky nebo sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě; současně s ní zobrazuje i její činnou a induktivní složku a zkratový proud. V paměti přístroje je uložena rozsáhlá tabulka pojistek, která v kombinaci s nastavitelným činitelem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité automatické vyhodnocení změřených hodnot s ohledem na jištění obvodu. Přístrojem lze měřit impedanci poruchové smyčky i bez vybavení proudového chrániče. Je při tom použita taková kombinace měřicího proudu a doby trvání měření, která zajišťuje, že proudový chránič nevybaví. Použitá metoda zaručuje dobrou přesnost měření.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad zobrazení struktury instalace na displeji přístroje

Sled fází, napětí, frekvence
Přístroj zobrazuje sled fází, jednotlivá napětí a frekvenci sítě.

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda se na ochranném vodiči PE nevyskytuje nebezpečné napětí.

Monitor napětí a svorek on-line
Přístroj průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použity.

Obr. 3.

Obr. 3. Příklad zobrazení výsledku měření skutečné impedance poruchové smyčky, včetně vyhodnocení jištění

Lokátor
Umožňuje vyhledávat vodiče, lokalizovat poruchy v instalaci, určovat jednotlivé proudové okruhy.

Další funkce

Grafická nápověda
Zobrazí na displeji způsob připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

AUTO SEQUENCE®
Úplnou novinkou je funkce AUTO SEQUENCE®, která zrychlí a zjednoduší měření a vyhodnocení výsledků měření. Jde o programovatelný sled měřicích funkcí. Automatické sekvence jsou předdefinovány výrobcem, ale uživatel má možnost je libovolně upravovat podle svých potřeb. Před měřením stačí zvolit příslušnou sekvenci podle toho, zda půjde o měření v síti TT nebo TN, zda je v obvodu zařazen proudový chránič atd. Po spuštění jsou pak vykonávána veškerá odpovídající měření jedno po druhém a ihned jsou vyhodnocovány výsledky s ohledem na nastavené mezní hodnoty a charakteristiky pojistek. Je-li během měření nutný zásah uživatele, je měření pozastaveno a zobrazí se příslušný komentář. Nakonec je vyhodnoceno celé měření. Výsledky všech takto vykonaných měření je možné uložit do paměti najednou.

Obr. 4.

Obr. 4. Rozsah dodávky

Paměť, komunikace s počítačem
EurotestAT umožňuje ukládat naměřené výsledky do paměti a později je přenést do počítače. Paměť je organizována jako stromová struktura, která může mít až dva tisíce položek a hloubku až deset úrovní. Strukturu lze editovat pomocí počítačového softwaru nebo přímo v přístroji vestavěným editorem; jednotlivé položky struktury lze pojmenovat podle požadavků uživatele. EurotestAT má vestavěno rozhraní RS-232 i USB.

Další vlastnosti

Přístroj obsahuje hodiny reálného času. Samozřejmostí je české menu. Většinu veličin lze měřit v širokém rozsahu napětí (50 až 500 V) a frekvencí (14 až 500 Hz) v sítích TT, TN a IT. Je možné zadat jména až pěti uživatelů přístroje; jméno zvoleného uživatele je mj. přiřazeno výsledkům ukládaným do paměti. K napájení se používají akumulátory NiMH, které lze nabíjet přímo v přístroji. Jsou, včetně nabíječky, zahrnuty v ceně přístroje stejně jako další rozsáhlé příslušenství:

  • počítačový software a kalibrační list od výrobce (oboje v češtině),
  • brašna,
  • měřicí šňůry,
  • hroty,
  • krokosvorky,
  • adaptér pro měření v síťové zásuvce s tlačítkem pro spouštění měření a pro ukládání do paměti.

Závěr

EurotestAT je špičkový přístroj, který umožní díky širokému rozsahu měřených veličin a nové funkci AUTO SEQUENCE® rychle a efektivně měřit a vyhodnocovat výsledky měření v každodenní revizní praxi.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

ILLKO, s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
http://www.illko.cz