časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Energeticky úsporná elektroinstalace s přístroji ABB i-bus KNX

|

Petr König, Stanislav Korčián,
ABB s. r. o.
 
Systémová elektroinstalace KNX předsta­vuje celosvětově normalizovaný systém urče­ný k ovládání, řízení a monitorování všech elektrických zařízení používaných v budo­vách. Umožňuje též vazbu na systémy zabez­pečení budovy či požární signalizaci. Funkce jsou ovládány po síti bezpečného malého na­pětí SELV 29 V DC prostřednictvím sběrnice v podobě krouceného páru vodičů, který pře­náší telegramy mezi ovládacími a ovládaný­mi prvky elektroinstalace.
 
Společnost ABB byla od počátku členem asociace EIBA (European Installation Bus Association) i asociace KNX (Konnex) a na­bízí širokou paletu přístrojů pro inteligentní elektroinstalace:
  • systémové přístroje – napájecí zdroje, da­tové sběrnice, komunikační rozhraní (USB, IP, RS-232), tlumivky, liniové spojky, ob­lastní spojky,
  • snímače – tlačítkové ovladače, snímače povětrnosti (vítr, déšť, světlo, teplo atd.), termostaty, analogové a binární vstupy,
  • akční členy – spínací, stmívací, pro řízení žaluzií, akční členy topení.
Použití přístrojů ABB i-bus®KNX poskytu­je např. tato řešení:
  • jedním tlačítkem lze spínat více svítidel, popř. všechna svítidla, a další zařízení;
  • automaticky regulovat nastavení žaluzií pro odstínění slunečních paprsků v létě, či naopak podporovat akumulaci tepla ze slunce v zimě, zabezpečit vnější žaluzie při silném větru;
  • prostřednictvím SMS či internetu za­pínat topení, saunu, zalévat trávník;
  • simulovat přítomnost v budově při pobytu např. na dovolené;
  • odečítat spotřebu elektrické energie v různých částech budovy, např. při pronájmu jiným subjektům.
V roce 2008 uskutečnila Univerzita aplikovaných přírodních věd v Bibera­chu výzkum, z něhož vyplynulo, že při řízení topení či chlazení v místnosti ve vazbě na přítomnost osob lze ušetřit až 25 % energie. Při zohlednění dalších parametrů, jako je vnější teplota, den­ní doba a stav oken (otevřeno/zavřeno), dosahují úspory až 50 % energie použi­té na chlazení. Podobně při řízení polo­hy žaluzií podle přítomnosti osob a in­tenzity slunečních paprsků lze uspořit 13 % energie na svícení a 21 % ener­gie na chlazení.
 
Řízení osvětlení podle intenzity venkov­ního světla a přítomnosti člověka v míst­nosti může vést k úsporám 40 %, při řízení osvětlení na konstantní úroveň osvětlení až 50 %. V případě kancelářské plochy 100 m2se svítidly o výkonu 1 400 W lze při použi­tí řízení osvětlení na konstantní úroveň do­sáhnout návratnosti odpovídající části in­vestice, která by v tomto případě činila asi 6 700 Kč, již během přibližně jednoho roku. V této instalaci by kromě zdroje energie, sběrnice a přepěťové ochrany byly použi­ty přístroje ABB i-bus®KNX: čtyřnásobný řadový regulátor osvětlení LR/S 4.16.1, za­puštěný snímač osvětlení LF/U 2.1 a dvoj­násobné univerzální rozhraní pro zapuštěnou montáž US/U 2.2.
 
Novinkou v oblasti řízení spotřeby elek­trické energie je energetický spínací akční člen SE/S 3.16.1 (obr. 1), který je určen k mě­ření elektrické energie a monitorování dalších elektrických veličin, např. proudu, napětí, čin­ného a zdánlivého výkonu, účiníku, frekven­ce atd. Umožňuje též vypnutí spotřebiče při dosažení dané hodnoty.
 
Integrace zabezpečovacích systémů do KNX také doznala zlepšení, když byl před­staven nový snímač skupinových hlášení pro připojení pasivních snímačů, jako jsou např. detektory pohybu, magnetické kontakty nebo snímače otřesů skla. K propojení KNX se dvěma snímači zabezpečovacího systému se používá MT/U 2.12.2, čtyři a osm vstupů do­káže přečíst snímač MT/S 4.12.2M (obr. 2), popř. MT/S 8.12.2M.
 
Ke spínání a také monitorování stavu zá­těže jsou určeny spínací akční členy s detek­cí proudu nové řady, které pro každý výstup umožňují monitorování zátěže od 0,02 do 20 A s přesností ±2 %. Dostupné jsou ve dvojná­sobném (SA/S 2.16.6.1), čtyřnásobném (SA/S 4.16.6.1) a osminásobném (SA/S 8.16.6.1) provedení.
 
Užitečnou novinkou je rovněž řadový kon­trolér osvětlení pracující s protokolem DALI – DLR/S 8.16.1M, který umožňuje kontrolo­vat osvětlení v daných místnostech a zajišťo­vat osvětlení na konstantní úrovni.
 
Další informace na webových stránkách:
 
Obr. 1. Spínací akční člen s detekcí spotřeby energie SE/S 3.16.1
Obr. 2. Snímač skupinových hlášení MT/S 4.12.2M
Obr. 3. Dotykový ovládací panel Smart s rámečkem z bílého skla (6136/13-500)