časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ELTRAF, a. s. – významný dodavatel pro elektroenergetiku

Ing. Roman Kloubec | ELTRAF, a. s. | www.eltraf.cz

Společnost ELTRAF, a. s., byla založena v roce 1994. Od roku 2007 je jejím 100% vlastníkem nymburská společnost AZ Elektrostav, a. s. Firma ELTRAF, a. s., která sídlí v malé obci Kralice (okr. Kutná Hora), má pozici nejvýznamnějšího, ryze českého dodavatele kioskových transformačních stanic (dále jen TS). O významné roli firmy v českém elektrotechnickém průmyslu a elektroenergetice na požádání redakce časopisu ELEKTRO pohovořil Ing. Roman Kloubec, správní ředitel AZ Elektrostav, a. s., a statutární ředitel ELTRAF, a. s.

Roman Kloubec EltrafPane řediteli, když jste tenkrát v roce 1994 společnost zakládali, s jakými ambicemi a zkušenostmi jste do toho šli?

Firma AZ Elektrostav, a. s., měla zpočátku v nově založené ELTRAF, a. s., minoritní podíl. Majoritním vlastníkem tehdy byla Středočeská energetická společnost, a. s. (STE a. s.). Firma AZ Elektrostav, a. s., vzhledem k tomu, že podstatná část zaměstnanců se rekrutovala z montážní složky STE a. s., mohla využít zkušenosti z předchozího působiště. Naší hlavní ambicí bylo pokračovat v naplňování kréda „AZ Elektrostav, a. s. – stavby elektrických zařízení od A až do Z“. V roce 1994 byla AZ Elektrostav, a. s., již slušně etablovaná v projektování, realizaci a opravách liniových vedení, kabelových i vzdušných, na úrovních nízkého napětí (nn) do 1 kV a vysokého napětí (vn) 22 kV a 35 kV, a začínala s výrobou elektrických rozváděčů nn. Společnost ELTRAF, a. s., která byla zakládána pro výrobu kioskových trafostanic vn/nn, znamenala další krok v doplnění sortimentu pro komplexní zajišťování staveb elektrických distribučních rozvodů.

Které jsou nejdůležitější okamžiky v historii firmy? Jak se během let měnila výroba a které události měly vliv na inovace ve výrobě a v organizaci?

Hlavní cílem založení ELTRAF, a. s., bylo zajistit pro distribuční společnosti moderní kioskové transformační stanice (TS). Do té doby byla standardem distribuční TS zděná budova, rozměry, náklady a délkou výstavby odpovídající malému rodinnému domku. Byly to výhradně (podle dnešní terminologie) pochozí TS, tj. obsluhované zevnitř. Zadání pro ELTRAF, a. s., bylo, zajistit výrobu kompaktních TS, tj. obsluhovaných zvenčí, malých rozměrů (aby je bylo možné snadno začlenit do stávající i nové zástavby), s krátkou dobou montáže (v řádu hodin), a s významným snížením pořizovacích nákladů. Takové TS se na západ od našich hranic běžně vyráběly, ale náklady na jejich dovoz byly neakceptovatelné. V počáteční fázi ELTRAF, a. s., vyráběl TS z dovezených dílů. Naše první TS měly skelet z aluzinkového plechu. Postupem času začal být kladen důraz na větší odolnost TS proti vandalismu a na bezpečnost pro obsluhu a kolemjdoucí veřejnost. Po odkoupení podílů od zbývajících akcionářů, jsme na to reagovali zahájením výroby kompaktních TS vlastní konstrukce, s betonovým skeletem. Typová řada těchto TS (CTSbb), která je s různými vylepšeními vyráběna dodnes, řešila požadavek co nejmenších rozměrů (standardní výška nad terénem 175 cm, šířka 195 cm, a délka od 300 cm). Důraz je kladen na zajištění bezpečnosti. Kompaktní TS vn/nn jsou, vzhledem k malým rozměrům, umisťovány do hustě obydlených částí měst a obcí i do výrobních areálů. Pokud tyto TS nejsou dobře zkonstruovány a vyrobeny, mohou při poruše, zejména při nahodilém zkratu v rozváděči vn, znamenat velké nebezpečí pro obsluhu i veřejnost. Proto jsou tyto TS z produkce ELTRAF, a. s., zkoušeny i na odolnost proti účinkům vnitřního obloukového zkratu akreditovanými zkušebnami v ČR a SRN. Zhruba před dvěma lety jsme sortiment vyráběných TS rozšířili i o řadu pochozích TS (ETSbb), s betonovým skeletem. Také tato řada prošla úspěšnými zkratovými zkouškami. Stojí za zmínku, že jako jediní čeští výrobci dodáváme oba druhy stanic (CTSbb i ETSbb) se skelety pouze ze dvou odlitků (bezespárý odlitek vany s pláštěm a odnímatelná střecha), což umožňuje technika zvonového lití při vysokofrekvenčním vibrování. Nejnovějším impulsem k inovaci výroby TS je nástup tzv. Smart TS. Tyto stanice kromě tradičních zařízení, jako je rozváděč vn, transformátor vn/nn a rozváděč nn, musí obsahovat také rozváděč pro sekundární techniku (řízení, ovládání a komunikaci), vč. zařízení optické infrastruktury. Potřeba vtěsnat do TS další komponenty pro chytré sítě vede ke zvětšení rozměrů TS, tedy opaku trendu, který jsme sledovali posledních třicet let. Před několika lety jsme se rozhodli vstoupit i na trh technologických kontejnerů. Jsou to kontejnery, vesměs s ocelovými skelety, do nichž jsou umisťovány různá technologická zařízení, např. kogenerační jednotky, úložiště dat, ale i zařízení pro skladování elektrické energie.

Obr. 1. Baterie kontejnerů pro skladování elektrické energie
Obr. 1. Baterie kontejnerů pro skladování elektrické energie

Kde jsou dislokována výrobní a jiná pracoviště Vaší firmy?

Sídlo a jediné výrobní středisko je v obci Kralice na Kutnohorsku. Je však třeba zdůraznit, že pro finalizaci výrobků využíváme řadu subdodavatelů, kteří zajišťuji dodávky a montáž protipožárních zařízení, klimatizací a dalších elektrických a elektronických zařízení.

Jak vidíte pozici firmy ELTRAF v konkurenčním prostředí v České republice?

Co považujete za Vaši silnou stránku? V naší branži je tvrdá konkurence a holedbat se prohlášeními o silné pozici, případně o pozici české jedničky, by bylo ošidné, mimo jiné i pro to, že trh se velmi rychle mění. Pokud bych přesto měl v tuto chvíli hodnotit, musím konstatovat, že ELTRAF, a. s., je jednou z nejvýznamnějších českých firem dodávajících TS a technologické kontejnery. Silnou stránkou je schopnost rychlé reakce na potřeby zákazníků, což je dáno jednak tím, že ELTRAF, a. s., je malá firma, jednak tím, že může využít výhody spolupráce se svojí „matkou“ – AZ Elektrostav, a. s.

Obr. 2. Celobetonová trafostanice s vnitřní obsluhou řady ETSbb
Obr. 2. Celobetonová trafostanice s vnitřní obsluhou řady ETSbb

Z čeho se skládá Váš výrobní program?

V současné době je obor činnosti velmi široký, zahrnuje navrhování a výrobu kioskových trafostanic, a to jak kompaktních (s vnější obsluhou, typové označení CTSbb), tak pochozích (s vnitřní obsluhou, typové označení ETSbb). Nejčastěji jsou jejich skelety betonové, ve výrobním programu jsou i kioskové TS s kombinovanými skelety (betonová vana a oceloplechový skelet) a oceloplechové. Stanice jsou určeny k použití pro energetické distribuční společnosti i jako odběratelské, tj. i pro investory – odběratele elektrické energie z úrovně vn.

Významnou skupinou výrobků ELTRAF, a. s., jsou kontejnery pro vestavbu technologií pro skladování elektrické energie, kogenerační jednotky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, telekomunikační a datové sítě. Jsme schopni skelety nejen vyrobit, ale i kompletně osadit potřebnou výzbrojí.

ELTRAF, a. s., se také věnuje výrobě rozváděčových skříní vn (22 kV) a rozváděčů nn (0,4 kV). Dalšími výrobky jsou oceloplechové akustické kryty pro transformátory (typové označení KSTu) a různé druhy oceloplechových „drážních“ kiosků, které jsou součástí infrastruktury železničních tratí.

Které profese nacházejí uplatnění ve Vaší firmě?

Kolik máte zaměstnanců? V současné době má ELTRAF, a. s., asi 30 kmenových zaměstnanců. Profesní složení obsahuje konstruktéry elektro i strojní, techniky s elektrotechnickým vzděláním pro řízení výroby a obchodování, elektromontéry, obsluhy programově řízených tvářecích strojů, zámečníky, svářeče a lakýrníky. Bohužel stále zápasíme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, zejména s elektrotechnickým vzděláním.

Máte vlastní pracoviště, které se věnuje vývoji a inovacím?

Vzhledem k velikosti ELTRAF, a. s., a povaze výrobků, které jsou šité na míru podle požadavků zákazníků, by bylo nadsázkou tvrdit, že máme specializované pracoviště pro vývoj a inovace.

V ELTRAF, a. s., máme oddělení konstrukce, ve kterém pracují 2 až 3 konstruktéři. Nicméně v ELTRAF, a. s., i v AZ Elektrostav, a. s., je řada zaměstnanců, kteří sledují trendy u nás i v zahraničí a jsou velmi důležitým zdrojem inovací.

Obr. 3. Jedna z možných sestav rozváděčů vn a nn v CTSbb
Obr. 3. Jedna z možných sestav rozváděčů vn a nn v CTSbb

Co předchází tomu, než se Váš výrobek uvede na trh?

Nemá cenu popisovat postup od prvního nápadu až po uvedení výrobku na trh, protože to je obsah množství učebnic. Samozřejmě, zákazníci před převzetím výrobků požadují splněná různých technologických parametrů. Je však nutné zdůraznit, že u našich výrobků je nejdůležitější a nejnáročnější, časově i finančně, splnit požadavky na bezpečnost. Jedná se zejména o odolnost proti vnitřním zkratům, seismickou odolnost nebo protipožární odolnost. Např. získání certifikátu zkratové odolnosti představuje úspěšné absolvování čtyř zkoušek u akreditované zkušebny, přičemž náklady se pohybují v řádu milionu Kč za jeden certifikát (v případě, že jsou zkoušky úspěšné napoprvé).

Uspokojuje trh práce v ČR Vaši potřebu nových zaměstnanců?

Bohužel, český trh práce je pokřivený, zejména tím, že jeho ovlivňování, ne-li řízení, se nikdo dlouhá léta nevěnuje. Nemyslím si, že je normální, aby v naší, dosud exportně zaměřené republice, byla ponechána volba vzdělání, resp. budoucího povolání, pouze na intuitivním rozhodnutí „co mne baví“.

Výsledkem je prohlubující se strukturální nezaměstnanost. Myslím si, že významný je i stále se snižující „práh bolesti“ získávání „kvalifikace“, vč. vysokoškolských „diplomů“, a neochota ke studiu náročných, leč potřebných oborů. Výsledkem je, že na jedné straně se prohlubuje nedostatek techniků a lékařů, na druhé straně se blížíme stavu „co Čech, to skladový operátor“.

Kde se můžeme setkat s Vašimi výrobky? Kdo jsou Vaši zákazníci?

Se stanicemi z naší produkce se můžete setkat po celé České republice. Jejich největšími odběrateli jsou distribuční společnosti (např. ČEZ Distribuce, a. s.), ale i soukromí investoři.

Technologické skříně pro zařízení železniční infrastruktury můžete vidět podél rekonstruovaných železničních koridorů v ČR a SR, kam je montují stavební firmy, které rekonstrukce provádějí.

Technologické kontejnery, zejména na skladování elektrické energie, dodáváme prostřednictvím nadnárodních uskupení také do mnoha zemí Evropy, ale i do jiných částí světa (Peru, Chile, Indonésie). Tržby ELTRAF, a. s., se v posledních účetních letech pohybují na hranici 100 milionů Kč.

Obr. 4. Vybavení kontejneru pro skladování elektrické energie je poměrně složité zařízení
Obr. 4. Vybavení kontejneru pro skladování elektrické energie je poměrně složité zařízení

Jaký je asi poměr mezi ruční a automatizovanou prací ve Vaší výrobě? Využíváte nějaký softwarový systém k řízení výroby a organizaci práce?

Takový poměr lze jen obtížně procentně vyjádřit, je to různé podle skupin výrobků. Největší průnik nových aplikací je určitě v oblasti projektování a konstrukce. U všech výrobků používáme software pro 3D kreslení a automatizovanou tvorbu kusovníků. Dělení, vysekávání a tváření plechů provádíme na programově řízených strojích. Bohužel, značný objem prací, zejména při svařování technologických kontejnerů, které jsou téměř vždy „originál“, stále provádíme ručně, protože aplikace svařovacího robotizovaného pracoviště není zatím proveditelná.

Který z Vašich výrobků je pro Vaši společnost zvlášť úspěšný?

Jak jsem již zmínil, snažili jsme se postupně rozšířit sortiment výroby, abychom nebyli jednoznačně závislí na jednom výrobku, resp. několika zákaznících. Momentálně máme tři důležité, svým způsobem nezávislé skupiny výrobků, každá s jinou skupinou zákazníků, tj. transformační stanice, technologické kontejnery a ocelové skříně.

Jaký vliv měl vývoj v posledních týdnech na Váš podnik, výrobu a zaměstnanost? Které kroky považujete za nejdůležitější pro firmu v dalším období?

Nerad bych podrobněji hodnotil poslední období, tj. „Dobu koronavirovou“. Ale podstatné je to, že se zabýváme činností „nezbytnou“, takže zatím nedošlo k výpadku naší výroby, a objem pozdržených nebo odřeknutých zakázek není takový, že bychom plánovali propouštění. Pokud se něčeho obávám, tak toho, že některé „záchranné kroky“ jsou významně nezásluhové, dochází takříkajíc k „vracení jízdného i černým pasažérům“, což může mít demotivující následky pro významnou část české populace, a tím i na dobu a kvalitu restartu nejen hospodářství, ale celého života v ČR.

Na důležitosti jednotlivých kroků firmy ELTRAF, a. s., se nic nemění, musíme nadále sledovat trh a plnit potřeby zákazníků.


Roman Kloubec je absolventem ČVUT Praha (1976). Od roku 1977 do roku 1992 působil v různých funkcích distribučních společností STE a PRE, a v ČEZ. Od roku 1992 je vrcholovým manažerem ve společnostech AZ Elektrostav, a. s., a ELTRAF, a. s. e-mail: kloubec@az-elektrostav.cz