Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Elektrotechnika a zákon č. 179/2006 Sb.

Ing. Bc. Milan Kubíček
 
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nabyl účinnosti (s výjimkou některých ustanovení) dne 1. srpna 2007. Novelizován byl potom vyhláškami 1. června 2007 a 1. ledna 2008. Pro oblast elektrotechniky se stal aktuální až v červenci loňského roku, kdy byl schválen tzv. hodnoticí standard pro dílčí kvalifikaci Elektromechanik pro TZ (technická zařízení).
 
Ale pěkně po pořádku. Ekonomický vývoj v České republice, vývoj na trhu práce na přelomu druhého a třetího tisíciletí s sebou přinesl některé nové prvky. Např. se začíná projevovat nedostatek osob s výučním listem, tedy vyučených řemeslníků. Dalším jevem, který je často zmiňován v uvedeném období, kdy se naplno rozbíhá přechod ekonomiky z centrálně řízeného modelu na model tržně ekonomický, je strnulost trhu práce. Lidé mají nějaké vzdělání, nějakou kvalifikaci, kterou ve značné míře získali ještě v období socializmu, a jsou tím do značné míry omezeni, svázáni. Jejich možnosti uplatnění se na trhu práce se ukázaly jako velmi limitované. V době zániku velkých národních či státních podniků a vzniku obchodních společností, které se potřebují uplatnit na trhu, je nemožnost získat kvalifikované pracovníky nepochybně nežádoucí brzdou.
 
V této souvislosti se objevuje myšlenka vytvořit možnost, jak rychle (během několika týdnů) získat určitou kvalifikaci či změnit kvalifikaci stávající, o níž už není na trhu práce zájem. Jde v podstatě o uzákonění možnosti přizpůsobit se poměrně rychle požadavkům trhu práce.
 
A jsme u zákona č. 179/2006 Sb. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že zmíněný zákon se nezabývá jen elektrotechnikou. Na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz je možné nalézt seznam dílčích kvalifikací i z oborů jiných – gastronomie, zemědělství a výživy, dále z oblastí velmi specifických – např. hrobník, sommelier, člen horské služby a další.
 
Ale držme se elektrotechniky. Už v úvodu tohoto článku je užit pojem „hodnoticí standard“, později potom „dílčí kvalifikace“. Co tyto a další pojmy znamenají, bude vysvětleno v následujícím přehledu:
 • dílčí kvalifikace – odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost v určitém povolání, popř. ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu;
 • úplná kvalifikace – odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání (např. technik výtahů, včelař, cukrář, zahradník);
 • kvalifikační standard dílčí kvalifikace – strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti v určitém povolání, popř. povoláních;
 • hodnoticí standard dílčí kvalifikace – soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popř. povoláních;
 • autorizovaná osoba – fyzická nebo právnická osoba, které byla udělena autorizace;
 • autorizující orgán – ústřední správní úřad (ministerstvo), do jehož působnosti náleží povolání, popř. pracovní činnosti, dané dílčí kvalifikace (pro oblast elektrotechniky ministerstvo průmyslu a obchodu).
Kompletní výčet příslušnosti ústředních správních úřadů k autorizacím obsahuje příloha k zákonu. Autorizující orgán rozhoduje o udělení autorizace fyzické nebo právnické osobě ve správním řízení na základě žádosti této osoby;
 • NUOV – Národní ústav odborného vzdělávání. Jedná se o organizaci zřizovanou ministerstvem školství, jejím úkolem je mj. vést národní soustavu kvalifikací (NSK). MŠMT celou agendu zákona zastřešuje a má pravomoc rozhodnout v případě sporu mezi autorizujícími orgány. NUOV zveřejňuje na webových stránkách všechny důležité údaje, a to jak pro uchazeče o získání osvědčení o dílčí kvalifikaci, tak pro autorizované osoby (náplň kvalifikačních a hodnoticích standardů, pokyny pro materiálně technické zabezpečení zkoušek atd.);
 • osvědčení – doklad potvrzující úspěšné vykonání zkoušky a získání dílčí kvalifikace (přesnou specifikaci osvědčení uvádí vyhláška MŠMT č. 208/2007 Sb.). Osvědčení vydává autorizovaná osoba;
 • kvalifikační úroveň – každá úplná i dílčí kvalifikace v NSK má určitou kvalifikační úroveň. Úrovní je celkem devět, nejnižší je označená jako „Z“ a odpovídá absolvovanému základnímu vzdělání. Pro dílčí kvalifikaci Elektromechanik pro TZ je v příslušných standardech uvedena kvalifikační úroveň 3, což odpovídá střednímu vzdělání s výučním listem (podle školského zákona). Všechny kvalifikační úrovně jsou opět podrobně popsány na http://www.narodni-kvalifikace.cz.
Současný stav ve vztahu elektrotechnika a zákon č. 179/2006 Sb. je dán schválením příslušných standardů:
 • 11. července 2008 byl schválen hodnoticí standard pro dílčí kvalifikaci (DK) elektromechanik pro TZ (kód : 26-004-H);
 • 6. února 2009:
  – pro DK Elektrické instalace (kód: 26-008-E),
  – pro DK Elektrické rozvody (kód: 26-009-E),
  – pro DK Elektrická zařízení (kód 26-010-E).
Data schválení příslušných standardů jsou zde uvedeny, protože jsou to současně data, kdy mohou zájemci o autorizaci začít psát své žádosti a uchazeči o získání dílčí kvalifikace se mohou seznámit s náplní standardů a dozvědět se tak, co musí znát a umět, jak bude zkouška probíhat atd. Současný seznam dílčích kvalifikací se schválenými standardy jistě není konečný a bude se dále rozšiřovat.
 
Je zřejmé, že jedna věc je přijetí zákona a jeho účinnost a druhá jeho praktická aplikace, která je podmíněna schválením uvedených standardů. K DK Elektromechanik pro TZ byly standardy schváleny 11. července loňského roku, ale díky nutnému legislativnímu procesu (již zmíněné správní řízení) byly autorizace žadatelům uděleny později a na internetu se kontakty na autorizované osoby objevily až v prosinci 2008.
 
Podle informací z MPO z dubna tohoto roku dosud žádné osvědčení v DK Elektromechanik pro TZ nebylo vydáno. A je velmi pravděpodobné, že ani v dalších uvedených dílčích kvalifikacích z oblasti elektrotechniky. Není divu – informace o zákonu mezi veřejnost ještě nepronikla. Zkušenost autora tohoto článku ukazuje, že zřejmě ani na úřadech práce nedostávají lidé informace, které by jim mohly pomoci ve zlepšení postavení na trhu práce, a to nejen v oblasti elektrotechniky. Záměrem autora této stati je napomoci proniknutí zákona do života.
 
Z hlediska odborně elektrotechnického, a tady je zřejmá úloha časopisu Elektro a jeho čtenářů, může být tento článek podnětem k diskuzi. Jaký je rozdíl mezi vyučeným elektrikářem (tzn. držitelem výučního listu) a elektromechanikem pro TZ podle zákona č. 179/2006 Sb. (tzn. držitelem osvědčení o této dílčí kvalifikaci)? Pozná rozdíl personalista firmy, který rozhoduje o přijetí nového zaměstnance? Jaká je vazba kvalifikace získané podle zákona č. 179/2006 Sb. na vyhlášku č. 50/1978 Sb.? Jaký smysl vůbec má takové osvědčení o dílčí kvalifikaci?
 
Otázek se nabízí mnoho, odpovědí také. Ale není v možnostech jednoho článku vše vysvětlit a dát na vše vyčerpávající odpovědi. Autor tohoto článku, učitel na jedné pražské střední škole a držitel autorizace pro DK Elektromechanik pro TZ, spíš věří, že čtenářům časopisu Elektro poskytnul téma, o němž má smysl vést polemiku. Mezi čtenáři jsou jistě i podnikatelé, kteří mezi svými zaměstnanci mají někoho, kdo sice v oblasti silnoproudé elektrotechniky už řadu let pracuje, ale nemá na to „papír“. Právě pro tyto lidi je určen dosud opomíjený zákon č. 179/2006 Sb.