časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektrotechnika a učňovské školství (2. část)

|

číslo 11/2002

Výměna zkušeností

Elektrotechnika a učňovské školství (2. část)
Snahou odborného školství je připravit absolventy kvalifikované i z hlediska EU

Ing. Bohumír Heinz, ředitel COPTH, Praha 9
(Centrum odborné přípravy technickohospodářské)

Příspěvek navazuje na první část článku o přípravě absolventů elektrotechnických oborů v učňovském školství (ELEKTRO č. 10//2002, str. 8-10). Dnešní část přináší informace o pokračování a rozvoji projektů s dalšími nizozemskými partnery.

II. Následné pokračování a rozvoj projektů s dalšími nizozemskými partnery

Jak již bylo uvedeno, VEV (nizozemská asociace pro školení elektrotechniků) již v projektu IQ (projekt Inovace a kvalifikace) kladla důraz na alternativní zdroje energie, přestože prostor vymezený tomuto problému projektem byl poměrně malý. Proto je celkem zákonité, že po skončení projektu IQ byla zahájena jednání na úrovni ministerstev životního prostředí ČR a Nizozemí se záměrem vypracovat a finačně zajistit projekt, který se bude této problematice plně věnovat.

1. ENERSOL.CZ
Po mnoha jednáních byl s platností od 1. 10. 2001 zahájen projekt ENERSOL.CZ, jehož hlavním cílem je posílení českého odborného vzdělávání v oblasti přípravy na budoucí povolání i na úrovni podnikové, a to podporou vzdělávacích a informačních aktivit v oblasti úspor energií a jejich obnovitelných zdrojů. Gestorem projektu je opět VEV a dalšími projektovými partnery jsou hlavní město Praha, Český svaz zaměstnavatelů v energetice a centra odborné přípravy v Praze a Kroměříži.

Právě v těchto dvou školách mají vzniknout tzv. informační a vzdělávací centra, vybavená speciálními instalacemi a zařízeními pro demonstraci a výcvik v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energií. V těchto centrech budou v průběhu let 2002 až 2003 vybudována a dále provozována průmyslová vybavení a materiály přispívající k úsporám energií a propagující způsoby výroby energie z obnovitelných zdrojů. Postupně budou vytvářeny vzdělávací programy a informační materiály pro výuku v COPTH i dalších SOŠ a SOU v ČR a také pro přípravu mistrů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů na těchto školách. Vzdělávací programy budou využity i pro osvětové působení na žáky základních škol i laickou veřejnost při akcích, které COPTH pořádá např. v rámci dnů otevřených dveří, při burzách studijních příležitostí apod. Pro úspěšné nastartování celého projektu ENERSOL.CZ počítáme také s aktivním přístupem a účastí na jeho řešení ze strany sítě satelitních škol vytvořené v projektech Obnova elektrotechnického učňovského školství a IQ.

Využitím know-how nizozemského partnera a za finační podpory MŽP ČR, hlavního města Prahy, MŠMT ČR a Českého svazu zaměstnavatelů v energetice chceme v Praze vybudovat funkční regionální systém environmentálního vzdělávání (ochrany životního prostředí), výchovy a osvěty, jak to ukládá usnesení vády ČR č. 1048 ze dne 23. 10. 2000. Účelem je realizovat koncepční opatření k úsporám energií, k hledání jejich nových zdrojů, k ochraně životního prostředí a také k rozvoji vzdělanosti v této oblasti, jak je to zakotveno v dokumentu Strategický plán hl. m. Prahy, který byl schválen v květnu 2000 a představuje strategickou vizi města pro příštích dvacet let.

2. Kvalifikace pro Evropu (projekt Q4 EU)
Tento projekt je jedním z dalších projektů nizozemské organizace VEV (je iniciován nizozemskou stranou) a jeho cílem je pomáhat zemím ve střední a východní Evropě tak, aby dosahovaly stejné úrovně v odborném vzdělávání jako země, které jsou v Evropské unii (EU).

Pod názvem Kvalifikace pro Evropu mají být uplatňovány projekty v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovinsku za finanční podpory Nizozemí.

Tento projekt je v počáteční fázi a naše odborná veřejnost s ním byla poprvé seznámena na celostátním semináři, který se konal 23. až 24. 5. 2002 v Kroměříži pod názvem Profesní příprava, celoživotní učení, podmínka budoucí prosperity. Informaci přednesl Ing. Dirk Jan Platier, manažer společnosti VEV International v Nizozemí.

Projekt Q4 EU (kvalifikace pro Evropu) řeší sblížení znalostí o vnímání a řešení otázek v těchto oblastech:

 • mezinárodní srovnávání kvalifikací,
 • vzájemné uznávání kvalifikací,
 • vliv sociálních partnerů na odborné vzdělávání,
 • vývoj a hodnocení kvalifikací,
 • usměrňování odborné přípravy (OVP) podle požadavků trhu práce.

3. Projekt MATRA – Sociální partnerství v odborném vzdělávání a přípravě
Jedná se o česko-nizozemský projekt k přiblížení odborných kvalifikací s požadavky trhu práce. Cíle projektu jsou formulovány ve spolupráci s MŠMT a Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV). Doba řešení projektu je dva roky (2002 a 2003). Projekt je načasován tak, aby byl realizován před vstupem naší republiky do EU. Jedním z mnoha cílů projektu je přispívat ke sladění odborného vzdělávání s potřebami trhu práce, rozvojem kvalifikací na úrovni EU a poskytovat podporu NÚOV při uskutečňování těchto aktivit.

Jako součást projektu MATRA jsou realizovány tři sektorové pilotní projekty v úsecích:

 • obchod,
 • potravinářský průmysl,
 • elektrotechnika/informační a komunikační technologie (E/ICT).

VEV zpracoval projektový plán pro pilotní sektor E/ICT a podepsal kontakt s nizozemským institutem VaPro (obdoba NÚOV).

Cílem uvedeného projektu E/ICT Sociální partnerství CZ je modifikovat a rozšířit existující aktivity v oblasti sociálního partnerství sektoru E/ICT na národní úrovni i na úrovni regionální. Odborné vzdělávání v tomto sektoru má být neustále a adekvátně přizpůsobováno potřebám obchodu, průmyslu a evropskému trhu. Abychom dosáhli strukturální konzultace (slouží k dosažení porozumění mezi sociálními partnery), je nezbytné vytvořit národní a regionální oborové skupiny. Oborové skupiny jsou složeny z tripartity: v těchto oborových skupinách jsou odborníci, experti ze zaměstnavatelských organizací, odborů a vzdělávacího sektoru. Postupně se získávají prvotní zkušenosti s konzultacemi (zkušenosti v tomto pilotním projektu budou použity také v ostatních sektorech).

Národní a regionální oborové skupiny mají poskytovat informace, a to jak na vyžádání, tak i bez vyžádání. Od NÚOV se žádá, aby poskytl relevantní výzkumné údaje o kvalifikaci absolventů středních škol pro členy oborových skupin. Relevantní informace z ostatních mezinárodních projektů, kterých se NÚOV a nebo VEV účastní, je možné také využít (jsou to např. projekty EUQuaSIT, ENERSOL EU, ENERSOL CZ, EurCert a IQ+) v EU.

Během řešení projektů musí být testováno, zda zmíněná struktura je účinná a jaký druh podpory NÚOV a odborných skupin je potřeba. Mnoho pozornosti je třeba věnovat povědomí všech účastníků o jejich úloze v oborových skupinách.

Velmi důležité pro úspěch je uznání a přijetí rad poskytovaných sociálními partnery (na národní i regionální úrovni) a vlastní rozhodnutí českých úřadů řešit tento projekt. Abychom dosáhli tohoto cíle, musí být podepsána dohoda mezi ministerstvy a sociálními partnery.

3.1 Národní a regionální oborová skupina vzdělávání/trh práce (NCEL)
Projekt inovace a kvalifikace (IQ) již vytvořil základ pro inovaci odborného vzdělávání. V tomto projektu byla aktivní dozorčí rada vzdělávání/trh práce (Advisory Board Education/Labour market). NÚOV vytvořil z expertů tzv. oborové skupiny, z nichž jednou je oborová skupina elektrotechnika. V rámci pilotního projektu E/ICT byly dozorčí rada IQ a oborová skupina elektrotechnika postupně integrovány do projektu MATRA.

Nová integrovaná skupina NCEL se skládá ze zástupců zaměstnavatelských organizací, odborů a vzdělávací sféry. Úlohou NCEL je poskytovat informace o:

 • potřebách kvalifikovaných pracovníků,
 • nedostatečné přípravě v této oblasti,
 • kvalitě vzdělávání, přípravy a zkouškách,
 • přípravě zaměstnanců,
 • spolupráci mezi vzdělávacím sektorem, obchodem a průmyslem,
 • návrzích, s kterými přicházejí regionální oborové skupiny,
 • vytvoření nové regionální oborové skupiny,
 • vzdělávání a trhu práce v dalších regionech.

Rady poskytované národní odborovou skupinou jsou předávány NÚOV. Je-li to nezbytné, může NCEL poskytovat rady:

 • ministerstvu školství,
 • ministerstvu sociálních věcí,
 • ministerstvu pro regionální rozvoj.

Národní oborové skupiny se scházejí třikrát do roka. Setkání se koná v COPTH Praha 9, Poděbradská 1.

3.2 Regionální oborové skupiny/trh práce/E/ICT (RCEL)
Konzultace mezi vzdělávacím sektorem, obchodem a průmyslem již byly zahájeny v regionech Brno, Kroměříž a Zlín, Praha a Chomutov. V rámci pilotního projektu mají tyto konzultace svou formu. Byly vytvořeny regionální oborové skupiny, které se skládají ze zástupců obchodu a průmyslu a vzdělávání, pracovníků úřadu práce a Hospodářské komory ČR.

Úkolem RCEL je poskytovat poradenství o:

 • potřebách kvalifikovaných pracovníků,
 • popisu nezbytných kvalifikací,
 • nedostatečné přípravě v této oblasti,
 • kvalitě vzdělávání, přípravy a zkoušek,
 • potřebě další přípravy zaměstnanců,
 • spolupráci mezi vzdělávacím sektorem, obchodem a průmyslem.

Rady regionálních oborových skupin jsou směrovány na:

 • národní oborové skupiny vzdělávání/trh práce E/ICT,
 • odborné školy v regionech,
 • regionální úřady.

Regionální oborové skupiny se scházejí třikrát do roka, místem setkání je příslušná odborná škola.

Oborová regionální skupina poskytuje poradenství podle tohoto rozdělení:

 • Brno – informace a komunikační technologie (ICT),
 • Kroměříž a Zlín – elektrotechnika,
 • Praha a Chomutov – elektrotechnika.

3.3 Task Force (řídicí skupina)
Byla vytvořena obecná skupina nazvaná Task Force pro sektor obchodu, potravinářského průmyslu a elektrotechniku – ICT, jejímž cílem je zabezpečit rychlý a efektivní start projektu sociálního partnerství. Každý sektor navrhl tři zástupce do této skupiny, kteří se zúčastnili studijního pobytu v Nizozemí v dubnu 2002 a hrají důležitou úlohu v strukturální konzultaci.

Jednání se uskutečnilo v Leidenu, sídlu firmy VaPro, ale i v dalších místech a organizacích, které mají souvislost s obsahem projektu, především pro oblast elektro ve VEV v Nijkerku. Z návštěv škol a institucí stojí za zmínku instituce Nova College ve městě Bevernyku, která má 12 000 žáků téměř všech oborů, 200 učitelů, z toho 80 % techniků a 20 % všeobecně vzdělávacích pedagogů. Člen rady školy p. Alphons Maas měl přednášku o kompletním přehledu vzdělávacího systému v Nizozemí. včetně jeho prostupnosti, tj. poskytnutí více příležitostí růstu odborné kvalifikace.

Další významnou institucí, která byla cílem návštěvy v Amsterodamu, byl podnik GTI, který má 10 000 zaměstnanců, šest závodů, středisko praktické výuky navštěvuje 250 žáků. Vedoucí střediska p. Piere Spilman návštěvníky velmi podrobně seznámil s pedagogickou dokumentací a spoluprací se sociálními partnery např. i při vyučování žáků a ukončování jejich studia. Velmi zajímavé byly i informace o systému státních příspěvků a poplatků za žáky. Například Institut VEV pro vývoj, zajištění a organizaci zkoušek oboru elektro (v celém Nizozemí je VEV jediné zkušební a akreditační centrum) inkasuje od každé organizace, která připravuje žáky v oblasti elektro, 4,5 eura za žáka a týden. Celkový počet praktických center pro praktické vzdělávání (PV) a institucí, kde se žáci vzdělávají a připravují na zkoušky, je asi 40.

Poslední den se jednání v zastoupení nizozemské vlády zúčastnila paní Elien de Grootová a objasnila projekt MATRA z hlediska posílení vnitřního marketingového projektu v rámci EU. Dále vystoupil p. Hans Koole za zaměstnavatelskou sféru a podrobně objasnil schéma a jeho postupy mezi sociálními partnery na různých úrovních. V návaznosti – za nizozemské odbory – pokračoval p. Michiel van Hasselt; v Nizozemí je 30 % zaměstnanců organizováno v odborech. Oba řečníci směřovali ve svých přednáškách k popisu a vyjasnění role sociálních partnerů v odborném vzdělávání.

Znalosti a zkušenosti z nizozemské strany se v sektoru E/ICT přenášejí prostřednictvím VEV, který podporují NÚOV, Task Force a národní regionální oborové skupiny, přičemž VEV jim předá praktické znalosti a zkušenosti z Holandska. Tento přenos se realizuje během studijních návštěv Nizozemí, pracovních návštěv v ČR a přípravou a školeními v České republice. Zahajovací konference pro širokou veřejnost v Praze je naplánována na 24. října 2002.

Očekávané výsledky projektu lze nalézt v:

 • definování funkcí a odpovědnosti sociálních partnerů v procesu vývoje kvalifikací a obsahu vzdělávání (kurikula),
 • růstu vědomí významu struktur a výměny informací mezi sociálními partnery a vzdělávacími institucemi,
 • posílení spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání a hospodářskými odvětvími,
 • vytvoření konzultativní struktury institucí OVP a sociálních partnerů ve třech pilotních sektorech,
 • vývoji kvalifikací a kurikula v souladu se standardy EU.

Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv projekt zdánlivě vyhlíží jako teoretický, jeden z jeho výstupů bude praktický. Z řetězce:

Obr. 1.

se v první části projektu MATRA uskuteční jen dvě části, v další etapě budou upravována a tvořena kurikula; stěžejní částí bude vypracování podmínek a požadavků na zkoušky. Pro vybrané dva obory se předpokládá nejprve národní diskuse, později srovnání a schválení těchto oborů pro činnosti v EU. Z české strany se předpokládají učební obory: elektrikář za oblast elektrotechniky a za oblast ICT studijní obor mechanik elektronik se zaměřením na informační technologie (IT).

Diskuse, porovnávání a případné sjednocování oborů nebudou jednoduché. V počátečních fázích jsou společné řešitelné oblasti např. v bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ve výchově ke kvalitě – normy ISO, v environmentální úpravě osnov atd.

Další část rozvoje projektů v odborném středoškolském vzdělávání zveřejníme v příštím čísle časopisu ELEKTRO. Podrobnější informace mohou zájemci získat na tel.: 266 039 343 nebo na www.copth.cz