časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2020 vyšlo
tiskem 2. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 1. 2021. 

Téma: Měřicí technika; Diagnostika; Zkušebnictví

Hlavní článek
Dlouhodobá zkouška inovovaného kluzného kontaktu

Elektrotechnika a učňovské školství

|

číslo 10/2002

Výměna zkušeností

Elektrotechnika a učňovské školství
Snahou odborného školství je připravit absolventy kvalifikované i z hlediska EU

Ing. Bohumír Heinz, ředitel COPTH, Praha 9
(Centrum odborné přípravy technickohospodářské)

Úvod

Připravované zapojení České republiky do EU s sebou přináší množství požadavků na změny legislativy v oblasti správy státu, právního systému, ekonomických pravidel, rozvoje národního hospodářství a samozřejmě také terciální sféry. Sem patří mimo jiné i oblast školství, ve kterém je nezbytné reformovat cíle i obsah vzdělávání se zřetelem na podporu klíčových dovedností, výuky cizích jazyků i posílení informační a občanské gramotnosti. V odborném školství je toto umocněno výraznými změnami charakteru obsahu práce, požadavků na pracovní sílu a její přípravu i kvalifikaci. Nově se vytvářející trh práce na globální úrovni stále více vyžaduje flexibilně připravené absolventy, kteří budou schopni pracovat v týmu, řešit problémy a pružně reagovat na změny ve výrobě i v používaných technologiích, materiálech, pracovních postupech apod. Pro získávání těchto předpokladů jsou neocenitelné zkušenosti zahraničních partnerů, a to jak z výrobní sféry, tak i ze vzdělávacích institucí.

Proto i naše škola – COPTH – při modernizaci obsahu vzdělávání i forem ověřování znalostí a dovedností našich absolventů využívá možnosti mezinárodní spolupráce, které jsou k dispozici v poměrně široké nabídce.

Centrum odborné přípravy technickohospodářské (dále jen COPTH) se již v roce 1989 zapojilo do spolupráce se zahraničními partnery. Některé partnery jsme si vybrali sami, na základě vzájemné důvěry a dohody, u některých jsme museli absolvovat výběrové řízení. Touto spoluprací sledovalo vedení COPTH několik základních cílů:

 • získávat zkušenosti z výchovně-vzdělávací práce, z konání závěrečných zkoušek a adaptace absolventů do pracovního procesu,

 • stimulovat zaměstnance školy k intenzivnímu studiu cizích jazyků,

 • umožnit žákům COPTH získat zahraniční certifikáty pro práci v EU a tím zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce v tuzemsku i v Evropě,

 • zvýšit prestiž školy,

 • zvýšit úroveň pedagogického sboru získáváním zahraničních zkušeností,

 • výrazně zlepšit materiální vybavení školy novými učebními pomůckami, měřicími a diagnostickými přístroji apod.

Naše zkušenosti se zahraničními partnery lze rozdělit do tří oblastí:

I. Projekty s nizozemskou asociací elektrotechniků VEV a další spolupráce s partnery v zahraničí prostřednictvím programu EU Leonardo da Vinci.
II. Následné pokračování a rozvoj projektů i s dalšími nizozemskými partnery.
III. Celoevropský pilotní projekt programu EU Leonardo da Vinci Evropský elektrikář.

Obr. 1. I. Projekty v programu EU Leonardo da Vinci

Nizozemská asociace pro školení elektrotechniků VEV z Nijkerku je naším nejvýznamnějším partnerem. VEV je vládou ustavená národní školicí instituce pro zajištění školení žáků nižšího i vyššího odborného vzdělávání, ale poskytuje také mnoho kursů pro podnikatele v elektrotechnice v délce jednoho roku až tří let. Tyto kursy jsou jednak základní (pro zaměstnance z jakékoliv firmy), jednak specifické (přesně vyhovují potřebám určité firmy nebo pracovní situaci). Každý rok VEV vyškolí asi 10 000 účastníků a ve své vzdělávací nabídce se přizpůsobuje potřebám trhu. Pro školení žáků i podnikatelů vydává vlastní školicí programy, studijní materiály, knihy, modely pracovních procesů a nový moderní výukový materiál, využívající kombinaci několika různých prostředků.

Také v Nizozemsku silně vzrůstá potřeba používat pružnější školicí programy, zejména v průmyslu a obchodu. VEV tyto programy vyvíjí na základě rozsáhlých analýz, uskutečňovaných v příslušných odvětvích průmyslu a obchodu. Školicí programy se skládají z řady menších bloků (modulů), které lze studovat buď individuálně, nebo v mnoha různých kombinacích. Školicí programy se trvale průběžně revidují a upravují do modulů.

Představitelé VEV často zdůrazňují vliv technických i netechnických vývojových tendencí na činnosti v rámci jednotlivých pracovních míst nebo oblastí práce. Proto VEV věnuje velkou pozornost průzkumu vývojových tendencí v elektrotechnickém průmyslu, provádí výzkum trhu a průzkumy budoucích perspektiv. Prostřednictvím analýzy pracovních míst získává podrobné informace pro vývoj nových modulárních kursů a školicích programů.

Projekt Obnova elektrotechnického učňovského školství
Hlavním cílem VEV kromě šíření znalostí a dovedností v elektrotechnice je také stanovení zkoušek a testů, kterými sleduje, ověřuje a zaručuje kvalitu svých školení a kursů. Tyto zkoušky stanovují a zadávají nezávislé zkušební rady, které se skládají z profesionálních specialistů z oblasti vzdělávání, obchodu a průmyslu. Praktické zkoušky se skládají pouze ve zkušebním centru v Nijkerku, VEV vydává diplomy a vysvědčení jménem nizozemské vlády.

VEV má více než 400 členů, členská rada se skládá z 21 členů a správní výbor je sedmičlenný. Členskou radu i správní výbor tvoří zástupci organizací pro zaměstnance, zaměstnavatele i nezávislí odborníci. VEV má také specifický orgán, který disponuje školicími poradci – oblastními konzultanty. Jejich primární funkcí je dohlížet na mistry v odborných školách a na školicí firmy a tím zároveň dohlížet na žáky a proces výuky.

Nizozemské úřady již od roku 1991 podporovaly Českou republiku v jejím vývoji ke svobodnému tržnímu hospodářství tím, že poskytovaly a poskytují své znalosti a finanční prostředky na různé projekty do oblasti školství prostřednictví fondu PSO, fondu na podporu zemí střední a východní Evropy a z dalších zdrojů.

Prvním významným projektem, který v krátké době přinesl konkrétní výsledky, byl projekt Obnova elektrotechnického učňovského školství v ČR a SR, který byl realizován v období od 1. 2. 1992 do 31. 12. 1995. Jednalo se o obsáhlý inovační projekt sekundárního vzdělávání s vazbou na podnikatelskou sféru v sektoru elektrotechniky, který v sobě zahrnoval tyto aktivity:

 • analýza potřeb podniků,
 • výstavba nových vzdělávacích a zkušebních struktur pro vzdělávání a kursy,
 • vývoj a zavedení nových vzdělávacích programů, kursů, pomůcek a zkoušek,
 • zavedení nového moderního vybavení pro praktické vyučování,
 • realizace školení a dalšího vzdělávání učitelů a mistrů,
 • vykonávání zkoušek na západoevropské úrovni,
 • spolupráce s podniky elektrotechnického průmyslu.

Velké zkušenosti a znalosti elektrotechnického školství a zkoušek ze strany VEV se kladně projevily ve způsobech práce při řešení projektu:

 1. Bylo vytvořeno Inovační a zkušební centrum pro elektrotechnické vzdělávání a zkoušky v dnešním COPT Kroměříž, které bylo na vysoké úrovni vybaveno pro organizování kursů a dalšího vzdělávání. Zde byly vytvářeny nové programy, pomůcky a zkoušky (vycházelo se ze standardů VEV – byly upraveny a přezkoušeny).

 2. Bylo zajištěno vzdělávání učitelů a mistrů, částečně i v Nizozemí, formou školení a stáží.

 3. Byla vytvořena síť satelitních škol, která v roce 1995 v ČR dosáhla počtu 24.

 4. Byla ustavena Centrální zkušební komise pro elektrotechniku a několik zkušebních subkomisí, které se skládaly z odborníků z VEV, z oblasti školství i z podniků ČR.

 5. Byla vytvořena zkušební centra v Kroměříži a v Praze 9 (při COPTH), ve kterých se skládaly zkoušky podle jednotného zadání. V roce 1994 bylo v Brně při SOŠ a SOU spojů otevřeno další Zkušební centrum v rámci projektu TELECOM.

 6. Postupně se rozšiřoval počet vyučovaných programů, pro které byly upravovány nizozemské učební texty a pomůcky pro české poměry. Během tří let byly vyvinuty vzdělávací programy v modulové podobě v těchto oborech:

  • montér průmyslových zařízení MBI,
  • první montér průmyslových zařízení EMBI,
  • montér telekomunikačních zařízení MCI,
  • montér komunikačních sítí MCN,
  • montér průmyslové elektroniky MIE,
  • montér silnoproudých zařízení MSI.

  Tyto programy byly prostřednictvím Inovačního a zkušebního centra Kroměříž rozšiřovány do sítě satelitních škol projektu v celé ČR.
 7. Realizace projektu byla pravidelně hodnocena představiteli VEV, ministerstva hospodářství a ministerstva školství ČR.

Konkrétní přínosy pro školu
K nejvýznamnějším momentům spolupráce s VEV patří:

 1. Spolupráce s VEV nám poskytla množství nových učebních dokumentů, učebních a zkušebních pomůcek, nových technologií, měřicích a diagnostických přístrojů a dalšího vybavení pro vzdělávací proces.

 2. Přínosem byly i mimořádné finanční prostředky získané především v prvních letech od ministerstva hospodářství, ale také od VEV a některých našich sponzorů, které byly využity na vybudování nových výukových prostor, jejich modernizaci a vybavení výukovými systémy a moderními technologiemi, v českém školství mnohdy unikátními. Sem patří např. jedinečný výukový a diagnostický systém izraelské firmy DEGEM, který je vynikající didaktickou pomůckou pro výuku elektrotechniky, elektroniky a zcela nového oboru autoelektroniky. Vznikl na základě naší iniciativy, vypracovali jsme nezbytnou pedagogickou dokumentaci a experimentálně ho ověřili ve spolupráci s importéry vozů Mazda, Citroën a Renault.

 3. Významné bylo i aktivní zapojení pedagogů a žáků do realizace projektu VEV, zavádění nové výuky, podíl na práci v řídicích, zkušebních i metodických strukturách projektů, účast na stážích v Nizozemí, Kroměříži, v Pardubicích a v dalších školách zapojených do projektů.

 4. Důležitým momentem byl impuls dělat něco nového, něco, v čem mohla učňovská zařízení dokázat, že jejich dosavadní práce má své opodstatnění, jež je doloženo velmi dobrými výsledky, které jsou srovnatelné s nizozemskými, a zároveň získat motivaci pro vedení školy i pro každého pedagogického pracovníka.

 5. Přínosem bylo i navázání mnoha významných, pro COPTH velmi prospěšných kontaktů, tzn. spolupráce mezi školami, které zajišťují výuku elektrooborů navzájem, navázání kontaktů s řadou podniků výrobní sféry, obchodního zaměření či podniků služeb a také s institucemi, které působí v oblasti odborného školství, ve státní správě a v podnikatelské sféře. Projekt toto podporoval formálně, tzn. vytvořením komise na vývoj a výrobu učebních pomůcek a dále komise KUB–E, která se zabývala hledáním možností spolupráce mezi výrobním, obchodním a vzdělávacím odvětvím. Důležitá byla i stránka neformálních kontaktů, získaných zejména na odborných konferencích a seminářích, kde se prezentovaly výsledky projektu a podrobně se hodnotily metody a výsledky zkoušek. Velmi si ceníme i skutečnosti, že právě v době realizace projektu jsme se stali fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze a v průběhu let vytvořili prostor pro oboustranně zajímavou a prospěšnou spolupráci.

 6. Vybudovali jsme po vzoru VEV několik moderně vybavených zkušebních laboratoří a za roky spolupráce s VEV jsme získali zkušenosti jako zkušební komisaři, mistři odborného výcviku a učitelé odborných předmětů nejen z naší školy, ale také z mnoha dalších škol. Spolupráce se týká také podnikatelů a odborníků z elektrotechnické praxe i zástupců ESČ, který se jako živnostenské společenstvo cechu elektrikářského s celorepublikovým dosahem stal naším nejbližším spolupracovníkem při realizaci projektu VEV. Právě v oblasti ověřování získaných znalostí a dovedností absolventů našich studijních i učebních oborů jsme uplatnili řadu zkušeností získaných v projektu, zejména důraz na kvalitu a estetickou úroveň praktické části zkoušek a také přísnější časové limity pro její vykonání.

 7. Účast na projektech VEV vedla k výraznému posílení image školy v regionu, u odborné i rodičovské veřejnosti, když např. naše škola prezentovala výsledy spolupráce s VEV především pořádáním pravidelných odborných seminářů, účastí na celostátních i regionálních výstavách a burzách pro volbu povolání a pravidelnou publikační činností v odborném i regionálním tisku.

 8. Je také možné vysoce hodnotit společenský přínos dlouholeté spolupráce s VEV i vytvoření osobních vazeb s nizozemskými partery, které přetrvaly po skončení projektu a rozvíjely se i v dalších projektech.

Celkově lze projekt Obnova elektrotechnického učňovského školství v ČR a SR hodnotit velmi kladně. V jeho rámci bylo vzděláno asi 300 pedagogů, přibližně 1 000 žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť a bylo vykonáno necelých 700 zkoušek. Projekt vytvořil také předpoklady pro další navazující projekty, jejichž gestorem byl opět nizozemský VEV.

Projekt IQ
Následoval projekt Inovace a kvalifikace (IQ), který byl oficiálně zahájen 1. 10. 1996. Hlavním cílem tohoto projektu bylo další posílení pozice elektrotechnického průmyslu, a to modernizací elektrotechnického odborného vzdělávání, zavedením nových technologií a prohloubením obchodních kontaktů mezi Českou republikou a Nizozemskem.

Obr. 2.

Projekt IQ vycházel z toho, co bylo vybudováno v letech 1992 až 1995, toto postupně rozšiřoval a pozvedal na vyšší kvantitativní i kvalitativní úroveň. Byla dále propracována organizační struktura řízení projektu (viz příloha č. 1) a významně rozšířen počet vzdělávacích programů na úrovni SEDOC 2 až 4 (viz příloha č. 2). S tím byly spojeny i problémy, zejména kompatibilita českých a nizozemských vzdělávacích programů, především na úrovni SEDOC 4. Proto také první experimentální zkoušky na úrovni „technik“ se konaly až v závěrečném roce projektu IQ, tedy v roce 2000, po absolvování mnoha jednání v tehdejším Výzkumném ústavu odborného školství, který v projektu plnil roli gestora pro kurikulární oblast.

Rozšířil se i počet škol zapojených do projektu až na 40 a také začala pracovat nová zkušební centra – v Pardubicích (pro spotřební a průmyslovou elektroniku) a v Přerově (pro sítě nízkého a vysokého napětí). Trvale se zlepšovalo materiální i personální vybavení všech zkušebních center i satelitních škol, byly vytvářeny nové vzdělávací programy, učební materiály a zkoušky. Byl přeložen velký počet knih z holandštiny do češtiny a v Inovačním centru Kroměříž – v tzv. DTP centru – vzniklo celkem 65 titulů učebnic. Tyto učebnice sloužily pro výuku v satelitních školách, ale mohli si je zakoupit i žáci škol nezapojených v projektu.

Nelze také zapomenout na rozsáhlé a „na míru šité“ vzdělávání ředitelů, manažerů, učitelů a mistrů odborného výcviku a na zvláštní pozornost, která byla ze strany nizozemského partnera věnována řízení jakosti (ISO 9000) a alternativním zdrojům energie. Díky zapojení do projektu získaly zúčastněné školy i množství kontaktů v zahraničí. Konkrétně žáci COPTH se zúčastnili již čtyř třítýdenních odborných stáží v SRN v rámci projektu EU Leonardo da Vinci a vedení školy mělo možnost nabýt zkušenosti v hospodářských komorách Rakouska a Německa s jejich účastí při ověřování způsobilosti absolventů škol pro trh práce a podnikání.

Jak bylo konstatováno v závěrečné zprávě projektu IQ, jeho realizace umožnila nastartovat proces zkvalitnění učebních dokumentů, metod a didaktických prostředků pro výuku v příslušných oborech. Získané zkušenosti byly využity při tvorbě profesních standardů a charakteristik příslušných kmenových oborů vzdělávání a následně i při tvorbě rámcových vzdělávacích programů. Zkušenosti byly také využity při hledání cest ke standardizaci závěrečných zkoušek v České republice a významně přispěly i ke koncipování podmínek pro realizaci mistrovské zkoušky v rámci projektu Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory ČR a Elektrotechnického svazu českého.

Od roku 2001 pokračuje spolupráce VEV se školami, které byly zapojeny do projektu IQ na velmi volné bázi – s tichým souhlasem ministerstva školství ČR a bez finanční podpory jejich zřizovatelů. Projekt má pracovní název IQ+ a rok od roku rostoucí počet kandidátů přihlášených ke zkouškám i nově se hlásících škol do této formy vzdělávání jsou dokladem toho, jak pevné jsou základy spolupráce i jak velký zájem o ni je u odborné i laické veřejnosti.

V příštím čísle uvedeme informace o pokračování a rozvoji projektů s dalšími nizozemskými partnery.


Škola opět začíná…
…i v Centru odborné přípravy technickohospodářském, Poděbradská 1, Praha 9

Čtyřleté studijní obory s maturitou

 • elektrotechnika – zaměření na podnikatelskou činnost,

 • mechanik elektronik – zaměření na kancelářskou techniku,

 • mechanik elektronik – zaměření na autoelektroniku,

 • mechanik silnoproudých zařízení – zaměření na domovní a průmyslové instalace a systémy řízení PLC,

 • management obchodu a služeb – technickoadministrativní a ekonomické zaměření.

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

 • elektrikář – zaměření na domovní a průmyslové instalace,

 • mechanik elektronických zařízení – zaměření na domácí a průmyslovou elektrotechniku a autoelektroniku.

Nástavbové dvouleté denní studium s maturitou pro absolventy tříletých učebních oborů

 • autoelektronika – zaměření na diagnostiku závad automobilů.

Škola pravidelně a na profesionální úrovni organizuje Dny otevřených dveří, nejbližší jsou připraveny v  termínech:

 • středa od 10.00 h do 17.00 h: 2. a 23. 10., 6. 11. a 11. 12. 2002, 22. 1. 2003, 5. a 19. 2. 2003,
 • sobota od 8.00 h do 14.00 h: 23. 11. 2002 a 11. 1. 2003.

Další informace lze získat na č. tel.: 266 039 343, 266 039 359, na webových stránkách: www.copth.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: simonova@copth.cz