Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Elektrotechnika a učňovské školství

číslo 10/2002

Výměna zkušeností

Elektrotechnika a učňovské školství
Snahou odborného školství je připravit absolventy kvalifikované i z hlediska EU

Ing. Bohumír Heinz, ředitel COPTH, Praha 9
(Centrum odborné přípravy technickohospodářské)

Úvod

Připravované zapojení České republiky do EU s sebou přináší množství požadavků na změny legislativy v oblasti správy státu, právního systému, ekonomických pravidel, rozvoje národního hospodářství a samozřejmě také terciální sféry. Sem patří mimo jiné i oblast školství, ve kterém je nezbytné reformovat cíle i obsah vzdělávání se zřetelem na podporu klíčových dovedností, výuky cizích jazyků i posílení informační a občanské gramotnosti. V odborném školství je toto umocněno výraznými změnami charakteru obsahu práce, požadavků na pracovní sílu a její přípravu i kvalifikaci. Nově se vytvářející trh práce na globální úrovni stále více vyžaduje flexibilně připravené absolventy, kteří budou schopni pracovat v týmu, řešit problémy a pružně reagovat na změny ve výrobě i v používaných technologiích, materiálech, pracovních postupech apod. Pro získávání těchto předpokladů jsou neocenitelné zkušenosti zahraničních partnerů, a to jak z výrobní sféry, tak i ze vzdělávacích institucí.

Proto i naše škola – COPTH – při modernizaci obsahu vzdělávání i forem ověřování znalostí a dovedností našich absolventů využívá možnosti mezinárodní spolupráce, které jsou k dispozici v poměrně široké nabídce.

Centrum odborné přípravy technickohospodářské (dále jen COPTH) se již v roce 1989 zapojilo do spolupráce se zahraničními partnery. Některé partnery jsme si vybrali sami, na základě vzájemné důvěry a dohody, u některých jsme museli absolvovat výběrové řízení. Touto spoluprací sledovalo vedení COPTH několik základních cílů:

 • získávat zkušenosti z výchovně-vzdělávací práce, z konání závěrečných zkoušek a adaptace absolventů do pracovního procesu,

 • stimulovat zaměstnance školy k intenzivnímu studiu cizích jazyků,

 • umožnit žákům COPTH získat zahraniční certifikáty pro práci v EU a tím zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce v tuzemsku i v Evropě,

 • zvýšit prestiž školy,

 • zvýšit úroveň pedagogického sboru získáváním zahraničních zkušeností,

 • výrazně zlepšit materiální vybavení školy novými učebními pomůckami, měřicími a diagnostickými přístroji apod.

Naše zkušenosti se zahraničními partnery lze rozdělit do tří oblastí:

I. Projekty s nizozemskou asociací elektrotechniků VEV a další spolupráce s partnery v zahraničí prostřednictvím programu EU Leonardo da Vinci.
II. Následné pokračování a rozvoj projektů i s dalšími nizozemskými partnery.
III. Celoevropský pilotní projekt programu EU Leonardo da Vinci Evropský elektrikář.

Obr. 1. I. Projekty v programu EU Leonardo da Vinci

Nizozemská asociace pro školení elektrotechniků VEV z Nijkerku je naším nejvýznamnějším partnerem. VEV je vládou ustavená národní školicí instituce pro zajištění školení žáků nižšího i vyššího odborného vzdělávání, ale poskytuje také mnoho kursů pro podnikatele v elektrotechnice v délce jednoho roku až tří let. Tyto kursy jsou jednak základní (pro zaměstnance z jakékoliv firmy), jednak specifické (přesně vyhovují potřebám určité firmy nebo pracovní situaci). Každý rok VEV vyškolí asi 10 000 účastníků a ve své vzdělávací nabídce se přizpůsobuje potřebám trhu. Pro školení žáků i podnikatelů vydává vlastní školicí programy, studijní materiály, knihy, modely pracovních procesů a nový moderní výukový materiál, využívající kombinaci několika různých prostředků.

Také v Nizozemsku silně vzrůstá potřeba používat pružnější školicí programy, zejména v průmyslu a obchodu. VEV tyto programy vyvíjí na základě rozsáhlých analýz, uskutečňovaných v příslušných odvětvích průmyslu a obchodu. Školicí programy se skládají z řady menších bloků (modulů), které lze studovat buď individuálně, nebo v mnoha různých kombinacích. Školicí programy se trvale průběžně revidují a upravují do modulů.

Představitelé VEV často zdůrazňují vliv technických i netechnických vývojových tendencí na činnosti v rámci jednotlivých pracovních míst nebo oblastí práce. Proto VEV věnuje velkou pozornost průzkumu vývojových tendencí v elektrotechnickém průmyslu, provádí výzkum trhu a průzkumy budoucích perspektiv. Prostřednictvím analýzy pracovních míst získává podrobné informace pro vývoj nových modulárních kursů a školicích programů.

Projekt Obnova elektrotechnického učňovského školství
Hlavním cílem VEV kromě šíření znalostí a dovedností v elektrotechnice je také stanovení zkoušek a testů, kterými sleduje, ověřuje a zaručuje kvalitu svých školení a kursů. Tyto zkoušky stanovují a zadávají nezávislé zkušební rady, které se skládají z profesionálních specialistů z oblasti vzdělávání, obchodu a průmyslu. Praktické zkoušky se skládají pouze ve zkušebním centru v Nijkerku, VEV vydává diplomy a vysvědčení jménem nizozemské vlády.

VEV má více než 400 členů, členská rada se skládá z 21 členů a správní výbor je sedmičlenný. Členskou radu i správní výbor tvoří zástupci organizací pro zaměstnance, zaměstnavatele i nezávislí odborníci. VEV má také specifický orgán, který disponuje školicími poradci – oblastními konzultanty. Jejich primární funkcí je dohlížet na mistry v odborných školách a na školicí firmy a tím zároveň dohlížet na žáky a proces výuky.

Nizozemské úřady již od roku 1991 podporovaly Českou republiku v jejím vývoji ke svobodnému tržnímu hospodářství tím, že poskytovaly a poskytují své znalosti a finanční prostředky na různé projekty do oblasti školství prostřednictví fondu PSO, fondu na podporu zemí střední a východní Evropy a z dalších zdrojů.

Prvním významným projektem, který v krátké době přinesl konkrétní výsledky, byl projekt Obnova elektrotechnického učňovského školství v ČR a SR, který byl realizován v období od 1. 2. 1992 do 31. 12. 1995. Jednalo se o obsáhlý inovační projekt sekundárního vzdělávání s vazbou na podnikatelskou sféru v sektoru elektrotechniky, který v sobě zahrnoval tyto aktivity:

 • analýza potřeb podniků,
 • výstavba nových vzdělávacích a zkušebních struktur pro vzdělávání a kursy,
 • vývoj a zavedení nových vzdělávacích programů, kursů, pomůcek a zkoušek,
 • zavedení nového moderního vybavení pro praktické vyučování,
 • realizace školení a dalšího vzdělávání učitelů a mistrů,
 • vykonávání zkoušek na západoevropské úrovni,
 • spolupráce s podniky elektrotechnického průmyslu.

Velké zkušenosti a znalosti elektrotechnického školství a zkoušek ze strany VEV se kladně projevily ve způsobech práce při řešení projektu:

 1. Bylo vytvořeno Inovační a zkušební centrum pro elektrotechnické vzdělávání a zkoušky v dnešním COPT Kroměříž, které bylo na vysoké úrovni vybaveno pro organizování kursů a dalšího vzdělávání. Zde byly vytvářeny nové programy, pomůcky a zkoušky (vycházelo se ze standardů VEV – byly upraveny a přezkoušeny).

 2. Bylo zajištěno vzdělávání učitelů a mistrů, částečně i v Nizozemí, formou školení a stáží.

 3. Byla vytvořena síť satelitních škol, která v roce 1995 v ČR dosáhla počtu 24.

 4. Byla ustavena Centrální zkušební komise pro elektrotechniku a několik zkušebních subkomisí, které se skládaly z odborníků z VEV, z oblasti školství i z podniků ČR.

 5. Byla vytvořena zkušební centra v Kroměříži a v Praze 9 (při COPTH), ve kterých se skládaly zkoušky podle jednotného zadání. V roce 1994 bylo v Brně při SOŠ a SOU spojů otevřeno další Zkušební centrum v rámci projektu TELECOM.

 6. Postupně se rozšiřoval počet vyučovaných programů, pro které byly upravovány nizozemské učební texty a pomůcky pro české poměry. Během tří let byly vyvinuty vzdělávací programy v modulové podobě v těchto oborech:

  • montér průmyslových zařízení MBI,
  • první montér průmyslových zařízení EMBI,
  • montér telekomunikačních zařízení MCI,
  • montér komunikačních sítí MCN,
  • montér průmyslové elektroniky MIE,
  • montér silnoproudých zařízení MSI.

  Tyto programy byly prostřednictvím Inovačního a zkušebního centra Kroměříž rozšiřovány do sítě satelitních škol projektu v celé ČR.
 7. Realizace projektu byla pravidelně hodnocena představiteli VEV, ministerstva hospodářství a ministerstva školství ČR.

Konkrétní přínosy pro školu
K nejvýznamnějším momentům spolupráce s VEV patří:

 1. Spolupráce s VEV nám poskytla množství nových učebních dokumentů, učebních a zkušebních pomůcek, nových technologií, měřicích a diagnostických přístrojů a dalšího vybavení pro vzdělávací proces.

 2. Přínosem byly i mimořádné finanční prostředky získané především v prvních letech od ministerstva hospodářství, ale také od VEV a některých našich sponzorů, které byly využity na vybudování nových výukových prostor, jejich modernizaci a vybavení výukovými systémy a moderními technologiemi, v českém školství mnohdy unikátními. Sem patří např. jedinečný výukový a diagnostický systém izraelské firmy DEGEM, který je vynikající didaktickou pomůckou pro výuku elektrotechniky, elektroniky a zcela nového oboru autoelektroniky. Vznikl na základě naší iniciativy, vypracovali jsme nezbytnou pedagogickou dokumentaci a experimentálně ho ověřili ve spolupráci s importéry vozů Mazda, Citroën a Renault.

 3. Významné bylo i aktivní zapojení pedagogů a žáků do realizace projektu VEV, zavádění nové výuky, podíl na práci v řídicích, zkušebních i metodických strukturách projektů, účast na stážích v Nizozemí, Kroměříži, v Pardubicích a v dalších školách zapojených do projektů.

 4. Důležitým momentem byl impuls dělat něco nového, něco, v čem mohla učňovská zařízení dokázat, že jejich dosavadní práce má své opodstatnění, jež je doloženo velmi dobrými výsledky, které jsou srovnatelné s nizozemskými, a zároveň získat motivaci pro vedení školy i pro každého pedagogického pracovníka.

 5. Přínosem bylo i navázání mnoha významných, pro COPTH velmi prospěšných kontaktů, tzn. spolupráce mezi školami, které zajišťují výuku elektrooborů navzájem, navázání kontaktů s řadou podniků výrobní sféry, obchodního zaměření či podniků služeb a také s institucemi, které působí v oblasti odborného školství, ve státní správě a v podnikatelské sféře. Projekt toto podporoval formálně, tzn. vytvořením komise na vývoj a výrobu učebních pomůcek a dále komise KUB–E, která se zabývala hledáním možností spolupráce mezi výrobním, obchodním a vzdělávacím odvětvím. Důležitá byla i stránka neformálních kontaktů, získaných zejména na odborných konferencích a seminářích, kde se prezentovaly výsledky projektu a podrobně se hodnotily metody a výsledky zkoušek. Velmi si ceníme i skutečnosti, že právě v době realizace projektu jsme se stali fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze a v průběhu let vytvořili prostor pro oboustranně zajímavou a prospěšnou spolupráci.

 6. Vybudovali jsme po vzoru VEV několik moderně vybavených zkušebních laboratoří a za roky spolupráce s VEV jsme získali zkušenosti jako zkušební komisaři, mistři odborného výcviku a učitelé odborných předmětů nejen z naší školy, ale také z mnoha dalších škol. Spolupráce se týká také podnikatelů a odborníků z elektrotechnické praxe i zástupců ESČ, který se jako živnostenské společenstvo cechu elektrikářského s celorepublikovým dosahem stal naším nejbližším spolupracovníkem při realizaci projektu VEV. Právě v oblasti ověřování získaných znalostí a dovedností absolventů našich studijních i učebních oborů jsme uplatnili řadu zkušeností získaných v projektu, zejména důraz na kvalitu a estetickou úroveň praktické části zkoušek a také přísnější časové limity pro její vykonání.

 7. Účast na projektech VEV vedla k výraznému posílení image školy v regionu, u odborné i rodičovské veřejnosti, když např. naše škola prezentovala výsledy spolupráce s VEV především pořádáním pravidelných odborných seminářů, účastí na celostátních i regionálních výstavách a burzách pro volbu povolání a pravidelnou publikační činností v odborném i regionálním tisku.

 8. Je také možné vysoce hodnotit společenský přínos dlouholeté spolupráce s VEV i vytvoření osobních vazeb s nizozemskými partery, které přetrvaly po skončení projektu a rozvíjely se i v dalších projektech.

Celkově lze projekt Obnova elektrotechnického učňovského školství v ČR a SR hodnotit velmi kladně. V jeho rámci bylo vzděláno asi 300 pedagogů, přibližně 1 000 žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť a bylo vykonáno necelých 700 zkoušek. Projekt vytvořil také předpoklady pro další navazující projekty, jejichž gestorem byl opět nizozemský VEV.

Projekt IQ
Následoval projekt Inovace a kvalifikace (IQ), který byl oficiálně zahájen 1. 10. 1996. Hlavním cílem tohoto projektu bylo další posílení pozice elektrotechnického průmyslu, a to modernizací elektrotechnického odborného vzdělávání, zavedením nových technologií a prohloubením obchodních kontaktů mezi Českou republikou a Nizozemskem.

Obr. 2.

Projekt IQ vycházel z toho, co bylo vybudováno v letech 1992 až 1995, toto postupně rozšiřoval a pozvedal na vyšší kvantitativní i kvalitativní úroveň. Byla dále propracována organizační struktura řízení projektu (viz příloha č. 1) a významně rozšířen počet vzdělávacích programů na úrovni SEDOC 2 až 4 (viz příloha č. 2). S tím byly spojeny i problémy, zejména kompatibilita českých a nizozemských vzdělávacích programů, především na úrovni SEDOC 4. Proto také první experimentální zkoušky na úrovni „technik“ se konaly až v závěrečném roce projektu IQ, tedy v roce 2000, po absolvování mnoha jednání v tehdejším Výzkumném ústavu odborného školství, který v projektu plnil roli gestora pro kurikulární oblast.

Rozšířil se i počet škol zapojených do projektu až na 40 a také začala pracovat nová zkušební centra – v Pardubicích (pro spotřební a průmyslovou elektroniku) a v Přerově (pro sítě nízkého a vysokého napětí). Trvale se zlepšovalo materiální i personální vybavení všech zkušebních center i satelitních škol, byly vytvářeny nové vzdělávací programy, učební materiály a zkoušky. Byl přeložen velký počet knih z holandštiny do češtiny a v Inovačním centru Kroměříž – v tzv. DTP centru – vzniklo celkem 65 titulů učebnic. Tyto učebnice sloužily pro výuku v satelitních školách, ale mohli si je zakoupit i žáci škol nezapojených v projektu.

Nelze také zapomenout na rozsáhlé a „na míru šité“ vzdělávání ředitelů, manažerů, učitelů a mistrů odborného výcviku a na zvláštní pozornost, která byla ze strany nizozemského partnera věnována řízení jakosti (ISO 9000) a alternativním zdrojům energie. Díky zapojení do projektu získaly zúčastněné školy i množství kontaktů v zahraničí. Konkrétně žáci COPTH se zúčastnili již čtyř třítýdenních odborných stáží v SRN v rámci projektu EU Leonardo da Vinci a vedení školy mělo možnost nabýt zkušenosti v hospodářských komorách Rakouska a Německa s jejich účastí při ověřování způsobilosti absolventů škol pro trh práce a podnikání.

Jak bylo konstatováno v závěrečné zprávě projektu IQ, jeho realizace umožnila nastartovat proces zkvalitnění učebních dokumentů, metod a didaktických prostředků pro výuku v příslušných oborech. Získané zkušenosti byly využity při tvorbě profesních standardů a charakteristik příslušných kmenových oborů vzdělávání a následně i při tvorbě rámcových vzdělávacích programů. Zkušenosti byly také využity při hledání cest ke standardizaci závěrečných zkoušek v České republice a významně přispěly i ke koncipování podmínek pro realizaci mistrovské zkoušky v rámci projektu Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory ČR a Elektrotechnického svazu českého.

Od roku 2001 pokračuje spolupráce VEV se školami, které byly zapojeny do projektu IQ na velmi volné bázi – s tichým souhlasem ministerstva školství ČR a bez finanční podpory jejich zřizovatelů. Projekt má pracovní název IQ+ a rok od roku rostoucí počet kandidátů přihlášených ke zkouškám i nově se hlásících škol do této formy vzdělávání jsou dokladem toho, jak pevné jsou základy spolupráce i jak velký zájem o ni je u odborné i laické veřejnosti.

V příštím čísle uvedeme informace o pokračování a rozvoji projektů s dalšími nizozemskými partnery.


Škola opět začíná…
…i v Centru odborné přípravy technickohospodářském, Poděbradská 1, Praha 9

Čtyřleté studijní obory s maturitou

 • elektrotechnika – zaměření na podnikatelskou činnost,

 • mechanik elektronik – zaměření na kancelářskou techniku,

 • mechanik elektronik – zaměření na autoelektroniku,

 • mechanik silnoproudých zařízení – zaměření na domovní a průmyslové instalace a systémy řízení PLC,

 • management obchodu a služeb – technickoadministrativní a ekonomické zaměření.

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

 • elektrikář – zaměření na domovní a průmyslové instalace,

 • mechanik elektronických zařízení – zaměření na domácí a průmyslovou elektrotechniku a autoelektroniku.

Nástavbové dvouleté denní studium s maturitou pro absolventy tříletých učebních oborů

 • autoelektronika – zaměření na diagnostiku závad automobilů.

Škola pravidelně a na profesionální úrovni organizuje Dny otevřených dveří, nejbližší jsou připraveny v  termínech:

 • středa od 10.00 h do 17.00 h: 2. a 23. 10., 6. 11. a 11. 12. 2002, 22. 1. 2003, 5. a 19. 2. 2003,
 • sobota od 8.00 h do 14.00 h: 23. 11. 2002 a 11. 1. 2003.

Další informace lze získat na č. tel.: 266 039 343, 266 039 359, na webových stránkách: www.copth.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: simonova@copth.cz