časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektrotechnický svaz český je připraven převzít kompetence profesního společenstva

|

Elektro 1/2001

Ing. Jaroslav Ďoubalík,
výkonný tajemník ESČ

Elektrotechnický svaz český je připraven
převzít kompetence profesního společenstva

Elektrotechnický svaz český (ESČ) je profesní společenstvo, které sdružuje na základě dobrovolnosti a společných zájmů fyzické a právnické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti. Je registrován jako dobrovolná zájmová organizace a zároveň jako živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností. ESČ je členem Hospodářské komory ČR, v níž je zapojen především do činnosti Živnostenské sekce, Sekce pro vzdělávání a Pracovní skupiny pro technickou legislativu. O činnosti svazu a problematice oboru, který zastřešuje, informuje své členy prostřednictvím svazového zpravodaje Zkrat, širokou elektrotechnickou veřejnost na svých internetových stránkách – www.in-el.cz/esc.

Hospodářská komora ČR udělila 29. 6. 2000 Elektrotechnickému svazu českému autorizaci v rámci Akademie řemesel a služeb HK ČR pro obor elektrotechnika a následně na jeho návrh vystavila HK ČR pověření třem vzdělávacím zařízením k zabezpečování výuky v přípravných kursech na mistrovskou zkoušku se zaměřením silnoproud, slaboproud a telekomunikace. ESČ se tak ve smyslu Statutu Akademie řemesel a služeb HK ČR stal Autorizovaným živnostenským společenstvem (AŽS) v oblasti celoživotního vzdělávání elektrotechniků.

ESČ udělením autorizace HK ČR přebírá podle Statutu Akademie řemesel a služeb HK ČR (dále jen AŘS HK ČR) práva a povinnosti:

 • i nadále být aktivním živnostenským společenstvem s celorepublikovou působností začleněným v HK ČR,
 • garantovat vypracování učebních dokumentů a jejich případných změn, aktualizaci podle potřeb praxe a technického rozvoje, a to pro počáteční přípravu učňů i další odborné vzdělávání,
 • garantovat vypracování požadavků ke zkouškám a jejich aktualizaci v souladu s učebními dokumenty,
 • navrhovat v rámci mistrovské zkoušky obsah praktické zkoušky a zkoušky z odborných teoretických znalostí, k tomuto účelu vypracovávat profesní standard mistra řemesla,
 • ve svém oboru doporučovat HK ČR vzdělávací zařízení k pověření  realizací vzdělávacích programů AŘS HK ČR, tj. nominovat mistrovské školy svého oboru,
 • navrhovat odborné lektory pro výuku ve vzdělávacích programech AŘS HK ČR,
 • potvrzovat délku praxe v příslušném oboru pro uchazeče o mistrovskou zkoušku,
 • odborně garantovat mistrovskou zkoušku, kterou zabezpečuje certifikační orgán akreditovaný podle ČSN EN 45013,
 • zajišťovat kontrolní činnost nad průběhem výuky a zkoušek,
 • společně s HK ČR vystavovat mistrovský list, a to na základě předloženého certifikátu o vykonané mistrovské zkoušce,
 • vést vlastní evidenci mistrovských listů,
 • spolupracovat s dalšími živnostenskými společenstvy HK ČR a umožňovat co nejširší využití výsledků,
 • informovat úřad HK ČR o skutečnostech významných pro činnost a rozvoj AŘS HK ČR.

ESČ ve spolupráci s nejaktivnějšími vzdělávacími zařízeními zpracoval zmíněné profesní standardy mistra řemesla v oboru elektro. Po projednání těchto materiálů se zástupci podnikatelské veřejnosti a odborného školství byly profesní standardy publikovány na internetových stránkách ESČ: http://www.in-el.cz/esc, kde jsou trvale k dispozici elektrotechnické veřejnosti. Pověřená vzdělávací zařízení (mistrovské školy) jsou připravena zahájit mistrovské kursy v uvedených oborech již ve školním roce 2000/2001.

ESČ ve své činnosti klade mimořádný důraz na vytváření podmínek pro plnění funkce Profesního společenstva oboru elektro.

V říjnu roku 2000 ESČ projevil zájem o začlenění do nově koncipované Komory řemesel a služeb, která by měla plnit úlohu jednoho z nadoborových seskupení připravované Profesní unie HK ČR a aktivně se podílí na činnosti pracovních týmů ustavených k dopracování návrhů příslušných legislativních předpisů a potřebných změn v organizačním uspořádání Hospodářské komory ČR.

Z koncepčních záměrů HK ČR v oblasti předpokládané úlohy profesních společenstev (jež byly v době zpracování tohoto příspěvku známy) jednoznačně vyplývá, že dlouhodobé cíle ESČ i jeho každodenní práce v oboru elektro s těmito záměry plně korespondují. Činnost ESČ skutečně směřuje k tomu, aby se stal reprezentantem i odborným garantem oboru elektro v České republice.

Pro dosažení tohoto prioritního cíle ESČ již realizoval či připravuje k realizaci postupné kroky zejména v oblasti informatiky (zajišťování informačního servisu), vzdělávání, odborné způsobilosti, kontrolní činnosti atd. Výsledkem by mělo být zvyšování kvality, bezpečnosti a spolehlivosti dodávaných výrobků a služeb i bezpečnosti práce v elektrotechnických oborech.

ESČ již od roku 1994 vydává Předpisy ESČ. Jsou to technické návody řešení, jež se týkají projektování, montáží, oprav, údržby a revizí elektrických zařízení a jsou orientovány především na problematiku, kterou technické normy, popř. jiné předpisy neupravují vůbec anebo ji řeší jen částečně. Náměty témat doporučení jsou čerpány z praxe, z nejčastěji se opakujících dotazů adresovaných Českému normalizačnímu institutu a redakcím odborných časopisů, popř. reagují na podněty orgánů státního odborného dozoru a dalších institucí. Předpisy ESČ jsou určeny široké odborné veřejnosti i mimo jeho členskou základnu.

Elektrotechnický svaz český každoročně pořádá celostátní aktivy elektrotechniků s účastí zástupců státních orgánů a několik odborných seminářů zaměřených na nejnovější normy a legislativní předpisy, jejichž součástí jsou i prezentace elektrotechnických firem a vydavatelství odborné literatury.

V oblasti odborné způsobilosti elektrotechniků se ESČ aktivně podílí na přípravě příslušných legislativních norem. Přitom úzce spolupracuje s Českým úřadem bezpečnosti práce (ČÚBP).

Pro zpracování znalostních standardů odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice jmenoval prezident ESČ komisi, jejímiž členy jsou významní čeští odborníci, včetně zástupce ČÚBP. V první etapě své činnosti by komise měla zpracovat systém znalostních standardů pro jednotlivé stupně odborné způsobilosti i pro příslušné druhy a napětí vyhrazených elektrických zařízení. V dalších etapách se předpokládá zpracování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání v elektrotechnických oborech, aktualizace vzdělávacích programů v učebních a studijních oborech, včetně aktualizace příslušných osnov. Tím by měly být vytvořeny podmínky pro zásadní změny koncepce profesních standardů, nezbytných pro kvalifikovanou a profesionální práci živnostníků a firem v oboru elektro, odpovídající potřebám moderní techniky a technologie.

V oblasti informatiky byl v říjnu 2000 uskutečněn významný krok tím, že spolkovému členu ESČ, firmě IN-EL, spol. s r. o., byl udělen statut Informačního centra ESČ. Informační centrum ESČ je provozováno na moderní internetové platformě na serveru www.in-el.cz a www.iisel.com, kde je již od roku 1998 provozován internetový informační systém pro elektrotechniky (iiSEL).

Co informační centrum ESČ v rámci iiSEL elektrotechnikům nabízí?
Elektrotechnickým firmám a elektrotechnikům všech profesí, tj. projektantům, konstruktérům, montážním pracovníkům, revizním technikům, opravářům, údržbářům, servisním technikům i dalším pracovníkům z oboru, napomáhá kdykoliv získat nejaktuálnější informace i praktické rady potřebné pro jejich činnost. Je rovněž pomocníkem pro přípravu adeptů elektrotechnického řemesla, tj. studentů odborných učilišť, středních i vyšších odborných škol.

Internetový informační systém jako informační centrum ESČ je rozdělen na řadu částí a kapitol, v jejichž rámci je shromážděn mimořádně silný potenciál informací.

Tento velmi rozsáhlý, v evropském měřítku unikátní a dynamicky se vyvíjející systém poskytuje komerční informační servis široké elektrotechnické veřejnosti. Zřízením Informačního centra ESČ získala členská základna svazu přístup k moderní informační službě za výhodných podmínek.

Elektrotechnický svaz český všemi svými aktivitami činí významné kroky k tomu, aby mohl převzít příslušné kompetence a plnit všechny povinnosti, které bude mít jako profesní společenstvo ve smyslu záměrů HK ČR.