Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Elektrotechnický svaz český je připraven převzít kompetence profesního společenstva

Elektro 1/2001

Ing. Jaroslav Ďoubalík,
výkonný tajemník ESČ

Elektrotechnický svaz český je připraven
převzít kompetence profesního společenstva

Elektrotechnický svaz český (ESČ) je profesní společenstvo, které sdružuje na základě dobrovolnosti a společných zájmů fyzické a právnické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti. Je registrován jako dobrovolná zájmová organizace a zároveň jako živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností. ESČ je členem Hospodářské komory ČR, v níž je zapojen především do činnosti Živnostenské sekce, Sekce pro vzdělávání a Pracovní skupiny pro technickou legislativu. O činnosti svazu a problematice oboru, který zastřešuje, informuje své členy prostřednictvím svazového zpravodaje Zkrat, širokou elektrotechnickou veřejnost na svých internetových stránkách – www.in-el.cz/esc.

Hospodářská komora ČR udělila 29. 6. 2000 Elektrotechnickému svazu českému autorizaci v rámci Akademie řemesel a služeb HK ČR pro obor elektrotechnika a následně na jeho návrh vystavila HK ČR pověření třem vzdělávacím zařízením k zabezpečování výuky v přípravných kursech na mistrovskou zkoušku se zaměřením silnoproud, slaboproud a telekomunikace. ESČ se tak ve smyslu Statutu Akademie řemesel a služeb HK ČR stal Autorizovaným živnostenským společenstvem (AŽS) v oblasti celoživotního vzdělávání elektrotechniků.

ESČ udělením autorizace HK ČR přebírá podle Statutu Akademie řemesel a služeb HK ČR (dále jen AŘS HK ČR) práva a povinnosti:

 • i nadále být aktivním živnostenským společenstvem s celorepublikovou působností začleněným v HK ČR,
 • garantovat vypracování učebních dokumentů a jejich případných změn, aktualizaci podle potřeb praxe a technického rozvoje, a to pro počáteční přípravu učňů i další odborné vzdělávání,
 • garantovat vypracování požadavků ke zkouškám a jejich aktualizaci v souladu s učebními dokumenty,
 • navrhovat v rámci mistrovské zkoušky obsah praktické zkoušky a zkoušky z odborných teoretických znalostí, k tomuto účelu vypracovávat profesní standard mistra řemesla,
 • ve svém oboru doporučovat HK ČR vzdělávací zařízení k pověření  realizací vzdělávacích programů AŘS HK ČR, tj. nominovat mistrovské školy svého oboru,
 • navrhovat odborné lektory pro výuku ve vzdělávacích programech AŘS HK ČR,
 • potvrzovat délku praxe v příslušném oboru pro uchazeče o mistrovskou zkoušku,
 • odborně garantovat mistrovskou zkoušku, kterou zabezpečuje certifikační orgán akreditovaný podle ČSN EN 45013,
 • zajišťovat kontrolní činnost nad průběhem výuky a zkoušek,
 • společně s HK ČR vystavovat mistrovský list, a to na základě předloženého certifikátu o vykonané mistrovské zkoušce,
 • vést vlastní evidenci mistrovských listů,
 • spolupracovat s dalšími živnostenskými společenstvy HK ČR a umožňovat co nejširší využití výsledků,
 • informovat úřad HK ČR o skutečnostech významných pro činnost a rozvoj AŘS HK ČR.

ESČ ve spolupráci s nejaktivnějšími vzdělávacími zařízeními zpracoval zmíněné profesní standardy mistra řemesla v oboru elektro. Po projednání těchto materiálů se zástupci podnikatelské veřejnosti a odborného školství byly profesní standardy publikovány na internetových stránkách ESČ: http://www.in-el.cz/esc, kde jsou trvale k dispozici elektrotechnické veřejnosti. Pověřená vzdělávací zařízení (mistrovské školy) jsou připravena zahájit mistrovské kursy v uvedených oborech již ve školním roce 2000/2001.

ESČ ve své činnosti klade mimořádný důraz na vytváření podmínek pro plnění funkce Profesního společenstva oboru elektro.

V říjnu roku 2000 ESČ projevil zájem o začlenění do nově koncipované Komory řemesel a služeb, která by měla plnit úlohu jednoho z nadoborových seskupení připravované Profesní unie HK ČR a aktivně se podílí na činnosti pracovních týmů ustavených k dopracování návrhů příslušných legislativních předpisů a potřebných změn v organizačním uspořádání Hospodářské komory ČR.

Z koncepčních záměrů HK ČR v oblasti předpokládané úlohy profesních společenstev (jež byly v době zpracování tohoto příspěvku známy) jednoznačně vyplývá, že dlouhodobé cíle ESČ i jeho každodenní práce v oboru elektro s těmito záměry plně korespondují. Činnost ESČ skutečně směřuje k tomu, aby se stal reprezentantem i odborným garantem oboru elektro v České republice.

Pro dosažení tohoto prioritního cíle ESČ již realizoval či připravuje k realizaci postupné kroky zejména v oblasti informatiky (zajišťování informačního servisu), vzdělávání, odborné způsobilosti, kontrolní činnosti atd. Výsledkem by mělo být zvyšování kvality, bezpečnosti a spolehlivosti dodávaných výrobků a služeb i bezpečnosti práce v elektrotechnických oborech.

ESČ již od roku 1994 vydává Předpisy ESČ. Jsou to technické návody řešení, jež se týkají projektování, montáží, oprav, údržby a revizí elektrických zařízení a jsou orientovány především na problematiku, kterou technické normy, popř. jiné předpisy neupravují vůbec anebo ji řeší jen částečně. Náměty témat doporučení jsou čerpány z praxe, z nejčastěji se opakujících dotazů adresovaných Českému normalizačnímu institutu a redakcím odborných časopisů, popř. reagují na podněty orgánů státního odborného dozoru a dalších institucí. Předpisy ESČ jsou určeny široké odborné veřejnosti i mimo jeho členskou základnu.

Elektrotechnický svaz český každoročně pořádá celostátní aktivy elektrotechniků s účastí zástupců státních orgánů a několik odborných seminářů zaměřených na nejnovější normy a legislativní předpisy, jejichž součástí jsou i prezentace elektrotechnických firem a vydavatelství odborné literatury.

V oblasti odborné způsobilosti elektrotechniků se ESČ aktivně podílí na přípravě příslušných legislativních norem. Přitom úzce spolupracuje s Českým úřadem bezpečnosti práce (ČÚBP).

Pro zpracování znalostních standardů odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice jmenoval prezident ESČ komisi, jejímiž členy jsou významní čeští odborníci, včetně zástupce ČÚBP. V první etapě své činnosti by komise měla zpracovat systém znalostních standardů pro jednotlivé stupně odborné způsobilosti i pro příslušné druhy a napětí vyhrazených elektrických zařízení. V dalších etapách se předpokládá zpracování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání v elektrotechnických oborech, aktualizace vzdělávacích programů v učebních a studijních oborech, včetně aktualizace příslušných osnov. Tím by měly být vytvořeny podmínky pro zásadní změny koncepce profesních standardů, nezbytných pro kvalifikovanou a profesionální práci živnostníků a firem v oboru elektro, odpovídající potřebám moderní techniky a technologie.

V oblasti informatiky byl v říjnu 2000 uskutečněn významný krok tím, že spolkovému členu ESČ, firmě IN-EL, spol. s r. o., byl udělen statut Informačního centra ESČ. Informační centrum ESČ je provozováno na moderní internetové platformě na serveru www.in-el.cz a www.iisel.com, kde je již od roku 1998 provozován internetový informační systém pro elektrotechniky (iiSEL).

Co informační centrum ESČ v rámci iiSEL elektrotechnikům nabízí?
Elektrotechnickým firmám a elektrotechnikům všech profesí, tj. projektantům, konstruktérům, montážním pracovníkům, revizním technikům, opravářům, údržbářům, servisním technikům i dalším pracovníkům z oboru, napomáhá kdykoliv získat nejaktuálnější informace i praktické rady potřebné pro jejich činnost. Je rovněž pomocníkem pro přípravu adeptů elektrotechnického řemesla, tj. studentů odborných učilišť, středních i vyšších odborných škol.

Internetový informační systém jako informační centrum ESČ je rozdělen na řadu částí a kapitol, v jejichž rámci je shromážděn mimořádně silný potenciál informací.

Tento velmi rozsáhlý, v evropském měřítku unikátní a dynamicky se vyvíjející systém poskytuje komerční informační servis široké elektrotechnické veřejnosti. Zřízením Informačního centra ESČ získala členská základna svazu přístup k moderní informační službě za výhodných podmínek.

Elektrotechnický svaz český všemi svými aktivitami činí významné kroky k tomu, aby mohl převzít příslušné kompetence a plnit všechny povinnosti, které bude mít jako profesní společenstvo ve smyslu záměrů HK ČR.