časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektrotechnické živnosti ve znamení novelizací

|

Elektro 1/2001

Antonín Svoboda, Praha

Elektrotechnické živnosti ve znamení novelizací

Živnost Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů dosud byla společně s živností Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení nejrozšířenějším elektrotechnickým oborem zařazeným mezi tzv. vázané živnosti. Po vypuštění výroby (k 1. 3. 2000) z uvedených oborů, ale ponechání výroby rozváděčů nízkého napětí ve vázaných živnostech byly v odborných publikacích změny komentovány jako „patrný omyl“.Vzhledem k dalším nepochopitelným změnám živnostenského zákona (viz novela zákona 174/68 Sb., platná od 1. 7. 2000) je v současné době mezi elektrotechniky značný zájem o důvody nekoncepčních změn a vysvětlení uskutečňovaných právních úprav.

Stanovisko MPO ČR, odboru živností, ze dne 13. července 2000

K Vašemu mailu ze dne 12. t. m. s dotazem p. Svobody k problematice výroby elektrických strojů a přístrojů sděluji:
Jednou z mnoha změn zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), uskutečněných v rámci novelizace zákonem č. 356/1999 Sb., byly i změny oborů živností z oblasti elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení. Kategorie výroby elektrických strojů a přístrojů byla uvedeným zákonem vypuštěna z živností vázaných a s účinností od 1. 3. 2000 se tak stala živností volnou. Činnosti „Montáže, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení....“, „Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“ a „Instalace a opravy elektronických zařízení“ zůstaly živnostmi vázanými. Důvodem uvedené změny byla skutečnost, že na výrobu elektrických strojů a přístrojů se vztahuje platné nařízení vlády podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a další, věcně neodůvodněná regulace takové výroby v režimu živnostenského zákona je tedy zbytečná.

V rámci novelizace zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, provedené zákonem č. 124/2000 Sb., byl živnostenský zákon na základě poslanecké iniciativy znovu novelizován tak, že se obory živností „Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“ a „Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení“ staly živnostmi řemeslnými. Od 1. 7. 2000 je tak výroba uvedených zařízení živností řemeslnou. Nová úprava ovšem přitom neruší původní živnostenská oprávnění a obsahuje prakticky nerealizovatelné přechodné ustanovení.

K tomu ještě poznámka: Novelizace živnostenského zákona provedené v poslední době přinesly řadu nepřesností. Na základě jiné poslanecké iniciativy proto Parlament, v rámci projednávání návrhu zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu, projednává další novelizaci, která by snad měla tyto nedostatky alespoň částečně odstranit.

S pozdravem Ing. Petr Kroupa

Připomínky z odborných seminářů, kterých se v roce 2000 zúčastnili členové různých elektrotechnických svazů a sdružení, lze v uvedené záležitosti shrnout do těchto bodů:

Rekapitulace současného stavu

V roce 2000 byl živnostenský zákon několikrát aktualizován s tímto výsledkem:

  1. Zákonem č. 356/99 Sb. byl s platností od 1. 3. 2000 dosavadní obor „Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“ rozdělen na „Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“ obor byl přeřazen z živností vázaných do skupiny 105 živností řemeslných a na obor „Výroba elektrických strojů a přístrojů“, který s platností od ledna 2001 má být místo živnosti vázané živností volnou (viz NV č. 140/2000 Sb., obor. č. 44).

  2. Novelou zákona č. 174/1968 Sb. (zákon č. 124/2000 Sb. čl. III bod 4 ) byla s platností od 1. 7. 2000 výroba opět zavedena jako předchozí zrušený obor „Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“ a zařazena do nové skupiny 105 živností řemeslných. Pozor! Podle čl. IV odst. 6 stejné novely se dosavadní živnosti „Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“ považují za živnosti „Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“?, čímž je výroba v podstatě jako řemeslná živnost opět zrušena.

  3. Pro případné zjištění dalších změn ve výrobě, instalaci a opravách elektrických strojů a přístrojů musí elektrotechnici sledovat nově připravované zákony o obranné standardizaci a katalogizaci, určené k zajištění obrany státu?!

  4. Od uvedené novely č. 356/1999 Sb. byl následně živnostenský zákon aktualizován k červenci 2000 dalšími dvanácti zákony (!), z nichž ani jeden nevysvětluje rozhodující základní pojmy vydávaných živnostenských listů, tj. co je to např. výroba, instalace, opravy, elektrické stroje, elektrické přístroje, elektronická zařízení apod. Tyto závažné nesrovnalosti se projevují nejen při schvalování zákonů v Parlamentu, kde náměstek MPO ČR p. Špaček v únoru 2000 při novele zákona 22/1997 Sb. prohlásil, že MPO ČR bude muset pro všeobecné pochopení zákona udělat „kuchařku“. Kromě zákona č. 455/1991 Sb. se záhadné „elektrotechnické“ definice nyní objevují i v  oborech živností volných (viz NV č. 140/2000 Sb., obory č. 44 – 49). Podrobnosti o totálním právním chaosu v bezpečnostních předpisech uvedl časopis ELEKTRO, č. 7-8/1999, v článku Rozpory v základních pojmech technických předpisů.

Příklad současných právních úprav živnostenského zákona
Podle posledních novel je v podstatě umožněno, aby např. „atomové elektrárny“ mohl vyrábět kdokoliv bez odborné elektrotechnické způsobilosti (s volnou živností), ale instalovat počítač smí pouze držitel živnosti řemeslné, který musí předložit živnostenskému úřadu doklady o odborném elektrotechnickém vzdělání a odborné elektrotechnické praxi.

Závěr
Ani zákonem č. 309/2000 Sb. k zajištění obrany státu ze dne 7.9.2000 se nepodařilo českým zákonodárcům dát elektrotechnickým živnostem reálnou podobu a proto MPO ČR vydalo následující aktuální stanovisko: „Živnostenský zákon obsahuje zmatená přechodná ustanovení, takže k současnému datu máme výrobu elektrických strojů jako živnost vázanou (dosud netransformovanou podle zákona č. 356/1999 Sb.), živnost volnou (transformovanou podle zákona č. 356/1999 Sb.), nebo ohlášenou mezi 1. 3. 2000 a 1. 7. 2000 a po tomto datu jako živnost řemeslnou. Současné řešení zcela odporuje koncepci zákona a situaci bude patrně nutno řešit další novelizací“

Jak správně vyložit tyto katastrofální nesrovnalosti při pravidelných instruktážích a zkouškách elektrotechnickým odborníkům, kteří mají převážně jako hlavní elektro- technickou činnost výrobu, instalaci a opravy, ale nevědí, za jakých zákonných podmínek a s jakou odbornou způsobilostí mohou tuto činnost vykonávat?

Námět k úvaze: Patrně by bylo vhodné nenechávat zákonodárnou „iniciativu“ v elektrotechnických záležitostech na bedrech poslanců, elektrotechnických laiků, ale konečně ji svěřit elektrotechnickým odborníkům s odbornou elektrotechnickou způsobilostí. V elektrotechnických svazech a sdruženích je jich dost.