časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Elektrorozvody z hlediska požární bezpečnosti

Elektrorozvody z hlediska požární bezpečnosti

Ing. Martin Schejbal, Siemens, s. r. o.

Každá doba s sebou nese požadavky na dodávku elektrické energie v množství, které je mj. úměrné stupni technické vyspělosti společnosti. Současný svět využívá mnoho způsobů napájení, ale málokterý zdroj je rozšířen více než „obyčejná“ elektrická zásuvka. Bezesporu jde o nejběžnější a nejvšednější způsob připojení ke zdroji elektrické energie, se kterým se lze setkat téměř všude. Od občas nepříjemného ranního probuzení budíkem, přes samozřejmé rozsvícení světla a pohodlnou přípravu pokrmů až po dopravu do zaměstnání a používání běžných přístrojů na elektrickou energii. V mnoha případech člověk tuto fyzikální veličinu míjí bez sebemenšího povšimnutí, většinou do okamžiku, kdy je její dodávka přerušena.

V nemocnicích, na letištích, ve velkých společenských centrech, administrativních budovách či v průmyslových výrobách – všude tam je třeba mít dostatek elektrické energie pro bezproblémové zajištění běžných denních potřeb.

Jedním z mnoha hledisek při volbě typu rozvodu elektrické energie je bezpečnost. Ať už jde o provozní nebo požární bezpečnost, stává se v současné době nahrazování kabelových rozvodů modernějšími přípojnicovými systémy standardem. Společnost Siemens nabízí kompletní řadu přípojnicových systémů, které splňují všechny požadavky na distribuci elektrického proudu do 6 300 A. Ucelený sortiment tvoří typy CD–K, BD01, BD2, LD, LX a LR. Pro svou modularitu a odolnost jsou přípojnicové systémy optimálním řešením pro kompletní energetické rozvody. Přípojnicové systémy lze použít v širokém rozsahu úloh a na všech úrovních rozvodné sítě nn – od svorek transformátorů nn až k nejmenšímu spotřebiči – vždy se značnou úsporou místa i nákladů (obr. 1).

Provozní bezpečnost je možné ukázat na příkladu bezúdržbovosti přípojnicových systémů BD2, LD nebo LX. Při správném dotažení svorníkových bloků, jimiž se spojují jednotlivé díly k sobě, dává společnost Siemens záruku, že tyto spoje nemusí být opakovaně dotahovány tak, jak stanovuje norma pro běžné vodiče. Ve sdělovacích prostředcích se však lze dozvědět, že drtivá většina požárů byla způsobena vadou v elektroinstalaci. A to i v případech, kdy nejde pouze o materiální ztráty. Velmi často je příčinou požáru právě nedodržení norem, zejména opakované nedotahování kabelových spojů.

S ohledem na oteplování vodičů průchodem elektrického proudu je výhodnější používat přípojnicové systémy. Důvodem je nejen lepší řešení odvodu tepla, ale zejména menší rozměry a větší flexibilita při kopírování stavební členitosti budovy (obr. 2).

Na obr. 3 je znázorněna závislost přenášeného proudu na teplotě vodiče. V praxi to znamená, že při stejné teplotě prostředí lze s použitím přípojnic přenášet více energie než u běžných kabelů. V konkrétní aplikaci je však nutné porovnat použitý typ přípojnicového systému s technicky ekvivalentním druhem kabelu, analyzovat způsob uložení apod.

Provozní bezpečnost souvisí s požární bezpečností v několika oblastech. V tomto příspěvku je blíže popsána požární zátěž, což je hodnota, která udává, kolik energie se uvolní při hoření na metr délky (obecně tedy platí, že čím vyšší je číslo, tím více je problémů s hašením a likvidací následků požáru). Přípojnicové systémy používané v běžné praxi mají nadstandardní požární odolnost již v základním provedení a neobsahují halogeny, které jsou při hoření nebezpečné z důvodu jejich chemického rozkladu a následného agresivního vlivu na okolí. Kabely, které by měly být technicky na stejné požární úrovni z hlediska odolnosti proti vznícení a obsahu halogenů, jsou mnohonásobně dražší než běžně používané kabely; proto se jejich použití často omezuje jen na opravdu nezbytné případy, kdy to vyžadují přísná ustanovení předpisu. V běžné praxi se lze setkat s kabely, které nejsou srovnatelné s přípojnicovými systémy, neboť mají horší vlastnosti – typicky např. menší požární zátěž.

Uveďme konkrétní srovnání pro přenos proudu o velikost 250 A: přípojnice společnosti Siemens typu BD2A (250 A) má požární zátěž pouhých 1,32 kW·h·m–1, srovnatelný kabel (NYY 4× 95/50 mm2) vykazuje požární zátěž 5,19 kW·h·m–1. Při hoření kabelů se navíc uvolňují nebezpečné zplodiny (obr. 4).

Podrobnější informace k přípojnicovým systémům společnosti Siemens lze nalézt na dále uvedené internetové adrese.

O společnosti Siemens
Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. Společnost zaměstnává téměř 461 000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru podle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb podle jejich individuálních potřeb. Siemens nabízí svým zákazníkům ve 190 zemích inovační technologie a komplexní know-how. Společnost byla založena před 159 lety a působí v oblastech informace a komunikace, automatizace a pohony, energetika, doprava, zdravotnictví a osvětlení. V obchodním roce 2005/2006 (skončil 30. září 2006) společnost Siemens dosáhla tržeb 87 miliard eur a čistého zisku 3,1 miliardy eur.

Zastoupení společnosti Siemens v ČR bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s více než 15 800 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2005/2006 vykázala skupina podniků Siemens v ČR obrat téměř 58,6 miliardy korun. www.siemens.cz/sivacon

Obr. 1. Kabelový versus přípojnicový rozvod
Obr. 2. Porovnání prostorových požadavků na instalaci kabely a přípojnicemi pro In = 1 100 A
Obr. 3. Závislost přenášeného proudu na teplotě vodiče
Obr. 4. Kabely při hoření uvolňují nebezpečné zplodiny
Obr. 5. Přípojnice Sivacon

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde