Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Elektronické přístroje a úsporné zdroje světla

Ing. Dušan Zajíček, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Na základě směrnice EuP 2005/32/EG Evropského parlamentu byl loni zahájen útlum ne­hospodárných světelných zdrojů. Stručně řečeno, od 1. 9. 2012 se nebudou smět uvádět na trh v EU žádné klasické žárovky a od 1. 9. 2016 se nebudou smět dodávat žádné svě­telné zdroje energetické třídy C kromě čirých žárovek s paticí G9 nebo R7.
 

Náhrady klasických žárovek

 
Z běžně dostupných informací by se moh­lo zdát, že když praskne žárovka a jiná už není k dispozici, stačí jednoduše podle druhu patice koupit „úsporku“ nebo „ledku“ s x-krát menším příkonem a vše funguje jako dřív. Nemusí to být ovšem pravda. Kompaktní zá­řivky (tzv. úsporné žárovky) i zdroje s dioda­mi LED mají oproti žárovkám i určité nevý­hody. Negativní vlastnosti jsou ale postupně eliminovány nebo jsou na trh uváděny zdro­je specializované na konkrétní použití. Jako příklad lze uvést kompaktní zářivky, které je možné provozovat i v mrazu, nebo diody LED s příjemným teplým světlem podob­ným žárovce.
 
Nemilé překvapení může ale nastat, pou­žije-li se kompaktní zářivka nebo zdroj s di­odami LED ve spojení se stmívačem nebo se snímačem pohybu s polovodičovým vý­stupem. Běžné úsporné zdroje mají totiž na vstupu obvody, které představují zcela odliš­ný druh zátěže, než pro jaký jsou elektronic­ké přístroje určeny. Jsou vhodné pouze pro spínače obsahující galvanický kontakt, tj. pro klasické spínače nebo spínače elektronické s relé na výstupu.
 

Halogenové žárovky

 
Jedinými náhradními zdroji, které nezpů­sobují problémy ani ve spojení se stmívači nebo dvojvodičovými snímači pohybu, jsou halogenové žárovky. K dostání jsou běžně halogenové zdroje s rozličnými tvary baněk a druhy patic, které vyhovují třídě energetic­ké účinnosti C, a bude je tedy možné dodá­vat i po roce 2012. Od roku 2016 se ale je­jich výběr bohužel zúží na čiré zdroje s pati­cí G9 nebo R7.
 
Existují už halogenové žárovky s paticemi např. E27 nebo E14, které odpovídají třídě B, a budou tedy dovoleny i po roce 2016. Obsa­hují ale elektronický předřadník, jenž omezu­je jejich použití v podstatě pouze na kombina­ce s přístroji, které mají galvanický kontakt.
 

Stmívatelné kompaktní zářivky a zdroje s LED

 
Je-li třeba regulovat jas retrofitových kompaktních zářivek nebo zdrojů s diodami LED, lze využít nabídku stmívatelných zdro­jů (obr. 1). Nebývá ale zřejmé, s jakým typem stmívače je lze kombinovat. Jejich výrobci totiž udávají pouze obecnou informaci, např. že jsou vhodné pro většinu běžných stmíva­čů. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že je lze provozovat pouze ve spojení se stmívači s otočným ovládáním (obr. 2), které využí­vají fázovou regulaci na náběžné hraně. Jde tedy o přístroje původně určené pro obyčejné žárovky nebo halogenové žárovky napájené z vinutého transformátoru. Stávající stmívače s krátkocestným nebo dálkovým ovládáním nejsou zpravidla použitelné vůbec.
 
Zejména v případě paralelního zapojení několika úsporných zdrojů je třeba dát po­zor na zatížení stmívače. Hodnoty uvedené pro žárovkovou zátěž nelze v tomto přípa­dě použít – přibližně platí, že celkový pří­kon úsporných zdrojů by neměl překročit 1/5 jmenovitého zatížení stmívače a neměl by být menší než 1/6 jeho dovoleného mini­málního zatížení.
 
Jsou-li svítidla vybavena analogovými předřadníky s rozhraním 0–10 V (nejčas­těji pro LED), lze pro řízení jasu využít dosavadní regulátory otočné (obr. 3) nebo krátkocestné. Kromě toho výrobci různých systémů s diodami LED napájených ze stej­nosměrných zdrojů nabízejí regulaci jasu i RGB složek pomocí speciálních přístro­jů nejrůznějšího provedení, ale jejich de­signové sladění se spínači a zásuvkami je problematické.
 
Na letošním frankfurtském veletrhu bylo představeno zcela nové řešení stmívání „úsporek“ i zdrojů s diodami LED – regulá­tor pro zapuštěnou montáž s otočným ovládá­ním a úsporný zdroj se závitovou paticí, která obsahuje principiálně nový elektronický před­řadník. Regulace je digitální s možností říze­ní z dalších míst, změna jasu je zcela plynulá a stabilní. Řízení probíhá po napájecím ve­dení, takže nejsou třeba žádné další vodiče. Také pro dvojvodičové snímače pohybu s po­lovodičovým výstupem se rýsuje řešení v po­době speciálních kompaktních zářivek, kte­ré budou uzpůsobeny pro tento druh spínání.
 
Určité možnosti jsou k dispozici i pro regulaci nestmívatelných úsporných zdro­jů. Existují např. zásuvkové adaptéry, které umožňují skokově regulovat úroveň jasu běž­ných kompaktních zářivek a zdrojů s dioda­mi LED. Na trhu se lze setkat také se speci­álními úspornými zdroji, jejichž jas se snižu­je v několika krocích vypnutím a opětovným zapnutím běžného spínače.
Jak je vidět, situace v oblasti úsporných zdrojů světla může být pro koncového spo­třebitele značně nepřehledná. Výrobci světel­ných zdrojů i elektroinstalačního materiálu se touto problematikou intenzivně zabývají. Jis­té ale je, že jak při náhradě klasických žáro­vek ve stávajících instalacích, tak při návrhu instalací nových se bude muset vždy pečli­vě uvážit, o jaký druh použití se jedná, a podle toho zvolit odpovídající úsporné světelné zdroje a elektronické přístroje.
 
Další informace na adrese: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Stmívatelná kompaktní zářivka
Obr. 2. Stmívač ABB Swing®L s otočným ovládáním
Obr. 3. Otočný regulátor ABB 6599-0-2035