časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Elektronické přístroje a úsporné zdroje světla

|

Ing. Dušan Zajíček, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Na základě směrnice EuP 2005/32/EG Evropského parlamentu byl loni zahájen útlum ne­hospodárných světelných zdrojů. Stručně řečeno, od 1. 9. 2012 se nebudou smět uvádět na trh v EU žádné klasické žárovky a od 1. 9. 2016 se nebudou smět dodávat žádné svě­telné zdroje energetické třídy C kromě čirých žárovek s paticí G9 nebo R7.
 

Náhrady klasických žárovek

 
Z běžně dostupných informací by se moh­lo zdát, že když praskne žárovka a jiná už není k dispozici, stačí jednoduše podle druhu patice koupit „úsporku“ nebo „ledku“ s x-krát menším příkonem a vše funguje jako dřív. Nemusí to být ovšem pravda. Kompaktní zá­řivky (tzv. úsporné žárovky) i zdroje s dioda­mi LED mají oproti žárovkám i určité nevý­hody. Negativní vlastnosti jsou ale postupně eliminovány nebo jsou na trh uváděny zdro­je specializované na konkrétní použití. Jako příklad lze uvést kompaktní zářivky, které je možné provozovat i v mrazu, nebo diody LED s příjemným teplým světlem podob­ným žárovce.
 
Nemilé překvapení může ale nastat, pou­žije-li se kompaktní zářivka nebo zdroj s di­odami LED ve spojení se stmívačem nebo se snímačem pohybu s polovodičovým vý­stupem. Běžné úsporné zdroje mají totiž na vstupu obvody, které představují zcela odliš­ný druh zátěže, než pro jaký jsou elektronic­ké přístroje určeny. Jsou vhodné pouze pro spínače obsahující galvanický kontakt, tj. pro klasické spínače nebo spínače elektronické s relé na výstupu.
 

Halogenové žárovky

 
Jedinými náhradními zdroji, které nezpů­sobují problémy ani ve spojení se stmívači nebo dvojvodičovými snímači pohybu, jsou halogenové žárovky. K dostání jsou běžně halogenové zdroje s rozličnými tvary baněk a druhy patic, které vyhovují třídě energetic­ké účinnosti C, a bude je tedy možné dodá­vat i po roce 2012. Od roku 2016 se ale je­jich výběr bohužel zúží na čiré zdroje s pati­cí G9 nebo R7.
 
Existují už halogenové žárovky s paticemi např. E27 nebo E14, které odpovídají třídě B, a budou tedy dovoleny i po roce 2016. Obsa­hují ale elektronický předřadník, jenž omezu­je jejich použití v podstatě pouze na kombina­ce s přístroji, které mají galvanický kontakt.
 

Stmívatelné kompaktní zářivky a zdroje s LED

 
Je-li třeba regulovat jas retrofitových kompaktních zářivek nebo zdrojů s diodami LED, lze využít nabídku stmívatelných zdro­jů (obr. 1). Nebývá ale zřejmé, s jakým typem stmívače je lze kombinovat. Jejich výrobci totiž udávají pouze obecnou informaci, např. že jsou vhodné pro většinu běžných stmíva­čů. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že je lze provozovat pouze ve spojení se stmívači s otočným ovládáním (obr. 2), které využí­vají fázovou regulaci na náběžné hraně. Jde tedy o přístroje původně určené pro obyčejné žárovky nebo halogenové žárovky napájené z vinutého transformátoru. Stávající stmívače s krátkocestným nebo dálkovým ovládáním nejsou zpravidla použitelné vůbec.
 
Zejména v případě paralelního zapojení několika úsporných zdrojů je třeba dát po­zor na zatížení stmívače. Hodnoty uvedené pro žárovkovou zátěž nelze v tomto přípa­dě použít – přibližně platí, že celkový pří­kon úsporných zdrojů by neměl překročit 1/5 jmenovitého zatížení stmívače a neměl by být menší než 1/6 jeho dovoleného mini­málního zatížení.
 
Jsou-li svítidla vybavena analogovými předřadníky s rozhraním 0–10 V (nejčas­těji pro LED), lze pro řízení jasu využít dosavadní regulátory otočné (obr. 3) nebo krátkocestné. Kromě toho výrobci různých systémů s diodami LED napájených ze stej­nosměrných zdrojů nabízejí regulaci jasu i RGB složek pomocí speciálních přístro­jů nejrůznějšího provedení, ale jejich de­signové sladění se spínači a zásuvkami je problematické.
 
Na letošním frankfurtském veletrhu bylo představeno zcela nové řešení stmívání „úsporek“ i zdrojů s diodami LED – regulá­tor pro zapuštěnou montáž s otočným ovládá­ním a úsporný zdroj se závitovou paticí, která obsahuje principiálně nový elektronický před­řadník. Regulace je digitální s možností říze­ní z dalších míst, změna jasu je zcela plynulá a stabilní. Řízení probíhá po napájecím ve­dení, takže nejsou třeba žádné další vodiče. Také pro dvojvodičové snímače pohybu s po­lovodičovým výstupem se rýsuje řešení v po­době speciálních kompaktních zářivek, kte­ré budou uzpůsobeny pro tento druh spínání.
 
Určité možnosti jsou k dispozici i pro regulaci nestmívatelných úsporných zdro­jů. Existují např. zásuvkové adaptéry, které umožňují skokově regulovat úroveň jasu běž­ných kompaktních zářivek a zdrojů s dioda­mi LED. Na trhu se lze setkat také se speci­álními úspornými zdroji, jejichž jas se snižu­je v několika krocích vypnutím a opětovným zapnutím běžného spínače.
Jak je vidět, situace v oblasti úsporných zdrojů světla může být pro koncového spo­třebitele značně nepřehledná. Výrobci světel­ných zdrojů i elektroinstalačního materiálu se touto problematikou intenzivně zabývají. Jis­té ale je, že jak při náhradě klasických žáro­vek ve stávajících instalacích, tak při návrhu instalací nových se bude muset vždy pečli­vě uvážit, o jaký druh použití se jedná, a podle toho zvolit odpovídající úsporné světelné zdroje a elektronické přístroje.
 
Další informace na adrese: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Stmívatelná kompaktní zářivka
Obr. 2. Stmívač ABB Swing®L s otočným ovládáním
Obr. 3. Otočný regulátor ABB 6599-0-2035