Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Elektroinstalace do betonu

z německého originálu časopisu de, 23-24/2007,
vydavatelství Hüthig & Pflaum Verlag GmbH München,
upravil Ing. Josef Košťál, redakce Elektro
 
Přesnému projektování elektroinstalací v betonových konstrukcích je připisován velký význam, neboť realizace dodatečných změn nebo doplnění je finančně i časově velmi náročná. Tento proces projektování může značně usnadnit použití vhodného softwaru. Ve výstavbě komerčních objek­tů i obytných domů je velmi ceněna vyso­ká efektivita betonových konstrukcí – krát­ká doba výstavby, vysoký stupeň prefabri­kace a tvůrčí možnosti. Toto jsou kladné vlastnosti, které hovoří pro používání beto­nu jako stavebního materiálu. Při projekto­vání elektroinstalace do betonu však záleží na přesnosti mnohem více než při použití jiných stavebních materiálů.
 

Elektroprojektování u betonových konstrukcí

Základ každého individuálního elektro­projetu tvoří půdorysy stavebního objektu nebo bytu. Projektant či architekt se musí intenzivně zabývat otázkou technického vy­bavení budovy již v počáteční fázi projektu. Toto platí zvláště pro rozsah vybavení elek­trickými zařízeními. Teprve je-li znám ten­to elektrotechnický rozsah, může následovat konkrétní projektování elektrických zařízení s ohledem na proudové okruhy, zásuvky, spí­nače, vývody svítidel, kryty svítidel a repro­duktorů, komunikační přípojky atd.
 
Norma EN 60617-11 (Grafické značky pro schémata – Část 11: Stavební a topogra­fické instalační výkresy a schémata) sice řeší schematické značky zapojení např. pro pří­pojky svítidel nebo tlačítek řízení či regu­lace koncových zařízení, ale nepomůže při výběru vhodných přístrojových krabic, kry­tů ani při výběru příslušenství pro ukládání trubek a vedení podle normy DIN 18015-3 (Elektrická zařízení v obytných budovách – Část 3: Trasy vedení a uspořádání zařízení). Výběr produktů, které mají být při instalaci použity, je navíc ovlivněn tvůrčími hledis­ky (např. kvalita pohledového betonu) nebo způsobem výroby (např. beton litý na stav­bě nebo v betonárce).
 
Právě u elektroinstalací v betonových konstrukcích hraje projektová fáze velmi důležitou roli. Projektový software K.sys tuto činnost značně usnadňuje. Tento pro­jektový program nabízí jednoznačně de­finované schematické značky, přehlednou strukturu, automaticky vytvářené legendy pro technické výkresy i automaticky gene­rované seznamy pro výběrová řízení nebo poptávku.
 

Programové projektování instalačních komponent

Software K.sys lze použít jako programo­vé okno pro každou aplikaci CAD, kam ho lze snadno integrovat do jejího povrchu. Klik­nutím na ikonu programu se v aplikaci CAD otevře integrovaný průvodce (obr. 2).
Strukturovaná stavba projektového soft­waru umožňuje jednoduchým způsobem na­plánovat jakékoliv výrobky určené pro elek­troinstalaci do betonu. Tyto výrobky jsou vždy uváděny předmětovým číslem, obrazo­vou podobou a podrobným popisem v pro­gramovém okně.
 
Program je principiálně rozdělen do tří ka­tegorií (obr. 3):
 • výběr výrobků se jmenovitými rozměry (volba Betonová konstrukce),
 • výběr výrobků s individuálními rozměry (volba Vestavný kryt),
 • export projektových výsledků (volba Se­znam součástí).
Po výběru výrobku (nominovaného nebo ne­nominovaného) vytvoří software automaticky schematickou značku (ve formátu .dwg), kte­rou lze přetažením vložit do programu CAD.
 
Výběr výrobku zahrnuje také kryty pro displeje, reproduktory nebo svítidla s halo­genovými žárovkami (nízko- nebo vysoko­napěťové) či stropní úzkoúhlá svítidla s kom­paktními zářivkami nezávislými na výrobci.
 

Výběr a projektování nominovaných výrobků

V této oblasti zahrnuje výběr výrobků kromě přístrojových krabic a přístrojových spojovacích krabic, jejichž použití je uprave­no normou DIN 49073 (Přístrojové krabice z kovu nebo izolačního materiálu) nebo od­povídajícími mezinárodními normami, také příslušenství pro ukládání trubek a vedení. Tyto výrobky jsou zahrnuty pod volbu Beto­nová konstrukce.
 
Zde lze volit buď úložnou zónu, nebo ně­kterou z těchto skupin výrobků:
 • přípojné krabice stropních svítidel,
 • přístrojové krabice a přístrojové spojovací krabice,
 • mezinárodní výrobky,
 • univerzální vestavné kryty,
 • spojovací skříně,
 • přípojné krabice nástěnných svítidel,
 • příslušenství.
Uživatel má možnost do výkresů CAD vkládat řezy, které představují dolní, střední a horní úložnou (instalační) zónu podle nor­my DIN 18015-3. Vedle přesného svislého polohování instalačních krabic a krytů lze takto definovat také přesné ukládání trubek a vedení (obr. 4).
 

Výběr a projektování vestavných krytů pro svítidla a reproduktory

Svítidla a reproduktory nejsou řešeny žádnou rozměrovou normou, jako je tomu např. u vypínačů a zásuvek. Každý výrobce má u svých přístrojů individuální rozměry. Díky tomu se tyto výrobky liší geometrií (kulaté nebo kvadratické), vestavnou výš­kou, stropním vývodem, uspořádáním pří­strojové konzoly, potřebným objemem kry­tu pro optimální akustiku u reproduktorů, ale i v mnoha dalších aspektech. Všechny tyto ovlivňující faktory je třeba brát v úva­hu při projektování krytů pro reproduktory nebo svítidla s halogenovými žárovkami či pro stropní úzkoúhlá svítidla s kompaktní­mi zářivkami nezávislých na výrobci.
 
Pro nízko- a vysokonapěťová svítidla je odpovídající schematická značka vytvoře­na z modulární koncepce krytů. Program zjistí na základě způsobu výroby (beton litý na stavbě nebo v betonárce), rozměrů a typu svítidel (nízkonapěťové, vysokonapěťové) vhodný kryt a automaticky vytvoří schema­tickou značku.
 
Při výběru reproduktorů nebo stropních úzkoúhlých svítidel pro kompaktní zářivky se konfigurují kryty podle rozměrů zvolených přístrojů nebo podle čísla sortimentní položky výrobce svítidla nebo reproduktoru. Pro ten­to účel nabízí program uživateli tři možnos­ti pro export konfigurace krytu jako schema­tickou značku:
 • podle rozměrů pro výřez stropu, vestavnou hloubku a vyložení,
 • podle čísla položky výrobce svítidla nebo reproduktoru,
 • podle čísla položky typu krytu (Kompax 1, 2, 3; Halox-O, Halox-P).
Pro výběr podle čísla položky výrobce svítidla nebo reproduktoru je na webových stránkách www.kaiser-elektro.de k dispozi­ci tzv. přidělovací seznam výrobce. Zde lze konfigurovat kryty nezávislé na výrobci např. podle rozměrů nebo výkonu. Přidělovací se­znam výrobce poskytuje kromě toho přehled o alternativních přístrojích, které jsou pro da­nou konfiguraci krytu vhodné. Tento systém zajišťuje při dodatečných projektových změ­nách velkou flexibilitu.
 

Projektový výstup

Po vložení všech požadovaných součás­tí do výkresu CAD lze projektové výsledky exportovat přes volbu Seznam součástí. Čas­to není na začátku projektování jasné, jakým výrobním postupem budou betonářské prá­ce realizovány. U programu K.sys je možné nechat tuto otázku otevřenou až do poslední chvíle. Uživatel má kdykoliv možnost změ­nit způsob výroby a nastavit ho speciálně na metodu betonu litého na staveništi nebo v betonárce.
 
Legenda s požadovanými vysvětlivkami, která je umístěna vedle půdorysného plánu, je vytvořena automaticky z vložených součás­tí a lze ji umístit do výkresu CAD (obr. 4). Slouží pak jako podklad pro zhotovení beto­nu na staveništi nebo v betonárce.
 
Tento software poskytuje kromě toho možnosti exportu údajů, které usnadňují pro­jektování a realizaci instalací do betonu. Tak např. lze vytvářet texty pro výběrová řízení, seznamy pro plánování množství, poptáv­ky nebo objednávky. Projektant má tak pro elektroinstalaci do betonu k dispozici širo­ce koncipované programové řešení, pomocí kterého je projektování spolehlivější, jistější a hospodárnější.
 
Zmíněný software lze stáhnout zdarma na webové adrese www.kaiser-elektro.de (pod odkazem Info-Service – Downloads – Planungssoftware).
 
 
Obr. 1. V závislosti na technickém vybavení budovy, kvalitě, vzhledu, způsobu výroby a mnoha dalších ovlivňujících faktorech musí projektant definovat správný výrobek (např. stropní spojovací krabici)
Obr. 2. Okno projektového softwaru K.sys integrované do povrchu aplikace CAD – průvodce pro výběr umožňuje rychle a pohodlně vytvářet schematické značky a umísťovat je do výkresu
Obr. 3. Tři přehledné kategorie (vol­by) usnadňují výběr produk­tů a export projektu
Obr. 4. Úložné zóny lze snad­no naplánovat podle normy DIN 18015-3 – pro zobrazení uložení vedení a trubek je k dispozici osm růz­ných grafik stavebních prvků, včetně možnosti zob­razení v řezu
Obr. 5. Pod záložkou Rozpiska lze zobrazit seznam pou­žitých výrobků s podrobnými údaji o názvu výrobku, počtu kusů, zbožovém čísle, jeho popisu aj.
Obr. 6. Po vlo­žení součástí lze vytvořit legendu pro schematické značky (zde vpravo na­hoře
 

Do betonových konstrukcí, které se neomítají a nejsou duté, se instalují elektrické rozvo­dy při jejich výrobě. Při výrobě betonu se rozlišují dvě metody, a to beton litý na stavbě (sta­veništní beton) a beton vyrobený v betonárce (průmyslové zpracování – prefabrikace). Při lití betonu na stavbě je dodaná nebo na místě připravovaná betonová směs (čerstvý beton) plněna a pěchována do bednění s připraveným armováním a instalačními komponentami. Elektroinstalační materiál se osadí na bednění před zalitím betonovou směsí. Po vytvrze­ní se bednění odstraní a stěny nebo stropy se dokončí. Při výrobě prefabrikátů v betonárce jsou jednotlivé prvky buď kompletně vyrobeny, nebo předvyrobeny. Podle metody zpracování se rozlišují také různé typy elektroinstalace, popř. komponent, které jsou pro konkrétní elek­troinstalaci použity. Tyto komponenty se upevňují buď na dřevěné bednění, nebo na ocelo­vé pažení, přičemž dřevěné bednění se většinou používá při metodě betonu litého na stavbě a ocelové pažení většinou při výrobě prefabrikátů.
 
Použitý elektroinstalační materiál určený pro montáž do betonu musí být odolný mecha­nicky, tepelně a chemicky a musí zaručovat:
– mechanickou odolnost a tvarovou stálost při montáži při teplotách od –5 °C a tvarovou stálost při teplotách, kdy dochází k tvrdnutí betonu, tj. do +90 °C,
– mechanickou odolnost při betonování,
– těsnost proti zatékání betonového mléka v místech spojů trubek s krabicemi a vývodkami,
– spolehlivé upevnění krabic, vývodek a příchytek na bednění, jejich zabezpečení proti uvol­nění, změně polohy a u krabic proti pootočení nebo vzpříčení při betonáži.
 
Krabice pro montáž do betonu jsou několikadílné a jednotlivé kusy jsou barevně rozliše­ny. Čelní díly se upevňují podle typu bednění hřebíky, vruty, hřeby se závitem nebo u ocelo­vého pažení také navařenými šrouby, plastovými hmoždinkami, přídržnými magnety (u vo­dorovného pažení) i lepicími fóliemi.
 
U betonových konstrukcí lze upevnit elektroinstalační materiál vždy jen na jednu stranu bednění. Jsou-li u svislých stěn třeba krabice na obou stranách, použije se místo druhé krabice rozpěrný prvek.
 
Pro stropní instalaci se používají stropní krabice, které mají v horním víku zalitou mo­saznou matici M5; ta je určena pro montáž závěsného háku pro svítidlo. Háky mají délku 55 až 125 mm a jsou izolované.
 
S vývojem přístrojových, odbočných a stropních krabic jsou vyvíjeny i speciální systémy krytů pro zabudování do stropních dílců vyrobených z betonu litého na stavbě, které jsou ur­čeny pro instalaci svítidel.
(redakce Elektro)