časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Elektroinstalace do betonu

z německého originálu časopisu de, 23-24/2007,
vydavatelství Hüthig & Pflaum Verlag GmbH München,
upravil Ing. Josef Košťál, redakce Elektro
 
Přesnému projektování elektroinstalací v betonových konstrukcích je připisován velký význam, neboť realizace dodatečných změn nebo doplnění je finančně i časově velmi náročná. Tento proces projektování může značně usnadnit použití vhodného softwaru. Ve výstavbě komerčních objek­tů i obytných domů je velmi ceněna vyso­ká efektivita betonových konstrukcí – krát­ká doba výstavby, vysoký stupeň prefabri­kace a tvůrčí možnosti. Toto jsou kladné vlastnosti, které hovoří pro používání beto­nu jako stavebního materiálu. Při projekto­vání elektroinstalace do betonu však záleží na přesnosti mnohem více než při použití jiných stavebních materiálů.
 

Elektroprojektování u betonových konstrukcí

Základ každého individuálního elektro­projetu tvoří půdorysy stavebního objektu nebo bytu. Projektant či architekt se musí intenzivně zabývat otázkou technického vy­bavení budovy již v počáteční fázi projektu. Toto platí zvláště pro rozsah vybavení elek­trickými zařízeními. Teprve je-li znám ten­to elektrotechnický rozsah, může následovat konkrétní projektování elektrických zařízení s ohledem na proudové okruhy, zásuvky, spí­nače, vývody svítidel, kryty svítidel a repro­duktorů, komunikační přípojky atd.
 
Norma EN 60617-11 (Grafické značky pro schémata – Část 11: Stavební a topogra­fické instalační výkresy a schémata) sice řeší schematické značky zapojení např. pro pří­pojky svítidel nebo tlačítek řízení či regu­lace koncových zařízení, ale nepomůže při výběru vhodných přístrojových krabic, kry­tů ani při výběru příslušenství pro ukládání trubek a vedení podle normy DIN 18015-3 (Elektrická zařízení v obytných budovách – Část 3: Trasy vedení a uspořádání zařízení). Výběr produktů, které mají být při instalaci použity, je navíc ovlivněn tvůrčími hledis­ky (např. kvalita pohledového betonu) nebo způsobem výroby (např. beton litý na stav­bě nebo v betonárce).
 
Právě u elektroinstalací v betonových konstrukcích hraje projektová fáze velmi důležitou roli. Projektový software K.sys tuto činnost značně usnadňuje. Tento pro­jektový program nabízí jednoznačně de­finované schematické značky, přehlednou strukturu, automaticky vytvářené legendy pro technické výkresy i automaticky gene­rované seznamy pro výběrová řízení nebo poptávku.
 

Programové projektování instalačních komponent

Software K.sys lze použít jako programo­vé okno pro každou aplikaci CAD, kam ho lze snadno integrovat do jejího povrchu. Klik­nutím na ikonu programu se v aplikaci CAD otevře integrovaný průvodce (obr. 2).
Strukturovaná stavba projektového soft­waru umožňuje jednoduchým způsobem na­plánovat jakékoliv výrobky určené pro elek­troinstalaci do betonu. Tyto výrobky jsou vždy uváděny předmětovým číslem, obrazo­vou podobou a podrobným popisem v pro­gramovém okně.
 
Program je principiálně rozdělen do tří ka­tegorií (obr. 3):
 • výběr výrobků se jmenovitými rozměry (volba Betonová konstrukce),
 • výběr výrobků s individuálními rozměry (volba Vestavný kryt),
 • export projektových výsledků (volba Se­znam součástí).
Po výběru výrobku (nominovaného nebo ne­nominovaného) vytvoří software automaticky schematickou značku (ve formátu .dwg), kte­rou lze přetažením vložit do programu CAD.
 
Výběr výrobku zahrnuje také kryty pro displeje, reproduktory nebo svítidla s halo­genovými žárovkami (nízko- nebo vysoko­napěťové) či stropní úzkoúhlá svítidla s kom­paktními zářivkami nezávislými na výrobci.
 

Výběr a projektování nominovaných výrobků

V této oblasti zahrnuje výběr výrobků kromě přístrojových krabic a přístrojových spojovacích krabic, jejichž použití je uprave­no normou DIN 49073 (Přístrojové krabice z kovu nebo izolačního materiálu) nebo od­povídajícími mezinárodními normami, také příslušenství pro ukládání trubek a vedení. Tyto výrobky jsou zahrnuty pod volbu Beto­nová konstrukce.
 
Zde lze volit buď úložnou zónu, nebo ně­kterou z těchto skupin výrobků:
 • přípojné krabice stropních svítidel,
 • přístrojové krabice a přístrojové spojovací krabice,
 • mezinárodní výrobky,
 • univerzální vestavné kryty,
 • spojovací skříně,
 • přípojné krabice nástěnných svítidel,
 • příslušenství.
Uživatel má možnost do výkresů CAD vkládat řezy, které představují dolní, střední a horní úložnou (instalační) zónu podle nor­my DIN 18015-3. Vedle přesného svislého polohování instalačních krabic a krytů lze takto definovat také přesné ukládání trubek a vedení (obr. 4).
 

Výběr a projektování vestavných krytů pro svítidla a reproduktory

Svítidla a reproduktory nejsou řešeny žádnou rozměrovou normou, jako je tomu např. u vypínačů a zásuvek. Každý výrobce má u svých přístrojů individuální rozměry. Díky tomu se tyto výrobky liší geometrií (kulaté nebo kvadratické), vestavnou výš­kou, stropním vývodem, uspořádáním pří­strojové konzoly, potřebným objemem kry­tu pro optimální akustiku u reproduktorů, ale i v mnoha dalších aspektech. Všechny tyto ovlivňující faktory je třeba brát v úva­hu při projektování krytů pro reproduktory nebo svítidla s halogenovými žárovkami či pro stropní úzkoúhlá svítidla s kompaktní­mi zářivkami nezávislých na výrobci.
 
Pro nízko- a vysokonapěťová svítidla je odpovídající schematická značka vytvoře­na z modulární koncepce krytů. Program zjistí na základě způsobu výroby (beton litý na stavbě nebo v betonárce), rozměrů a typu svítidel (nízkonapěťové, vysokonapěťové) vhodný kryt a automaticky vytvoří schema­tickou značku.
 
Při výběru reproduktorů nebo stropních úzkoúhlých svítidel pro kompaktní zářivky se konfigurují kryty podle rozměrů zvolených přístrojů nebo podle čísla sortimentní položky výrobce svítidla nebo reproduktoru. Pro ten­to účel nabízí program uživateli tři možnos­ti pro export konfigurace krytu jako schema­tickou značku:
 • podle rozměrů pro výřez stropu, vestavnou hloubku a vyložení,
 • podle čísla položky výrobce svítidla nebo reproduktoru,
 • podle čísla položky typu krytu (Kompax 1, 2, 3; Halox-O, Halox-P).
Pro výběr podle čísla položky výrobce svítidla nebo reproduktoru je na webových stránkách www.kaiser-elektro.de k dispozi­ci tzv. přidělovací seznam výrobce. Zde lze konfigurovat kryty nezávislé na výrobci např. podle rozměrů nebo výkonu. Přidělovací se­znam výrobce poskytuje kromě toho přehled o alternativních přístrojích, které jsou pro da­nou konfiguraci krytu vhodné. Tento systém zajišťuje při dodatečných projektových změ­nách velkou flexibilitu.
 

Projektový výstup

Po vložení všech požadovaných součás­tí do výkresu CAD lze projektové výsledky exportovat přes volbu Seznam součástí. Čas­to není na začátku projektování jasné, jakým výrobním postupem budou betonářské prá­ce realizovány. U programu K.sys je možné nechat tuto otázku otevřenou až do poslední chvíle. Uživatel má kdykoliv možnost změ­nit způsob výroby a nastavit ho speciálně na metodu betonu litého na staveništi nebo v betonárce.
 
Legenda s požadovanými vysvětlivkami, která je umístěna vedle půdorysného plánu, je vytvořena automaticky z vložených součás­tí a lze ji umístit do výkresu CAD (obr. 4). Slouží pak jako podklad pro zhotovení beto­nu na staveništi nebo v betonárce.
 
Tento software poskytuje kromě toho možnosti exportu údajů, které usnadňují pro­jektování a realizaci instalací do betonu. Tak např. lze vytvářet texty pro výběrová řízení, seznamy pro plánování množství, poptáv­ky nebo objednávky. Projektant má tak pro elektroinstalaci do betonu k dispozici širo­ce koncipované programové řešení, pomocí kterého je projektování spolehlivější, jistější a hospodárnější.
 
Zmíněný software lze stáhnout zdarma na webové adrese www.kaiser-elektro.de (pod odkazem Info-Service – Downloads – Planungssoftware).
 
 
Obr. 1. V závislosti na technickém vybavení budovy, kvalitě, vzhledu, způsobu výroby a mnoha dalších ovlivňujících faktorech musí projektant definovat správný výrobek (např. stropní spojovací krabici)
Obr. 2. Okno projektového softwaru K.sys integrované do povrchu aplikace CAD – průvodce pro výběr umožňuje rychle a pohodlně vytvářet schematické značky a umísťovat je do výkresu
Obr. 3. Tři přehledné kategorie (vol­by) usnadňují výběr produk­tů a export projektu
Obr. 4. Úložné zóny lze snad­no naplánovat podle normy DIN 18015-3 – pro zobrazení uložení vedení a trubek je k dispozici osm růz­ných grafik stavebních prvků, včetně možnosti zob­razení v řezu
Obr. 5. Pod záložkou Rozpiska lze zobrazit seznam pou­žitých výrobků s podrobnými údaji o názvu výrobku, počtu kusů, zbožovém čísle, jeho popisu aj.
Obr. 6. Po vlo­žení součástí lze vytvořit legendu pro schematické značky (zde vpravo na­hoře
 

Do betonových konstrukcí, které se neomítají a nejsou duté, se instalují elektrické rozvo­dy při jejich výrobě. Při výrobě betonu se rozlišují dvě metody, a to beton litý na stavbě (sta­veništní beton) a beton vyrobený v betonárce (průmyslové zpracování – prefabrikace). Při lití betonu na stavbě je dodaná nebo na místě připravovaná betonová směs (čerstvý beton) plněna a pěchována do bednění s připraveným armováním a instalačními komponentami. Elektroinstalační materiál se osadí na bednění před zalitím betonovou směsí. Po vytvrze­ní se bednění odstraní a stěny nebo stropy se dokončí. Při výrobě prefabrikátů v betonárce jsou jednotlivé prvky buď kompletně vyrobeny, nebo předvyrobeny. Podle metody zpracování se rozlišují také různé typy elektroinstalace, popř. komponent, které jsou pro konkrétní elek­troinstalaci použity. Tyto komponenty se upevňují buď na dřevěné bednění, nebo na ocelo­vé pažení, přičemž dřevěné bednění se většinou používá při metodě betonu litého na stavbě a ocelové pažení většinou při výrobě prefabrikátů.
 
Použitý elektroinstalační materiál určený pro montáž do betonu musí být odolný mecha­nicky, tepelně a chemicky a musí zaručovat:
– mechanickou odolnost a tvarovou stálost při montáži při teplotách od –5 °C a tvarovou stálost při teplotách, kdy dochází k tvrdnutí betonu, tj. do +90 °C,
– mechanickou odolnost při betonování,
– těsnost proti zatékání betonového mléka v místech spojů trubek s krabicemi a vývodkami,
– spolehlivé upevnění krabic, vývodek a příchytek na bednění, jejich zabezpečení proti uvol­nění, změně polohy a u krabic proti pootočení nebo vzpříčení při betonáži.
 
Krabice pro montáž do betonu jsou několikadílné a jednotlivé kusy jsou barevně rozliše­ny. Čelní díly se upevňují podle typu bednění hřebíky, vruty, hřeby se závitem nebo u ocelo­vého pažení také navařenými šrouby, plastovými hmoždinkami, přídržnými magnety (u vo­dorovného pažení) i lepicími fóliemi.
 
U betonových konstrukcí lze upevnit elektroinstalační materiál vždy jen na jednu stranu bednění. Jsou-li u svislých stěn třeba krabice na obou stranách, použije se místo druhé krabice rozpěrný prvek.
 
Pro stropní instalaci se používají stropní krabice, které mají v horním víku zalitou mo­saznou matici M5; ta je určena pro montáž závěsného háku pro svítidlo. Háky mají délku 55 až 125 mm a jsou izolované.
 
S vývojem přístrojových, odbočných a stropních krabic jsou vyvíjeny i speciální systémy krytů pro zabudování do stropních dílců vyrobených z betonu litého na stavbě, které jsou ur­čeny pro instalaci svítidel.
(redakce Elektro)