Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Elektrikář a právo

Elektrikář a právo
Výběr předpisů aneb jak minimalizovat problémy při srážce s právním řádem České republiky v elektrotechnické praxi

JUDr. Zbyněk Urban, Praha – poradenská činnost

Úvod

Úvodem do této problematiky několik slov k tomu, jak jsou elektrická zařízení řazena v systému předpisů a legislativy. Pozornost je třeba věnovat především změnám a úpravám v období zhruba posledních deseti let. Za významné je možné označit i období vstupu ČR do EU, kdy byl zahájen proces sbližování naší legislativy s právem Evropských společenství. Při řešení problematiky je třeba vycházet ze zařazení elektrických zařízení z hlediska možných provozních rizik. Zde přichází v úvahu členění, které je obsahem zákona č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn.

Podle zákona podávají organizace státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení.

Citace zákona uvedená v § 6 b): Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob, majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popř. do skupin, a stanovuje se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Na problematiku elektrických zařízení navazuje vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.

Protože z uvedených důvodů jsou elektrická zařízení zařazena mezi vyhrazená, tedy se zvýšenou mírou ohrožení chráněných zájmů, je třeba při činnostech s nimi postupovat podle platné legislativy. Z toho plyne, že profese v elektrotechnice musí pro udržení potřebné úrovně odbornosti a kvality vykonávaných činností sledovat změny norem, vyhlášek, technických předpisů a zákonů. S politováním je nutné konstatovat, že změn není právě málo a naděje na pokles jejich počtu vzhledem ke sjednocování postupů v Evropě je minimální. Jednou z komplikací u technických norem jsou pořizovací náklady, a tím jejich dostupnost pro praxi. Postupovat mimo pravidla stanovená v normách obvykle nelze a následkem jejich nerespektování vznikají nejrůznější problémy a spory. Prokazování, kdo má pravdu ve sporných případech, je složitá, a především časově náročná věc. Pro profesi elektrotechniků je přitom čas nepřítelem, a to často nepřítelem číslo jedna.

Práce, obsluha, údržba, revize, projektování a další činnosti s elektrickým zařízením vystavují pracovníky v některých případech zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. Při jejich výkonu je nezbytná odborná způsobilost, stanovené vzdělání a délka odborné praxe.

Technická zařízení, včetně elektrických, představují zvýšenou míru ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, a proto by měly být dodržovány podmínky pro získání odborné způsobilosti, a to včetně znalosti norem a legislativy, které jsou nezbytné pro vykonávání jejich:

 • obsluhy,
 • montáže a oprav,
 • kontroly (revize),
 • projektování.

Požadavky upravuje dosud platná vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Přes všechny výhrady, které je možné k vyhlášce mít, včetně potřeby její novelizace, jde o platný předpis. Není možné, a ani rozumné, při rostoucí složitosti zařízení a náročnosti na práci s ním ponechat kvalifikaci na libovůli pracovníků.

Legislativa

Legislativa ČR je zaplavena množstvím různých zákonů, vyhlášek a nařízení, které se i přes jejich obrovské množství navíc neustále mění, a to někdy podle tvořivosti našich zákonodárců. Tuto legislativní smršť nestačí průběžně sledovat ani renomovaní pracovníci, natož obyčejný elektrikář. Tento příspěvek chce přiblížit elektrikáři – zaměstnanci i živnostníkovi, elektromontérovi i reviznímu technikovi, čeho se vyvarovat. Práce od zakázky, přes projekt, technické podklady, použití materiálu, samotnou montáž, následné předání díla a vykonání revize až po užívání hotového díla někdy znamená složitou a náročnou cestu.

Závěrečný seznam zákonů, nařízení vlády a vyhlášek nabízí základní výběr právních předpisů, se kterými se při práci na úseku elektrotechniky potká téměř každý odborník. K tomu ještě upozornění, že na činnosti v elektrotechnice navazuje mnoho technických norem, a to jak v obvyklých třídách ČSN 33 až 38, tak i mimo ně. Podrobnější zmínka o normách je nad možnosti krátkého přehledu, který je zde předkládán.

Některé úkony při činnostech s elektrickým zařízením

Při činnostech na elektrickém zařízení a s ním, včetně spotřebičů a dalších prvků, je třeba vycházet z předepsaných postupů a řešení nebo alespoň postupovat na základě ověřených poznatků, které zaručují bezpečnost provozu, a tím do jisté míry i spolehlivost.

Některé ze základních okruhů otázek a problémů, které by měly být vyhodnoceny a řešeny, jsou v několika následujících bodech. Jde o:

 1. Legislativní a technické předpisy, ze kterých vyplývá zákonná povinnost:
  – vypracovat projekt a technickou zprávu elektrického zařízení,
  – realizovat projekt odbornou firmou,
  – zajišťovat ve lhůtách revize elektrického zařízení (výchozí, pravidelné),
  – pro zařízení používat schválené a vhodné výrobky.
 2. Doklady a dokumenty nutné pro přípravu revize elektrického zařízení:
  – požadavky technických norem,
  – požadavky z dalších předpisů,
  – údaje z technické dokumentace výrobce (výrobku).
 3. Systémový postup určení:
  – prostředí podle platných norem a vyhlášek,
  – realizace elektrického zařízení podle podkladů z projektu a další dokumentace,
  – vztahu dokumentace k platným předpisům a normám.
 4. Postupy a metody při revizích elektrického zařízení v praxi (měření/zkoušení):
  – vnitřních elektrických rozvodů (světelných, zásuvkových a dalších) v budovách pro bydlení,
  – vnitřních elektrických rozvodů (světelných, zásuvkových a dalších) v provozovnách,
  – elektrických rozváděčů,
  – specifických elektrických zařízení (stejnosměrné rozvody, lékařská zařízení, chemické provozy a jiné),
  – elektrických spotřebičů,
  – elektrického nářadí,
  – pohyblivých přívodů, šňůrových vedení a jejich příslušenství.

Cílem navrhovaných postupů a opatření je zajištění potřebné úrovně bezpečnosti, odstranění nebo minimalizace rizik u vyhrazených technických zařízení v míře a úrovni, jaké nařizuje platná legislativa.

Bezpečnost z pohledu zákonů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou uvedeny v části páté Hlava I zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Z ustanovení § 101 vychází péče o BOZP jako povinnost vedoucích zaměstnanců, a to s ohledem na rizika a v návaznosti na zvláštní právní předpisy. Prevence rizik je obsahem § 102. Mnohé požadavky jsou uvedeny v nařízeních vlády pro pracoviště, strojní zařízení, v nařízení o práci ve výškách a dalších.

Zde je třeba upozornit na skutečnost, že zákon má působnost i v podnikání fyzických osob, které představují zaměstnavatele sami sobě. Vzhledem k zařazení elektrotechnických výrobků, a tím i elektrických zařízeních do oblasti regulované sféry, je možné bez jakékoliv nadsázky upozornit na existenci rizik při obsluze a práci na elektrických zařízeních, jak vyplývá i z technických norem a některých dalších předpisů. Na doplnění je možné připomenout, že problematika je mj. obsažena v Úmluvě mezinárodní organizace práce č. 155 z 23. června 1981, která je součástí našeho právního řádu jako vyhláška č. 20/1989 Sb., Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.

Ze zákonných ustanovení je třeba připomenout nový zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., které v příloze podrobně řeší problematiku elektrických instalací.

Pro samotnou obsluhu a práci na elektrických zařízení bude nejpodstatnější technická norma ČSN EN 50110-1 ed. 2 a na ni navazující technická normalizační informace TNI 34 3100. Zde jsou formulovány požadavky na obsluhu a práci v podobě, kdy norma neobsahuje technicko-organizační opatření. Znamená to značný rozdíl oproti dřívějšímu obsahu norem a vyvolalo to i rozporuplné hodnocení normy. Pro pochopení je třeba vycházet ze zásady, že norma uvádí cíl, kterého má být dosaženo (bezpečnost), a na řešiteli je volba postupu při respektování současných poznatků vědy, techniky a praxe.

Významným činitelem je zde osoba zodpovědná za elektrické zařízení se stanovenou odpovědností. S odvoláním na již uvedený zákon č. 309/2006 Sb. je tomu na stavbách obdobně s postavením koordinátora BOZP na staveništi.

Poslední z připomínek je k elektrickým zařízením ve výbušném prostředí, pro které upravuje požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Z technických norem navazuje soubor ČSN EN 60079, a to jak z hlediska stanovení vnějších vlivů, tak z hlediska volby vhodných přístrojů a nakonec i údržby a revizí. Pracovníci pro činnosti na těchto zařízeních musí splňovat požadavky odborné způsobilosti skupiny B.

Zařízení přípojek na rozvodnou síť a ochranná pásma venkovních i kabelových vedení jsou řešena v energetickém zákonu č. 458/2000 Sb. a dále v normě pro elektrické přípojky ČSN 33 3320. Proti dřívějšímu řešení přípojek je dnes již nutné respektovat požadavky na zkratovou odolnost v místě připojení, ochranu před přepětím a otázky elektromagnetické kompatibility a k tomu normy energetiky.

Požadavky na výrobky

Základní ustanovení jsou obsažena v zákoně č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazujících nařízeních vlády. Za připomínku stojí ustanovení, že výrobek má být používán k účelu, ke kterému byl zhotoven, za běžných a rozumně předvídatelných podmínek. Jde o požadavek uvedený i v zákoně o obecné bezpečnosti výrobku.

Výrobek by měl vždy splňovat podmínky stanovené pro jeho uvedení na trh, mít potřebné označení a návod v řeči uživatele s odkazem na zákon o ochraně spotřebitele.

Problémy vznikají dosti často u rozváděčů a požadavků na jejich stavbu a sestavení, které jsou v souboru ČSN EN 60439. Otázky správné instalace rozváděčů souvisejí i se zákonem o požární ochraně, s instalacemi na hořlavých podkladech, povahou zařízení v chráněných únikových cestách a s některými dalšími.

Pro instalace v obytných budovách a provozovnách jsou základní požadavky z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, ale i před požárem a dalšími vlivy uvedeny v souboru ČSN 33 2000. Tento soubor, který má sedm částí, je neustále doplňován v návaznosti na evropské normy a členství ČR ve výboru pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC. Při používání souboru je třeba respektovat dvě zásady: V první řadě nelze spolehlivě pracovat s jednotlivými normami, ale jen se souborem jako celkem. A dále je nutné sledovat změny norem, ke kterým dochází v důsledku harmonizace s evropskými normami a v důsledku přebírání nových norem dosud nezavedených v ČSN.

Závěr

Základní informace o předpisech souvisejících s elektrotechnikou jsou uvedeny dále v přehledu. Byly vybrány nejčastěji používané předpisy, které však neobsahují úplný přehled, a to zejména pro specifické činnosti a některá individuální řešení. Ohledně přehledu je třeba upozornit na to, že byl zpracován ke konci třetího čtvrtletí roku 2006 a je nutné počítat s dalšími změnami i pro následující roky. Patrně mezi prvními se to dotkne zákoníku práce a možná i stavebního zákona.

Přehled je uspořádán v pořadí zákony, nařízení vlády (technické předpisy) a vyhlášky. K činnostem navazujícím na řešení otázek souvisejících s energetikou (přípojky, připojovací podmínky) je třeba dodat, že se řídí podnikovými normami energetiky (PNE). Pro řešení těchto problémů je možné z praxe doporučit postupy a vykonávání prací podle požadavků energetických podniků v místě realizace zařízení.

Samostatnou problematikou do budoucnosti bude ochrana před bleskem, která je zpracována v novém souboru norem ČSN EN 62305. Pojetí a hodnocení ochrany před bleskem jsou značně odlišné od dosud platné normy a zavedení do praxe zřejmě nebude snadné.

Dalším okruhem normalizace, který dozná mnoha změn, bude část 7 ze souboru norem ČSN 33 2000 pro jednoúčelová zařízení. Zde bude zavedeno několik nových norem, které zatím nebyly v dosavadních normách ČSN pro elektrotechniku. Společně s těmito změnami dochází průběžně k opravám a změnám norem, a to nejen dříve vydaných, ale i norem z poslední doby.

Přehled předpisů

Zákony
174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 338/2005 Sb.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 91/2005 Sb.
102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
251/2005 Sb., zákon o inspekci práce.
253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce.
50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platný do 31. 1. 2006.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – platný od 1. 1. 2007.
65/1965 Sb., zákoník práce (platný do 31. 12. 2006).
262/2006 Sb., zákoník práce (platný od 1. 1. 2007).
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při prá ci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády
291/2000 Sb., kterým se stanovuje grafická podoba značky CE.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
209/2001Sb., kterým se stanovuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.
378/2001 Sb., kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
494/2001 Sb., kterým se stanovuje způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
495/2001 Sb., kterým se stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
11/2002 Sb., kterým se stanovuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění n. v. č. 178/2004 Sb.
17/2003 Sb. (dříve 168/1997 Sb.), kterým se stanovují technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
18/2003 Sb. (dříve 169/1997 Sb.), kterým se stanovují technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
20/2003 Sb. (dříve 175/1997 Sb.), kterým se stanovují požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
21/2003 Sb. (dříve 172/1997 Sb.), kterým se stanovují technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
23/2003 Sb. (dříve 176/1997 Sb.), kterým se stanovují technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
24/2003 Sb. (dříve 170/1997 Sb.), kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení.
26/2003 Sb. (dříve 182/1999 Sb.), kterým se stanovují technické požadavky na tlaková zařízení.
27/2003 Sb. (dříve 14/1999 Sb.), kterým se stanovují technické požadavky na výtahy, ve znění n. v. č 127/2004 Sb.
406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu.
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Vyhlášky
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
48/1982 Sb., kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění platných předpisů (vyhláška č. 192/2005 Sb.).
20/1989 Sb., Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (platila do 31. 12. 2006).
132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (platila do 31. 12. 2006).
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).