časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektrická zařízení v zemědělských a zahradnických provozech

|

Elektro 11/2000

Ing. Michal Kříž, IN-EL

Elektrická zařízení v zemědělských a zahradnických provozech

Elektrická zařízení v zemědělských provozech patří mezi nejnáročnějších zařízení z hlediska působení vnějších vlivů i z hlediska nebezpečí úrazu. Proto je jim věnována i nová kapitola v rámci informačního internetového systému v elektrotechnice na internetové adrese www.in-el.cz a www.iisel.com, z níž jsou některé pasáže v tomto příspěvku uvedeny.

Požadavky na elektrická zařízení v zemědělských a zahradnických provozech jsou většinou přísnější, než je obvyklé, protože v zemědělských závodech působí na elektrická zařízení množství vlivů odlišných oproti jiným provozům.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v důsledku působení zmíněných vlivů na elektrická zařízení se zajišťuje takto:

a) Napájecí obvody zásuvek musí být chráněny proudovými chrániči o hodnotě IDn Ł 30 mA.

b) Při uplatnění napěťových chráničů je maximální dotykové nebo krokové napětí, při kterém musí chránič vypnout, UL = 25 V pro střídavé a 60 V pro stejnosměrné napětí. V prostorách, které jsou z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečné pro pracovníky i pro zvířata (mokré, kyselé a slané prostředí, tzn. především tam, kde se pracuje s chlévskou mrvou apod.), se zřizují obvody s bezpečným malým napětím (SELV). I u těchto obvodů, bez ohledu na to, jak malé je jejich napětí, musí být zajištěna ochrana před dotykem jejich živých částí:

 • izolací (zkoušenou napětím 500 V po dobu 60 s),
 • kryty nebo přepážkami zajišťujícími stupeň ochrany IP2X.

V místech, kde jsou umístěna zvířata, se pospojují všechny vodivé prvky, kterých se zvířata mohou dotknout:

 • mezi sebou,
 • s ochranným vodičem elektrické instalace,
 • s náhodným nebo strojeným zemničem vždy na dvou místech.

Ochrana před vznikem požáru
Elektrickou instalaci je nutné chránit buď jako celek, nebo jako její části proudovým chráničem o hodnotě IDn Ł 500 mA, doporučuje se však IDn Ł 300 mA (a jednotlivé obvody chrániči o hodnotě IDn Ł 30 mA). Samozřejmostí přitom zůstává řádné jištění jednotlivých obvodů nadproudovými jisticími prvky.

Topná zařízení musí být pevně instalována v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů i od zvířat. Pro sálavá topná zařízení je to alespoň 0,5 m, nestanoví-li výrobce jinak.

Zapnutý stav infrazářičů musí být signalizován:

 • signalizací zapnutého stavu na spínačích,
 • vizuálně (stav infrazářiče je zřetelně vidět – žhne),
 • signalizací zapnutého stavu na infrazářičích.

Ochrana zařízení
V normálním provozu musí být zajištěno krytí elektrických zařízení alespoň IP44. V prostorech se zvýšeným výskytem jemného prachu nebo vody a jiných kapalin je nutné volit krytí vyšší.

Svítidla se připevňují tam, kde nemohou být prachem, senem apod. zakryta (zafoukána). V prostorech s nebezpečím požáru hořlavých hmot (sena, slámy) je nejlépe svítidla vůbec neumísťovat a oddělit je od tohoto prostoru např. skleněnou stěnou (luxfery apod.).

Spínací zařízení a rozváděče
U technologických linek je nutné instalovat zařízení pro jejich nouzové zastavení. Zároveň musí být odděleno od zařízení sloužících k zajištění bezpečnosti (odsávání nebezpečných látek, osvětlení apod.). Zařízení pro nouzové zastavení nesmějí být instalována tam, kam mají přístup zvířata nebo kde by zvířata mohla přístupu bránit (je třeba brát v úvahu i chování zvířat v případě paniky).

Spínací zařízení svítidel v prostorech se senem, slámou apod., infrazářičů a podobných zařízení musí být vybaveno zřetelnou signalizací zapnutého stavu (není-li stav spínaného zařízení z místa spínání patrný).

Tab. 1. Důležité požadavky

Vlivy Důsledky
na elektrická zařízení v zemědělství působí vlhkost (AB5, AB7), kyseliny a soli (AF4) zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
zvýšené nároky na odolnost kovových materiálů proti korozi
elektrická zařízení jsou obklopena hořlavými látkami a prachy nebo hořlavé látky se zde zpracovávají (BE2) nebezpečí požáru
v zemědělství se pracuje s užitkovými zvířaty, proto jsou nutné zvláštní požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem
zajištění bezporuchového chodu elektrického zařízení používaného v provozech pro intenzivní chov zvířat, popř. omezení poruchy a možnost jejího rychlého odstranění

Rozváděče se v zemědělských provozech umísťují v blízkosti hlavního vstupu do objektu, popř. tam, odkud je nejsnadnější obsluha s ohledem na rozmístění technologického zařízení. Hlavní vypínač musí být snadno přístupný a musí být označen. Rozváděče ve venkovním prostoru musejí být ve venkovním provedení, nebo alespoň v krytí IP43 (pod přístřeškem nejméně IP21).

Zvláštní doporučení
Elektrická ohrazení pastvin apod. je nutné umísťovat dostatečně daleko od elektrických venkovních vedení.

U elektrických zařízení pro intenzivní chov zvířat je nutné zajistit náhradní napájení při výpadku sítě, popř. alespoň náhradní větrání. Při větším počtu ventilátorů a větracích zařízení (klimatizace) se jejich napájení rozděluje na více obvodů.

Údržba a revize
Podle místních provozních podmínek je třeba zajistit pravidelnou údržbu elektrického zařízení.

Pro zemědělské provozy nestanoví ČSN 33 1500 žádné speciální lhůty pro vykonávání pravidelných revizí. Je však třeba upozornit, že tato norma předepisuje lhůtu pravidelných revizí:

 • 3 roky pro prostředí vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci,
 • 2 roky pro prostředí s nebezpečím požáru,
 • 1 rok pro prostředí mokré a s extrémní korozní agresivitou.

Cílem uvedené nové kapitoly v informačním systému je pomoci novým samostatným hospodářům k bezpečnějšímu a jednoduššímu provozování a údržbě starších a výstavbě nových elektrických zařízení.