časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Elektrická zařízení v malých a středních provozovnách

|

číslo 10/2002

Výměna zkušeností

Elektrická zařízení v malých a středních provozovnách

Ing. Jaroslav Melen,
soudní znalec z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice

V následujícím příspěvku publikujeme odpověď Ing. Jaroslava Melena na dotaz čtenáře, který se týká se volby (upřednostnění) ustanovení v různých ČSN v konkrétních podmínkách. Redakce věří, že uvedená problematika zajímá i širší okruh čtenářů.

Dotaz
Podle jaké normy posuzovat malou truhlárnu pro zakázkovou výrobu kuchyňských linek – podle ČSN 33 2000-4-482, nebo ČSN EN 50281-1-2?
V dílně je malá okružní pila na přiřezávání dřevotřískových desek, dále se používají ruční vrtačka a bruska. Jak postupovat u velkých truhláren?

Odpověď
Při předpokladu, že oním posuzováním je míněno posuzování při pravidelných revizích, bude výchozím podkladem protokol o určení vnějších vlivů, z kterého bude zřejmé, jaký vliv kategorie BE byl projektantem, popř. provozovatelem, určen, zda:

 • BE1 – Bez významného nebezpečí, nebo
 • BE2 – Nebezpečí požáru charakteru:
  • BE2N1 – Nebezpečí požáru hořlavých hmot (prostory s dobře provzdušněnými částmi hořlavých hmot: hoblovačkami, textilním a papírovým odpadem),
  • popř. s kombinací BE2N2 – Nebezpečí požáru hořlavých prachů,
  • nebo dokonce BE3N1 – Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů.
Obr. 1.

Podle toho, jak je popisována zmíněná truhlárna pro zakázkovou výrobu nábytku z dřevotřískových desek, lze předpokládat, že půjde maximálně jen o BE2N2, neboť úvaha, že se v uvažovaném prostoru budou hromadit zmíněné provzdušněné části hořlavých hmot – hoblovačky (kde by se nakonec z dřevotřísky vzaly), je nereálná.

Pro posuzování takto popsaného prostoru, z pohledu požadavků na provedení elektrického zařízení podle tabulky 51AN a/nebo 51ANK1 ČSN 33 2000-5-51, proto platí:

 • A. Jde-li o ČSN 33 2000-4-482 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení, Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů, Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím – tento oddíl se vztahuje na výběr a provedení instalace (tj. provedení rozvodů, jištění proti přetížení a zkratu, podmínky pro odpojování atd.):

  • v prostorách, kde se zpracovávají, skladují nebo vyrábějí hořlavé materiály, včetně hromadění prachu (stodoly, továrny na zpracování dřeva, papírny, textilní továrny apod.),

  • v místech s převážně hořlavými materiály ve stavebních konstrukcích.

  Norma jako taková neplatí pro prostory s nebezpečím výbuchu a neřeší únikové cesty z těchto prostor – pro ty platí ČSN 73 0802 a související normy.
 • B. Jde-li o soubor norem ČSN EN 50281-1-1 – Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem, Část: 1-1: Elektrická zařízení chráněná krytem – Konstrukce a zkoušení (33 2330) a ČSN EN 50281-1-2 – Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem, Část: 1-2: Elektrická zařízení chráněná krytem – Výběr, instalace a údržba (33 2330), zdůrazňuji, že:

  • první norma uvádí požadavky pro navrhování, konstrukci a zkoušení elektrických zařízení chráněných krytem a určených pro použití v prostorech, kde může být hořlavý prach v takovém množství, které by mohlo vést k nebezpečí požáru (BE2N1) nebo výbuchu (BE3N1),

  • druhá norma uvádí návod pro výběr, instalaci a údržbu elektrických zařízení chráněných krytem, která jsou určena pro použití v prostorech, kde může být hořlavý prach v takovém množství, jež by mohlo vést k nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Zařízení splňující požadavky normy ČSN EN 50281-1-1 lze běžně používat v zónách 21 a 22 (vnějšího vlivu BE3N1 – Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů) i v prostorách s vnějším vlivem BE2N2 – Nebezpečí požáru hořlavých prachů. To je tam, kde se vyskytuje hořlavý prach v souvislé vrstvě usazeného prachu, přičemž vrstva 1 mm a vyšší se považuje za vrstvu schopnou šířit požár.

Pro zónu 20 musí být zařízení podrobena analýze všech možných poruchových stavů a oteplovací zkoušky musí být vykonávány pro nejnepříznivější poruchovou situaci a za nejnepříznivějších podmínek stanovených výrobcem (úplně zasypány prachem, částečně zasypány prachem apod.).

Výběr elektrických zařízení provedený podle ČSN EN 50281-1-2 platí pouze pro zařízení, na kterých se může prach hromadit maximálně v 5mm vrstvě. Pro použití v prostorech, kde se mohou usazovat vyšší vrstvy prachu, musí být provedeno speciální hodnocení bezpečnosti pomocí přepočtu teploty vznícení hořlavého prachu (pro vyšší vrstvy se teplota vznícení snižuje) nebo měřením.

Nepředpokládám, že ve výše popsané truhlárně se bude vytvářet a volně vznášet a nakonec (při pravidelném čištění zařízení) i usazovat takové množství prachu, aby bylo nutné uvažovat vnější vliv BE3N1 – Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů.

V této souvislosti odkazuji i na ustanovení odst. (9) § 63 vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se říká: „Na stacionárních strojích trvale používaných v uzavřených prostorách musí být instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu.“

Shrnutí
Při posuzování elektrického zařízení v uváděném případu truhlárny je třeba vzít v úvahu, při hodnocení zařízení jako celku, z pohledu splnění požadavků na jeho provedení pro vnější vliv BE2N2, obě zmíněné normy.

Jestliže byl projektantem, popř. provozovatelem, určen vnější vliv BE1 – Bez významného nebezpečí (ten by vzhledem k popisovanému charakteru provozu zřejmě nejlépe vystihoval skutečné provozní podmínky takovéto truhlárny), pro výběr a instalaci zařízení by byly limitující podmínky pro ostatní vnější vlivy uplatňované v daném prostoru. Charakteristiky požadované pro výběr a instalaci zařízení do vnějšího vlivu BE1 jsou v takovém případě normální a znamenají, že běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedeném vnějším vlivu.

Co se týče druhé části dotazu – jak postupovat u velkých truhláren –, je třeba zdůraznit, že rozhodujícím kritériem pro posuzování požadavků na provedení elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-5-51 je určení vnějších vlivů, které se v daném prostoru uplatňují, tedy i vnější vliv BD – Podmínky úniku v případě nebezpečí. Ten hraje primární roli při posuzování požární bezpečnosti stavebních objektů, avšak na požadavcích na provedení elektrického zařízení se rovněž projeví, byť na první pohled až sekundárně.