časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2020 vyšlo
tiskem 2. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 1. 2021. 

Téma: Měřicí technika; Diagnostika; Zkušebnictví

Hlavní článek
Dlouhodobá zkouška inovovaného kluzného kontaktu

EEBW: Energie efektivně 2002

|

číslo 1/2003

Referáty

EEBW: Energie efektivně 2002
8. ročník mezinárodní konference a výstavy

Juraj Krivošík, SEVEn,
Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Efektivní využívání energie, využití obnovitelných zdrojů energie a trendy v liberalizaci energetických zdrojů byly hlavními tématy diskutovanými na konferenci a výstavě EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskutečnila ve dnech 5. až 7. listopadu 2002 v Kongresovém centru Praha. Organizátorem konference byl SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. Prezentace a diskuse v jednotlivých sekcích byly zaměřeny především na projekty úspor energie z hlediska finančně výhodných investic a možností jejich širšího využití ve prospěch spotřebitelů.

Energeticky efektivní osvětlení – i malé projekty mají viditelné přínosy

Jak známo, spotřeba elektrické energie na osvětlování představuje minimálně 10 % celkové spotřeby elektřiny v České republice. Pronikání vysoce účinného osvětlení na trh je v ČR údajně větší než v jiných zemích středoevropského regionu; ve srovnání se západoevropskými zeměmi však existují značné rezervy.

Obr. 1.

Energeticky úsporné osvětlování proto bylo předmětem diskusí na jedné ze specializovaných sekcí konference EEBW: Energie efektivně 2002. Při jednotlivých prezentacích byl důraz kladen na možnosti realizace ziskových projektů, které mají v podobě úspor energie při použití osvědčených technologií, zařízení a zdrojů světla i ekonomicky výhodné parametry. Většina těchto projektů je financována z vlastních zdrojů, ale jsou i takové, které využívají financování třetí stranou.

Zkušenosti servisních firem, jako jsou městské technické služby, specializované firmy nebo regionální distributoři energie, např. ukazují, že pro tuto formu podnikání je v ČR dostatečný prostor. Technický stav soustav veřejného osvětlení totiž bude vyžadovat dynamičtější řešení, která města sama většinou nebudou schopna zajistit vlastními silami. Firmy energetických služeb proto mohou dlouhodobě zajistit nápravu.

V oblasti osvětlování interiérů byl prezentován Evropský program GreenLight (Zelené světlo), který se stal dobrovolným programem, v němž se soukromé a veřejné organizace zavazují uskutečnit energeticky úsporná opatření, jejichž náklady jsou spláceny dosaženými úsporami. Program byl zahájen v roce 2000 z iniciativy Evropské komise a národních energetických agentur třinácti členských zemí EU a Norska. Do září 2002 tento program akceptovalo 73 partnerů, kteří se zavázali ve svých areálech uplatňovat energeticky úsporné technologie.

Co je program GreenLight?

Program GreenLight dobrovolně pomáhá veřejným a soukromým spotřebitelům elektrické energie šetřit peníze a snižovat znečištění životního prostředí zvýšením energetické účinnosti při osvětlování. Jádrem programu je registrační formulář, který podepisuje partner programu a Evropská komise. Partner se v něm zavazuje buď zrekonstruovat osvětlení alespoň v 50 % prostor, které vlastní nebo má v dlouhodobém pronájmu (nejméně na pět let) a investice je zisková, nebo snížit celkovou spotřebu elektrické energie na osvětlování alespoň o 30 %.

Pro stanovení, zda je investice zisková, si partner může vybrat kritérium vnitřního výnosového procenta (IRR), které by za srovnávací období patnácti let mělo dosáhnout alespoň 20 %, nebo pravidlo minimálních nákladů za dobu životnosti projektu (minimálně za pět let). Podle tohoto pravidla je investice zisková, je-li výsledná čistá současná hodnota (NPV) investice nezáporná.

V nově vybudovaných prostorách je třeba osvětlovací systémy zvolit tak, aby byl zachován nebo zvýšen standard kvality osvětlení, spotřeba elektrické energie byla nižší a zároveň šlo o investici, jejíž vnitřní výnosové procento přesahuje 20 %.

Program GreenLight podporuje své partnery v odčerpávání z obrovského rezervoáru ziskových investic, aniž by byla od Evropské komise vyžadována zvláštní dotace. Investice v rámci programu GreenLight využívají osvědčené technologie, produkty a služby s prokázanou účinností. Evropská komise partnery programu podporuje formou informačních zdrojů a veřejného uznání: plakety, reklamy, exkluzivní používání loga programu a ocenění.

Implementace programu GreenLight v České republice

O rozšíření programu GreenLight do České republiky se rozhodlo v květnu 2002. Národním kontaktním bodem programu je středisko SEVEn, jehož činnost se soustředí na podporu a propagaci účinného využívání energie.

Úlohou SEVEn je propagovat program tak, aby získal co možná největší počet českých společností. Na základě zkušeností ostatních národních kontaktních míst byly nejdříve osloveny společnosti, které jsou nejvíce viditelné a které uskutečňují progresivní a veřejnosti známou ekologickou politiku. Nejvíce rezervovaným firmám je nabízeno v rámci programu GreenLight nejprve realizovat pilotní projekt a teprve poté zkoumat možnosti přistoupení celé společnosti k programu. Tato marketingová strategie byla v ostatních zemích velmi úspěšná. Ať se jedná o jakoukoliv společnost, je snaha nalézt v ní osobnost, která bude hrát významnou úlohu při přesvědčování společnosti, aby energeticky úsporné postupy v osvětlování zaváděla do praxe. Je zřejmé, že spolehlivá kontaktní osoba uvnitř organizace je klíčem k úspěchu.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
www.eebw.cz
www.eu-greenlight.org
www.uspornazarivka.cz

Zpracováno podle příspěvku Berrutto, V., Bertoldi, P., Dašek, M.: Program GreenLight v České republice, předneseném na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002 dne 5. 11. 2002 v Praze.

(převzato z časopisu SVĚTLO č. 4, 2002)