časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Eaton Elektrotechnika

|

Ing. Lucie Kuhnová, Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
 
Eaton Elektrotechnika je v povědomí od­borné veřejnosti spojována především s jis­tiči a proudovými chrániči značky Moeller. Eaton však v současné době působí jako výrobce a distributor elektrotechnického zařízení a dodavatel komplexních řešení kvalitního napájení. V České republice je společnost Eaton významným zaměstnava­telem, má zde více než 1 100 zaměstnanců různých profesí.
 

Vývoj je nikdy nekončící proces

 
Společnost Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) vstoupila na český trh v roce 1993 jako součást koncernu Felten & Guilleaume. V roce 1998 zahájila integra­ci do koncernu Moeller, který se zabýval vý­robou přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie. O deset let později odkoupila kon­cern Moeller mezinárodní skupina Eaton Cor­poration. Takto se dá shrnout třináctileté pů­sobení společnosti na českém trhu.
 
Aby se společnost mohla stát úspěšnou, musí se otevřít změnám a flexibilně reago­vat na požadavky svých zákazníků. Produk­tový sortiment Eaton zahrnuje jak přístroje pro domovní a průmyslové elektroinstalace, tak přístroje pro distribuci elektrické ener­gie. Eaton působí také jako dodavatel kom­plexních řešení v oblasti kvality napájení. Společnost v současnosti poskytuje kom­plexní řešení projektů, spočívající v dodáv­kách komponent a komponentních celků především pro oblast vn a nepřerušovaného napájení (UPS).
 
Eaton Elektrotechnika disponuje v České republice dvěma obchodními kancelářemi: v Praze (obr. 3) a v Ústí nad Orlicí (obr. 4).
 
Významnou součástí společnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí (obr. 5), kde se vyrábějí zejména rozváděčové skříně a rozvodnice, proudové chrániče, jističe a další prvky. Se svými téměř tisíci pracovníky se závod řadí mezi nejvý­znamnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji.
 
Důležitou roli v rámci koncernu plní také distribuční a skladové centrum BDC v Poho­řelicích u Brna, které zajišťuje dodávky ce­lého sortimentu produktů Eaton a Moeller zákazníkům nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy.
 
Divize Power Quality společnosti Eaton se zaměřuje na oblast kvalitního napájení, průmyslového řízení a automatizace a v oblasti produktů na dohled a monitorování. Za­řízení Eaton v kombinaci s plnohodnotný­mi inženýrskými službami představují zá­kaznická řešení pod známkou PowerChain Management™, sloužící potřebám napáje­ní datových center, průmyslových zaříze­ní, institucí, veřejného sektoru, veřejných služeb, obchodní sféry, domácností, v ob­lasti IT, klíčových aplikací, alternativních energetických zdrojů a trhů OEM (Original Equipment Manufacturing, výroba originál­ního zařízení).
 
V České republice působí dvě dceřiné spo­lečnosti: Eaton Elektrotechnika a Eaton In­dustries. Eaton Industries se zabývá výrobou a prodejem autokomponent. V Chomutově vyrábí hydraulické systémy pro automobi­lový průmysl, především vedení kapalin pro klimatizace, posilovače řízení a brzd.
 

On-line klub – Profiklub Elektrotechniků

 
Společnost Eaton Elektrotechnika za­ložila nový odborný portál pro elektrikáře a elektrotechniky OSVČ – Profiklub Elek­trotechniků, který je v provozu od února le­tošního roku. On-line klub poskytuje svým členům přednostní přístup k informacím z oblasti elektrotechniky a nabízí užitečné tipy o prodejních akcích či přehledy pro­duktových novinek.
 
Cílem je umožnit registrovaným členům výsadní přístup k informacím o produktových novinkách značky Moeller/Eaton.
 
Členové klubu navíc získají užitečné tipy, jak a kde výhodně nakoupit. V nabídkovém sortimentu lze najít upoutávky na různé akce pořádané přímo společností Eaton a jejími distributory, kteří mají možnost zdarma te­maticky zaměřenou akci vložit do kalendá­ře akcí, a upozornit tak na ni své zákazníky. Členové profiklubu také jistě ocení nabídku odborných školení o nových produktech a je­jich instalaci, při nichž se seznámí s novými trendy na trhu elektrotechniky.
 
Registrace do Profiklubu Elektrotechniků je jednoduchá – stačí se jen přihlásit na strán­kách www.ProfiKlubElektrotechniku.cz a pak si už jen užívat výhod.

 

Eaton a podpora sportu v Česku

 
Spojení s hokejem, konkrétně podpora extraligového hokejového klubu HC Eaton Pardubice, vyplývá z postavení společnos­ti a jejích aktivit na českém trhu. Eaton ne­chce být jen pasivním partnerem přináše­jícím pouze finanční prostředky. Eaton má dostatek znalostí, zkušeností a silné mezi­národní zázemí k tomu, aby usiloval o bu­dování dlouhodobé tradice klubu.
 
Společnost spolupracuje s pardubickým hokejovým klubem již od roku 2003 (v této době ještě pod původním názvem Moeller Elektrotechnika) a když v roce 2008 zís­kala nového vlastníka Eaton Corporation, podpora českého hokejového klubu v po­době generálního partnerství přirozeně po­kračovala.
 

Eaton Corporation slaví 100 let svého působení

 
Mezinárodní skupina Eaton Corporation slaví letos 100 let od svého založení. Kořeny společnosti Eaton sahají do roku 1911, kdy za­čal se svými společníky v americkém městeč­ku Bloomfield podnikat J. O. Eaton, po kterém nese společnost jméno dodnes. Jejich malá spo­lečnost vyráběla zprvu jen převodovky a nápra­vy k nákladním automobilům. Za 100 let své existence společnost Eaton dokázala vybudovat několik celosvětově operujících divizí.
 
Eaton Corporation působí v současné době v oblasti elektrických systémů, zařízení pro distribuci a řízení elektrické energie, dále v oblasti hydraulických komponent, systé­mů a služeb pro průmyslová a mobilní zaří­zení nebo palivových, hydraulických a pneu­matických systémů v leteckém průmyslu pro civilní a vojenské využití, jakož i v oblasti systémů hnacích ústrojí a jednotek pro ná­kladní a osobní vozidla zajišťujících optima­lizaci výkonu, spotřeby paliva a bezpečnosti.
 
Společnost zaměstnává v současnosti po celém světě přibližně 70 000 lidí a své výrobky dodává zákazníkům ve více než 150 zemích světa. Obrat celé skupiny Eaton Cor­poration dosáhl v roce 2009 částky 11,9 mld. amerických dolarů.
 
Další informace na:
 
Obr. 1. Chránič PF7
Obr. 2. Vývoj společnosti v symbolech
Obr. 3. Obchodní kancelář v Praze
Obr. 4. Obchodní kancelář v Ústí nad Orlicí
Obr. 5. Výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí