časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Dohoda o vzniku Unie elektrotechniků ČR

číslo 1/2004

elektrotechnické fórum

Dohoda o vzniku Unie elektrotechniků ČR

Julius Růžička,
předseda přípravné rady UE ČR

Dne 9. září 2003 byla podepsána dohoda o vzniku Unie elektrotechniků ČR.

Hned v úvodu jednání – ještě před podpisem – byl změněn přijatý název tohoto společenství. Zkratka EU má v dnešní době jiný rozměr, a tedy označení EU ČR, zkratka Elektrotechnické unie ČR, by mohlo být zavádějící a matoucí. Název však nemění nic na podstatě a účelu vzniku společného a sjednocujícího profesního subjektu.

Je tudíž přijata dohoda o vzniku Unie elektrotechniků České republiky.

Pro naplnění jednoho ze základních cílů Hospodářské komory České republiky a nutných potřeb podnikatelů v elektrotechnice, tj. vytvoření jednotné profesní platformy podnikatelů a dalších subjektů působících v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky, ustavují členské strany Unii elektrotechniků České republiky (dále jen UE ČR). V ní jsou sdruženi členové HK ČR, společenstev a svazů elektrotechnické profese do jednoho profesního samostatného právního subjektu.

Členské strany přistoupily na tuto dohodu vedeny snahou o:

  • nové a efektivní řešení vztahů, spolupráci a realizaci zájmů vycházející z elektrotechnické profese,

  • zvyšování součinnosti a dosažení optimálního fungování podmínek začleňování se do Evropské unie,

  • optimalizaci využití možností jednotlivých objektů a jejich vzájemnou informovanost,

  • slaďování zájmů v rámci jednotné reprezentace elektrotechnické profese vůči orgánům státní správy, samospráv, zákonodárným sborům a dalším národním a mezinárodním organizacím.

Členské strany se dohodly, že se sjednotí a vytvoří jednotný právní subjekt s krajským členěním a že uzavřou dohodu o profesní spolupráci tak, aby uvedených cílů bylo co nejdříve a efektivně dosaženo.

Uzavřením dohody se členské strany zavazují, že:

  • budou jednat a konat v souladu s vnitřními normami UE ČR,

  • budou respektovat, ctít a hájit zájmy HK ČR a jejích členů, profesně se zúčastní dění v profesní části HK ČR, organizačně tam, kde uhradily členské příspěvky,

  • se budou navzájem respektovat, při přenosu profesních informací a utváření profesního prostředí nebudou vytvářet konkurenční klima; tím není dotčeno právo všech zúčastněných stran na vypsání či účast na výběrových řízení na určité dílo nebo činnost,

  • upraví své vnitřní normy tak, aby se jejich členové mohli zúčastnit podnikatelského a profesního dění prostřednictvím příslušné krajské unie elektrotechniků, projeví-li o tuto účast zájem, a aby bylo možné uplatnit jednotný postup v elektrotechnické profesi, dohodnutý a doporučený sněmem nebo radou UE ČR,

  • spolu s HK ČR budou podporovat vznik krajských unií elektrotechniků při KHK,

  • ustavující sněm UE ČR bude svolán ze zástupců KUE, které budou do 30. 4. 2004 ustaveny tak, aby mohl být svolán nejpozději do 30. 6. 2004.

Podpisová listina je nedílnou součástí této dohody.

Dohoda o vzniku Unie elektrotechniků České republiky byla 9. září 2003 schválena na zakládajícím zasedání zakládajícími elektrotechnickými svazy, společenstvy, cechy a krajskými elektrotechnickými sekcemi při KHK, které o vznik projevily zájem, a stvrzena podpisem jejich statutárních zástupců.

Středočeský kraj Ing. Jiří Horák, cechmistr Berounského elektrotechnického cechu (horak@elpis-elektro.cz). Ing. Miloslav Valena, člen HK ČR, vyzván ke spolupráci při založení KUE.

Kraj Vysočina
Jaroslav Miklík, cechmistr CEJ Jihlava (ebz.zdar@tiscali.cz).
Ing. Josef Mátl, cechmistr Cech elektro Žďár nad Sázavou.

Jihomoravský kraj
Milan Bureš, mistr společenstva EŽS Brno (ezs@elektrika.cz).
Jiří Reich, předseda SejM Brno (jire@volny.cz).

Zlínský kraj
František Vodička, Elektrotechnický cech Zlín (frvodicka@seznam.cz).
Ing. Stanislav Vývoda, Elektrotechnický cech Zlín.

Ústecký kraj
Pavel Pokorný, člen OHK Děčín (pokorny@tesmail.cz).
Václav Beníček, člen OHK Děčín (benicekv@volny.cz).

Olomoucký kraj
Ing. Petr Létal, Cech elektrotechniků regionu Olomouc, zastupující Jiřího Hemerku (hemerka@solidteam.cz).
Štěpán Valenta, svazový předseda Českého elektro svazu Praha (valenta.ces@c-box.cz).

Liberecký kraj
Julius Růžička, cechmistr Elektrotechnického cechu Liberec (julius.ruzicka@volny.cz).
Petr Pelant, člen rady Elektrotechnického cechu Liberec, zastupující Petra Kuderu (eltron@volny.cz).

Moravskoslezský kraj
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., předseda MSES Ostrava (pavel.santarius@vsb.cz).
Ing. Mečislav Hudeczek, člen představenstva MSES Ostrava.

Jednáním o vzniku UE ČR byli přítomni i zástupci ESČ Praha a Elektrotechnického cechu plzeňského regionu, za HK ČR František Holec, viceprezident HK ČR, zúčastnil se i prezident HK ČR dr. Ing. Jaromír Drábek.

Předsedou přípravné rady UE ČR byl zvolen Julius Růžička, zástupci předsedy byli zvoleni Štěpán Valenta, prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., Milan Bureš, Ing. Miloslav Valena a František Vodička. Úkoly a cíle pro zvolený výkonný výbor UE ČR byly stanoveny na jednání rady UE ČR, která se konala 14. října 2003.

Zájemcům o účast na dění v UE ČR a vzniku KUE v jejich kraji podají informace výše uvedení signatáři dohody.