časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Diagnostika jističů pomocí softwaru NZM-XPC-Soft firmy MOELLER

číslo 10/2004

inovace, technologie, projekty

Diagnostika jističů pomocí softwaru NZM-XPC-Soft firmy MOELLER

Ing. Karel Kašpárek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

V minulém čísle časopisu ELEKTRO jsme popsali vývoj v oblasti diagnostiky a komunikace výkonových jističů u firmy MOELLER (viz článek na straně 78). V tomto tematicky navazujícím článku se zaměříme na podrobnější popis možností diagnostiky jističů Moeller řady NZM2, 3, a 4. Popíšeme funkci počítačového programu NZM-XPC-Soft a jeho užití při diagnostice jističů.

Vlastnosti a užití softwaru NZM-XPC-Soft

Uživatelské rozhraní, kterým je software NZM-XPC-Soft instalován v PC, slouží k zobrazení provozních dat a diagnostiky stavu elektronických spouští výkonových jističů Moeller řady NZM2, 3 a 4. S pomocí tohoto nástroje se realizuje sériové dvouvodičové spojení mezi PC a blokem elektronické spouště v jističi NZM, nebo mezi PC a modulem DMI (Data Management Interface, typové označení NZM-XDMI612). Pro propojení PC a nadproudové spouště jističe se používá speciální kabel, který umožní přenos dat a zároveň slouží jako rozhraní, takže napájecí napětí pro blok spouště se může odebírat z portu myši nebo klávesnice na PC. Pomocí NZM-XPC-Soft je možné zobrazit data a provést parametrizaci v rozhraní řízení dat modulu DMI.

Obr. 1

Obr. 1. Diagnostika nabízí množství informací o stavu jističe a umožňuje analyzovat příčiny vypnutí jističe

Parametry pro modul DMI mohou být velice jednoduše předběžně nastaveny pomocí softwaru ještě před připojením k jističi. Parametry jističe NZM uložené do modulu DMI pomocí softwaru jsou při vytvoření spojení mezi modulem DMI a jističem přeneseny do jističe. Pro přenos dat mezi PC a modulem DMI se používá kabel DMI-PC-CAB. Z uvedených vlastností vyplývá, že NZM-PC-Soft se skládá ze dvou programových částí pro práci s NZM nebo DMI. Pro přímé spojení s jističi NZM nabízí následující funkce:

 • čtení identifikačních dat jističe a bloku elektronické spouště, jako jsou typ, funkce, výrobní číslo, jmenovitý proud, připojení doplňkového modulu atd;

 • zobrazení aktuálních stavových dat a proudů jističe;

 • čtení, vyhodnocení a ukládání diagnostických a stavových dat;

 • vybavení jističe prostřednictvím vypínacího signálu;

 • vyhodnocení a analýza dříve uložených diagnostických a stavových dat;

Pro přímé spojení s modulem DMI jsou poskytovány následující funkce:

 • čtení parametrů modulu DMI, jako jsou počáteční podmínky nebo jazyk pro standardní zobrazení;

 • čtení parametrů jističe uložených v modulu DMI;

 • nastavení parametrů modulu DMI a jejich instalace do modulu DMI;

 • nastavení parametrů jističe a jejich instalace do modulu DMI;

 • uložení nastavení parametrů modulu DMI a jističe;

 • odstranění starého a instalace nového firmware pro modul DMI;

 • zapnutí a výběr funkce spouštěče motorů, výběr spínacího přístroje, zadání doby přepnutí při provozu motoru v režimu hvězda – trojúhelník;

 • výběr profilu pro komunikaci s PROFIBUS DP;

 • konfigurace signálů jistče a varovných hlášení na výstupech modulu DMI;

Obr. 2

Režim programu pro přímé spojení s jističem

Po propojení PC s jističem obdrží obsluha základní informace o daném jističi a může zadat i doplňující informace o místě užití jističe, jméno obsluhy, a další jiné informace podle potřeby. Po kliknutí na odkaz se otevře okno s aktuálními provozními daty. Pod hlavními parametry, kterými jsou stav jističe, nastavení, stav fází a proudy obdrží uživatel diagnostické informace.

Pod názvem „Stav jističe„ zobrazuje stavový indikátor příčinu alarmu, vybavení nebo chyby. Při každé změně stavu blok elektronické spouště zapíše stavová data, nastavení parametrů a stav fází do diagnostické vyrovnávací paměti.

Pod označením „Nastavení„ se zobrazují parametry aktuálně nastavené na nadproudové vypínací spoušti jističe.

Pod názvem „Stav fází„ je k jednotlivým fázím přiřazen textový odkaz, který indikuje stav ve fázových a rovněž v neutrálním vodiči.

Pod označením „Proudy„ jsou zobrazeny efektivní hodnoty proudů, a to buď jako relativní hodnoty v % vztažené k hodnotě proudu pro přetížení Ir, nebo jsou zobrazeny jako absolutní hodnoty v A.

Při každé změně stavu jističe uloží blok elektronické nadproudové spouště do diagnostické paměti stavová data (vybavení, alarm, nastavení parametrů, stav fází a datum a čas ). Časové údaje se do paměti uloží pouze v případě, že bylo aktivní spojení jističe s PC. V paměti může být uloženo až 10 nejnovějších stavových hlášení. Všechna důležitá data jističe mohou být uložena do vybraného souboru.

Obr. 3

Režim programu pro připojení k modulu DMI

Po propojení PC s modulem DMI prochází obsluha jednotlivá vstupní okna. Obdrží identifikační údaje o modulu DMI, jako jsou verze firmwaru, zvolí heslo, zvolí jazyk a zvolí profil PROFIBUS pro výběr dat, která jsou dostupná přes PROFIBUS-DP. Zadává základní informace o daném jističi, zadá požadované parametry jističe a může zadat i doplňující informace o místě užití jističe, jméno obsluhy, a další jiné informace podle potřeby. V dalším kroku se provede výběr stavových hlášení jističe, kterým budou přiřazeny jednotlivé výstupy Q0 až Q5 modulu DMI, nebo je možné zvolit režim pro funkci „Spouštěč motorů„. Do jističe se přenesou požadované parametry až po spojení modulu DMI s jističem. Další okno pro zobrazení parametrů jističe ukazuje jak fyzické nastavení parametrů nadproudové spouště jističe, tak aktuální elektronické nastavení parametrů. Elektronicky nastavené parametry mohou být pouze nižší nebo rovny ručně nastaveným parametrů, které byly nastaveny na nadproudové spoušti jističe pomocí otočných přepínačů. Modul DMI může být rovněž nastaven do režimu, který rozšiřuje standardní funkce. Úlohu ochrany motorů vykonává modul DMI ve spojení s jističem a stykačem. Když je v modulu DMI zapnuta funkce spouštěče motorů, je v DMI aktivována funkce odpojení motoru vlivem přetížení. Obdrží-li modul DMI signál alarmu přetížení od jističe NZM, opět nastavuje (resp. resetuje) výstupy vyžadované pro tuto funkci. Následně je odpojeno napájení připojených stykačů a motor se vypne. Trvají-li podmínky přetížení i po vydání povelu pro vypnutí stykače (stykač patrně nevypnul), pak jistič automaticky vypne. Mohou být vybrány a přes modul DMI prováděny následující funkce spouštěče motorů:

 • přímý spouštěč ze sítě,
 • reverzační spouštěč,
 • spouštěč hvězda-trojúhelník,
 • reverzační spouštěč hvězda-trojúhelník.
Obr. 4

Aktivace funkce otáčení motoru po směru nebo proti směru hodinových ručiček se provádí buď přes PROFIBUS nebo pomocí vnějších spínacích prvků. V závislosti na funkci, která je zvolena, jsou využity tři vstupy a čtyři výstupy modul DMI. Doba přepnutí pro přepínání hvězda-trojúhelník je rovněž zvolena a nahrána do DMI. Pomocí NZM-XPC-Soft je možné nastavení modulu DMI kdykoli změnit.

NZM-XPC-Soft je software pro PC, který se instaluje pomocí svého vlastního instalačního programu. Pro získání výtisku náhledu stránky je zapotřebí program Microsoft Internet Explorer ve verzi 5.5 nebo vyšší.

Shrnutí

Cílem tohoto příspěvku bylo osvětlit čtenářům jakými prostředky a pomocí jakých funkcí jsou poskytovány diagnostické informace jističů Moeller typové řady NZM2, 3 a 4. Poskytli jsme informace o vlastnostech softwaru NZM-XPC-Soft a o jeho použití ve spojení s jističi NZM a modulem DMI. O možnostech diagnostiky, centralizovaní informací a řízení pohovoříme v dalším pokračování.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: +420 267 990 411
fax: +420 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 519 611
fax: +420 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz