časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Diagnostika a parametrizace výkonových jističů NZM fi rmy MOELLER

číslo 8-9/2004

inovace, technologie, projekty

Diagnostika a parametrizace výkonových jističů NZM fi rmy MOELLER

Ing. Karel Kašpárek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Před několika měsíci jsme na stránkách tohoto časopisu čtenářům přinesli první informace o nových výkonových jističích firmy Moeller řady NZM 1, 2, 3 a 4, určených pro jištění obvodů s proudy do 1 600 A. Zmínili jsme rovněž jejich schopnost vysílat a přijímat data po datové sběrnici. To znamená, že jističe mají schopnost komunikovat.

Avizovaná nová řada jističů NZM zahrnuje provedení jak s termomagnetickými, tak i s elektronickými nadproudovými vypínacími spouštěmi, přičemž základní verze s termomagnetickými nadproudovými spouštěmi není vybavena prostředky pro komunikaci. Termomagnetickými spouštěmi jsou vybaveny jističe NZM1 a volitelně jističe NZM2. Počínaje typovou velikostí NZM2 jsou jističe dodávány i s elektronickou nadproudovou spouští. Pro typové velikosti NZM3 a NZM4 je elektronická nadproudová vypínací spoušť dodávána standardně. Spoušť je navržena tak, aby získaná data předala dál do řídicího systému a z nadřazeného systému byla schopna přijmout povely k vykonání určitých změn ve svém nastavení. To znamená, že je možné jističe na dálku nově parametrizovat, přičemž nastavení na jističích nemůže být překročeno.

Obr. 1

Aby bylo možné rozlišit stupeň poskytovaného uživatelského komfortu, rozdělme si komunikační schopnosti jističů do čtyř úrovní:

  • úroveň 1 – poskytování základních údajů o stavu jističe,
  • úroveň 2 – datová komunikace,
  • úroveň 3 – komunikace po lokální sběrnici,
  • úroveň 4 – ovládání a diagnostika v sítích vyšší úrovně.

Úroveň 1 – poskytování základních údajů o stavu jističe

Zamyslíme-li se z pohledu získávání určitých informací nad pojmem „komunikace jističů„, zjistíme, že základní úroveň či stupeň komunikace existuje již několik desítek let. Používání pomocných kontaktů k získávání informací o tom, zda je jistič zapnutý či vypnutý, zda vybavila či nevybavila nadproudová nebo napěťová vypínací spoušť, může být chápáno jako počátek komunikace – avšak výhradně na mechanické bázi. S nástupem elektroniky a mikroelektroniky do oblasti výkonového jištění došlo k dalšímu vývojovému skoku. Jističe byly vybaveny světelnou signalizací, která sděluje, zda jističem v daném okamžiku prochází např. 80, 100 nebo až 120 % jmenovitého pracovního proudu. Elektronizace nadproudových vypínacích spouští dále umožnila poskytnout údaje o tom, zda došlo k vybavení jističe tepelnou nebo zkratovou spouští. Všechny uvedené schopnosti jsou označování jako komunikační úroveň 1.

Úroveň 2 – datová komunikace

Technologický pokrok, zejména použití mikroprocesorů v nadproudových vypínacích spouštích jističů, otevřel novou cestu ve vývoji datové komunikace výkonových jističů. Elektrické obvody spouští byly doplněny schopností předávat na výstupní konektor data, která byla dosud přenášena pouze po vnitřní sběrnici. Uživatel tak má k dispozici mnohem více údajů o proudu, který prochází jističem, zároveň je však vytvořena vstupní brána pro vkládání údajů do jističe. To se týká především možnosti změny nastavení nadproudové spouště jističe.

Obr. 2

Obr. 2. Komunikační systém jističů zobrazí a zaznamená překročení nebo snížení proudu procházejícího fázemi, zaznamená i každé vypnutí nadproudové vypínací spouště

Všechny výkonové jističe NZM typové velikosti 2, 3 a 4 jsou vybaveny již ve standardní verzi elektronickou nadproudovou spouští, která je opatřena konektorem pro připojení přenosného počítače nebo dalšího komunikačního modulu. V případě připojení počítače, ve kterém je nainstalován program NZM-XPC-SOFT, lze z této spouště uložená data číst. Jestliže to vyžaduje provozní situace, lze i měnit parametry. Druhá možnost je, k jističi trvale nainstalovat datový a řídicí modul DMI (Data Management Interface, typové označení NZM-XDMI612). Tento modul je schopen komunikovat s přiřazeným jističem stejně jako přenosný počítač. Na jeho displeji jsou zobrazovány údaje podobně jako na obrazovce počítače. Modul DMI identifikuje typ jističe, zobrazí a zaznamená překročení nebo snížení procházejícího proudu, a to ve všech fázích, zároveň zaznamená i každé vypnutí nadproudové vypínací spouště. Velmi zajímavou a pro práci cennou vlastností je, že se v paměti uchovává tabulka deseti posledních událostí, včetně doby jejich vzniku. Modul DMI je navíc vybaven šesti vstupy a šesti výstupy, které je možné využít pro další funkce. Může to být např. funkce chybového hlášení (alarmu) při překročení požadované velikosti procházejícího proudu, napojení dalších přístrojů, spouští a pohonů atd.

Z pohledu rozsahu možností komunikace má využití stabilně připojeného modulu DMI nebo přenosného počítače význam pro práci vykonávanou v místě instalace výkonového jističe. Tato zcela nová koncepce – odpovídající úrovni 2 – nabízí zajímavé a užitečné možnosti, např. pro diagnostiku stavu jističe, při nežádoucím vypnutí, zjištění chování obvodů v čase a následné možnosti změny parametrů.

Úroveň 3 – komunikace po lokální sběrnici

Od lokální komunikace vede přímá cesta ke komunikaci pomocí sběrnicových řídicích systémů. Nejpoužívanějšími průmyslovými sběrnicemi jsou dva typy: Profibus a CANopen.

Jističe jsou na sběrnici připojeny přes modul DMI pomocí propojovacího modulu rozhraní (typové označení modulu je NZM-XDMI-DPV1). Propojovací modul NZM-XDMI-DPV1 je určen pro připojení na sběrnici Profibus. V této sestavě má uživatel k dispozici informace o stavu celé monitorované sítě. Do centrálního řídicího počítače jsou přenášena data o veškerých změnách, které byly zaznamenány všemi monitorovanými jističi. Na takto získané informace lze reagovat změnou parametrů jističe, popř. lze jističe dálkově ovládat – úroveň 3.

Obr. 3

Úroveň 4 – ovládání a diagnostika v sítích vyšší úrovně

Aby bylo možné pohodlně pracovat s přenášenými daty nejen na úrovni místní sítě, kterou může být např. Profibus, bylo zapotřebí vytvořit nové programové vybavení. To musí integrovat všechny programové moduly a zajistit jejich správnou funkci jak v síti Profibus, tak v síti vyššího typu – Ethernetu.

Pro skutečně dálkové ovládání, parametrizaci a diagnostiku je využíván programový produkt NZM-XPC-DTM. Spolu s dalším programem, který má označení FDT – navigator, usnadňuje uživateli příjem všech údajů o stavu jističů NZM a vykonávání veškeré související činnosti na všech úrovních řídicích počítačů.

V oblasti využití výkonového jištění a komunikace je úroveň 4 prozatím nejvyšším dosaženým vývojovým stupněm. Zde se již vlastně neřeší další zdokonalování jističů, hlavní důraz je spíše kladen na dokonalý software.

Shrnutí

V tomto příspěvku byly ve stručnosti zmíněny čtyři etapy, kterými se ubíral a ubírá vývoj výkonových jističů. Zobecněný pohled byl doložen konkrétním vývojem výkonových jističů NZM firmy Moeller, které v současné době představují absolutní světovou špičku ve své třídě. V dalších pokračováních poskytneme informace, které přiblíží všechny uživatelské výhody a osvětlí zcela nové funkce výkonových jističů řady NZM.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411, fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480, 542 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611, fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com