časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

DEHNventil se vrací

|

Elektro 7-8/2001

DEHNventilŇ se vrací

DEHNventilŇ je již více než patnáct let synonymem pro výkonnou technologii v ochraně před bleskem a přepětím. V době svého objevení, v roce 1984, byl prvním svodičem přepětí na světě schopným odvádět bleskový proud. Svými vynikajícími parametry dokázal rozhodným způsobem ovlivnit standardizaci pro výrobky přepěťových ochran a stanovil vysoká měřítka kvality – úspěch, který dodnes trvá.

Změněné rámcové technické podmínky, nové technologické postupy a v neposlední řadě též snaha určit další milník v oblasti ochrany před bleskem a přepětím vedly firmu DEHN + SÖHNE k vývoji nové generace přístrojů DEHNventilŇ.

DEHNventilŇ, který byl vývojem nových výkonnějších svodičů bleskového proudu vytlačen do značné míry na okraj zájmu projektantů i montážních organizací, se nyní ve výrazně pozměněné konstrukci vrací – řekněme „v plném lesku a slávě na trůn“ přepěťových ochran.

Obr. 1.

V čem je DEHNventilŇ nový?
Kombinací předností varistorů a jiskřišť byl vytvořen přístroj pro nejnovější techniku ochran, tzv. varistorové jiskřiště, vyznačující se těmito vlastnostmi:

 • vysoká propustnost,
 • nízká ochranná úroveň,
 • žádný následný proud ze sítě,
 • vysoká imunita proti krátkodobým přepětím ze sítě.

DEHNventilŇ je souhrnem všech výhod dosavadních svodičů bleskového proudu DEHN, což je:

 • propustnost odpovídající nejvyšším požadavkům, tj. třídě ochrany před bleskem I (IEC 61312-1), podobně jako DEHNbloc, DEHNport a DEHNport Maxi,
 • nevyfukování oblouku (jako DEHNbloc),
 • samočinné zhášení oblouku podporovaného následným proudem ze sítě nn, přičemž nedochází k přerušení pojistek od hodnoty 25 A výše,
 • umístění svodičů přepětí třídy B a C v jednom přístroji,
 • nejsou zapotřebí omezovací tlumivky v systému koordinovaných ochran,
 • nízká ochranná úroveň zajišťující spolupráci s dále zařazenými svodiči třídy C i D a s koncovými elektronickými zařízeními.

Obr. 2.

Technologické principy
Zmíněné požadavky byly realizovány v jiskřišťovém svodiči, skládajícím se ze dvou dílčích výbojových drah FS1 („zapalovací“) a FS2 (hlavní), které jsou řízeny monitorovací jednotkou (principiální schéma jednotky na obr. 1). Monitorovací jednotka trvale dohlíží na ochranu pro dále připojené zařízení nebo systém. Je-li překročena výrobcem nastavená úroveň napětí, generuje spouštěcí jednotka impuls pro zapálení jiskřiště FS1. Toto jiskřiště má omezenou propustnost a chová se elektricky jako varistor. Zapalovací napětí jiskřiště FS1, a tím též ochrannou úroveň, lze nastavit v širokém rozmezí. Dílčí obloukový výboj vzniklý při zapalovacím impulsu v jiskřišti FS1 je energetickým předobrazem pronikající vlny přepětí. Tento dílčí výboj ionizuje hlavní jiskřiště FS2. Energetický obsah přepětí určuje stupněm ionizace (intenzita, doba trvání), zda a ve kterém časovém bodě dojde k zapálení hlavního jiskřiště FS2. Když je toto jiskřiště zaktivováno, přejímá svod dalšího rázového impulsního proudu a tím odlehčuje zatížení jiskřiště FS1. Hlavní jiskřiště FS2 je vysoce výkonné jiskřiště s velkou schopností omezovat následný proud ze sítě nn a vysokou propustností pro rázový proud.

Kritérium pro energii nutnou k zapálení jiskřiště FS2 může výrobce nastavit v monitorovací jednotce (obr. 2). Tím se dosáhne přizpůsobení ventilu schopnosti odvádět impuls přepětí u dále zapojených ochran nebo vstupních obvodů chráněných koncových zařízení.

Zapálení jiskřiště FS2 je závislé na energetickém obsahu přepěťového impulsu, který se má omezit; skutečný tvar vlny daného přepětí přitom hraje podřadnou roli.

Chování ventilu při následném proudu ze sítě nn je určováno vlastnostmi jiskřišť FS1 a FS2. „Energeticky chudá“ přepětí jsou odváděna, aniž by docházelo k průtoku následného proudu. Jestliže při průtoku energeticky bohatých přepětí nastane zapálení jiskřiště FS2, může vzniknout následný proud. Použitím osvědčeného principu zhášení pomocí RADAX-flow jsou však následné proudy silně omezeny nebo téměř úplně potlačeny. Napětí na oblouku FS2 během fáze zhášení se v podstatě neliší od běžného provozního napětí, takže zhášení oblouku nemá téměř žádné zpětné účinky.

Varianty
V souladu s variantami zapojení uvedenými v IEC 60364-5-534 byla vyvinuta skupina výrobků. K dispozici jsou tři typy:

 • DV TNC 255 pro síť TN-C,
 • DV TNS 255 pro síť TN-(C)-S,
 • DV TT 255 pro síť TT.

Obr. 3.

Dálková signalizace jako možný doplněk
Stav DEHNventilu lze registrovat externí signalizační jednotkou DEHNsignal, která má beznapěťový kontakt a optické rozhraní (obr. 3).

Nižší ochranná úroveň znamená možnost koordinace bez přídavných prvků
Díky nízké ochranné úrovni a nízké energii propuštěné dále je DEHNventilŇ koordinovatelný s prvky zapojenými mimo něj bez jakýchkoliv omezovacích impedancí (tlumivek).

Je přizpůsoben k:

 • varistorům na vstupu telekomunikačních zařízení (typicky SIOV 320 K275),
 • přepěťovým ochranám třídy D,
 • přepěťovým ochranám třídy C

Menší prostorové nároky
S novým DEHNventilem je – oproti dosavadním řešením – možné uspořit až 70 % místa. Jeden DEHNventilŇ ušetří až dvanáct jednotlivých přístrojů, zvláště co se týče omezovacích tlumivek a dále zapojených svodičů třídy C. Díky technologii zapouzdřených jiskřišť nejsou vyžadovány žádné odstupy od okolních částí instalace v rozváděčích.

Možnost instalace respektující
Připojení pomocí zdvojených svorek je nejlepší možnou ochrannou úrovní pro dále zapojené zařízení nebo přístroje. Při jmenovitých proudech pro zařízení či spotřebitele vyšších než 125 A není průchozí zapojení (U) použitelné. V tomto případě se používá paralelní (T) zapojení. Přitom je ale nutné respektovat maximální délky přípojů podle IEC 60364-5-534 (VDE V 0100 Teil 534).

Kde se uplatní nová generace DEHNventilůŇ
Všude tam,

 • kde byl dosud zařazován DEHNventilŇ typu VGA 280/4 nebo VGA 280/3,
 • kde dosud narážela kombinace svodič bleskového proudu – omezovací impedance – svodič přepětí na vysoké jmenovité provozní proudy (>63 A),
 • kde tato kombinace znamená cenově nepříznivější alternativu.

Jaké jsou typické aplikace nového DEHNventiluŇ?

 • základnové stanice mobilních telefonů,
 • hlavní rozvody silových zařízení nn s přímo připojenými zařízeními systémové techniky budovy,
 • hlavní rozvody nn s přímo připojenými větvemi proudových okruhů.

Obr. 4.

DEHNventilŇ představuje vzhledem ke svým mimořádným vlastnostem zhášet následný proud ze sítě nn až 25 kA, díky spolupráci s pojistkami od 25 A gL/gG, nevyfukování oblouku, trvalému optickému dohledu nad funkčností (i dálkovému) a nejvyšší požadované propustnosti ideální prvek pro zapojení před elektroměrem. Tento svodič přepětí třídy D neobsahuje jediný varistor připojený přímo k síti nn.

V současné době se projednává možnost připojit jej k síti nn v souladu s PNE 33 0000-5.

Jaký užitek DEHNventilŇ přináší?

Konečnému zákazníkovi:

 • přepěťovou ochranu pro elektrická zařízení a systémy až po koncové zařízení zkoušené na EMC podle zákona č. 22/169,
 • nepotřebnost zvláštních koordinačních tlumivek,
 • vysokou spolehlivost napájení (nepřerušování provozu),
 • trvalý ukazatel funkčnosti,
 • menší prostorové nároky,
 • možnost dálkové signalizace funkčnosti,
 • úsporu nákladů pro kompletní systém ochrany.

Elektroinstalatérovi:

 • jednoduchost výběru (TN-C, TN-C-S, TT v označení typu),
 • úsporu místa až o 70 % oproti dosavadním řešením,
 • jednoduchost a přehlednost propojení přístrojů, nezaměnitelnost přívodů, použití hřebenových propojek,
 • vyloučení možnosti chybné montáže (zdvojení připojovacích svorek),
 • zapouzdřená jiskřiště – bez zvláštních montážních nároků,
 • zjednodušení rozhodování o správné koordinaci.

Projektantům:

 • jistotu při výběru typů v souladu s konfigurací sítě,
 • automatickou koordinaci s ochranami instalovanými dále a s koncovým zařízením,
 • menší prostorové nároky,
 • cenově výhodné řešení.

Velkoobchodům, skladům:

 • snížení náročnosti a četnosti odborného poradenství,
 • zjednodušení skladování (méně typů ochran),
 • optimální ochranu pro vysílací stanice, rodinné domky, kanceláře, malé výrobny, lékařské ambulance, lékárny, notářství apod.