časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

DEHNventil<SUP>®</SUP> se vrací!

|

číslo 5/2002

Ochrana proti přepětí

DEHNventil® se vrací!
Kombinovaný svodič přepětí i bleskového proudu výhodný pro projektanty, prodejce i koncové zákazníky

Ing. Zdeněk Rous, CSc., zastoupení DEHN + Söhne v ČR a SR

DEHNventil® je již déle než patnáct let synonymem pro výkonnou technologii v ochraně před bleskem a přepětím. V době svého vzniku, v roce 1984, byl prvním svodičem přepětí ve světě schopným odvádět bleskový proud. Svými vynikajícími parametry dokázal rozhodným způsobem ovlivnit standardizaci pro výrobky přepěťových ochran a ve své době tak nastavil měřítka kvality. Byl to základ úspěchu, který trvá dodnes.

Obr. 1.

Původní varianta DEHNventilu byla vývojem nových, výkonnějších svodičů bleskového proudu překonána a do značné míry vytlačena na okraj zájmu projektantů i montážních organizací.

Změněné rámcové technické podmínky, nové technologické postupy a v neposlední řadě též snaha stanovit další milník v oblasti ochrany před bleskem a přepětím vedly firmu DEHN + Söhne k navázání na úspěch DEHNventilu a k vývoji jeho nové generace. Proto se nyní DEHNventil® ve výrazně pozměněné konstrukci vrací do čela přepěťových ochran.

1. Vývoj nové generace ochran před přepětím

Jaké byly nedostatky původního DEHNventilu® VGA 280?
Byl to především neplynulý přechod od jeho chování jako svodiče přepětí na bázi varistoru k chování svodiče bleskového proudu na bázi jiskřiště s klouzavým výbojem. To znamená, že při uvažování celého statistického rozptylu možných energií a strmostí vlny bleskového proudu existovala jakási „hluchá místa“, např. při odvádění relativně malé části bleskového proudu.

Obr. 2.

S tím souviselo též zbytkové napětí propuštěné DEHNventilem, které bylo nižší při odvádění bleskového proudu pro zapálení jiskřiště (desítky voltů) než při odvádění menších energií výhradně varistorem (stovky voltů i více než 1 kV). Z tohoto důvodu bylo také obtížnější zajistit jednoznačnou koordinaci s dále zapojenými svodiči přepětí a stanovit spolehlivé odstupy mezi těmito ochranami. Také propustnost pro bleskový proud byla kontrolována vlnou 8/20 µs, tedy energeticky chudší než mezinárodně „normovanou“ vlnou 10/350 µs, a bylo tedy obtížné přiřadit DEHNventilu místo odpovídající určité třídě ochrany před bleskem.

DEHNventil VGA 280 však rozhodně splnil svou historickou úlohu a do současné doby se používá hlavně ve speciálních případech, a to tam, kde se již osvědčil, nebo s vědomým připuštěním určitého rizika.

S postupujícím technickým vývojem byl ovšem DEHNventil VGA 280 nahrazen kombinací:

 • svodič bleskového proudu (10/350 µs) DEHNport, DEHNport Maxi, DEHNbloc,
 • omezovací tlumivka nebo postačující délka vedení,
 • svodič přepětí třídy C a D, DEHNguard, DEHNrail aj.
Obr. 3.

Tato kombinace účinnějším způsobem snižovala přepětí na hodnotu nepřesahující odolnost koncového elektronického zařízení. Právě ochrana citlivých koncových zařízení, to byl trend posledního desetiletí.

Úkoly při vývoji nového DEHNventilu
Narůstající složitost problematiky ochrany před přepětím a kombinací různých ochranných prvků vedla firmu DEHN + Söhne k vytyčení cíle vyvinout nový svodič, který:

 • bude kompaktní jako DEHNventil VGA 280, tj. svodič přepětí třídy B a C v jednom pouzdru,

 • bude mít proudovou propustnost postačující pro nejpřísnější požadavky IEC 61024-1 a IEC 61312-1, tj. třídu I, což znamená souhrnnou propustnost pro bleskový proud minimálně 75 kA (10/350 µs),

 • bude mít schopnost zhášet následný proud ze sítě nn na úrovni blízké zařízení DEHNport Maxi (technologie Radax-flow) a spolupracovat (být selektivní) s předřazenou pojistkou s co nejnižší hodnotou,

 • bude konstruován jako zapouzdřené, tj. nevyfukující jiskřiště (jako např. DEHNbloc),

 • nebude vyžadovat žádné omezovací tlumivky pro koordinaci svodičů instalovaných vně i uvnitř koncového elektronického zařízení ani žádnou povinnou délku vedení,

 • nebude vykazovat žádný svodový proud v klidovém stavu.

Obr. 4.

2. Nový DEHNventil® pro sítě TNC, TNS a TT

Vývoj byl jednoznačně úspěšný. Přepěťové ochrany nové generace mají tyto vlastnosti:

 • DEHNventily tvoří kombinaci svodičů třídy B a C umístěnou v jednom pouzdru (technologie ICE – Integrated, Coordinated, Encapsulated – funkčně kompletní ochrana v jednom konstrukčním celku),
 • DEHNventily jsou schopny spolehlivě svádět bleskové proudy až 100 kA (10/350 µs),
 • zbytkové napětí leží pod 1,5 kV,
 • DEHNventily spolehlivě zhášejí následný proud ze sítě nn do 25 kA,
 • spolupracují s předřazenými pojistkami od hodnoty 25 až 32 A gL/gG,
 • při odvádění bleskového proudu nevyfukují výboj mimo pouzdro,
 • varistor DEHNventilu není trvale připojen přímo k síti, nýbrž pouze přes výbojkové jiskřiště.

Pro koordinaci svodičů třídy B a C, D nejsou zapotřebí žádné omezovací tlumivky.

Obr. 5.
DP (DB) – jiskřišťový svodič třídy B (DEHNport(Maxi), DEHNbloc), DV – jiskřišťový varistor (DEHNventil), DG – varistorový svodič třídy C (např. DEHNguard), DR – varistorový svodič třídy D (např. DEHNrail), HR – hlavní rozváděč, PR – podružný rozváděč, EZ – elektronická zařízení; Svodiče třídy C není nutné používat v instalacích s DV tak často!

Technologický princip a funkce DEHNventilu
Zmíněné požadavky na nový svodič byly splněny v jiskřišťovém svodiči, skládajícím se ze dvou dílčích výbojových drah (jiskřišť) FS1 a FS2 (obr. 1), které jsou řízeny monitorovací jednotkou (obr. 2). Monitorovací jednotka trvale dohlíží na ochranu dále připojeného zařízení nebo systému. Je-li překročena ta úroveň napětí, která je nastavena již předem při výrobě, generuje spouštěcí jednotka impuls pro zapálení jiskřiště FS1. Toto jiskřiště má omezenou propustnost a chová se elektricky jako varistor.

Zapalovací napětí jiskřiště FS1, a tím též ochrannou úroveň, lze při výrobě nastavit v širokém rozmezí. Obloukový výboj vzniklý v jiskřišti FS1 je energetickým „předobrazem“ pronikající vlny přepětí. Tento dílčí výboj ionizuje hlavní jiskřiště FS2. Energetický obsah přepětí určuje stupněm ionizace (intenzitou, dobou trvání), zda a ve kterém okamžiku dojde k zapálení hlavního jiskřiště FS2. Jakmile je toto jiskřiště zaktivováno, převezme svod dalšího impulsního (rázového) proudu a tím odlehčí jiskřiště FS1. Hlavní jiskřiště FS2 je velmi výkonné, s vysokou propustností pro impulsní proud a s velkou schopností omezovat následný síťový proud.

Obr. 6.

Kritérium pro energii nutnou k zapálení jiskřiště FS2 dokáže výrobce nastavit v monitorovací jednotce. Tím je dosaženo přizpůsobení se schopnostem dále zapojených ochran nebo vstupních obvodů chráněných koncových zařízení odvádět impuls přepětí. Zapálení jiskřiště FS2 je závislé na energetickém obsahu přepěťového impulsu, který se má omezit. Skutečný tvar vlny přepětí hraje podřadnou roli.

Chování svodiče při následném síťovém proudu je určováno vlastnostmi jiskřišť FS1 a FS2. „Energeticky chudá“ přepětí jsou odváděna jiskřištěm FS1, aniž by protékal následný síťový proud. Dojde-li při průtoku „energeticky bohatých“ přepětí k zapálení jiskřiště FS2, může vzniknout následný síťový proud. Použitím osvědčeného principu zhášení RADAX-flow jsou však následné proudy silně omezeny nebo téměř úplně potlačeny. Napětí na oblouku jiskřiště FS2 během fáze zhášení se v podstatě neliší od běžného provozního napětí, takže zhášení oblouku nemá téměř žádné zpětné účinky na chráněný obvod.

Obr. 7.

Varianty provedení V souladu s variantami zapojení uvedenými v IEC 60364-5-534 bylo vyvinuto množství výrobků. K dispozici jsou zatím tři typy DEHNventilu: DV TNC 255, DV TNS 255 a DV TT 255, (obr. 3a, b, c), a dále dvoupólové verze 2PTN a 2PTT.

Konstrukce a rozměry
DEHNventil® je vybaven mnohými technickými vymoženostmi posledních let vývoje v elektrotechnice. Proto umožňuje přehledné a prostorově nenáročné uspořádání v rozváděčích, v souladu s moderními požadavky na montáž a údržbu.

Výška, šířka a tvar DEHNventilu odpovídají běžným modulům (technickým jednotkám) používaným v rozváděčích, proto je lze bezproblémově zabudovat do mnoha přístrojů a svorek na nosné liště TS35. Ke „standardizaci“ konstrukčního řešení přispělo i uzavření jiskřišť v tlakuvzdorných pouzdrech, takže nedochází k vyfukování žhavých plynů do prostoru v rozváděči, a nevznikají proto žádné nároky na výfukový prostor.

Zdvojení připojovacích svorek
Zdvojení připojovacích svorek DEHNventilu umožňuje přesnou orientaci pro připojení vodičů a lepší mechanickou pevnost vodičů ve svorkách. Kromě toho tak DEHNventil nejlépe vyhovuje podmínkám elektromagnetické kompatibility, neboť v maximální míře zamezuje přenosu úbytků napětí vzniklých na vodičích (při odvádění bleskového proudů) do dalších obvodů elektrické instalace.

Obr. 8.

Stálá signalizace funkčnosti DEHNventilu
I když pravděpodobnost zničení DEHNventilu je díky jeho vysoké propustnosti (100 kA pro vlnu 10/350 µs) velmi malá, je zapotřebí jednoznačná možnost kontroly funkčnosti DEHNventilu a jistota jeho připojení k síti nn. Tato kontrola je zajištěna signálkami zapojenými ke každé výbojové dráze a monitorovací jednotce. Jak se osvědčilo ve varistorových svodičích, dohled nad funkčností ochrany je zajišťován termodynamickým odpojovacím zařízením sledujícím teplotu varistorů v monitorovacích jednotkách.

Dálková signalizace stavu
Tato schopnost je zajištěna doplňkovým opatřením, výrobkem DEHNsignal DV (obr. 4), který se připojí k DEHNventilu. Obsahuje beznapěťový přepínací kontakt i světelné rozhraní.

3. Projekty s novým DEHNventilem

Použití DEHNventilu zjednodušuje projekty, neboť nabízí řešení mnoha nejasností a dotazů, které jinak při projektování ochrany proti přepětí vznikají.

Lze zapomenout na třídy ochrany před bleskem?
DEHNventil® svou propustností 100 kA pro vlnu 10/350 µs splňuje požadavky nejnáročnější třídy ochrany před bleskem v IEC 61024-1 a IEC 61312-1 označované číslicí I. V této třídě se počítá s úderem blesku o vrcholové hodnotě 200 kA, přičemž se jako nejnepříznivější případ rozdělení bleskového proudu uvažuje, že 50 % veškerého proudu, tj.100 kA, vstupuje do uzemnění objektu a 50 % do systému vedení opouštějících objekt.

To pro projektanta znamená, že při použití DEHNventilu se problémem třídy ochrany před bleskem při zřizování přepěťové ochrany v síti nn nemusí vůbec zabývat.

Obr. 9.

Lze zapomenout na omezovací tlumivky?
DEHNventil® obsahuje koordinované svodiče třídy B a C. Koordinace je dosaženo jiným principem než použitím (rázových) omezovacích tlumivek (DEHNbridge). Vzhledem k tomu, že firma DEHN má ve své řadě Red/Line koordinované svodiče přepětí třídy C a D bez nutnosti použití speciálních tlumivek, nejsou v novém systému Red/Line zapotřebí žádné koordinační tlumivky ani mezi jednotlivými ochranami ani před koncovým zařízením. Je to patrné z obr. 5, v novém systému se omezovací impedance nepoužívají.

Lze zapomenout na svodiče třídy C a D?
Svodiče třídy C a D slouží stejně jako dosud k omezení přepětí v průběhu a na konci instalačních vedení. Zejména na konci delších vedení se odráží vlna přepětí se souhlasnou polaritou, takže její amplituda se může zvětšit až na dvojnásobek. Z tohoto důvodu je žádoucí zapojení dalších svodičů přepětí v instalaci:

 • v podružných rozváděčích na poschodích (stačí po vzdálenostech 10 m i více),

 • v podružných rozváděčích vzdálených několik desítek metrů od hlavního rozváděče s DEHNventilem,

 • v zásuvkových okruzích: u první zásuvky a dále asi po 10 m, jsou-li provedeny zásuvkové vývody,

 • v rozváděčích s elektronickými obvody.

Obr. 10.

Je třeba si též všímat, zda vedení neopouští budovy (nepřechází do zóny bleskové ochrany ZBO 0). Tam by mělo následovat opět zapojení svodiče třídy B nebo odstínění vedení.

Lze zapomenout na odolnost koncového zařízení?
Nikdy! Odolnost zařízení musí výrobce dovozci podle nařízení vlády č.196/97 Sb. prokazovat a vydávat prohlášení o shodě. S takovým zařízením pak DEHNventil® spolupracuje, je-li zapojen těsně před ním.

Není-li jisté, že elektronické zařízení splňuje podmínky ČSN EN 61000-4-5, měla by být těsně ke svorkám zařízení zařazena ochrana třídy D, čímž se sníží riziko zničení zařízení. Totéž platí pro větší vzdálenosti od DEHNventilu.

Jaké jsou požadavky na předjištění?
DEHNventil® s technologií Radax-flow v zapouzdřeném jiskřišti je skutečně unikátní zařízení. Je to jiskřiště, v němž napětí na oblouku v podstatě „kopíruje“ běžné napětí v síti nn (sinusový průběh, 50 Hz), které je narušeno jen krátkodobou špičkou, způsobenou impulsem bleskového proudu (obr. 6). Přitom zcela spolehlivě zhasíná oblouk během té půlperiody, kdy se impuls vyskytl. To má tyto dva důsledky:

 1. DEHNventil® dokáže samočinně zhasnout následný síťový proud až do 25 kA a teprve v místě sítě, kde by mohla být tato hodnota překročena, vyžaduje předřazené jištění.

 2. DEHNventil® spolupracuje (je selektivní) s pojistkami od 25 A (obr. 7), tzn. že pojistky nebo jističe s charakteristikou gL/gG s touto nebo vyšší jmenovitou hodnotou při odvádění přepětí běžně nevypínají. Aby tomu tak bylo, musí jimi protéci bleskový proud o hodnotě několika kiloampérů a tvaru vlny 10/350 µs. Toho žádný jiný současný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště nedosáhne.

Obr. 11.

V obr. 8 jsou udány dvě hodnoty pro předjištění:
a) 125 A pro zapojení do série ve tvaru „U“ („V“), tj. dva různé vodiče do svorek (L1 a L1´ aj.). Vzhledem k tomu, že jde o průchozí svorky, je nutné tuto hodnotu dodržet.
b) 315 A pro paralelní zapojení ve tvaru „T“, kdy proud neprochází oběma svorkami. Toto je požadavek německých norem (VDE), který podle dosavadních informací neobsahují české ani evropské normy. To znamená, že předjištění ve větvi od pracovního vodiče ke svorce DEHNventilu není v tomto případě nutné. Přestože pojistky nejsou nutné, není nezbytné se jim vyhýbat, poněvadž přerušují jen mimořádně vysoký bleskový proud a lze je využít pro odpojení ochran při manipulacích pro potřeby údržby zařízení a revizí. V každém případě lze pojistky F2 vynechat, jestliže pojistky F1 použité v instalaci jako nadproudové jištění pro ochranu před nebezpečným dotykem mají nižší hodnoty než hodnoty požadované v bodech a) a b).

Lze DEHNventil® zapojit před elektroměrem?
DEHNventily TNC i TNS jsou ideálním zařízením pro zapojení před elektroměrem. Důvody vyplývají ze schématu vnitřního zapojení (obr. 9):

 • varistory v DEHNventilu jsou v provozním stavu trvale odpojeny od pracovních vodičů pomocí sériového jiskřiště a nikdy jimi neprotéká ani pracovní ani hlavní svodový proud,

 • schopnost DEHNventilu samočinně zhášet následný síťový proud do 25 kA znamená, že s předřazeným jištěním jako ochranou před následným síťovým proudem je nutné počítat jen v místě, kde by případný zkratový proud ze sítě nn mohl přesáhnout tuto hodnotu,

 • spolupráce s pojistkou gL/gG s jmenovitou hodnotou od 25 A výše znamená, že nedojde k jejímu přerušení účinkem následného síťového proudu (k přerušení pojistky impulsním bleskovým proudem může dojít jen zřídka, při hodnotách pojistky nad 100 A v podstatě vůbec ne),

 • trvalá vizuální kontrola funkčnosti DEHNventilu, tzn. odhalení poruchy hned při otevření skříně (odběr signálky je velmi nízký, 0,3 mA, a příkon odebíraný z neměřené části tedy nepřesahuje 0,3 W),

 • možnost dálkové kontroly funkčnosti pomocí modulu DEHNsignal i ve vzdálenějším místě mimo skříň, v níž je DEHNventil® umístěn,

 • vysoká propustnost bleskového proudu dovoluje zařadit DEHNventil v rámci kterékoliv třídy ochrany před bleskem (I až IV), aniž by bylo nutné vybírat vhodný typ, který je v souladu s PNE 33 0000-5, tab. 2-1.

Obr. 12.

Souhrnně lze říci, že DEHNventil® velmi dobře doplňuje řadu svodičů třídy B v rodině Red/Line pro zapojení před elektroměrem: DEHNport, DEHNport Maxi, DEHNbloc, DEHNbloc NH, přičemž tyto výrobky kvalitativně převyšuje a zároveň nahrazuje svodič přepětí třídy C.

Může být výhodné nepoužívat DEHNventil®?
Lze o tom uvažovat všude tam, kde je třeba ušetřit výdaje na přepěťové ochrany. Může to být v těchto případech:

 • tam, kde je jako omezovací impedance mezi svodiči třídy B a C použito vedení o délce asi 15 m, takže není zapotřebí použít DEHNbridge,

 • připustí-li se riziko poškození dále zařazených ochran nebo i koncových zařízení, přičemž se zcela vynechají svodiče třídy B. Tento případ se ale nedoporučuje.

Příklady zjednodušení návrhu ochran
Pro lepší pochopení zjednodušení si ukažme dva příklady řešení popsané v příručce [1].

a) řešení ochrany základnové stanice pro mobilní telefony
Co se týče systému přepěťových ochran ze strany silových vedení, řešení je znázorněno na obr. 10.

Je vidět, že kombinaci DEHNport (Maxi) – DEHNbridge – DEHNguard plně nahradí DEHNventil TN-S. Jestliže se jím nahradí zařízení DEHNport (Maxi) nebo DEHNbloc na vstupu vedení do budovy, je zajištěna i ochranu další elektroniky uvnitř budovy.

b) Ochrana silové části v rodinných domcích
Celá situace se značně zjednodušuje: postačí jediný DEHNventil® na vstupu přípojky nn (ať už před elektroměrem, nebo za ním) a dále umístění svodičů třídy D v zásuvkových okruzích v blízkosti nejcitlivější elektroniky. (Přitom lze využít velmi příznivé vlastnosti systému Red/Line, kdy ochrany třídy D nemusí být zařazeny hustěji než v odstupech přibližně 10 m.)

c) Ochrana před bleskovými proudy přicházejícími do zařízení z obou směrů průběžného vedení
K tomuto případu (obr. 11) se dosud jen velmi obtížně hledalo levnější řešení. Úplné řešení bylo finančně dost nákladné: svodič bleskového proudu (tř. B) – omezovací tlumivka – svodič přepětí (tř. C) – omezovací tlumivka – svodič bleskového proudu (tř. B), přičemž chráněné zařízení bylo připojeno na svorky svodiče třídy C. Řešení je jednoduché, pouze DEHNventil®.

d) Další příklady uplatnění DEHNventilu
Ochrana části budovy s místnostmi pro technologická zařízení nebo kanceláře s výpočetní technikou, zubní ambulance, malé výrobny, lékárny, notářství, katodické stanice protikorozní ochrany, dálkové hlásiče stavu plynu, stavu hladiny, prvky automatizace, řízení a regulace aj. umístěné mimo budovy (např. v terénu).

DEHNventil® je zde ideálním prvkem k zajištění přechodu vedení ze zóny bleskové ochrany ZBO 0A do ZBO 2.

Obr. 13.

4. Instalace DEHNventilu

Instalace bez možnosti omylu
Vyloučení omylů v instalaci, to je hlavní rys nového DEHNventilu. Již typové označení v podstatě vylučuje možnost omylu. Zahrnuje totiž označení sítě (TNC, TNS, TT), pro niž je prvek určen. Označení svorek je natolik zřetelné, že nemůže dojít k záměně. V zapojení do série „V“ znamenají L1, L2, L3 a N přívody k DEHNventilu, L´1, L´2, L´3 a N´ výstupy ve směru ke chráněnému zařízení. Použije-li se paralelní zapojení „T“, využívají se jen L1, L2, L3.

Kromě toho jsou v DEHNventilu trvale propojeny i svorky k vodičům PE (PEN) a k uzemnění, takže nemůže dojít k jinak častému omylu spočívajícímu v odděleném připojení. Omyl navíc znesnadňuje možnost zapojení hřebenových propojek.

Dva způsoby připojení DEHNventilu (obr. 12)
Zapojení ve tvaru „V“ (nebo „U“) je lepší z hlediska elektromagnetické kompatibility (vzniku nežádoucích rušivých vlivů, mezi něž patří též nežádoucí přenos rozdílů potenciálu a zbytkových přepětí). Z obr. 12a je vidět, že při průchodu proudů spojených s přepětím za svodičem se přenáší dále do obvodu jen úbytek na svodiči Usvod, napětí na připojovacích vodičích už nikoliv. Toto zapojení je umožněno zdvojením připojovacích svorek na DEHNventilu.

Zapojení ve tvaru „T“ může být zdrojem nežádoucích rušivých vlivů. Tento případ ukazuje obr. 12b (připojení k přípojnicím v rozváděči). Do dalších částí instalace se přenášejí i úbytky napětí vzniklé na společných připojovacích vodičích. V německé normě E DIN VDE 0100. Teil 534/A1 je uvedena největší doporučená délka přívodů (souhrnná délka by neměla přesáhnout 0,5 m, viz podle obr. 12c).

Rušivé vlivy mohou být přeneseny i přes přívod k uzemnění. Není-li zřízena co nejbližší přípojka k vodiči PE (PEN), může se mezi kostrou chráněného zařízení a pracovními vodiči přenést nežádoucí úbytek napětí (obr. 13). DEHNventil® tento případ téměř vylučuje.

5. Údržba zařízení DEHNventil®

Údržba zařízení je velmi jednoduchá. Téměř nepřichází v úvahu, že by účinkem bleskového proudu nebo přepětí došlo k poškození (tato nová varianta DEHNventilu je mnohem spolehlivější než dřívější typ VGA 280).

Co se týče varistoru, který by mohl zestárnout, je pod trvalým dohledem a jeho nefunkčnost by byla ihned signalizována. Pokud by ve zcela výjimečném případě došlo ke zničení jiskřiště, projevilo by se zřetelnými mechanickými nebo tepelnými destrukčními následky.

6. Revize instalací s DEHNventilem

Vizuální prohlídka: vadné svodiče je nutné nahradit novými.

Kontrola izolačního stavu: při měření stejnosměrným napětím 500 V není třeba odpojovat DEHNventil® od instalace.

7. Uplatnění nové generace DEHNventilů

Lze ho použít všude tam, kde byl dosud zařazován DEHNventil® VGA 280/4 nebo VGA 280/3, a tam, kde kombinace svodič bleskového proudu – omezovací impedance – svodič přepětí dosud narážela na vysoké jmenovité provozní proudy (I > 63 A). Lze ho umístit také tam, kde zmíněná kombinace vyžaduje cenově příznivější alternativu. Dále se uplatní v hlavních rozvodech silových zařízení nn s přímo připojenými zařízeními systémové techniky budovy, v hlavních rozvodech nn s přímo připojenými větvemi proudových okruhů a v zapojení před elektroměrem, v souladu s PNE 33 000-5 (po schválení rozvodným závodem).

8. Výhody DEHNventilu

Výhody pro konečného zákazníka

 • přepěťová ochrana pro elektrické systémy až po koncové zařízení,
 • vypuštění koordinačních tlumivek,
 • vysoká spolehlivost napájení (nepřerušovaný provoz),
 • trvalý ukazatel funkčnosti,
 • menší prostorové i cenové nároky.

Výhody pro instalatéra

 • jednoduchost výběru (TN-C, TN-C-S, TT přímo v označení typu),
 • odpadají koordinační tlumivky,
 • úspora místa až o 70 % oproti dosavadním řešením,
 • jednoduchost a přehlednost propojení přístrojů, nezaměnitelnost přívodů, užití hřebenových propojek, vyloučení možnosti chybné montáže (zdvojení připojovacích svorek),
 • zapouzdřená jiskřiště – bez zvláštních montážních nároků, přístroje běžných rozměrů.

Výhody pro projektanty

 • jistota při výběru typů v souladu s konfigurací sítě,
 • automatická koordinace s dále nasazenými ochranami a koncovým zařízením,
 • menší prostorové nároky,
 • optimální ochrana pro vysílací stanice, rodinné domky, kanceláře, malé výrobny, lékařské ambulance, lékárny, notářství aj.,
 • cenově výhodné řešení.

Výhody pro sklady, obchody

 • zjednodušení odborného poradenství,
 • zjednodušení skladování a evidence (méně typů ochran).

9. Hlavní přednosti DEHNventilu

 • kombinovaný svodič (přepětí a bleskového proudu) třídy požadavků B a C,
 • jiskřišťový varistor omezuje vlnu přepětí (8/20 ms) i vlnu bleskového proudu (10/350 ms),
 • koordinace se svodiči C a D a koncovými zařízeními bez potřeby tlumivek,
 • vyhovuje požadavkům nejpřísnější třídy ochrany před bleskem I, definované v IEC 61024-1 a IEC 61312-1,
 • koordinace s předřazenými pojistkami od 25 A,
 • zkratová pevnost 25 kA i bez předjištění,
 • nulový svodový proud v klidovém stavu,
 • nezaměnitelný způsob instalace vylučuje chyby při montáži,
 • instalace v souladu s požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC),
 • zjednodušení projektu, montáže, revize a údržby, zjednodušené odborné poradenství.
Literatura:

[1] Příručka DEHN + Söhne pro projektování a montáž. Zkrácený katalog 2001.