časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

DEHNsupport – pomocný softwarový prostředek pro projektanty a revizní techniky

|

Ing. Jiří Kutáč,
Dehn + Söhne, GmbH + Co. KG, organizační složka Praha
 

Úvod

 
Firma Dehn + Söhne vyvinula spolu se specializovanou softwarovou firmou DEHNsupport, pomocný softwarový prostředek pro projektanty a revizní techniky. Tento software respektuje dosavadní soubor českých technických norem ČSN EN 62305-1 až 4 [1 až 4], soubor evropských norem EN 62305-1 až 4 [5 až 8] a soubor mezinárodních norem IEC 62305-1 až 4 [9 až 12]. V současné době je k dispozici deset jazykových mutací, které je možné měnit nezávisle na příslušném národním
souboru.
 
Toto je přehled národních souborů norem o ochraně před bleskem, podle kterých lze zpracovat výpočet analýzy rizika škod:
 • Belgie: NBN EN 62305-1 až 4:2006,
 • Česká republika: ČSN EN 62305-1 až 4:2006 [1 až 4],
 • evropský: EN 62305-1 až 4:2006,
 • Francie: NF EN 62305-1 až 4:2006,
 • Chorvatsko: HRN EN 62305-1 až 4:2008,
 • Itálie: CEI EN 62305-1 až 4 (CEI 80-10):2006,
 • Maďarsko: MSZ EN 62305-1 až 4:2006,
 • mezinárodní: IEC EN 62305-1 až 4:2006,
 • Německo: DIN EN 62305-1 až 4 (VDE 0185-305):2006,
 • Polsko: PN EN 62305-1 až 4:2009,
 • Rakousko: ÖVE/ÖNORM EN 62305-1 až 4:2008,
 • Rusko: ΓOCT P MЭК 62305-2:2010,
 • Slovensko: STN EN 62305-1 až 4:2006,
 • Velká Británie: BS EN 62305-1 až 4:2006.
Pro uvedené státy jsou k dispozici izokeraunické mapy daných zemí.
 

Popis softwaru

 
Základní verze softwaru obsahuje tyto části:
 
Řízené riziko
Analýza rizika škod je technicko-ekonomické zatřídění stavby do dané třídy ochrany před bleskem LPS I až IV.
 
Nejprve se vypracuje návrh stavby bez ochranných opatření (zadání stavby). Program vyhodnotí, zda je nutné na posuzované
stavbě instalovat hromosvod. V případě, že skutečné riziko stavby bez ochranných opatření překročí normovanou hodnotu, je
nutné návrh stavby zkopírovat a zadat třídu ochrany, např. LPS IV (na nejnižší technické úrovni). Tento postup se opakuje tolikrát, dokud není skutečné riziko objektu nižší nebo rovno přípustnému riziku posuzované stavby (obr. 1). Tím se dosáhne technicky a ekonomicky optimálního řešení. Uživatel si může vytisknout krátkou nebo dlouhou zprávu o řízeném riziku.
 
Výpočet dostatečných vzdáleností s
Dostatečné vzdálenosti s se vypočítají pomocí jednoduchých tabulek v programu Excel. Výsledky jsou přehledně zobrazeny v jedné tabulce a příslušné vzdálenosti jsou vypočítány po 0,5 m (délka po dráze svodu od zemniče) až k místu posouzení – přiblížení hromosvodu k vnitřním instalacím či konstrukcím [13].
 
Výpočet ochranných prostorů jímací soustavy
Výpočet ochranných prostorů jímací soustavy se provádí dosazováním do jednoduchých tabulek. Výsledkem návrhu je určení minimální délky jímače. Klíčovým pojmem zde je správné určení srovnávací roviny pro stavbu (obr. 2).
 
Kontrola zemničů
Kontrolovat lze tyto typy zemničů:
 • uspořádání typu A (jednotlivý zemnič), návrh zemniče typu A (obr. 3) spočívá v dosazení rezistivity podloží a ve volbě zemniče:
  – horizontálního (zemnicí pásek nebo drát),
  – vertikálního (zemnicí tyč).
  Výsledkem je určení minimální délky zemniče.
 • uspořádání typu B (základový nebo obvodový zemnič), zemnič typu B se dimenzuje na základě:
  – výpočtu plochy základu stavby,
  – rezistivity podloží pod tímto základem.
Program určí, zda je nutné dobudovat další zemnič okolo základu stavby. Obecně platí, že délka pásku zemniče je rovna polovině délky tyče zemniče.
 
Dehn Distance Tool (výpočet dostatečných vzdáleností ve 3D)
Nadstavba Dehn Distance Tool je jedinečná v tom, že počítá dostatečnou vzdálenost nejen podle normy ČSN EN 62305-3 ed. 1 [3], ale také v případech, kdy počet svodů je menší, než udává norma. Umožňuje vypočítat skutečnou dostatečnou vzdálenost u objektů, kde není možné např. z konstrukčních důvodů dodržet počet svodů (obr. 4). Program počítá dostatečnou vzdálenost maticovitě, aby byl brán ohled na všechny směry průchodu bleskového proudu proti vnitřním instalacím. Výstupem softwaru Dehn Distance Tool je grafický návrh jímací soustavy, který je vykreslen červeně, včetně zobrazení výsledku dostatečných vzdáleností v modré barvě (obr. 5).
 
Instalace
Software může být instalován maximálně na dvou počítačích. Uživatel (nebo dva uživatelé) programu obdrží jedno sériové číslo pro oba počítače. Každý počítač vygeneruje své uživatelské číslo a prostřednictvím internetu bude jednotlivému uživateli zasláno jeho registrační číslo. To jsou ochranné prvky výrobce proti zneužití.
 
Minimální hardwarové požadavky:
 • Intel nebo kompatibilní procesor od 1 000 MHz,
 • minimálně 128 MB RAM paměť (doporučeno 256 MB),
 • pevný disk minimálně 50 MB,
 • obrazovka 1 024 × 768 bodů,
 • grafická karta 16 MB VGA (doporučena 32 MB nebo vyšší).
Požadavky na software PC:
 • Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7,
 • Internet Explorer 5.0 (nebo vyšší).
Prodej
Prodej a školení zajišťují tyto firmy:
 • REMA Praha,
 • LUMA Plus Chomutov,
 • IRIS Havířov.
Orientační cena základní verze DEHNsupport je 3 990 Kč bez DPH a cena plné verze softwaru DEHNsupport včetně grafického modulu Toolbox je 5 980 Kč bez DPH.
 
V ceně softwaru je zahrnuto školení pro dva účastníky a příručka uživatele softwaru DEHNsupport [14].
 
 
Literatura:
[1] ČSN EN 62305-1:2006-11 Ochrana před bleskem – část 1: Obecné principy.
[2] ČSN EN 62305-2:2006-11 Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika.
[3] ČSN EN 62305-3:2006-11 Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.
[4] ČSN EN 62305-4:2006-1: Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
[5] EN 62305-1:2006 Protection against lightning – Part 1: General principles.
[6] EN 62305-2:2006 Protection against lightning – Part 2: Risk management.
[7] EN 62305-3:2006 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard.
[8] EN 62305-4:2006 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures.
[9] IEC 62305-1:2006 Protection against lightning – Part 1: General principles.
[10] IEC 62305-2:2006 Protection against lightning – Part 2: Risk management.
[11] IEC 62305-3:2006 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard.
[12] IEC 62305-4:2006 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures.
[13] KUTÁČ, J. – MERAVÝ, J.: Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců. SPBI, Ostrava, 2010.
[14] DS 709/01.10 DEHNsupport Toolbox Berechnunghilfe. Příručka pro projektování.
 
Obr. 1. Výpočet řízeného rizika
Obr. 2. Kontrola ochranných prostorů jímací soustavy
Obr. 3. Kontrola zemničů uspořádání typu A a B
Obr. 4. Nadstavba Dehn Distance Tool – zadání
Obr. 5. Nadstavba Dehn Distance Tool – výsledek