Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2019 vyšlo
tiskem 2. 10. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroenergetika; Zařízení pro přenos a distribuci elektřiny

Hlavní článek
Problematika a měření na invertorových svařovacích zdrojích z hlediska odebíraného proudu

Aktuality

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Druhý ročník e-SALON bude větší a plný premiér čisté mobility Na úspěšnou premiéru e-SALON v roce 2018 naváže na výstavišti PVA v Praze Letňanech jeho…

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá konkurenci Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a…

Tematický seminár SLOVALUX 2019 Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických…

Společnost Eaton opět partnerem projektu Machři roku Společnost Eaton Elektrotechnika, která je součástí globálního leadera v oblasti řízení…

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

Více aktualit

Decentrální řešení fotovoltaických projektů se střídači SMA

SMA Czech Republic, s. r. o.
 
Při realizaci středních či větších fotovoltaických (FV) elektráren (nad 100 kWp) vyvstává jedna zcela zásadní otázka: Zvolit technologii centrálních střídačů, či decentrální řešení? Zatímco u jednoho FV systému může být nejvýhodnějším řešením centrální koncepce stří­dačů, u jiného systému – i v případě podobné velikosti – mohou podmínky vyžadovat de­centrální řešení. Při rozhodování, zda použít centrální, nebo decentrální strukturu systému, by měly být zohledněny především náklady na instalaci a provoz FV systému. Za určitých podmínek se v porovnání s centrální koncepcí mnohdy ukazuje, že decentrální struktura systému poskytuje mnoho výhod.
 

Centrálně, nebo decentrálně?

 
Energetický výnos FV systému je ovliv­ňován předimenzováním nebo poddimenzo­váním stejně jako účinností střídače. Vhod­ně zvolený centrální střídač, který odpovídá svou kapacitou přesně velikosti FV systé­mu, může být ekonomicky výhodnější než použití decentrálních střídačů. Oproti tomu použitím decentrálních střídačů lze velmi efektivně navrhnout jakýkoliv individuální FV systém libovolných parametrů, proto­že konkrétní výkon systému lze přesně cí­leně nastavit pomocí většího množství stří­dačů. Více menších střídačů spolu s velkou účinností proto často představuje ve srov­nání s velkým centrálním střídačem lepší alternativu.
 

Výhodné pro nestejnorodé FV systémy

 
Centrální střídač Sunny Central (obr. 1 – vpra­vo) pracuje nejefektivněji se stejnorodým FV ge­nerátorem. Decentrální koncepce, např. se střída­či Sunny Mini Central nebo Sunny Tripower, jsou tudíž výhodné vždy, když se od sebe části FV generátoru liší – z tohoto důvodu je lepší provozo­vat je samostatně. O odlišnosti ve struktuře FV generátoru lze hovořit např. tehdy, jsou-li v jed­nom projektu použity různé FV panely (s odliš­nými vlastnostmi) nebo jsou-li dílčí FV generá­tory různě nakloněny nebo nasměrovány.
 

Údržba a řešení problémů

 
Při omezené zatížitelnosti střechy nebo omezené přístupnosti může být instalace malých a lehkých přístrojů Sunny Mini Cen­tral nebo Sunny Tripower finančně výhod­nější než instalace velké a těžké betonové stanice centrálního střídače. Také řešení ja­kýchkoliv technických problémů u decen­trálních systémů – přestože decentrálních střídačů je ve srovnatelně velkém FV par­ku několikanásobně více než centrálních jednotek v porovnání s centrálně struktu­rovanými FV parky – je podstatně jedno­dušší a mnohdy i levnější. V případě záva­dy lze totiž snadno vyměnit kompletní stří­dač. Tato výměna „kus za kus“ je otázkou několika okamžiků a zvládne ji každý elek­trikář, zatímco jakákoliv porucha na sofisti­kovaném systému centrálního střídače ob­vykle vyžaduje výjezd autorizovaného ser­visního technika.
 

Důležitost komplexní analýzy

 
Tyto příklady ukazují, že při hledání nej­výhodnějšího postupu je nezbytné vzít v úva­hu veškeré náklady na FV systém jako celek po celou dobu jeho životnosti, tzv. TCO (Total Costs of Ownership). Každý FV sys­tém je jiný a jeho návrh musí být posouzen samostatně. Různorodé podmínky mohou způsobit, že na první pohled podobný, stej­ně velký FV park funguje na jednom místě bezproblémově a přináší stabilní vysoké vý­nosy, zatímco v jiné lokalitě zápasí o přežití.
 

Střídače Sunny Mini Central

 
Maximální účinnost 98 % a velmi příznivá cena – střídače Sunny Mini Central (obr. 2) v sobě kombinují výhody vysokých energe­tických výnosů a maximální cenové dostup­nosti. První střídače typu Sunny Mini Central byly na trh uvedeny v roce 2004 a v průbě­hu používání prokázaly svou vysokou úroveň spolehlivosti a nezdolnou funkčnost. Osvěd­čily se ve všech koutech naší planety – in­stalace se střídači Sunny Mini Central lze najít jak v mrazivých oblastech, tak i v tro­pech. Mají robustní tlakově odlitý hliníkový kryt, který umožňuje instalaci ve venkovních prostorech, přímo v blízkosti FV generátoru, bez ohledu na podnebí.
 
Tyto střídače jsou optimální pro budová­ní středních FV systémů již asi od 15 kW. Integrovaný DC odpínač zátěže ESS přispívá k bezpečnosti provozu, aktivní řízení tep­loty OptiCool zase k maximálním energetic­kým výnosům. Všechny střídače Sunny Mini Central disponují také funkcí OptiTrac – vel­mi efektivním sledováním MPP*), jež zvyšu­je energetický výnos FV systému v ročním průměru až o 1,5 %. Odstupňované výkono­vé třídy střídačů Sunny Mini Central zajišťu­jí největší možnou flexibilitu při projektová­ní a návrhu FV systému.
 

Střídače Sunny Tripower

 
Třífázový multistringový střídač Sun­ny Tripower (obr. 3), novinka společnos­ti SMA z roku 2010, byl v testu odborného časopisu Photon Profi (č. 09/2010) ohod­nocen jako dosud bezkonkurenční střídač. Ohromil s přehledem především svou nej­větší účinností, jaká byla v testech časopi­su Photon vůbec kdy naměřena (98,1 %), stejně jako mimořádně dobrým sledová­ním MPP. Díky své technologii Multi-String a největšímu rozsahu vstupního napětí je tento třífázový střídač vhodný pro všechny myslitelné konfigurace panelů. Navíc pří­stroj Sunny Tripower disponuje i několi­ka zcela novými funkcemi: koncepce Optiflex se používá pro velmi flexibilní konfi­gurování FV systémů od desítek kilowattů až do řádově megawattů; celosvětově je­dinečná koncepce vícenásobného zajiště­ní bezpečnosti Optiprotect zase zahrnuje identifikaci výpadku stringů, elektronickou stringovou pojistku a integrovanou přepě­ťovou ochranu pro zajištění maximální pro­vozní bezpečnosti FV systému; rovněž DC konektorový systém Sunclix výrazně zjed­nodušuje instalaci střídače. Odstupňova­né výkonové třídy střídačů Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL/15000TL//17000TL zajišťují největší možnou flexibi­litu při projektování a návrhu FV systému.
 
Další informace na:
SMA Czech Republic, s. r. o.
Avenir Business Park
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
tel.: +420 235 010 400
 
Obr. 1. Střídače SMA zleva: Sunny Boy, Sunny Tripower, Sunny Central 800CP
Obr. 2. Tracker s SMC 8000
Obr. 3. Sunny Tripower
 

*) MPP (Maximum Power Point, bod maximálního výkonu). V tomto bodě pracuje FV generátor nejefektivněji a přináší nejvyšší energetické výnosy.