časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Databáze grafických značek IEC 60417-DB a IEC 60617-DB používaných v dokumentaci v elektrotechnice

číslo 2/2006

Databáze grafických značek IEC 60417-DB a IEC 60617-DB používaných v dokumentaci v elektrotechnice

Josef Rýmus, ESiCCO Plzeň, Ing. Marie Živcová, ČNI

Tento příspěvek je aktuální informací o grafických značkách pro použití ve schématech a na předmětech v elektrotechnice. Zároveň se jím dokumentuje okruh činností mezinárodní a české normalizace v této oblasti.

Při volném oběhu zboží na evropském a světovém trhu je dnes již nemyslitelné, aby si každá země nebo dokonce každý výrobce vytvářeli vlastní podobu grafických značek. Tak jako je jednotný a jednoznačný zápis hudební partitury musí i grafické značky mít nejen stejnou grafickou podobu, ale především stejnou vypovídací schopnost, bez nebezpečí záměny jejich významu nebo chybné interpretace.

Jestliže se má zákazník orientovat ve významu použitých grafických značek, je třeba jejich význam vysvětlit např. v návodu přiloženém k výrobku, na obalu apod. nebo v konstrukční dokumentaci. Ve vlastním zájmu projektanta, výrobce, uživatele či distributora při uvádění daného výrobku na trh je při uplatňování grafických značek nutné řídit se normativními dokumenty mezinárodních (IEC) a evropských (CENELEC) organizací pro elektrotechniku.

Tradiční dokumentace a normy grafických značek v širším rozsahu po dlouhou dobu patřily v papírové podobě k „nejlépe obchodovatelným„ a využitelným pro široký okruh uživatelů.

Od 1. září 2005 je zrušen soubor norem ČSN EN 60417 (01 3760) Grafické značky pro použití na předmětech a soubor norem ČSN EN 60617, resp.ČSN IEC 617 (01 3390) Grafické značky pro schémata, jelikož přejímané evropské i mezinárodní normy byly taktéž zrušeny.

V tab. 1 jsou pro snadnou orientaci uvedeny zrušené normy a jejich náhrada.

Tab. 1. Přehled zrušených norem a jejich náhrada

Papírová forma norem

Databázová forma mezin. norem

mezinárodní normy

národní normy

status

dosavadní

nová

IEC 60417-1:2002; IEC 60417-2:1998

ČSN EN 60417-1:2003; ČSN EN 60417-2:2003 (01 3760)

zrušené

IEC 60417 DB:2002 (náhrada zrušených mezinárodních norem

IEC 60417-DB:2005

IEC 60617-1 až 13:1996 až 2002

ČSN IEC 60617-1:1996 ČSN EN 60617-2 až 12:2002; ČSN IEC 60617-11:1993; ČSN IEC 60617-13:1994 (01 3390)

zrušené

IEC 60617 DB:2001 (náhrada zrušených mezinárodních norem

IEC 60617-DB:2005

IEC 80416.1:2001; ISO 80416-2:2001; IEC 80416-3:2002; ISO/FDIS 80416-4:2005

ČSN EN 80416-1:2002; ČSN EN 80416-2:2002; ČSN EN 80416-3:2003 (01 3765)

nadále platné

databáze dosud neexistuje

 

Poznámka:

 • IEC 80416-1: zavedena v ČSN EN 80416-1 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 1: Tvorba originálů značek (idt EN 80416-1:2001),

 • ISO 80416-2: zavedena v ČSN EN 80416-2 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 2: Tvar a použití šipek (idt EN 80416-2:2002),

 • IEC 80416-3: zavedena v ČSN EN 80416-3 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek (idt EN 80416-3:2002).

Uvedené normy jsou nahrazeny databázemi IEC 60417-DB a IEC 60617-DB, které jsou dostupné na serveru IEC (www.iec.ch) za obchodních podmínek stanovených touto organizací (viz dále), popř. je možné zprostředkovat jejich dostupnost prostřednictvím Českého normalizačního institutu (ČNI), Informačního centra, Biskupský dvůr 5, Praha 1.

Evropská organizace pro normalizaci CENELEC tyto databáze do své soustavy norem nepřevzala, a tak nezbývá nic jiného, než používat mezinárodně normalizované značky obsažené v databázích IEC.

Databáze IEC 60417-DB Grafické značky používané na předmětech

Tato databáze byla pro veřejnost zpřístupněna v říjnu 2002. Obsahuje grafické značky pro použití na předmětech, vytvořené v souladu se všeobecnými zásadami uvedenými v souboru IEC 80416 (ČSN EN 80416), kde jsou uvedena pravidla pro aplikaci a modifikaci grafických značek a dodatečné informace včetně odkazů. Je koncipována jako soubor „listů“ popisujících grafické značky a jejich atributy. Tato databáze je dvojjazyčná se všemi údaji značek dostupných v angličtině a francouzštině. Při prohlížení údajového listu se značkami lze přepínat mezi těmito dvěma jazyky. (V současné době existuje již jako společná databáze IEC 60417/ISO 7000 – obě databáze obsahují asi 3 500 značek.)

Každá grafická značka je identifikovatelná podle referenčního čísla, obsahuje název/jméno, v grafice jako GIF (Graphic Interchange Format – komprimační formát používaný pro rychlý přenos grafiky) a ve vektorizovaném formátu PDF (Portable Document Format – přenosný dokument pro prohlížení a tisk v systému Adobe Reader), a další doplňující údaje podle potřeby. Různé vyhledávací a naváděcí možnosti usnadňují získání grafické značky.

Obr. 1.

Obr. 1. Typické znázornění 3 značek (snapshots) z databáze IEC 60417-DB

„Elektronický výstup„ nebo snímky z databáze jsou dostupné ve formátu PDF pro referenční účely.

Protože snímky reprezentují stav databáze v daném časovém období (obvykle tří nebo šesti měsíců), mohou se od současného obsahu databáze, který je měněn a doplňován, lišit.

Je možné si předplatit soubor či kolekci značek společných pro IEC a ISO nebo pouze jednotlivě příslušný soubor značek.

Typické znázornění (ukázka) snímků tří značek (snapshots) z databáze IEC 60417-DB je na obr. 1.

Databáze IEC 60617-DB Grafické značky pro schémata

IEC 60617-DB obsahuje grafické značky pro použití v elektrotechnických schématech. Je rovněž koncipována jako soubor „listů“ popisujících jednotlivé grafické značky a jejich atributy. Nahrazuje soubor norem, tj. všechny části IEC 60617-1 až 13, a je doplněn novými značkami. Pro veřejnost byla databáze zpřístupněna v září 2001 na předplatitelské bázi, a je tedy v platnosti již pátý rok.

Oblasti zahrnuté v databázi:

 • Vodiče a spojovací zařízení.
 • Základní pasivní komponenty.
 • Polovodiče a elektronky.
 • Výroba a přeměna elektrické energie.
 • Spínací, ovládací a ochranná zařízení.
 • Měřicí přístroje, světelné zdroje a signální zařízení.
 • Telekomunikační přenos, spouštěcí a periferní zařízení.
 • Architektonické a topografické instalační plány a schémata.

Počet značek dostupných zákazníkům k 12. září 2005 je uveden v tab. 2 a činí celkem 1 755 značek (1 491 + 264).

Tab. 2. Obsah databáze IEC 60617

 

Zavedené

Předložené

Návrh

Vyřazené

Norma

Zastaralé

Celkem

2001-08-30

 

15

   

1343

46

1404

2002-08-30

 

22

12

10

1298

170

1512

2003-08-30

188

18

157

11

1176

251

1801

2004-09-12

0

16

0

30

1491

264

1801

2005-09-12

0

22

8

30

1491

264

1816

Podle požadavků jednotlivých národních komitétů IEC se průběžně předkládají do stanoveného procesu IEC návrhy na nové značky, popř. návrhy na úpravy stávajících značek. Berou se v úvahu i návrhy od jiných technických komisí IEC. Schválené značky se pak doplňují do databáze IEC 60617. K tomu se využívají postupy podle směrnic ISO/IEC Directives.

Značky jsou roztříděny podle klíčového slova, tvaru, funkce, použití, registračního čísla (ID) značky, statusu a dřívějšího publikování.

Typické znázornění (ukázka) snímků dvou značek (snapshots) z databáze IEC 60617-DB je na obr. 2.

Začlenění grafických značek do databáze je doprovázeno přidáním značného množství nových metadat, jež nebyla uvedena v předešlé publikaci (pojmenování značky, alternativní pojmenování, klíčová slova, poznámky atd.) a vztahují se ke spojeným značkám a aplikačním sdělením.

Obr. 2.

Obr. 2. Typické znázornění snímků dvou značek z databáze IEC 60617-DB

Tato databáze je dvojjazyčná, se všemi údaji dostupnými v angličtině a francouzštině. Při prohlížení listu se značkami (a jejich údaji) lze přepínat mezi těmito dvěma jazyky. Začlenění jiných jazyků do obou databází tak, jako je obvyklé u terminologických norem IEC 60050, zatím IEC nepřipouští.

Práce s databázemi

ČNI vydal pro usnadnění práce s těmito databázemi Technickou normalizační informaci TNI 01 3760 Databáze grafických značek – Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB. Jejím účelem je stručně osvětlit problematiku grafických značek umísťovaných na předmětech a schématech a upozornit na technické informace, které by měly uživatelům v praxi umožnit přístup v mezinárodních databázích ke konkrétní grafické značce správného významu a její interpretace. Zatím je prvotní informací (návodem) pro možnost výběru (stažení) grafických značek z uvedených databází IEC a vztahuje se pouze na uvedené grafické značky. (Na grafické značky obsažené v ISO 7000-DB se tato TNI nevztahuje.)

Platnost uvedené TNI je tři roky. Před uplynutím tří let od jejího vydání (vydána 09-2005) bude tato TNI prověřena z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku prověrky buď bude její platnost o další tři roky prodloužena, nebo bude tato TNI zrušena.

TNI 01 3760 je možné zakoupit buď prostřednictvím internetového obchodu ČNI (www.cni.cz), prostřednictvím zásilkové služby ČNI, popř. v Informačním centru Českého normalizačního institutu.

Struktura a obsah databází IEC jsou autorským právem IEC.

Přístup do databází (DB) je umožněn na základě předplatného. Předplatné zájemce získá prostřednictvím národních komitétů IEC, prodejních míst národních komitétů nebo přímo od IEC Web Store (jednoduché vyhledání normy na serveru: www.iec.ch). Každé předplatné podléhá smlouvě zákazníka s IEC Web Store product(s) Licence Agreement.

Obě databáze jsou dostupné na serveru IEC za obchodních podmínek stanovených touto organizací, popř. je možné zprostředkovat jejich dostupnost prostřednictvím Českého normalizačního institutu, oddělení informací, Biskupský dvůr 5, Praha 1. Pravidla autorského práva (copyrightu) jsou pro uživatele při zakoupení práva používat databázi (zakoupení přístupového hesla) přísně stanovena IEC:

 • cena přístupu pro IEC 60417-DB na první rok je 400 CHF, na druhý a další rok 120 CHF (ceny platné na rok 2006),

 • cena přístupu pro IEC 60617-DB na první rok je 545 CHF, na druhý a další rok 164 CHF (ceny platné na rok 2006).

Databáze je udržována a obsluhována členy tzv. validačních týmů, stanovených členskými zeměmi IEC v rámci technické komise IEC/TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky. Požadavky na modifikace a nové značky jsou zpracovány pomocí výměny žádostí adresovaných validačnímu týmu od národních komitétů IEC a technických komisí.

V současnosti tento druh norem v podobě databáze je považován za dosti stabilní a perspektivní, který potřebuje pouze údržbu a přístupnost v režimu on-line. Proto je daleko bohatším a více uživatelsky bližším nástrojem pro ty, kteří potřebují znát a používat tyto grafické značky, a lze očekávat, že i v podobě databází tomu tak bude i v budoucnu.

Vydání české verze databází grafických značek se zatím nepřipravuje.