časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Další novinky 2010 Lapp Kabelu

Lapp Group
 

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

 
Kabelová vývodka SKINTOP®MS-SC-M BRUSH s unikátním patentovaným kartáčo­vým systémem pro bleskurychlou montáž, kte­rou nedávno uvedla na trh skupina Lapp, má nyní nového příbuzného jako další přírůstek do rodiny osvědčených kabelových vývodek řady SKINTOP®. Vývodka SKINTOP®MS-M ATEX BRUSH je ideální kabelovou vývodkou pro zajištění elektromagnetické kompatibili­ty (EMC) u všech stíněných kabelů s vnějším průměrem od 9 do 55 mm v prostředí s nebez­pečím výbuchu. Velký variabilní rozsah sevření značně zjednodušuje montáž a přiřazení podle velikosti kabelu. Spojení se stíněním pomocí kartáčového kotouče se vytváří mnohem rych­leji a snadněji než u jakéhokoliv jiného systé­mu. SKINTOP®MS-M ATEX BRUSH umož­ňuje kabel, který má být instalován, jedinou pracovní operací vystředit, upevnit, tahově od­lehčit a hermeticky utěsnit (IP68).
 
Kabelová vývodka SKINTOP®MS-M ATEX BRUSH je vzhledově stejná jako SKINTOP®MS-SC-M BRUSH, je však po­užitelná v přístrojích, strojích a zařízeních v nevýbušném provedení se zvýšenou bezpeč­ností e. Je schválena pro skupinu přístrojů II /kategorie 2G+1D. Typickými oblasti použití jsou chemický a petrochemický průmysl.
 

UNITRONIC® provozní sběrnice

 
Lapp Kabel dodává optimální sestavu mo­dulů, komponent pro distribuované připojení snímačů a akčních členů, sběrnicových kabe­lů podle mezinárodních standardů (Profibus, ASI, DeviceNet, CAN) a konektorů SUB-D pro sběrnice Epic Data.
 
Rozsáhlý sortiment zahrnuje:
 • senzor/aktor boxy,
 • senzor/aktor kabely,
 • sensor/aktor konektory,
 • AS-Interface moduly pro snadné připojení snímačů,
 • aktivní moduly pro připojení do standard­ně používaných sběrnicových systémů.
Ucelená řada komponent provozní sběrni­ce dále obsahuje konfekcionované kabelové propojení dodávané ve standardních délkách a typech, vestavné konektory, T-konektory, adaptéry a distribuční boxy. Použitá techno­logie odpovídající mezinárodním standardům umožňuje připojit všechny na trhu dostupné senzory a akční členy. Modulární způsob kon­strukce distribučních systému zjednodušuje jejich instalaci a uvedení do provozu.
 
Konfekcionované kabely osazené ko­nektory M8, M12 a ventilovými konektory umožňují snadné a rychlé připojení akčních členů a snímačů. Pro monitorování přenosu signálů jsou určeny kabely osazené konekto­ry s indikací LED. Vysoké nároky kladené na EMC splňují stíněné typy kabelů.
 

EPIC® Data konektory

 
Nová řada konektorů nabízí rozhraní ve shodě s mezinárodními sběrnicovými stan­dardy Profibus, CAN a DeviceNet. Konekto­ry EPIC® Data se dodávají s různými připojo­vacími svorkami. Standardní jsou šroubovací svorky, pružinové tažné svorky a konekto­ry Fast Connect umožňují rychlou a snad­nou instalaci.
 
Konektory jsou určeny pro flexibilní ka­bely i kabely pro pevné uložení s vnějším průměrem od 5,0 do 8,0 mm. Vývody ka­belů jsou 35, 90 a 180°. Pokovená pouzdra mají kompaktní rozměry. Integrovaný ukon­čovací odpor umožňuje flexibilní uspořá­dání sběrnicových systémů. Pomocí vnější­ho přepínače (switch) lze ukončovací odpor snadno zapnout nebo vypnout. Dále je mož­né zvolit verze PG s programovacím rozhra­ním, indikací LED nebo varianty schválené podle ATEX.
 
Konstrukční údaje:
 • osazení kontaktů konektoru Sub-D podle Profibus nebo CAN,
 • spínač lze externě časově zapínat a vypí­nat,
 • spínač je chráněn proti chybné obsluze,
 • konektory FC jsou vhodné pouze pro vo­diče s plným jádrem,
 • interní spotřeba: 12,5 mA,
 • napětí: 5 V DC ± 5 %,
 • provozní teplota: 0 až +60 °C,
 • skladovací teplota: –24 až 80 °C,
 • vlhkost vzduchu: 75 % nekondenzující (25 °C).

Energetické řetězy SILVYN® CHAIN

 
Pro rok 2010 chystá Lapp Group něko­lik převratných novinek v produktové skupi­ně energetických řetězů SILVYN® CHAIN. První z nich je „bezhlučná“ řada nosičů X40, u které bylo díky unikátní konstrukci článků a spojovacích čepů dosaženo výrazného sní­žení hlučnosti a vibrací řetězu při jeho po­hybu, a to i při velkých rychlostech. Dalšími jsou například revoluční energetický řetěz fungující na principu pohybu lidské páteře, řetěz se speciálními kryty vyrobenými z mo­difikovaného polyamidu odolávajícího doběla rozžhaveným okujím či svařovacím jiskrám nebo zcela nové hliníkové vodicí žlaby pro kluzné aplikace.
 
Navštivte Lapp Group od 13. do 16. dub­na na veletrhu Amper 2010 ve stánku 1A10.
 
Další informace: http://www.lappgroup.cz
 
Obr. Energetický řetěz řady X40 s „bezhlučným“ provozem