časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Dálkový přenos informace při havárii rozvodů vody

PhDr. Pavel Kaděra,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

Úvod

 
V úvodu tohoto příspěvku je připomenut princip elektronického systému pro signa­lizaci úniku vody a využití tohoto systému v praxi. Jako novinka je zde zdůrazněn pře­nos poplachové informace, jímž ABB s. r. o., Elektro-Praga, zvýšila úroveň pohodlí ovládá­ní spotřebičů používaných v bytových insta­lacích, a to jak pro únik vody, tak pro hlá­siče požáru.
 
Jednou z nejčastějších příčin škod v do­mácnosti bývají poruchy nebo havárie v roz­vodech vody, a to z nejrůznějších příčin.
Vždy však jde o vážný problém, dostane-li se voda nekontrolovaně mimo prostor, kde má slou­žit – tedy mimo potrubí, umyvadla, vany, pračky, myčky nádobí apod.
 
Signalizační systém úniku vody pracuje na principu: včasná registrace → aktivace alar­mu → uzavření přívodu (obr. 1). Tato aplika­ce je jednou z mnoha oblastí využití soustavy elektronických přístrojů, jejíž hlavní přednos­tí je bezústřednový stavebnicový systém tzv. kontrolních modulů, signálních prvků a dopl­ňujícího příslušenství. V praxi to znamená, že se jednotlivé přístroje propojují mezi sebou, a je tedy možné původní, jednoduchou instala­ci kdykoliv rozšířit. Systém je i elektricky bez­pečný, neboť je napájen malým napětím 24 V.
 

Signalizace úniku vody

 
ABB dodává pro tento účel sadu tří pří­strojů – kontrolní modul úniku vody, přístroj pro chybová hlášení (alarm) a transformátor. Krycí komponenty jsou nabízeny v designo­vých řadách Time®, Element® a Reflex SI. Tato sada se montuje jako vodorovná (obr. 2) nebo svislá kombinace v rámci elektroinsta­lace do prostorů možných poruch (koupelny, kuchyně). Na podlahu se nalepí páskový sní­mač (délka 2 m je součástí sady, pro průmys­lová použití se dodává i délka 50 m), který je v originálním provedení tvořen dvěma po­kovenými pruhy na nevodivém samolepicím podkladu. Pro instalaci je třeba zvolit takovou část hlídané plochy od zdroje potenciálního úniku, kde kontakt nastane co nejdříve a kde je vy­loučena možnost mechanického poškození páskových kontaktů – a tím znemožněna aktivace systé­mu. Výhodou páskového sníma­če je, že jím lze obtočit potrubí a systém pak reaguje na vytékají­cí vodu po roztržení trubky v dů­sledku mrazu. Pro propojení pří­strojů se používají vodiče o prů­řezu 0,5 až 0,8 mm2, vhodný je např. datový kabel AWG 23. Na­letované vodiče od snímače jsou přivedeny do kontrolního modu­lu na svorky proudové smyčky, která je osazena rezistorem s od­porem 1 kΩ a napájena konstant­ním proudem. Dojde-li k zapla­vení kontaktů snímače, smyčka změní svůj klidový stav a dojde k aktivaci zvukového a světelné­ho alarmu.
 

Uzavření přívodu vody

 
Aby byla ochranná funkce po­plachu dovedena do důsledku, je nutné kromě vyvolání alarmu za­jistit i v nepřítomnosti uzavření přívodu vody, a zabránit tak rych­lému rozšíření následku havárie. Kontrolní modul je osazen dalším, bezpo­tenciálovým střídavým kontaktem, kterým je prostřednictvím vřazeného pomocného relé (obr. 3) ovládána cívka elektromagnetické­ho ventilu. Aby po odstavení alarmu nedošlo k obnovení průtoku, je třeba do odstranění po­ruchy namontovat před elektrický ventil ruč­ní ventil k uzavření průtoku. Kromě popsané aplikace lze systém využít např. ke kontrole hladin vodivých kapalin nebo ve stavebnictví k indikaci i nepatrné vlhkosti pronikající izo­lačními vrstvami.
 

Dálkové hlášení havárie vody

 
V době zavedení systému signalizace úniku vody jako novinky bylo obecně připomenuto, že je možné předat poplachovou informaci přes mobilní telefon. V současné době již lze tako­vou komunikaci realizovat i s přístrojovým vy­bavením ABB (obr. 4). Základem systému s ob­chodním názvem PhoneLINE je spínač GSM umožňující jednoduché ovládání vzdálených spotřebičů prostřednictvím mobilního telefo­nu nebo získat zpětnou informaci i o stavu za­řízení přes moduly vstupů PhoneLINE (obecné aplikační využití ovládání GSM přístroji ABB bylo publikováno v časopise Elektro 7/2008).
 
Realizace dálkového hlášení o vzniklém havarijním úniku vody (např. na chalupě) může proběhnout v rámci systému PhoneLINE dále popsanými způsoby.
 
A) V blízkosti kontrolního modulu signalizace úniku vody (stejná nebo sousední instalační krabice) je osazen bezdrátový modul vstupů (obr. 5), s nímž je propojen čtyřmi vodiči.
 
Tento modul komunikuje bezdrátově se spínačem GSM.
 
B) Zde se využije řadový modul binárních vstupů (obr. 6), který komunikuje se spí­načem GSM pomocí dvoudrátového při­pojení. Modul je vybaven čtyřmi bezpo­tenciálovými monitorovacími vstupy, ke kterým lze připojit dvěma vodiči až čtyři kontrolní moduly signalizace úniku vody.
 
Komunikace pak probíhá vždy stejně – tedy spínačem GSM je vyslána varovná zprá­va SMS a prostřednictvím sítě operátora mo­bilních telefonů ji obdrží uživatel.
 

Dálkové hlášení nebezpečí ohně

 
Autonomní hlásiče kouře, které jsou podle ustanovení norem nyní v bytových pro­storách povinné, mají poplachové schopnosti většinou omezené na zvukový alarm v oblas­ti bytu či domu. ABB rozšířilo možnost pře­nosu poplachu prostřednictvím GSM u své­ho hlásiče kouře Busch-Rauchalarm® (obr. 7). K přenosu se použije bezdrátový modul vstu­pů (obr. 5), používaný i pro bezdrátovou ko­munikaci signalizace úniku vody. Modul se do hlásiče připojuje pomocí čtyř kontaktních pinů, které se pouze zasunout do připrave­ných svorek. Modul pak opět bezdrátově ko­munikuje s GSM spínačem PhoneLine.
 
Tyto moduly lze k jednomu spínači GSM zapojit až čtyři, lze použít až čtyři tvelefonní čísla, na která se předává hlášení. Tato hláše­ní jsou tvořena textovou zprávou a volitelně prozvoněním definovaných telefonních čísel. Uživatelsky je možné také nastavit text zprá­vy o stavu těchto zařízení ve stavové zprávě.
 
Další informace mohou zájemci získat v Ka­talogu domovního elektroinstalačního mate­riálu ABB 2010 nebo na adrese:
 
 
Obr. 1. Schéma sady pro signalizaci úniku vody
Obr. 2. Panel pro signalizaci úniku vody
Obr. 3. Pomocné relé Titan
Obr. 4. PhoneLINE se signalizací uniku vody
Obr. 5. Modul binárních vstupů pro řadovou montáž
Obr. 6. Rádiový vestavný modul binárního vstupu
Obr. 7. Hlásič kouře Busch-Rauchalarm